ویژگی های مؤثر محیط فیزیکی آموزش معماری برای رشد استعدادهای بالقوه دانشجویان معماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار معماری دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

2 کارشناسی ارشد معماری، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی طبری بابل، بابل، ایران.

چکیده

تحقق استعدادهای بالقوه دانشجویان معماری، علاوه بر موارد عامی همچون کنجکاوی، دانش اندوزی، یادگیری وکسب حقیقت در عرصه معماری، وابسته به کسب تجربه و مهارت های حرفه ای در امر زیبائ یشناختی است. حصول موارد فوق، بستگی به چگونگی تأمین نیازهای اساسی آنان دارد. در این ارتباط صرف نظر از روابط اجتماعی مربوط به اجرای برنامه های آموزش معماری، تأثیر محیط فیزیکی آموزش معماری، به دلیل تسهیل در انجام رفتارهای مربوط به تأمین نیازهای اساسی و نیز برانگیختگی آن ها جهت ادراک، شناخت و یادگیری آنان از معانی مربوط به مصداق های مناسب معماری از اهمیت ویژ هایی برخوردار است. این مقاله اهدافی را مبنی بر شناخت نیازها و شرایط مناسب محیط فیزیکی آموزش معماری برای تأمین نیازها و قرار گرفتن دانشجویان معماری در فرآیند رشد استعدادهای بالقوه آنان دنبال می کند. لذا زیر ساخت آن بر پایه علومی چون روانشناسی محیط، روانشناسی یادگیری و علوم رفتاری و شیوه تحقیق بر مبنای توصیف و تحلیل اطلاعات از طریق استدلال منطقی است. در راستای تأمین مجموعه نیازهای فوق الذکر، ضرورت امر ایجاب می کند که اولا، عادات نادرست ناشی از روزمرگی که سبب تنزل ارتقاء معماری می شود، از ذهن دانشجویان خارج گشته، ثانیاً اسکیماهای لازم برای تعالی معماری حاصل شود. بدین منظور احکامی عملیاتی همچون استفاده از جذبه های بصری، جزئیات غنی، نیز ارزشها و مفاهیم کیفی محیطی به گونه ای بدیع و نو، اما مرتبط با الگوهای بومی و فرهنگی آنان در محیط مورد نظر می تواند از جمله موارد بارزی تلقی شود که برای طراحی مکان های آموزش معماری و رشته های نظیر آن مورد استفاده طراحان و برنامه ریزان آموزشی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Features of the Physical Environment for the Growth Potential Talents of Architecture Students

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Gholamalizadeh 1
  • Naghmeh Mokhberi 2
1 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Guilan University, Rasht, Iran.
2 Lecturer of Architecture, Faculty of Art and Architecture, University of Tabari, Babol, Iran.
چکیده [English]

Over the past two decades, in the inefficacy of the educational sector, many efforts have been made to improve the quality of architecture education, more effective learning and realizing the maximum of student’s talent. But most of them tried to focus on the reorganization of educational content, presentation of Professors, competence of students and flexible studio for free education while having less points to the physical environment as a factor in promoting the education of architecture students. Realizing the potential architecture students, in addition to such general curiosity, gaining knowledge, learning the realm of architecture, depends on experience and professional skills in the aesthetic.To achieve the above, we have to know how they meet their basic needs. Regarding to that, in spite of their social relations of architectural education programs, the impact of the physical environment of architecture (because of facilitating Behaviors related to basic needs and also their motivation to perception, cognition and their learning) has a special importance. In fact for occurrence of any act, it is necessary to have a special place, also consider that performing any actions taken by the concepts and meanings, such the meanings related to the physical environment, will be in the context of physical environment. In other words, the architectural education place can significantly effect on quality of learning and training talent students. The purpose of this paper is to identify students’ needs and appropriate conditions of the physical environment of architectural to meet their needs and placing students in the process of growth of potential. Regarding to that, it is necessary to take into consideration the fundamental concepts such as values, attitudes, needs, and also factors such as perception, are important to find their effects on behaviors, therefore, we have to study description, analysis, expression and statement of administrative theory; the theoretical concepts of needs.In this regard Maslow presented a hierarchy of needs that customized: basic needs and self-actualization needs. Basic needs include parts such as Physiological needs, safety and security needs, social needs, love and belongingness needs and self-esteem needs. Also self-actualization needs include problem solving, creative activities, Aesthetics, learningPerception, experiment and etc.Maslow believed that prosperity of real potential is dependent on the satisfaction of basic needs. In this regard, however, it cannot be considered an immediate physical environment as a factor in shaping behavior, especially behavior of learning, but it is obvious that the physical environment can be due to the physical structure and spatial relationships, facilitating or hindering the quality of people’s obvious and hidden behavior. These effects on the behavior associated with the needs and aesthetic and in academic activities such as art and architecture that based on practice and empirical knowledge, are very important.In fact, it impacts on behavior related to cognitive and aesthetic needs of students who spend much time in educational space while they are unconsciously modeling the environment. So the learning will be linked to the needs of architecture students. By this result, the designs of the architecture school to promote learning and growth process are important in which the architecture students in the acquisition of professional skills attend to the social and cultural values and features of the physical environment. So utilizing the sciences such as psychology, psychology of learning and behavioral sciences and descriptive data analysis method through logical reasoning, the present article has been divided to the three parts:At the first, the concepts of learning in architecture were identified, then students’ needs were considered, and finally, the features and functionality of the environment that facilitate the needs and behaviors were examined. In order to meet the requirements, firstly, wrong habits of routines that can be relegated to the promotion of architecture should be removed from the minds of the students; secondly, the architectural scheme for improvement should be obtained. In this regard, practical rules, such as convenientaccess to service spaces, considering private space for different groups, lack of official oversight on student’s activity, possibility of changing in some places for students, designing various place in addition to the educational spaces, creating collective space, richand meaningful details, and also values and concepts of environmental quality as well as original and new and use of visual appeal, related to their indigenous and cultural patterns in that environment can be considered as typical cases which can be used for designing educational spaces by designers and educational planners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture Student Needs
  • Physical Environment of Education
  • Potential Talents
-- Abbasian, G. & Balanian, N. (2008). Creating Experimental Studio to Improve Architectural Education System.
3th Conference of Architecture Education. Tehran: College of Fine Arts.
-- Altman, I. (2003). Environment and Social Behavior. (Namazian, A. Trans.). Tehran
-- University Publishing.
-- Arjman, M & Khani, M. (2012). The Role of Private in Iranian House. Journal of Studies on Iranian-Islamic
City.7. pp. 27-38.
-- Gholamalizadeh, H. (2006). Physical Environment Education and Self-Actualization Process for Architecture Students.
Ph.D Thesis. Shahid Beheshti University.
-- Giford, R. (1999). Privacy. (Sardar, A. Trans.). Journal of Architecture and Culture, 32, 62-70.
-- Habibi, R. (2008). Mental images and Sense of Place. Journal of Honar-HA-YE-Ziba, 35, 39-50
-- Hergenhahn, B.R & Olson, M. (2000). Introduction to the Theory of Learning. (Seif, A. Trans.). Tehran: Doran
Publishing.
-- Jalalian, S. (2007). Interior Design of Educational Spaces. Journal of Architecture and Culture, 27, 27-33.
-- Lang, J. (2004). Creating Architectural Theory. (Einifar, A. Trans.). Tehran. University of Tehran Publishing.
-- Lotfata, A. (2008). The Impact of Environmental Factors on Learning and Behavior in Learning Environments in
the City. Journal of Urban Management, 21, 73-90.
-- Lynch, K. (2008). City Features. (Mozayani, M. Trans.). Tehran. University of Tehran Publishing.
-- Motalebi, Gh. (2001). Environmental Psychology, the Science in the Service of Architecture and Urban Design.
Journal of Honar-HA-YE-Ziba, 10, 52-64.
-- Maslow, A.H. (1998). Motivation and Personality. (Rezvani, A. Trans.). Astane Ghodse Razavi Publishing.
-- Pallasmaa, J. (2010). The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses. (Ghods, R. Trans.). Tehran. Gange Honar
and Parham Naghsh Publishing Co.
-- Parsa, M. (1993). Learning Psychology. Tehran: Besaat Publishing Co.
-- Seyyedmohamadi. Y. (2010). Learning Psychology. Tehran: Ravan Publishing Co.
-- Seif, A.K. (2008). Psychology of Modern Education. Tehran: Doran Publishing Co.
-- Sichani, E & Salavati, M. (2013). Journal of Message of Engineer, 58, 20-23.
-- Surat, M., Abdullah, N.A.G .,Tahir M.M., Nor M.F.I.M.& Utaberta N. (2011). An Effective Teaching and Learning
Approach for the Architectural Program with Reference to the Framework of Educational. Procardia Social and
Behavioral Sciences, 18, 227–234.