سنجش و ارزیابی در نظام آموزش معماری با تأکید بر یادگیری مبتنی بر تیم و ارزشیابی همتایان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

آموزش معماری یکی از موضوعات مهم و کلیدی در جریان رشد و شکوفایی معماری در ایران و ترسیم آینده معماری ایران و جهان به شمار می آید. پرورش خلاقیت و روحیه انتقادی دانشجویان در ارائه طرح های معماری و ارزیابی دقیق و صحیح آن، دارای پیچیدگی های خاصی بوده، و عدم توجه کافی به عوام لجنبی مؤثر و تأثیرگذار بر ارزیابی، شیوه های جاری آموزش و قضاوت را با چالش های اساسی مواجه ساخته است که ماحصل این مسائل عمل و حرفه معماری را متأثر ساخته است. انواع روش های آموزشی در کلاس درس دوره های معماری نتایج متفاوتی را حاصل می کند، اما آنچه که امروزه در اغلب کلاس های معماری رایج است، استفاده از روش های مبتنی بر تیم است. یادگیری مبتنی بر تیم نوعی راهبرد آموزشی است که با هدف ارتقای کیفیت یادگیری در دانشجویان از طریق افزایش مهارت حل مسأله اطمینان از حضور دانشجویان در کلاس درس با آمادگی قبلی، ایجاد کلاسی پر انرژی و غیره ارائه گردیده است که بخشی از مقاله حاضر به مناسب سازی این روش برای کاربرد در کلاس های آموزشی معماری پرداخته است. ارزیابی دانشجویان در محیط های آموزشی از گذشته مورد استفاده مراکز آموزشی قرار داشته و در اغلب دانشگاه ها به صورت امری معمول و در برخی به صورت اجباری سالیانه انجام می پذیرد. ارزیابی به طور کلی به یافته های خود متکی بوده و مستلزم نوعی داوری درباره مؤثر بودن، ثمربخشی اجتماعی و مطلوب بودن فرآیند یا برنامه و نهایتاً فرآورده بر حسب اهداف و ارزش های تعیین شده می باشد. ارزیابی پروژه ها باید به نحوی انجام پذیرد که تأثیر عوامل اغتشاشگر، نظیر جو مناسبات اجتماعی، سیاسی و مدیریتی برآن به حداقل ممکن برسد و فقط ملاک های علمی و عملی و حرفه ای ملحوظ شود. ماهیت متفاوت رشته معماری نسبت به سایر رشته ها باعث می شود که معیارهایی که برای قضاوت طرح ها در این رشته به کار می روند، صد در صد ثابت و بدون تغییر نباشند. از طرفی نقش غیرقابل انکار عوامل انسانی در داوری طرح ها باعث می شود که همواره درصدی از انحراف نسبت به معیارها با توجه به سلایق هیأت قضاوت وجود داشته باشد. بر همین اساس، در بخش دیگری، مقاله به معرفی روش ارزشیابی همتایان به عنوان رویکردی مطلوب در نحوه سنجش آثار معماری از یک سو و از دیگر سو به عنوان مناس بترین روش ارزیابی در رویکرد آموزشی مبتنی بر تیم پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement and Evaluation in Architecture Education Systems withan Emphasis on Team-Based Learning and Peer Evaluation Method

نویسنده [English]

  • Saeid Mirriahi
Associate Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Development, ShahidBeheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Architectural education is one of the key issues in the growth and actualization ofIranian architecture as well as determination of future layout of architecture in Iran and all over the world. Higher education as the highest stage of the educational system is an important part of a dynamic community which has a direct impact on social norms and behaviors and explains the political-economic as well as valuable-cultural process of a society.It seems that Higher Education of Iran cannot meet specialized and professional job needs of society while the structure of fields of study is incompatible with our culture which causes low quality of working in most of graduates who are attracted to the professional job market.This could be due to the weakness in teaching, teaching methods and evaluation methods.Training creativity and critical behaviors in architecture students in order to present architectural plans and well evaluation of them, is complicated and lack of attention to these effective and efficient elements face the education system with challenges.Professional abilities which are resulted from educational process make some concerns about the lack of effective cohesion and communication between the various theoretical and practical courses, which cause current big gap between architecture classes and workshops.By analyzing the performance of architecture faculties and students, increasing the quality of higher education and meeting society needs can be possible.Variety of teaching methods in architecture classroom can cause different results, but nowadays most common architecture method is team based learning. In this method, the teacher divides students into some groups which required a different approach during training and evaluation. Team-based learning is a new training approach with the aims of improving learning, increasing problem solving skills, being sure of previous studying by students and creating a high energy class. Optimization of this method for using in educational architecture classes is discussed in the part of this study.The purpose of this approach is to learn based on the creation of an active and participated environment. There are some comparative evaluations which help teachers to compare the results of this method of teaching with others to gain the strength and weakness of this method. The evaluation of teaching methods should promote the scientific and practical ability of students.The evaluation should be based on educational goals and the ability to organize the training courses and also the methods of training.Overall, the finding of the evaluation is based on its finding and requires a judgment about effectiveness, social effectiveness and desirability of a process or program, and finally an outcome based on the goals and values. Evaluation of the projects should be done without challenging elements such as social, political and managerial relations by focusing on scientific and practical and professional criteria.Different nature of architecture makes the criteria for judging not one hundred percentfixed and unchanged. Besides the undeniable role of human factors in judging, makesthe constant percentage of deviations from the standards. In order to this element, in otherpart of the paper, the peer evaluation method as an optimum approach in evaluationof architecture plans, will be discussed as a proper method of evaluation in team-based learning. Peer evaluation method has a lot of advantages such as increasing student’s learning, encouraging student to be responsible, engaging in training process through discussion and improving discussing skills, wide thinking, well judging in a situation, encouraging student to learn deeply and increasing their self-confidence.During implementing peer evaluation method, the teacher should try to make an environment in which the students feel that he/she evaluate his/her work while evaluating others. This issue leads to decrease negative attitudes while the student feels that he/she will be evaluated by others as well as evaluates them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture Training
  • Training Evaluation
  • Team Base Learning
  • Peer Evaluation
-- Abercrombie, M.I.J. (1969a). The Anatomy of Judgment, Harmond worth, Penguin, U.K.
-- Abercrombie, M.I.J. (1969b). Selection and Academic Performance of Student in a University School of Architecture,
London Society for Research in to Higher Education, U.K.
-- Alizadeh, M., et al. (2011). Team-Based Learning Guide. Education Development Office, Tehran University of
Medical Sciences.
-- Anthony, Kathryn H. (1991), Design Juries on Trial, New York, U.S.A.
-- Bazargan, A. (1999). Educational Evaluation and Application in Literacy. Tehran: Nashr-e-Daneshgahi.
-- Dinham, Sarah M. (1986), Architectural Education: Is Jury Criticism a Valid Teaching Technique, Architectural
Record November, U.S.A.
-- Hodgeman, Judy, (1997). The Valued Approach to Assessing Design Project Work, University of Tasmania, Australia
-- Hoseini Nasab, D. (1993). Research and Planning. Tehran: Ministry of Culture and Higher Education.
-- Kadivar, p. (2000). Educational Psychology. Tehran: Samt Publication.
-- Litkoohi, S. (2013). The Relationship between Architecture Students’ Education Period and Judge Their Final
Projects, Journal of Scientific Association of Architecture and Urban Planning, 2, 77-87.
-- Mahdavinejad, M. J. (2004). Creativity and Creative Learning Process in Architectural Design. HONAR-HA-YEZIBA,
21, 57-66.
-- Mahdavinejad, M. J. (2005). Architectural Review Training. HONAR-HA-YE-ZIBA, 23, 69-76.
-- Markus, J. (2003). Student Assessment and Evaluation in Studio Art, Research in Secondary Schools, Vol.8, Canada.
-- Mirzazadeh, et al. (2011). Team Based Learning Methods Guideline, Tehran: Education Development Office,
Tehran University of Medical Sciences.
-- Mortazavi, Sh. (1993). Proceedings of the Seminar on Improving the Quality of Higher Education. Tehran: Shahid
Beheshti University.
-- Nadimi, H. (2010). Another View of the Master- Student Method. HONAR-HA-YE-ZIBA, 44, 27-36.
-- Nafisi, Gh. R. (1997). Assessment and Evaluation. Tehran: Islamic Azad University.
-- Petry, E. (2002), Architectural Education: Evaluation and Assessment, 32nd Frontiers in Education Conference,
Boston, U.S.A.
-- Race. P. A Briefing on Self, Peer & Group Assessment (2001) Learning and Teaching Support Network.
-- Seyf, A. A. (2000). Assessment of Learning Processes and Products. Tehran: Doran Publication.
-- Seyf, A. A. (2003). Educational Measurement and Evaluation. Tehran: Doran Publication.
-- Shaari Nezhad, A. A (2001). Psychological Learning. Tehran: Chapchi Peblication.
-- Shannon, S., Woodbury, R., Roberts. I. (2002). Web Spaces for Collaboration and Assessment, Adelaide University,
Australia.
-- Wolffe, M., Antoine, D. (1999). VALUED Approach to the Assessment of Design Skills in Architectural
Education: A Pilot Study, Quality in Higher Education, Vol.5, Delft University of Technology, Netherlan
ds.
-- http://medicine.wright.edu/academic-affairs/faculty-development/team-based-learning/introduction
-- http://faculty.ucmo.edu/teambasedlearning