سنجش ارزشهای محیطی فضاهای عمومی شهری با استفاده از روشهای انتخاب تجربی و ارزیابی مشروط، نمونه موردی: مجموعه پارک کوهستانی صفه شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی شهرسازی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران.

2 مربی پژوهشی شهرسازی، گروه پژوهشی توسعه کالبدی، جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی، اراک، ایران.

3 مربی معماری،گروه معماری، موسسه غیر انتفاعی آموزش عالی توحید گلوگاه، گلوگاه، ایران.

چکیده

رشد سریع شهرها و توسعه کالبدی آن موجبات بروز بحران های مختلف در زندگی شهری نظیر مشکلات محیطی و نزول کیفیت محیط را حاصل می آورد. به دنبال این امر لزوم توجه به مفهوم کیفیت و ارتقاء آن در محیط های شهری در کنار توجه به مسائل کمی بیشتر احساس شد. توجه به ارزش های فرهنگی، اجتماعی، معیشتی و هویتی شهروندان و معیارهای زیباشناختی شهری که اصلی ترین معیارها برای بالا بردن کیفیت یک محیط شهری به خصوص فضاهای شهری که هسته های اصلی و هویتی شهر هستند و توجه به منافع مشترک شهروندان، علاوه بر نتایج مثبت روانی که به دنبال دارد، رضایتمندی شهروندان از فضای شهری و حضور بیشتر در فضا را تشویق م یکند. بنابراین یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی توجه به ارزش های کیفیت محیط از دید شهروندان است. هدف اصلی در این مقاله سنجش میزان کیفیت محیط، نحوه رتبه بندی و میزان تمایل به پرداخت افراد مراجعه کننده جهت ارتقاء سطح کیفی هریک از ارزش های محیطی است تا زمینه مناسبی را در جهت ارتقاء کیفیت محیط از دید افراد مراجعه کننده به پارک کوهستانی صفه شهر اصفهان فراهم کند. روش انجام این تحقیق بر مبنای روش های انتخاب تجربی (CEM) و ارزیابی مشروط (CVM) است. در این رو شها بر مبنای بررسی متون نظری ارزش های کیفیت محیط مربوطه انتخاب شد و در قالب پرسشنامه و براساس میزان تمایل به پرداخت، رضایتمندی و الویت بندی برای تمایل به پرداخت هریک از ارزش های محیطی توسط استفاده کنندگان از فضای شهری مورد پژوهش قرار گرفت. نتایج حاصل از روش انتخاب تجربی نشان داد که همه متغیرهای ارزشی رابطه بالایی را در نظر افراد برای انتخاب فضای شهری خود داشت هاند. (p<0.05) متغیر دسترسی بالاترین ارزش را از دید افراد مخاطب )با عدد 1.52) داشت و همچنین نتایج حاصل از روش ارزیابی مشروط نشان داد افراد برای ورودی پارک صفه تمایل دارند مبلغ 150 تومان بپردازند و هیچ یک از ویژگی های اجتماعی  اقتصادی افراد بر این تمایل به پرداخت تأثیرگذار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Value of Environmental Attributes of Urban PublicSpaces by Using Choice Experiment and Contingent Valuation Methods, Case study: Sofeh Mountainous Park of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Narges Soltani 1
  • Najme Sadat Mostafavi 2
  • Sahar Amani Kelarijani 3
1 Instructor of Urbanism, Faculty of Architecture & Urbanism, Shahid Ashrafi Isfahani University, Isfahan, Iran.
2 Instructor of Urban Planning, Urban Physical Development Department, ACECR , Markazi Province unit, Arak, Iran.
3 Instructor of Architecture, Faculty of Architecture, Tohid Institute of Higher Education, Galogah, Iran.
چکیده [English]

Rapid growth of cities and their physical development cause different crises in urban life like the drop in the quality of environment. Following this the necessity of paying attention to the concept of quality and its promotion in urban environments along with the attention towards quantitative problems is more felt. Considering to the social, livelihood and identity values of citizens and urban aesthetic measures such as the main criteria for enhancing the quality of urban environment, especially the urban public space as a heart of the city and in addition to positive psychological results, and also considering the common interests of citizens can be improved satisfaction of citizens in urban public space and encouraged the presence of more space. Therefore, considering to the environmental quality values from the viewpoint of the citizens is one of the most important issues in urban planning. Planning to improve the quality of urban public space is important and necessary. Urban public spaces plans and projects include the variety of types of economic, social and environmental interests. This is despite the fact that a significant proportion of annual income were spent on urban projects that real benefits were not included, such as urban public spaces programs and planning. In fact, a careful study of the costs and benefits would not be in urban plans and projects. The benefits of environment values that play the important role in improving the environmental quality of urban public spaces are examples of such these benefits and in fact, the accurate quantifying of the environmental values is one of the current issues in analysis of obtained impacts of urban projects. Soffeh park of Isfahan, is one of the urban spaces of this city which is regarded as an effective public space for the citizens in the recent years. Yet to be considering this space because of physical characteristics, historical, social, cultural, and recreational services it is a public space with high quality urban upgrading to find. The purpose of this paper is to assess the quality of the environment and to rank the willingness of users to pay and to improve the quality of each environmental value from the perspective of people who go to this park. Methodology of this study is based on Choice Experiment Method (CEM) and Contingent Valuation Method (CVM). These methods used for evaluating environmental values and information which are received from answers to the hypothetical questions. In this research by using these methods, environmental quality values were chosen based on the review of the theoretical literature. Willingness levels of the urban space users to pay and its prioritization were studied by questionnaire. By using contingent valuation method, it can be estimated the willingness to pay for environmental values and can be stated the amount of monetary of those willingness in Rials. Moreover, the willing to pay for environmental goods and services that have not been used (but there is a chance to use them in the future) can be measured. The willingness to pay is quantitatively expressed byChoice Experiment Method. Despite of contingent valuation method, it does not examine the scale of money directly. It could value each features of affecting the willingness to pay, also determine the ranking of each of the features compared with others and measure the relationship between different factors affecting the choice of users (perceived correlation) eventually. In these methods, environmental quality values were chosen based on the review of thetheoretical literature. The analysis results showed that the quality of environment in the Soffeh park is at low threshold (3> 1 / 83> 1) and fairly satisfaction. The results of CEM showed that all value variants had a high relation to choose their urban space. (0 / 05> P) Access variant had the highest priority from the user viewpoints (with number 1 / 25), and also the results of CVM showed that people tend to pay 1500 Rials for entering to the Soffeh park and none of the Social - Economic user features is affected on this tendency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Choice Experience Method (CEM)
  • Contingent Valuation Method (CVM)
  • Quality of the Environment
  • Sofeh Park of Isfahan
-- Asgari, A. (2001). Estimation of Rural Households’ Willingness to Pay for NHS. Faculty of Economics, University
of Tarbiat Modarres.
-- Asgari, A., Mehregan. N. (2001). The Estimation of the Willingness to Pay of Cultural Heritage Visitors by CVM,
Case Study: Ganj-Name. The Economic Research Scientific Research Quarterly, University of Tarbiat Modarres,
2(23). (Autumn 2001), Summer 2001, 92-115.
-- Asgari, A. Bozorgmehr, N., Sardarabadi, M. (2006).The Estimation of Households’ Willingness to Pay for the New
Building Code, Experimental Choice Method. International Institute of Earthquake Engineering and Seismology,
Crisis Management Conference.
-- Asgarizadeh, Z. (2008). Environmental Quality Assessment on Revitalization of Deteriorated Urban Areas, Case
Study: Navab Project. M. Rafieian Supervise and A. Aasgari Advise, M.A Thesis Urban and Regional Planning,
Faculty of Art and Architecture, Tarbiyat Modares University.
-- Baft-e-shahr consulting. (2001). Design of Historical, Social and Athletic Park: Soffeh-Isfahan. Baft-E-Shahr
Consulting Architects, Urban Planners, Urban & Environment Designers, Isfahan Cityhall.
-- Bahreini, H., Tabibiyan, M. (1998). Urban Environmental Quality Evaluation Model. Journal of Environmental
Studies. 21, 41-56.
-- Garrod, G.D., Willis, K.G (1990) .Contingent Valuation Techniques: A Review of Their Unbisedness, Efficiency
and Consistency. Working Paper Series Wp10
-- Golkar, K. (2001). Component Manufacturer of Urban Design Quality. SOFFEH, 32, 37-63.
-- Hanley, N., Mourato, S., Wright, R. (2001). Choice Modeling Approaches: A Superior Alternative for Environmental
Evaluation. Journal of Economic Surveys, 15(3).
-- Hanyley, N., MacMillan, D.C., Wright, R.E., Bullock, C.H., Simpson, I., Parsisson, D., Crabtree, R. (1998). Contingent
Valuation versus Choice Experiments: Estimating the Benefits of Environmentally Sensitive Areas in Scotland.
Journal of Agricultural Economics, 49(1), 1-15.
-- Nanduri, M., Tiedemann, K., Bilodeau, J.F. (2001). Using Choice Experiment in Energy Program Evaluations:
The Case of EnerGuide.
-- Owrang, M. (2007). Evaluation of Environmental Quality in Post Disaster Reconstruction, Case Study: Bam’s
Public Spaces. A. Ahmadi Supervise and M. Rafieian Advise, MA Thesis Urban and Regional Planning, Faculty
of Art and Architecture, Tarbiat Modares University.
-- Pakzad, J. (2006). Theoretical and Process of Urban Design. Shahidi, Tehran: Ministry of Housing and Urban
Developmnet.
-- Powe, N. A, Garrod, G.D., McMahon, P. L. (2005). Mixing Methods within Stated Preference Environmental
Valuation: Choice Experiments and Post-Questionnaire Qualitative Analysis. Ecological Economics, 52 (4), 3-4.
-- Snowball, J. D., Willis, K. G. (2006). Building Cultural Capital: Transforming the South African National Arts
Festival. South African Journal of Economics, 74(1), 25-26.
-- Van Poll, R. (1997). The Perceived Quality of the Urban Residential Environment: A Multi-attribute Evaluation.
Rijksuniversiteit Groningen: University of Groningen.
-- Yoo, S. H., Kwak, S.J., Lee, J. S. (2008). Using a Choice Experiment to Measure the Environmental Costs of Air Pollution Impacts in Seoul. Journal of Environmental Management, 86, 313-314.