بررسی میزان رضایتمندی سکونتی در محله سهیل تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از علل وجودی علم شهرسازی ارتقای کیفیت زندگی شهروندان می باشد. امروزه به دلیل گسترش ارتباطات، جامعه شهری با دیگر فرهنگ ها آشنا شده و در نتیجه در سطح نگرش مردم تغییر به وجود آمده است. این تغییرات در فرهنگی شهروندان متجلی شده است. به نظر می رسد همین » تغییر در نیازها « و مد زندگی جامعه نمود پیدا کرده و به صورت امر در میزان رضایت ساکنان از محل زندگی خود تأثیرگذار بوده و باعث ایجاد نگرش های متفاوت در حوزه کیفیت محیط شده است. در این پژوهش با توجه به عوامل مؤثر در کیفیت محیط و رضایتمندی سکونتی که توسط صاحب نظران و نظریه پردازان این عرصه ارائه شده است، به شناسایی شاخص های میزان رضایتمندی سکونتی، در سه سطح واحد مسکونی، واحد همسایگی و محله پرداخته، و سپس جهت جمع آوری اطلاعات در محدوده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که طی آن سؤالاتی متناسب با شاخص های رضایتمندی سکونتی و برگرفته از چارچوب نظری پژوهش آمده است. در ادامه با استفاده از نرم افزار SPSS19 جهت تحلیل پرسشنامه ها به روش تحلیل رگرسیونی چند متغیره، شاخص های مؤثر در رضایتمندی سکونتی از نگاه ساکنان محله سهیل تهران، مشخص شده است. در نهایت میزان رضایتمندی سکونتی ساکنان در سه سطح مذکور و میزان تأثیرگذاری هریک از عوامل به دست آمده است. تغییر در نوع خواست ساکنان از روابط همسایگی و علاقه مندی آنان به مشارکت از نکات قابل توجه به دست آمده در این پژوهش است. کیفیت مسکن مهم ترین عامل مؤثر در میزان رضایت ساکنان محله از محل زندگی خود بوده و شاخص های مربوط به محله و واحد همسایگی در رده های بعدی قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Residential Satisfaction Rate for “Soheil” Neighborhoodof Tehran

نویسندگان [English]

  • Mehdi Haji Hosseini 1
  • Pooyan Shahabian 2
1 Master of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the reasons for bringing up the science of urban planning is to improve the citizens’ life quality. Nowadays, because of the expansion of communications; civil society has been familiar with other cultures and thus provided some changes in attitude of people. These changes affected on culture and life style as “changing needs” of the citizens is manifest. It seems to affect the satisfaction of residents about their location and has caused of their perspectives on environmental quality. In this study the affecting factors in environmental quality and residential satisfaction that has been presented by theorists in this field, indicators of housing satisfaction, consider in three levels: residential units (the size of spaces in residential units, the housing unit design, Infrastructure of building, environmental Health and General issues of building), neighbourhood (Relationship with neighbours and their coherence, Social participation and a sense of belonging and responsibility) and district (General services and urban facilities, Cultural services and social security, Ecology level and welfare atmosphere). Then the questionnaire tool has been used to collect information in which questions of “residential satisfaction” derived from the theoretical framework of this research. The Measure of Sampling Adequacy of questions is tested by KMO and Bartlett test, and the result was 0.638 (more than 0.4 is acceptable). In housing components, the size and design of the interior spaces, buildings and infrastructure, health and building management was discussed. In the neighborhood, the neighborhood relations and the participation and responsibility of residents and in the district level components, such as services and facilities (physical and cultural), safety and the environment were examined. Then, by using the SPSS19 software, the study analyzed the questionnaires with multiple linear regression analysis, affecting factors in the satisfaction of residents of Soheil district, has been identified. Soheil district is a part of region 1 in Tehran municipality which has educated residents with high income. There are various educational centers and a shopping center which providing different daily and weekly needs. According to surveys, about 37 percent of the respondents said that satisfaction was low or very low. The average satisfaction level is around 36 percent and 26 percent of them have announced they were satisfied enough or so much. Finally the residential satisfaction of residents in 3 mentioned levels and effectiveness of each of the factors is provided. Some of these effects have only direct effects and others are direct and indirect effects simultaneously. For example, the direct effect of neighbourhood quality is (0.046) and because of the quality of housing (0.506) and social participation (0.193) resident satisfaction it is increased. It can be expressed by the quality of construction and the social fabric of the neighbourhood. The housing indicators and how to design and construct housing units in building infrastructure, is the most influential factors in residential satisfaction. At the neighbourhood level, one of the most considerable points that have been achieved in this research is changing in residents’ interest to participate and their attitude of neighbourhood relations. Despite the low level of relations between the neighbours, neighbourhood satisfaction is high. At the district level, local environmental quality is the most important indicator of the Soheil residential satisfaction. Factors such as appropriate weather (because of its placement in Shemiran), various public services, access to services in surrounding neighborhoods, public transportation and... has caused to improve the quality of living environment. Overall, the ratio of Satisfaction levels in Soheil district is high. Important issues expressed by residents are neighborhood security and climate. In the southern parts of district, the rate of services, open green spaces are high, whereas in the northern parts, the residential density is high and there is no open and green space. In contrast, the northern part is completely residential, quiet neighborhood has provided. But in the southern part, residents are dissatisfied with congestion caused by the business units, the highway and its noise and pollution. Finally, according to the strengths and limits, the following suggestions can be expressed:
- Better design of buildings and landscapes (enjoying the local topography)
- Establish some cultural and sports center
- Improving urban infrastructure commensurate with the increase in population
- Planning for The elderly, the disabled and the steep streets of the neighborhood
- Establish children’s play centers in neighboring units (northern area)
- Establish neighborhood service centers (northern area)
- Establish a suitable parking spaces in the shopping district (southern area)
- Implementation of plans to reduce pollution caused by highway (especially the noise in Southern district)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Accommodation
  • Residential Satisfaction
  • Residential Units
  • Neighborhood
  • district
-- Amin Salehi, F. (2008). Appropriate Solutions for Residential Quality Improvement of High-rise Complexes, Case
study: Ekbatan Town, Master Thesis, Tarbiat Modarres University
-- Tajbakhsh, K. (2001). The Promise of the City: Space, Identity, and Politics in Contemporary Social Thought.
(Afshin Khakbaz, Trans.). Tehran: Nashreney.
-- De Vaus, D. (2002). Surveys in Social Research, (Hooshang Nayebi, Trans.). Tehran: Nashreney
-- Rafieian, M., Asgari, A., Asgari, Z. (2009). Residential Quality Assessment with focus of Approach in NAVAB
Satisfaction, Tehran, Human Geography Research Quarterly, 67, 53-67.
-- Ghiasvand, A. (2008). Statistical Package for The Social Sciences, Motefakeran
-- Pedhazur, E. J. (1973). Multiple Regression in Behavioral Research, (Hassan Saraee, Trans.), Tehran: Samt.
-- Maleki, L. (2011). Improvement of the environmental Quality in Urban Neighborhoods based on Sustainable Development
Approach, Case Study: Chizar Neighborhood, Master Thesis, University of Art
-- Mehdizadeh, J., et.al (2003). Strategic Planning of Urban Development, Tehran: Payam- Sima Design and Publishing
Company.
-- Rafieian, M., Moludi, J. (2010). Analytical Approaches and Methods of Urban Residential Environmental Assessment,
Tehran: azarakhsh.
-- www.tehran.ir
-- Amerigo, M. (2002). A Psychological Approach to the Study of Residential Satisfaction. Residential Environments:
Choice, Satisfaction, and Behavior, Bergin & Garvey, Westport, Connecticut London, 81-100.
-- Amerigo, M., Aragones, I. (1997). A Theoretical and Methodological Approach to The Study of Residential Satisfaction,
Journal of Environmental Psychology, 17, 47-57.
-- Basolo, V., Strong, D. (2002). Understanding the Neighborhood: From Residents’ Perceptions and Needs to Action.
Housing Policy Debate, 13(1), 83-105.
-- Benzeval M., Judge K., Whitehead M. (1995). The Role of the NHS. In: Benzeval M., Judge K., Whitehead M.,
Eds. Tackling Inequalities in Health: An Agenda for Action. London: King’s Fund, 95-121.
-- Bonauito, M., Aiello, A., Perugini, M., Bonnes, M., Ercolani, A.P. (1999). Multidimensional Perception of Residential
Environment Quality and Neighbourhood Attachment in Urban Environment, Journal of Environmental
Psychology, 19, 331-352.
-- Choudhury, I. (2005). A Conceptual Model of Resident Satisfaction with Reference to Neighborhood Composition.
-- Connerly, C., & Marans, R. W. (1988). Neighborhood Quality: A Description and Analysis of Indicators, In E.
Huttman & W. Vleit (Eds.), The US Handbook on Housing and Built Environment (pp.37-62). Westwood: Greenwood
Press.
-- Foote, N. (1960). Housing Choices and Housing Constraints, New York: McGraw-Hill.
-- Francescato, G., Weidemann, S., and Anderson, J.R. (1987). Residential Satisfaction: Its Uses and Limitations in
Housing Research, in van Vliet-, W., H. Choldin, W. Michelson, and D. Popenoe (eds.) Housing and Neighborhoods,
Theoretical and Empirical Contributions, New York: Greenwood Press.
-- Ghosh, S. (2006) Residential Differentiation, Mobility and Satisfaction.
-- Gordon Show, J., Transit. (1994). Density and Residential Satisfaction, University of California at Berkeley.
-- Laanbouma-Doff, Wenda Van der. (2007). Little to Choose, Much to Lose: Freedom of Choice and Residential
Satisfaction.
-- McCrea, R., Stimson, R. J., Western, J. (2005). Testing a General Model of Satisfaction with Urban Living Using
Data for South East Queensland. Australia, Social Indicators Research, 72,121-152.
-- Mulder, C. H. & Hooimeijer, P. (1999). Residential Relocations in the Life Course. (Wissenm, L. J. G., Dykstra, P.
A., eds.). Population Issues: An Interdisciplinary Focus (pp. 159-178). New York: Kluwer
-- Mohit, M. A. (2009). Assessment of Residential Satisfaction with Low Cost Housing Provided by Selangor Zakat
Board in Malaysia, the 4th Australasian Housing Researchers Conference, , 5th - 7th August. Sydney, Australia.
-- Morris, E. W., Winter, M. (1978). Housing, Family, and Society. New York: Wiley. Potter, James & Cantarero
-- Rodrigo (2006). How Does Increasing Population and Diversity Affect Resident Satisfaction? a Small Community
Case Study, Environment and Behavior, 38, 605-625.
-- Abdul Ghani, S., Nor’aini, Y. (2006). Residential Satisfaction in Low Cost Housing in Malaysia.
-- Si-ming LI, Yu-ling SONG. (2006). Displaced Residents, Housing Conditions and Residential Satisfaction: An
Analysis of Shanghai Residents, www.hkbu.edu.hk.
-- Sirgy, M. J., Cornwell, T. (2001). Further Validation of the Sirgy Et Al.’S Measure of Community Quality of Life.
Social indicators Research, 56(2), 125-143.
-- Speare, A., Jr. (1974). Residential Satisfaction as an Intervening Variable in Residential Mobility. Demography,
11, 173-188.