سنجش اصول رویکرد نوشهرسازی و ارائه راهکارهای مداخله در مقیاس واحدهای همسایگی، نمونه موردی: محله شهرک ساحلی بابلسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دوره دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

3 کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

دستیابی به توسعه پایدار هدف نهایی توسعه محله های شهری می باشد. از جمله شاخص های مرتبط با پایداری محله ها می توان به شاخص های رویکرد نوشهرسازی اشاره کرد. ارائه یک روش تحلیلی مناسب برای سنجش نوشهرسازی در محله و ارائه راهکارهای مداخله مبتنی بر این رویکرد، تا به حال کمتر موضوع بحث قرار گرفته است. این پژوهش هدف مبنا و کاربردی می باشد که هدف آن ارائه روشی برای سنجش میزان دستیابی محل هها به توسعه پایدار می باشد. در همین راستا محله شهرک ساحلی شهر بابلسر به عنوان نمونه موردی انتخاب شد. از ویژگی های خاص این محله می توان به هم جواری با ساحل دریا، برخورداری از گونه های مختلف مسکن، اختلاط کاربری ها، تنوع قومیت و وجود اقشار دارای سطح درآمدی متوسط و بالا اشاره نمود. به منظور بررسی نوشهرسازی در این محله، با 22 متغیر و انجام تحلیل عاملی، 7 عامل تبیین کننده نوشهرسازی شناسایی شد و میزان هر یک از این عوامل و امتیاز کل در هر یک از واحدهای همسایگی این محله مشخص شد. در مرحله بعد با انجام تحلیل رگرسیونی به رتبه بندی عوامل سازنده نوشهرسازی بر اساس اهمیت آ نها در تبیین متغیر وابسته میزان برخورداری طرح محله از نوشهرسازی پرداخته شد که مطابق با نتایج، عامل تعلق خاطر به محله و مشارکت پذیری بیشترین تأثیر را در تبیین متغیر وابسته ایفا می کند. پس از آن، اولویت مداخله در شاخص ها در واحدهای همسایگی سه گانه محله تعیین شد که مشابهت ها در وهله اول بر کمبود تمایل به خودگردانی توسط اهالی محله و در مراتب بعدی، به نزدیکی فروشگا ههای عمده خدماتی با ایستگاه های حمل و نقل عمومی تأکید دارند. با جمع بندی این موارد می توان در مراحل اولیه مداخله، راهبردهای برقراری تعامل میان مدیریت شهری و مردم، توجه به نقش شورایاری در محله و برقراری ارتباط راحت و سریع بین فروشگاه های عمده خدماتی و ایستگاه های حمل و نقل عمومی را مد نظر قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the New Principles of Urbanism Approachand Presenting Action Solutions in Neighborhoods Scale, Case Study: the Bololsar Coastal Township Neighborhoods

نویسندگان [English]

  • Ahmad Khalili 1
  • Ehsan Heidarzadeh 2
  • Saeed Sedaghatnia 3
1 Ph.D. Candidate in Urban and Regional Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 . Ph.D. Student in Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.
3 Master of Science in Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The final goal in the development of city neighborhoods is a sustainable development. Some of the indicators related to the neighborhood sustainability are indicators of new urbanism approach can be mentioned. Following the compilation of an appropriate theoretical framework, this research attempts to analyze the component factors of New Urbanism in the neighborhood of Babolsar’s coastal township through the factor analysis, to explain the condition of this neighborhood in the relation with these factors, to rank these factors based on their importance in the explanation of New Urbanism in the neighborhood plan and finally to suggest the priorities of the intervention in this neighborhood in the direction of New Urbanism development though the multivariate regression model. New Urbanism was formalized in the late 1980s as an alternative response to sprawl. The theories of New Urbanism attempt to reconnect the physically designed environment with the social environment through standard design such as street patterns that connect residential dwellings with commercial uses and to allow one to easily access various elements of the neighborhood. In other words, these theories provide a choice among the sprawl dominated landscape to developers, to home buyers, as well as to urban planners. New Urbanism attempts to reintegrate traditional elements of neighborhoods with contemporary neighborhoods. The mixing of traditional and contemporary planning philosophies occurs when structured street patterns are preferred over cul-du-sacs and when pedestrian as well as the automobile or other modes of transportation are integrated into the neighborhood design rather than isolated, thus encouraging connectivity rather than isolation, and sustainability rather than environmental degradation. It has been less discussed to use to this approach for the presentation of an appropriate analysis method for the measuring of new urbanism in the neighborhoods and for the presentation of interfering strategies. This goal-based and practical aimed study presents a method for achieving the sustainability development of the neighborhoods. To do so, the neighborhood of Babolsar’s coastal township was considered as the sample case. This neighborhood is located in the northwest of Babolsar city and characteristics of this neighborhood are as follows: being near to the coast of sea, different types of dwelling, mixed land uses, different ethnic groups and people with average and high income level. To investigate the New Urbanism in this neighborhood through 22 variables and through the factor analysis, 7 explaining factors of New Urbanism were identified: access to the public services in the neighborhood scale, focusing on walking, condition of the traffic in the neighborhood, residential and cultural variety, condition of the public transportation, attachment to the neighborhood, cooperation and mixed use; and then the degree of these factors and the total point were specified in each neighborhood units of this neighborhood. In the next step of the study, throughregression analysis these factors were ranked based on their importance in explaining the dependent variable, neighborhood’s degree of score from the new urbanism. According to the results, sense of place in neighborhood and participation had the most effect in explaining the dependent variable. Then, the priority of intervention in the indicators was specified in the three neighborhood units and the priority of these units emphasized (firstthe lack of interest in self-managing among the people of the neighborhood and then thenearness of the most service stores to the public transportation stations). Considering what were mentioned above, at the first steps of intervention, strategies of developing interactions between the urban management and people, paying attention to the role of town council, and establishing an easy and fast connection between the most service stores and public transportation stations should be considered. In this direction, through the policies of encouragement, the grounds related to the attraction of the cooperation of the temporary population should be considered. To boost the inclination of the permanent population to the self-managing of the neighborhood, the general strategy of the decentralization from the governmental organizations and the transfer of the authorities mostly to the local institutions such as neighborhood councils in issues like executing the plans, supervising the presentation of the urban services, attracting and justifying the people’s satisfaction and informing the people of the activities of the municipality can be useful. Furthermore, in the local planning of the new use, the issues such as paying attention to the policies for making special paths for the walkers and bicycles between the stores and the public transportation stations, making public transportation stations in the path near the coast and in appropriate distance from the activity centers and paying attention to the standards of mixed use have been recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • New urbanism
  • Neighborhood
  • Factor analysis
  • regression analysis
-- Charles, B. (2000). New Urbanism and the City: Potential Application and Implications for Distressed Inner-City
Neighborhoods, Housing Policy Debate. 11(4), 760-800.
-- Charles C.Tu and Mark. J. Eppli, (1999), Valuing New Urbanism: The Case of Kentland, Real Estate Economics.
27(3), 425-451.
-- Christopher Klone, M. (2005). New Urbanism: Dream or Reality, Thesis for degree of Doctor of Philosophy
Department of Landscape Architecture Regional and Community Planning, Kansas State, University, Manhattan,
Kansas.
-- CNU. (2007) Charter of the New Urbanism, accessed August 2011 from http://www.cnu.org/sites/files/charter_english.
pdf.
-- Duany, A., Plater-Zyberk, E., Speck, J. (2000). Suburban Nation: The Rise of Sprawl and the Decline of the American
Dream. New York: North Point Press.
-- Duany Plater-Zyberk, C. (2008). Company wesite. [On-line].Available: dpz.com
-- Dutton, j. A. (2000). New American Urbanism: Re-Forming the Suburban Metropolis. Milano, Italy: Skira editore.
-- Edward, J., Jepson, Jr., Mary, M., Edwards (2010). How Possible is Sustainable Urban Development? An Analysis
of Planners’ Perceptions about New Urbanism, Smart Growth and the Ecological City, Planning Practice &
Research, 25,4.
-- Elshater, A. (2012). New Urbanism Principles versus Urban Design Dimensions towards Behavior Performance
Efficiency in Egyptian Neighbourhood Unit. Social and Behavioral Sciences, 68, 826 – 843.
-- Rendal, E. (1999). Charter of the New Urbanism. Congress of New Urbanism, Real Estate Literature, 10(1), 147.
-- Ferriter, E. (2008). The Sustainability of New urbanism: the case of Maryland, degree of Doctor of Philosophy in
Urban Affairs and Public Policy, University of Delaware.
-- Hikichi, L. (2003). New Urbanism and Transportation, Milwaukee, University of Wisconsin-Milwaukee.
-- Kalantari, Kh. (2012). Data Processing and Analysis in Socio-Economic Research, Tehran: Farhang Saba.
-- Katz, P. (2000). The New Urbanism. (Sh. Asadollahi, Ed. & Trans.), SOFFEH, (Vol. 31, pp.16-38).
-- Khalili, A. (2011). Booklet of Urban Planning Methods, Faculty of Art and Architecture, Iran University of Science
and Technology.
-- Lehrer, J. (2004). What is New Urbanism? accessed November 26, 2011 from www.Newurbanism.org
-- Talen, E. (2002). The Social Goals of New Urbanism, Housing Policy Debate, 13(1), 165-188.
-- Zebardast, E. (2007). Booklet of Urban Planning Methods, College of Fine Arts, University of Tehran.