سنجش عوامل تغییرات کاربری زمین در روند گسترش کلا نشهرها، نمونه موردی: منطقه 22 شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

سرعت گسترش کلان شهرها موجب تغییرات سریعی در الگوی کاربری زمین پیرامون این شهرها شده است. در منطقه22 شهر تهران نیز، ادامه روند گسترش کاربری های شهری پراکنده، موجب بروز مشکلاتی مانند؛ کاهش فضای سبز، افت کیفیت محیط زیست، تغییرات پوشش گیاهی منطقه و نادیده گرفتن توان اکولوژیکی منطقه و افزایش مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهر تهران می شود. بنابراین، ایجاد چارچوبی جهت درک تغییرات سریع کاربری زمین کلان شهرها و عوامل آن در گذشته، برای مدیریت کارآمد این تغییرات، اهمیت بسیاری دارد. این تحقیق با رویکردی توصیفی  تبیینی و کمی، در پی شناسایی عوامل و محرک های اصلی تغییرات کاربری زمین در روند گسترش کلان شهرها، جهت کنترل و مدیریت این تغییرات است. در این راستا، شاخص های تغییرات کاربری زمین برگرفته از مطالعات و تجارب جهانی و منطبق با شرایط خاص کلان شهرهای کشور، در محدوده منطقه 22 شهر تهران، مطالعه و سهم هر یک از شاخص ها در تغییر کاربری زمین های بایر و غیرشهری سال 1375 به کاربری های شهری سال 1385 ، محاسبه شده است. و با استفاده از چارچوب سلول های خودیار (CA) و استفاده از روش تحلیل عاملی با شاخص های تدوین شده پژوهش، عوامل اصلی تغییرات کاربری زمین، شناسایی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل اصلی تغییرات کاربری زمین را می توان در 5 عامل اصلی، شامل دسترسی به خدمات اجتماعی، دسترسی به مراکز شهری، پیشنهادهای طرح تفصیلی، موقعیت طبیعی و مشوق های ساخت و ساز مسکونی جستجو نمود. همچنین نتایج تحقیق نشان م یدهند که 53 درصد از تغییرات اراضی باغات خصوصی و 9 درصد از تغییرات اراضی فضای سبز، تغییر به کاربری صنعتی است، که این مسأله باید به عنوان یک هشدار محیط زیستی در نظر گرفته شود. بیشترین تغییرات کاربری زمین، از زمین های بایر و ساخته نشده به کاربری مسکونی و معابر، و در زمین های با شیب 2 تا 8 درصد، زمین های دارای مالکیت خصوصی و مسکونی کم تراکم اتفاق افتاده است. شاخص های نزدیکی به مراکز تجاری، نزدیکی به راه های اصلی و کاربری زمین پیشنهادی طرح تفصیلی، بیشترین تأثیر را در تغییرات کاربری زمین دارند. و هر چه سلول به کاربری صنعتی نزدیک تر باشد، احتمال شهری شدن کمتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Influencing Factors on Land Use Changes in UrbanExpansion of Metropolis, Case Study: District 22 of Municipality of Tehran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Azizi 1
  • Mostafa Dehghan2 Dehghani 2
1 Professor, School of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 M.A. in Urban & Regional Planning, School of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Rapid developments of metropolitans have caused rapid changes in pattern of land uses around these cities. These changes which are most of times irreversible, cause environmental, social and economic problems in many marginal areas of these cities such as disturbance in land uses, lack of services and infrastructure, pollution, etc. One of such problems can be seen in district no. 22 of Tehran, in which the pattern of urban development in the last 2 decades is in the form of scattered urban land uses development, in spite of discrepancy of this type of comprehensive development with fast continuing of detailed policies. Continuation of this trend will cause a number of problems such as: reduced green space, degradation of environment quality, increased trend of non-normative changes in vegetation of area and ignoring limitations and ecological carrying capacity of natural resources in the region. Also, increased rate of these changes has increased social, economic and political problems in Tehran. Therefore, developing a framework for understanding rapid land uses changes in metropolitans and its factors in the past can be of great importance for efficient management of these changes. The present study seeks to identify the main factors and drivers of land use changes in the development trend of metropolitans in order to control and manage these changes. At global level, comprehensive studies have been conducted on these factors and the way they affect changes in land use through an extensive range of economic, social and natural factors. However, in Iran, these factors have never been seriously studied. To this end, for understanding the effective factors on changes in land use of metropolitan cities of Iran, indicators of land use changes (adopted from global experiences and studies and adapted to specific conditions of Iran’s metropolitans) were used which include 12 criteria: access to industrial centers (employment), access to commercial centers, access to urban services centers, ownership, topography and land slop, access to main street, distribution of built urban environment, land uses, and building density. These indicators in conceptual framework of cellular automata (CA) and in the range of district 22 of Tehran have been studied and the contribution of each of these indicators in change of wasteland uses and non-urban land uses in 1996 and urban land uses in 2006 have been calculated. This study has a explanatory- descriptive and quantitative approach with six sections which are: theoretical background; factors and drivers of land use change in the trend of metropolitan development, theoretical framework and research method, introduction of study area, calculation of the score of land use changes indicators, measurement of land use changes indicators in the urban development trend of the area under study with the help of factor analysis and finally concluding section. In this study we tried to select the indicators of land use changes patterns in a proper way regarding to the studies and the existing information in reviewing theories, experiences and existing studies in the field of land use changes factors. With the help of cellular automata logic (CA) and factor analysis method and with the established indicators of land use changes, we tried to identify main factors of land use changes. Research findings indicate that the main factors of land use changes can becategorized in 5 main factors including: access to social service, access to urban centers,proposals of details project, natural location, and incentives for residential construction. Also the results indicate that 53% of the changes in private garden lands and 9% of changes in green spaces lands have been changed into industrial land use that this should be considered as an environmental alerting issue. Most of the changes in land use are from wastelands and non-built lands with private ownership and low residential density lands. Indicators of proximity to commercial centers, proximity to main roads and proposed land use in detailed project have the highest effect on changes of land use. And contrary to what might be imagined at first look, the more near a cell is to industrial use, the probability of urbanization is less. Therefore, in land use plans and urban development plans, the role of the above mentioned factors in creating land use changes should be given serious attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • land use changes
  • Cellular Automata (CA)
  • Factor analysis
  • District 22 of Municipality of Tehran
-- B Batty, M., Xie, Y. (1994). From Cells to Cities. Environment and Planning B, 21, 31–48.
-- Briamoh, A. K., Onishi, T. (2007). Spatial Determinants of Urban Land-Use Change in Lagos. Nigeria. Land Use
Policy, (2)24, 502-515.
-- Briassoulis, H. (2000). Analysis of Land Use Change: Theoretical and Modelling Approaches, in Loveridge, S.
(ed) The Web Book of Regional Science, at http://www.rri.wvu.edu/ regscweb.htm. West Virginia University, Morgantown.
-- Cheng, J., Masser, I., (2003). Urban Growth Pattern Modeling: A Case Study of Wuhan City, PR China. Landscape
Urban Plan, 62 (4), 199–217.
-- C. L. (2002). Modeling Urban Land Use Dynamics through Bayesian Probabilistic Methods in a Cellular Automaton
Environment. Proceedings of the 29thInternational Symposium on Remote Sensing of the Environment,
Buenos Aires, Argentina, 8–12 April.
-- Dieleman, F., Wegener, M. (2004). Compact City and Urban Sprawl. Built Environment, 30(4), 308-323.
-- Economic Models of Land Use Change, Agriculture, Ecosystems and Environment, 85, 7–24.
-- Hall, C.A.S. Ed. (2000). Quantifying Sustainable Development: The Future of Tropical Economies, San Diego:
Academic Press.
-- He, C., Okada, N., Zhang, Q., Shi, P., Li, J. (2007). Modeling Dynamic Urban Expansion Processes Incorporating
a Potential Model with Cellular Automata, Landscape and Urban Planning, 86, 2008, 79-91.
-- Hu, Z., Lo, C. P. (2007). Modeling Urban Growth in Atlanta Using Logistic Regression [J]. Computers, Environment
and Urban Systems, 31(6), 667-688
-- Irwin, E., Geoghegan, J. (2001). Theory, data, methods: developing spatially-explicit.
-- Kaiser, E.J., Godschalk, D.R., Chapin, F.S., Jr. (1995). Urban Land Use Planning, Fourth Edition. Urbana: University
of Illinois Press.
-- Kivell, P., (1993). Land and the City: Patterns and Processes of Urban Change. London: Routledge.
-- Khalili, A. (2012).Quantitative Methods in Urban & Regional Planning Booklet. Tehran: University of Elm o
Sanat, Faculty of Urban and Architecture.
-- Li, X., Yeh, A.G.O. (2000). Modelling Sustainable Urban Development by the Integration of Constrained Cellular
Automata and GIS, International Journal of Geographical Information Science, 14(2), 131–152.
-- Luo, J., Wei, Y. (2009). Modeling Spatial Variations of Urban Growth Patterns in Chinese Cities: The Case of
Nanjing [J]. Landscape and Urban Planning, 91(2), 51-64
-- Ma, Y., Xu, R. (2009). Remote Sensing Monitoring and Driving Forces Analysis of Urban Expansion in Guangzhou
City, China. Habitat Int., 34, 228-235. DOI: 10.1016/J.HABITATINT.2009.09.007
-- McLaughlin, J. (1973). An Introduction to Cadastral Surveying. Lecture Notes No. 31.Department of Surveying
Engineering, University of New Brunswick, Fredericton, Canada.
-- Moser, S.C. (1996). A Partial Instructional Module on Global and Regional Land Use/Cover Change: Assessing
the Data and Searching for General Relationships. Geo journal, 39(3), 241-283.
-- Mulligan, G.F., Vias, A.C., Glavac, S.M. (1999). Initial Diagnostics of a Regional Adjustment Model. Environment
and Planning A, 31, 855–876.
-- -Newman, P.W.G., Kenworthy, J.R. (1989). Cities and Automobile Dependence. Gower Technical, Aldershot,
34–67.
-- Poelmans, L., Van Rompaey, A. (2009). Detecting and Modelling Spatial Patterns of Urban Sprawl in Highly Fragmented
Areas: A Case Study in the Flanders–Brussels Region. Landscape Urban Planning, 93, 10–19
-- Portnov, B.A., Pearlmutter, D. (1999). Sustainable Urban Growth in Peripheral Areas. Center For Desert Architecture
And Urban Planning, J. Blaustein Institute For Desert Research, Ben-Gurion University Of The Negev.
-- RezaZadeh, R., MirAhmadi, M. (2010). Cellular Automata Model, Fanavai-E-Amuzesh, 4(1).
-- Thapa, R. B., Murayama, Y. (2010). Drivers of Urban Growth in the Kathmandu Valley, Nepal: Examining the
Efficacy of the Analytic Hierarchy Process. Applied Geography. 30(1), 70-83.
-- Thapa, R. B., Murayama, Y. (2011). Urban Growth Modeling of Kathmandu Metropolitan Region, Nepal Computers,
Environment and Urban Systems. 35(1), 25-34.
-- Serneels, S. Lambin, E.F. (2001). Proximate Causes of Land-Use Change in Narok District, Kenya: A Spatial
Statistical Model, Agriculture, Ecosystems & Environment, 85, 65–81.
-- Shaban, M. A., Dikshit, O. (2001). Improvement of Classification in Urban Areas by the Use of Textural Features:
The Case Study of Lucknow City, Uttar Pradesh. International Journal of Remote Sensing, 22, 565–593.
-- Verburg, P., Schot, P., Dijst, M.J., Veldkamp, A. (2004). Land Use Change Modelling: Current Practice and Research
Priorities, Geo Journal, 61(4), 309-324.
-- Verburg, P., Soepboer, W., Veldkamp, A., Limpiada, R., Espaldon, V., Mastura, S.A. (2002). Modeling The Spatial
Dynamics Of Regional Land Use: The CLUE-S Model. Environmental Management, 30, 391–405.
-- Zebardast, E., Khalili, A., Dehghani, M. (2014). Application of Factor Analysis Method in Identification of a Decayed
Urban Fabrics, HONAR-HA-YE-ZIBA, 18(2), 27-42.
-- Zebardast, E. (2011). Methods in Urban Planning Booklet. Tehran: University of Tehran.