تبارشناسی پارک های شهری دوره پهلوی اول، نمونه موردی: باغ ملی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استاد معماری، پردیس هنرهای زیبای، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

پارکها به عنوان یک از مهمترین عناصر در فضای سبز شهری، نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماعی و مراودات فرهنگی شهرنشینان دارند. در فرهنگ ما اگر چه ایجاد فضای سبز به معنای خاص آن به صورت "باغ" پیشینه بسیار کهنی دارد و به دوره هخامنشیان باز می گردد، اما از اواسط دوره قاجار و به دنبال افزایش مراودات ایران با غرب، شاهد تأثیر پذیری سبک باغسازی در ایران از سبک های غربی می باشیم. با این حال حضور پارک های شهری به مفهوم امروزی در فضای شهر های ایران سابقه چندان طولانی نداشته و به ابتدای دوره پهلوی اول باز می گردد. «باغ ملی تهران » که از آن به عنوان نخستین پارک عمومی شهری در ایران یاد می گردد، اگر چه دارای عمر بسیار کوتاهی در ابتدای قرن حاضر بوده است، ولی اهمیت بسیار زیادی در فضای شهری تهران به عنوان اولین پارک شهری داشته است. در این راستا شناسایی ساختار و ویژگی های باغ ملی تهران به عنوان نخستین پارک در ایران می تواند راهگشای شناسائی روش و سبک معماری منظر در دوره پهلوی اول باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش پژوهش مطالعه موردی به دنبال شناسایی عوامل تأثیر گذار در شکل گیری پارک های شهری در ایران و بازشناسی با غ ملی تهران به عنوان نخستین پارک شهری ایران می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که شکل گیری پارک های شهری در دوره پهلوی اول در ایران معلول عوامل داخلی و خارجی مختلفی بوده است. از سوی دیگر نخستین پارک های شهری در تهران و ایران تحت تأثیر سبک های معماری منظر غربی شکل گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formation and Features of Tehran Urban Parks during the Reign of First Pahlavi Period, Case Study: Tehran National Garden (Baq-EMelli)

نویسندگان [English]

  • Farah Habib 1
  • Iraj Etesam 2
  • Seyed Hadi Ghoddusifar 3
1 Associate Professor, Department of Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor of Architecture, Department of Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 PhD Candidate, Department of Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Urban Parks, as one of the main component of urban green spaces, have an important role in urban social life and cultural exchanges. Their importance in the process of sustainable development causes that they are considered as one of the most important indicators of community development. Although, green spaces in the shape of “garden” have an old history in Iranian culture since Achaemenian period, the modern concept of by the gardening styles of Europe and some gardens in Tehran were built according to these styles. Subsequently, construction of public green spaces in Iran cities at the reign of First Pahlavi, were emerged by some causes which led to change Iranian architecture and urbanism since the middle of Qajar dynasty (during the reign of Naser al-Din Shah-e Qajar). Interactions between Iran and European countries in this period, changed the concept and form of Garden in Iran and caused some gardens in Tehran to form according to the Western gardening styles. Since this period the word of “Park” was used for some of the private gardens which were designed according to the western gardening styles such as “Park-E Amino dole”, “Park-e Atabak” and “Park-e Zel ol Soltan”. However, the concept of urban parks in Iran had not been considered until the reign of First Pahlavi. The National Garden of Tehran (Baq-e-Melli), built in 1928, which is considered as therefore, for recognizing methods and styles of landscape architecture at the reign of First Pahlavi, it is important to identify the structure and features of this park as a tool to recognize methods and styles of landscape architecture at that time. The present paper focuses on visualizing the similarities between the properties of the National Garden of Tehran (Baq-e-Melli) and several different garden design styles. Main questions of this paper are as following: • What were the main factors in shaping the urban parks in the reign of First Pahlavi? • What were the main features of the National Garden of Tehran (Baq-e-Melli)? • Which styles of the landscape design did affect National Garden of Tehran (Baqe-Melli?) To gain these purposes, this paper studied external and internal factors which ultimately contribute to change gardening style in Iran at Qajar Period, such as changing of the concept and structure of “city”, increasing in public interest to public green spaces, and traveling of Iranians to European countries. Then, it studied the first parks which ware created in this period, including National Garden and Ferdowsi Garden of Tehran. This paper used historic documents for recognition the feathers of National Garden of Tehran. This paper used historic documents for recognition the feathers of National Garden of Tehran. At last, the study compared the style of National Garden with different gardening styles. This research is a case study as well as a qualitative one. It is based on the Grounded Theory method. The information gathering is based on Library Research method. The results of this study show that the National Garden of Tehran was more influenced by the Baroque garden than other styles. Several properties of National Garden of Tehran, such as geometry and axes, decoration, order, and nature and its elements are close to the Baroque garden style. This shows that the National Garden of Tehran has the greatest similarity to the Industrial Revolution public park regarding to the function and relationship with the city and environment. In addition, considering the architectural and artistic elements, the National Garden (Baq-e-Melli) of Tehran is quite similar to the Persian garden and the Baroque Garden. This park, as the first park of Iran, is desined according to western gardening styles rather than Iranian traditional gardening style. Also, the primitive urban park in Tehran and Iran were influenced by Western styles of landscape architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Parks
  • First Pahlavi Period
  • landscape
  • National Garden
-- Abu-TalebKhan, M. (1984). Masir-E Talebi. Tehran: Organization of Islamic Revolution Publications and Training.
-- Amin-o-Doleh. (1982). Safar-Nameh Amin-o-Doleh. Tehran: Asatir.
-- Baladieh. (1931, April & May). Report. Baladieh, 9 & 10.
-- Baladieh. (1933, March). Report. Baladieh, 10(6.)
-- Baladieh. ( 1930, October ). Report. baladieh, 9(4.)
-- Dehkhoda, Ali Akbar. (1998). Loghat-Naameh. Tehran: University of Tehran.
-- Dictionary, Oxford Advanced Learner`s. (2003). Oxford Advanced Learner`s Dictionary. Tehran: Jihade Daneshgahi.
-- Ettelaat. (April 03, 1928). Bagh-Melli, Newspaper Article, Ettelaat.
-- Ettelaat. (December 19, 1928). Bagh-Melli, Newspaper Article, Ettelaat.
-- Ettelaat. (January 26, 1929). Bagh-Melli, Newspaper Article, Ettelaat.
-- Ettelaat. (March 10, 192 .)8Bagh-Melli, Newspaper Article, Ettelaat
-- Ettelaat. (October 09, 1928). Bagh-Melli, Newspaper Article, Ettelaat.
-- Habibi, Sayyed Mohsen. (1990). Government and Development of Tehran. Environmental Studies 15.
-- Habibi, Sayyed Mohsen. (2006). Intellectual Trends in the Contemporary iranian Architecture and Urbanism.
Tehran: Cultural Research Bureau.
-- Hajj_Sayyah. (1984). The Travel Diaries of Hâj Sayyâh Tehran: Nasher.
-- Khadem, A. (?). Aerial photo of the National Garden: Personal Archive.
-- Lampugnani, Vittorio Magnago. (2002). Architecture and City Planning in the Twentieth Century (L. E`tezadi,
Trans.). Tehran: Shahid beheshti University.
-- Mirmiran, S. H., & Etesam, I. ( 2009). Contemporary Architecture of Iran: 75 Years of Public Buildings Experience.
Tehran: Payam Sima.
-- Mokhtari, E., & Behrouz, S. (2009). Portal of National Garden. Tehran: Cultural Research Bureau.
-- Naima, G. (2006). Iran Gardens. Tehran: Payam.
-- Rouhani, G. (2010). Designing Garden and Green Environment .Tehran: Farhang Jameh.
-- Salehifard, M., Khakpoor, B., Rafiy, H, & Tavangar, M. (2010). The Analysis of Social Dimension of Municipal
Parks with an Emphasis on Citizens’ Opinions (Case Study: Mashhad Metropolis). Geographic Space, 29.
-- Shahcheraghi, A. (2010). Paradigms of paradise. Tehran: Jahad Daneshgahi.
-- Shahriban, J. (1992a). Old Tehran (Vol. 3). Tehran: Moein.
-- Shahriban, J. (1992b). Old Tehran (Vol. 1). Tehran: Moein.
-- Soltani, M. (2007). Formation Process in Iranian Contemporary: from Garden to Park, the “Case study of Tehran”.
Bagh-E Nazar, 4(8).
-- Soltanzadeh, H. (2003). From garden to Park. Iranian Journal of Anthropology, 1(4.)
-- Tahami, D. National Garden. Teharn Archive of Tahami Photogrammetry
-- Turner ,T. (2005). Garden History. New York: Taylor & Francis e-Library.
-- Zoka, Y., & Semsar, M. H. ( 1989). Tehran in Pictures (Vol. 1). Tehran: Soroush.