شفابخشی در منظر سازی باغ های دوره قاجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران.

2 کارشناس ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

3 دانشیار شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مروری بر مطالعات محققان در خصوص تأثیر متقابل انسان و محیط نشان میدهد که دگرگونی محیط نه تنها به سوی تعادل و بازیابی روان انسان پیش نمی رود بلکه هرلحظه بر این بحران دامن می زند. بررسی پژوهش ها به تأثیر منظر طبیعی بر سلامت فرد و بهداشت روحی و جسمی او تاکید دارد، از آنجا که منظر شفابخش فضایی با قابلیت کاهش تنش و بازگشت به سلامت روحی و جسمی برای فرد فراهم می کند، هدف از این تحقیق شناسایی میزان شفابخشی منظر باغ ایرانی در دوره قاجار بر سلامت فرد است. چرا که باغ سازی ایرانی با نزدیک کردن انسان به طبیعت زمینه ای برای رهایی از فشار روانی فراساحل های روزمره را فراهم می کند. نقش اصلی شفابخشی منظر فراهم کردن محیطی طبیعی و سالم جهت تأثیرگذاری بر رفع مشکلات جسمی،آرامش فردی از شرایط ناگوار، و افزایش میزان سرزندگی فرد و به طور کلی ارتقا و تسریع فرآیند بهبود و سلامت فرد است و باغ سازی دوره قاجار، که خود زمینه ساز پارک سازی امروز است می تواند فرصتی برای بازتاب مولفه های موثر بر سلامت شهروندی در منظر شهری معاصر فراهم نماید. روش تحقیق شامل مطالعه و بررسی کتابخانه ای، مشاهده، و ثبت اطلاعات پژوهش در رابطه با جامعه آماری و آزمودن آ نها به کمک پرسشنامه است. ترجیحات بازدیدکننده سه نمونه باغ از باغ های دوره قاجار با استفاده از پرسشنامه ای در زمینه میزان تأثیر چهار عنصر تشکیل دهنده باغ (گیاه، آب، عناصر مصنوع، شکل زمین) در بهبود سلامت فرد در چهار معیار (شفای احساسی، فیزیولوژیکی، شناختی، رفتاری) مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از طریق نرم افزار access مورد تحلیل قرار می گیرد. تحلیل و تلفیق معیار های موثر بر سلامت با عناصر تشکیل دهنده باغ نشان می دهد که ارتباط تنگاتنگی بین منظر و سلامت فرد وجود دارد و در مقایسه با محیط مصنوع تمایل بیشتر فرد به باز گشت به محیط طبیعی را موجب می سازد با توجه به اینکه در ترجیحات انتخاب مناظر سه نمونه باغ، تفاوتی چشمگیری وجود ندارد طبق آزمایش تجربی پژوهش، هر یک از این باغ ها را می توان منظر شفابخش قلم داد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Healing Potential of Garden Landscapes at Qajar Era’s

نویسندگان [English]

  • Reihaneh Nili 1
  • Rana Nili 2
  • Behnaz Aminzadeh 3
1 M.A. in Architecture, Faculty of Architecture & Urbanism, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 PhD Candidate of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Art & Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Urbanism, Faculty of Urbanism, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

A review of the studies conducted by researchers on the mutual effect of human being and environment shows that not only the environmental changes does not lead human being into mental equilibrium and recovery, but also they foment this crisis over and over. This survey emphasizes on the effects of a natural landscape on human physical and mental health. Considering that the landscape is a healing element which reduces the tension and helps to return the human physical and mental health, the aim of this survey is to identify the effects healing level of Iranian garden at the Qajar dynasty on human health. Iranian garden art moves the human closer to the nature and prepares the ground for him to get rid of daily stress and pressure. The principal of healing role of a landscape is to create a natural and healthy environment which helps people to overcome their physical difficulties, calms down in bad conditions, increases their cheerfulness, and generally accelerates their health and soundness. Qajarian garden art, which is the touchstone for todays park designing , can be opportunity to reflect effective components of on citizens’ health in a contemporary urban landscaping. Our methodology has included librarian study and survey, observation, and registration of data related to the statistical population and their testing by questionnaires. Preferences of the visitors of three Qajarian gardens were gathered by a questionnaire concerning to the effects of four garden components (plant, water, artificial elements, and landform) on human health. The  questionnaires were analyzed using Access software in four criteria of feeling, physiology, cognition, and behavior healing. Analysis of the criteria demonstrates that there is a close relationship between landscape and human heath, in a way that the human being is more inclined to return to the natural than artificial environment. While there were not many  different preferences between the three types of garden, each of these gardens can be considered as a healing landscape, according to experimental results of the survey. In describing  the specification of the healing and medical landscapes, the recognition of the medical and healing features was evaluated by an empirical experiment. Due to lack of studies and researches for the empirical evidences to recognition of the healing values, in the present study we try to evaluate and study 4 criteria of Haan Theory to measure effective factors of the Garden on Human Health. Han in his theory has categorized the criteria in one level, but the finding of present study reveal that the criteria affecting the   health of the visitors are emotional, behavioral, cognitive and physiologic, respectively. Because the features of the emotional criteria are tangible (Happy - Depressed, Energetic  Tired, good tempered – bad tempered, self-confident –hesitant and uncertain, Calm- anxious) so they will be placed at first priority and in the next step the behavioral criterion  which represents the tendency of a person in relation to the environment will be placed. The cognitive criterion which results in absorbing the visitors will be placed in the third position and finally the effects on the physiologic treatment and healing will be possible. Therefore it seems that among the constituent factors of Garden, the plant has the most powerful effects on the people health and will be the most obvious on the emotional criterion. Moving water in the Garden, results in a beautiful sound will induce the freshness feeling in the mind and soul of people. Only water can have these significant effects on treatment and healing of the people, which leads to more tendencies of visitors to stay in Garden. The synthetic elements which result in the spatial diversity in Iranian Garden, despite creating a calm environment, can provide a social environment and also an opportunity for the visitors to have new experiences; therefore, the most effective one among the emotional healing criteria is this factor. The discipline resulted from Garden Paths is the main feature of the visual leading for the visitors, increases the mental safety for the visitors; and this safety will be represented in positive response of people to their emotional criteria. As it was mentioned, the constituent factors of Qajar Garden result in forming a social environment in the Garden. They also have positive effects on the human health. In order to make the finding of the present study more applicable in designing the  parks and Civil Landscapes, the extent effects of landscape factors related to the treatment and healing criteria are presented at the end of this study. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human & Landscape
  • Landscape & Health
  • Healing
  • Iranian Garden
  • Qajar garden
-- Aminzade, B. (2007). Manazereshahri: Shafabakhshi Va Manzar Darmani Ba Tabiat. Tehran: Majmooe maghalate
shahrdari.
-- Ansari, M. (2007). Persian Gardens as a Metaphor of Paradis (with Particular Refrence to the Savafid’s Dynasty).
Journal of Honar-Ha-Ye-Ziba.
-- Barati, N. (2003). Negahi No Be Mafhoome Bagh Va FazaieSabz Dar Zabane Farsi, Journal of Enviromental of
Studies.
-- Barati, N. (2004).Gardens and Construction of the Gardens in the Iranian Culture and Persian Language. Journal
of Bagh-I-Nazar.
-- Baron, R. (1986).The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual,
Strategic, and Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology.
-- Behbehani, H. (2003). Qajar Garden in Tehran. Journal of Environmental of Studies.
-- Beheshti, M. (1991). Jahan- e Bagh- e Irani (Concept of Iranian Garden). Journal of Golestan-Honar.
-- Carlson, J. (1992). Psychology of Emotion. New York: Holt, Rinehart and Winston.
-- Daneshdoust, Y. (1990). Bagh- e Irani (Iranian garden). Journal of Asar.
-- Diba,Darab.(1995). Bagh- e Irani (Iranian garden). Tehran: Conference Proceeding of First Cogress of History of
Architecture & Urbanism of Iran. Held in Kerman. Conduted by Sazman miras farhagi. Tehran: Sazman-e-Miras
Farhangi.
-- Diette, G. (2003). Distraction Therapy with Nature Sights and sounds Reduces Pain during Flexible Bronchoscopy.
Chest.
-- Han, K. (2003). A Reliable and Valid Self-Rating Measure of the Restorative Quality of Natural Environments.
Journal of Landscape and Urban Planning.
-- Hanachi, P. (2007). Development and Conservation in the Case of Valuable Districts of Iranian Historic Cities.
Journal of Honar-Ha-Ye-Ziba.
-- Hansmann, R. (2007). Restoration and Stress Relief through Physical Activities in Forests and Parks. Journal of
Urban Forestry & Urban Greening.
-- Hartig, T. (1996). Environmental Influences on Psychological Restoration. Scand.
-- Hartig, T. (1991). Restorative Effects of Natural Environment Experiences. Environ.
-- HeidarNattaj,Vahid.(2010). Bagh- e Irani (Iranian garden).Tehran: Daftar- e Pajuheshha- ye Farhangi.
-- Hoyez, A. (2007). The ‘World of Yoga’: The Production and Reproduction of Therapeutic Landscapes. Journal of
Social Science & Medicine.
-- Hull, R. (1995). Nature-Based Recreation, Mood Change, and Stress Restoration. Leisure Sci.
-- Javadi, M. R. (2004). Bagh- e Irani (Iranian garden). Tehran: Muze- Ye Honarha- Ye Moaser.
-- Kaplan, R. (1989). Psychological Testing: Principles, Applications, and Issues. Brooks/Cole Publishing, Pacific
Grove.
-- Kaplan, R. (1992).The Psychological Benefits of nearby Nature. Journal of Well-Being and Social Development.
-- Kateb-Valiankoh, F. (2002). Iran Domestic Architecture: During Qajar Period. Tehran: Vezarat Farhango Ershad.
-- Laws,J.(2009). Reworking Therapeutic Landscapes: The Spatiality Of an ‘Alternative’ self-Help Group. Journal
of Social Science & Medicine.
-- Lorr, N. (1988). A Semantic Differential Mood Scale. J. Clin. Psychol.
-- Mahdavinejad, M. (2003). Islamic Art, Challenges with New Horizons and Contemporary Beliefs. Journal of
Honar-ha-ye-ziba.
-- Mahdavinejad, M. (2009). Recognition of Revitalization Oriented Movements in the Iranian Architecture, after
Islamic Revolution in Iran. Journal of Honar-Ha-Ye-Ziba.
-- Mahmoodi-nejad, H. (2007). Garden Carpet: From the Picture of “A Carpet from Empyrean” To the Design of “An
Empyrean on the Carpet”. Journal of Goljam.
-- Mahmoodi-nejad, H. (2009). Bagh-e Irani az Manzar-e Behesht-e Ghorani.Hele.
-- Masuodi, A. (2003). Barresie Diver Be Onvane Yeki Az Ajzaie Tashkil Dahande Baghe Irani. Journal of Memari
Va Farhhang.
-- Mehrabian, A. (1974). An Approach to Environmental Psychology. MIT Press, Cambridge.
-- Mikailian, A. (2009).Dehkade Aramesh.Tehran:Journal of Environmental Sciences and Technology.
-- Naima, G. (2006). Baghha- ye Iran (Iranian gardens).Tehran:Paiam.
-- Nikbakht, A. (2004). Medicine in Landscape Architecture: Healing Gardens. Journal of Bagh-e-Nazar.
-- Ottoson, J. (2005). A Comparison of Leisure Time Spent in A Garden with Leisure Time Spent Indoors: on Measures
of Restoration in Residents in Geriatric Care. Landscape Research.
-- Parsons, R. (1991).The Potential Influences of Environmental Perception on Human Health. Environ.
-- Pirnia, M. (1994). Bagh- e Irani (Iranian garden). Journal of Abadi.
-- Pirnia, M. (1999). Baghha- ye Shiraz (Shiraz gardens). Journal of Golestan Art.
-- pirnia, M.(1999). Bagh- e Irani (Iranian garden). Journal of Golestan Art.
-- Rohani, G. (1986). Tarahi- E Bagh Va Ehdas- E Faza- Ye Sabz (Garden Design and Construction of Green Space).
Tehran: Part.
-- Russell, J. (1987). Emotion and the Environment. In: Stokols, D., Altman, I. (Eds.). New York: Handbook of Environmental
Psychology.
-- Sarikhani, M.(2002).The Archaeological Survey of Qajar’s. Mlaier: Elm Gostar.
-- Shakeri, M. (2003). Ab o Bagh- e-Irani (Water and Iranian Gardens). Journal of Mahe Honar.
-- Shahcheraghi, A. (2010). Paradaimha- Ye Pardis (Paradigms of Paradise). Jahad-e Daneshgahi.
-- Sõukand, R. (2010). Herbal landscape. Journal of Trames.
-- Staats, H. (1997). Change in Mood as a Function of Environmental Design: Arousal and Pleasure on a Simulated
Forest Hike. Journal of Environmental Psychology.
-- Sultanzade, H.(1999). Design Continuity of the Persian Garden in Taj Mahal Mausoleum of an Iranian Origin
Lady. Cultural Research Bureau.
-- Tafazoli, A. (2008). Tarikh-E-Honar Va Memari-E-Eslami Az Dore Moghol Ta Paian-E-Ghajar. SokhanGostar.
-- Thayer, R. (1986). Activation–Deactivation Adjective Check List: Current Overview and Structural Analysis. Psychol.
-- Torabi, D. (2009). Tabiat Va Salamati. Tehran: HafezNovin.
-- Tyson, M. (1998). The Healing Landscape: Therapeutic Outdoor Environment. New York.
-- Ulrich, R. (1991). Stress Recovery during Exposure to Natural and Urban Environments. Environ. Psychol.
-- Ulrich, R. (1993). Biophilia, Biophobia, and Natural Landscapes. Washington: The Biophilia Hypothesis. Island/
Shearwater Press.
-- Van den Berg, A. (2010).Green Space as a Buffer between Stressful Life Events and Health. Journal of Social
Science & Medicine.
-- Velarde, M. (2007). Health Effects of Viewing Landscapes – Landscape Types in Environmental Psychology.
Journal of Urban Forestry & Urban Greening.
-- Verjandi, P. (1996). Daneshname Jahan Eslam (Islamic Research).Tehran.
-- Williams, A. (1999). Therapeutic Landscapes: The Dynamic between Place and Wellness. University Press of
America, Lanham, MD.