بررسی تطبیقی مؤلفه های موثر بر شکل گیری و انتقال خاطرات جمعی در فضاهای عمومی شهری نمونه موردی: تهران، میدان تجریش، میدان بهارستان و میدانچه تئاتر شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

فضای عمومی شهری جایی است که تعاملات و روابط اجتماعی در آن امکان وقوع می یابند و زمینه دیدارهای چهره به چهره شهروندان و گفتگو را فراهم می آورد. گذر از فضا به مکان و شک لگیری مکان های شهری به عنوان یکی از اهداف متعالی در برنامه ریزی و طراحی فضاهای عمومی شهری مدنظر است. یکی از مفاهیم مهم در این گذار خاطره انگیزی مکان در پی شکل گیری و انتقال خاطرات جمعی است. با وجود نقش موثر خاطرات جمعی در ارتقا کیفیت مکان های شهری و همچنین تجربه غنی فضاهای عمومی شهری در شهرهای تاریخی ایران، در ادبیات طراحی شهری کشورمان، جایگاه ویژه این موضوع در فضاهای عمومی شهری امروزی به خوبی مورد کاوش قرار نگرفته است. در فرایند پژوهش از روش های مختلف تحقیق تاریخی، مقایسه و تحلیل محتوا جهت دست یافتن به مولفه های موثر بر شکل گیری خاطره جمعی استفاده می شود و پژوهش نمونه های موردی این فرایند را کامل می کند. لذا سه میدان تجریش، بهارستان و میدانچه مقابل ساختمان تئاتر شهر با هویت های ویژه جهت سنجش عوامل موثر بر خاطره جمعی در گردآوری اطلاعات به صورت میدانی با روش های مشاهده و پرسشنامه در یک تحلیل آماری مورد بررسی قرار گرفته است. به دنبال تبیین عوامل موثر بر شکل گیری خاطره جمعی در فضاهای عمومی شهری، نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که ترکیب سه مفهوم کالبد مکان، معنای مکان و فعالیت و رویدادهای مکان، مفاهیم پایه ای شکل گیری خاطره جمعی است. تفاوت در مولفه های شکل دهنده به این سه مفهوم متناسب با هویت مکان، تمایز در خاطرات جمعی فضاهای عمومی شهری را سبب شده است. به گونه ای که در میدان تجریش و میدانچه تئاتر شهر نقش فعالیت و رویدادهای مکان و در میدان بهارستان معنای مکان نقش موثرتری در شکل گیری خاطرات جمعی داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Finding Main Effective Factors of Creating and Transition of Collective Memory in Urban Public Spaces, Case Study: Tehran: Tajrish Square, Baharestan Square, and Plaza City Theater

نویسندگان [English]

  • Sahar Esmaeilian 1
  • Ehsan Ranjbar 2
1 M.A. in Urban Design, Faculty of Art & Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Urban Design, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Urban public spaces are the context of creation the urban public life. In these spaces the face to face relations, political demonstrations, ceremonies and festivals can be held. Also through these social interactions some aspects of cultural and historical heritage of society can be transferred. Transmission of space to place and place making is one of the main goals of urban public spaces design. There are different and effective factors which are responsible for the transmission of space to place and place making. One of them is the ability of places to create the memories. Social relationships and human interactions give this ability to a space and connect it with their past and future experiences; therefore through this circumstance an especial phenomenon will create which is called collective memory. These collective memories, during the time, will remain in the citizens’ minds and will be converted as a part of common social identity. In spite of effective role of collective memory in quality improvement of urban places and richness of urban public spaces experiences in historic cities of Iran, there is no organized research in this subject. The main purpose of this article is defining the effective factors of formation and transmission of collective memories in public spaces through scrutinizing and analyzing the concept of collective memory in three public spaces as a case study. It should be considered that these urban spaces have different identities. In this process according to the propinquity between the meaning of place and collective memory, the main research method of this paper is to define the theoretical framework as an analytical description on the basis of phenomenology of place framework .Also the results of the theoretical framework is presented in the shape of arranged table as a model for assessing effective factors on collective memory. Also the questionnaires have been written according to that table. Tajrish Square, Baharestan Square and City Theater Plaza have considered as case studies for the context analyze method through questionnaires and observation. People who have taken part in this research as a statistic group are 50 in two types of male and female in equal ratio for each place. Moreover they contain different age groups and have been chosen from various groups of spaces’ users such as traders, district dwellers and public users. Statistical analysis of the result of questionnaires will define the scale of the effective factors which play main roles in making collective memory in each specific urban space.The result of this reserch can be argued regarding to 2 points: first, identification of the main factors as physical setting of place, meaning of place, activity and events of place are key attributes of creating collective memory. Second, identification about the importance rate of each attributes in designing will help to renovate spaces to prepare an appropriate context to create the permanent urban public life and remain that in collective mind of city dwellers. According to the tables and presented analysis of case studies, it can be discussed that the existence of three factors such as physical context, activity and events of place, and identity and meaning of place are the key attributes in creating the collective memories which can convert the places to important aspect of the national culture. In Tajrish square case study, the existence of three attributes (physical context, activity and meaning of place) is the main factor of creating the memory but in Baharestan square we can observe the existence of just two attributes (activity and meaning of place). Compared to Tajrish and Baharestan square the Plaza City Theater has less choices to absorb the users and the main factor which is effective in creating collective memory is the activity and the events of place because the group of people who come and visit that place is mostly limited to students. The result of surveys and statistical analysis show that activities and events of a place as the common attributes have had more effects in creating collective memory in each place. Therefore it is clear that the difference in factors which shape these key attributes, has led to distinctiveness between collective memories of urban public spaces. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collective Space
  • Place Identity
  • Collective Memory
  • Tajrish Square
  • Baharestan Square
  • Plaza City Theater
-- Canter, D. (1977). The Psychology of Place. London: The Architectural Press Ltd.
-- Carmona, M., Tiesdell, S., Heath, T., & Oc, T (2006). Public Spaces—Urban Spaces: The Dimensions of Urban
Design. London: Architectural Press, Elsevier.
-- Fakouhi, N. (2003). Urban Anthropology. Tehran: Ney.
-- Golkar, K. (2000).Components of Urban Design Quality. Soffeh, No.32.
-- Habibi, M. (1999).Urban Space and Collective Memory. Soffeh, No.28
-- Habibi, M. (2004).We have Deleted the Memories of City. Tehran: Building and Architecture.
-- Hague, C. (2005). Planning and Place Identity, In: Place Identity, Participation and Planning, Cliff Haguge and
Paul Jenkins (Eds), London: Routledge.
-- Holloway, L., Hubbard, P. (2001). People and Places, England: Pearson Education.
-- Khosrokhavar, F. (2004).Cities and Memories. Tehran: Building and Architecture.
-- Lang, J. (1994), Urban Design The American Experience. New York: Van Nostrand Reinhold.
-- Lewika, M. (2008). Place Attachment, Place Identity, and Place Memory: Restoring the Forgotten City Past, Journal
of Environmental Psychology. pp. 1-23.
-- Madanipour, A. (2000). Design of Urban Space: An Inquiry into a Socio-Spatial Process .(Farhan. Mortezaei,
Trans.). Tehran: Pardazesh va Barname rizi Shahri Publishing Co.
-- Mirmoghtadaee, M. (2009). Criteria for Evaluation of Formation, Remembering and Recording of Collective
Memory. HONAR-HAYE-ZIBA.
-- Norberg Schulz, C. (1994).The Phenomenon of Place. New York: Princton Press.
-- Relph, E. C. (1976). Place and Placelessness, London: Pion.