ارزیابی ابعاد کالبدی مسکن با رویکرد توسعه پایدار شهری، نمونه موردی: منطقه 8 شهر کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، ایران.

2 استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.

3 استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، ایران.

چکیده

رشد سریع جمعیت جهان و تمرکز آن در شهرها، مفهوم توسعه پایدار شهری به عنوان مؤلفه اساسی تأثیرگذار بر چشم انداز بلند مدت جوامع انسانی مطرح کرده است. گسترش بیش از اندازه شهرها در چند دهه اخیر موجب بروز چالش های مختلف در حوزه های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی آن ها شده است. در این ارتباط شهر کرج نیز که در یک دوره کوتاه به یک کلان شهر تبدیل شده از گزند تحولات مورد اشاره دور نمانده و مطالعات مختلف و از جمله گزارش طرح های جامع بیانگر این است که این شهر با مشکلات فراوانی به ویژه در بخش مسکن روبرو می باشد. در واقع مسئله مسکن در سطح شهرهای بزرگ از اساسی ترین مشکلاتی می باشد که پایداری آنها را شدیداً به لرزه می اندازد. به طور کلی مقاله حاضر، ابعاد کالبدی مسکن منطقه 8 شهر کرج با استفاده مدل AHP در سیستم اطلاعات جغرافیایی از دیدگاه توسعه پایدار شهری را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است. روش تحقیق، به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و نوع تحقیق، کاربردی و رویکرد آن، به دو صورت کمی و کیفی می باشد. گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و استفاده از اسناد و مدارک، همین طور مطالعات میدانی از محدوده مورد مطالعه و استفاده از طرح تفصیلی منطقه می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که منطقه 8 شهر کرج در بخش کالبدی مسکن با مسائلی از جمله همجواری انواع فعالیت های ناسازگار با کاربری مسکونی، قرارگیری مناطق مسکونی در شیب های تند، پایین بودن کیفیت ساختمانها، استفاده از مصالح بی دوام و نظایر آن روبروست. در واقع نتایج بیانگر وضعیت نامطلوب شاخص های کالبدی مسکن بر اساس اصول توسعه پایدار شهری در این منطقه بوده و نشان می دهد که (32/55) درصد از مساحت کل منطقه 8 در شاخصهای کالبدی، به عنوان منطقه سکونتی ناپایدار می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Physical Dimensions of Housing with Sustainable Urban Development Approach, Case Study: Region No. 8, Karaj City

نویسندگان [English]

  • Valiollah Rabieifar 1
  • Gholamreza Haghighat Naeini 2
  • Fariba Gharaei 3
1 M.A. in Urban Planning, Faculty of Art & Architecture, Art University of Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Urbanism, Faculty of Art & Architecture, Art University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Urbanism, Faculty of Art & Architecture, Art University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today’s cities have been confronted by advent of the industrial revolution, the rise in living standards, innovation and technology and transportation vehicles, excessive growth of cities after World War and the subsequently environmental problems, pollution, traffic, poverty and so on. In the other hand, the rapid growth of world population which were concentrated in cities, lead to rise up the concept of sustainable urban development as an essential component influencing human societies landscape. Expansion of Excessive urban is more significant in the last few decades because of its different challenges in physical, social, economic and environmental areas. Actually issue of housing in major cities is the most fundamental problem for sustaining them. Regarding to this, the city of Karaj become a metropolis in a too short period, has been harmed by these changes and various studies show that this city is facing with many problems especially in the housing sector. Generally, in this study, Due to the broad nature of the subject, the lack of accurate data, Lack of time and to avoid surface Housing only after the body has been studied. In this connection, the main purpose of this study, Physical aspects of housing Using Indexes and physical standards for housing Approach to sustainable urban development in the study area. In the present study Efforts have been Topics and issues discussed be arranged in four sections. The first part consisted of question, Aims and background research. The second  part is devoted to theoretical research where concepts and theories related Sustainable urban development and housing are described. The third part of the study area include And analysis of where sustainability Physical measures of housing area Using AHP Are reviewed and analyzed. Finally, Section IV, Summary and Conclusions research. Generally, the present paper Physical dimensions housing District 8 City of Karaj Using AHP model In GIS from the perspective of sustainable urban development Analyze and evaluate Placed. Research methods, Descriptive-analytic study. And research applications And its approach, Is both quantitatively and qualitatively. Data collection Research the required through a library of And use of documents, also field studies the study area And the use of the area detailed design is. Sustainability Assessment Criteria and indicators Physical Housing District 8City Branch Using AHP model and software the subset Including EC, EXT_AHP Applications in GIS the four stages the hierarchy has been: 1-Determine the criteria and sub criteria the physical stability of the housing; Firstly, the criteria and the foll o wing criteria Physical dimensions of sustainable housing District 8 City Branch has been introduced. 2-coefficient priority (importance ( Criteria fo the stability of the housing body, At this stage, the priority and importance each of the other criteria, the purpose of (the stability of housing) Binary comparison method, Ratings have been. For weighting the Expert opinions is used. The application of EC The final score for each the criteria are specified. 3-Coefficient of Determination The following significance criteria Stability analysis Physical standards for housing; At the present stage, for weight Importance of each the sub criteria the stability of weight of saatikamyati 9 of is used. Points are given Represents the steady state the following criteria are considered. More According to the same weight Allocated the following criteria each map the main criteria In terms of the stability Using GISIs provided. 4- The final analysis Physical stability of the housing: In the final analysis, physical standards for housing Through a combination of methods The investment on raster layers Together Using software EXT_AHP In GIS (GIS)The rating is applied to each criterion, Finally, the map Physical stability of housing Region 8 city of Karaj extracted . Research findings show the region 8 City of Karaj Sector housing body with issues such as Adjacencya variety of activities incompatible with residential users, Located in steep areas, the low quality of the buildings, the use of ephemeral materials and like it has. Actually The results Physical indicators of poor housing conditions Based on the principles of sustainable urban development in this area and show That (55.32) percent the total land area of Region 8Physical in the indicators,As the region Residential are unstable. Necessity Comprehensive plan on various aspects of housing In order to avoid of unsustainable development and move towards sustainable urban development it is very impressive. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing
  • evaluation
  • physical dimensions
  • sustainable development
  • Karaj
-- Ahmadi Torshizi, M. (2008). Encyclopedia of Urban and Rural Management, Tehran: municipalities.
-- Arjomandnia, A. (1975). Analysis of Housing Indicators in Iran, Journal of Environmental Studies, 5, Tehran
University.
-- Aslani, R. (2001). Sustainable Development (History, Definitions, Perspectives), 93, Housing and Revolution
Monthly.
-- Azizi. M. M. (1996). Housing Program Process Analysis Iran, Bottlenecks and Criteria, Part II, Proceedings of the
Third Conference of the Housing Development Policies.
-- Azizi, M. M. (2004). Housing Indicators Position in the Housing Planning Process, 17, Issue of Fine Arts, Tehran
University.
-- Azizi, M. M. (2005). Analysis to Position and Transformation of Urban Housing Situation in Iran, 23, Tehran
University of Fine Arts Journal.
-- Bahrain, H. (1997). Urbanism and Sustainable Development, Issue 17, Magazine Approach, Council for Scientific
Research, Tehran.
-- Behzad nasab, J. (1994). Housing the Village in Iran, in Iran Proceedings of the Seminar on Housing Development,
Department of Housing and Urban Development, Tehran.
-- Behzad nasab, J. (2008). Encyclopedia of Municipal Administration and Rural Municipalities Organization Publications,
Tehran.
-- Center of Statistics. (2006). Census of Population and Housing, Tehran.
-- Flood, J. (1997). Urban and Housing Indication, Urban Studies.
-- Furman, E. and Hilden, M. (1997). Guidelines for Environmental Impact Assessment (EIA) in the Arctic, Finnish
Ministry of the Environment.
-- Gharakhlou, M., Hashemi, H. (2006). Urban Sustainable Development Indicators, 8, Journal of Geography and
Regional Development.
-- Habibi, M. and Ahari, Z. (2004). Reported the Study Design, Qualitative Aspects of Housing, Department of
Housing and Urban Development
-- Hatami, H. et al. (2006). Indicators Survey Of Informal Housing In Iran: The Case Neighborhood Of Sheikh Abad
Qom, Research Geographical, 58.
-- Haughton, G., Hunter, C. (2005). Sustainable Cities, published in the Taylor & Francis e-Library
-- Hewitt, W.E. (1998). The Role of International Municipal Cooperation in Housing the Developing World’s Urban
Poor’s the Toronto-Sao Paulo Example, Habitat International, Vol. 22.
-- Improving Sustainable Housing in Queensland. (2008). A Response from Building Designers Association of
Queensland Inc.
-- Katherine, A.D., Ashley, B.K., David, J. M., Heath, C.S., Bernadette A.F., Holger R.M. (2005). Sustainability
Assessment of Housing Developments: a New Methodology, An article for CABM-HEMA-SMAGET, The University
of Adelaide, AUSTRALIA.
-- Khoshfar, G. (1995). The Use of Social Indicators in Housing Development, (Vol. 2), Proceedings of the Second
Seminar of housing policies.
-- Mahmoudi, M. (2009). Housing Development in Harmony with Sustainable Development, printing, publication,
Tehran University, Tehran.
-- Maleki, S. (2009). The Role Survey Of Social Indicators Of Housing In Rural Areas Of Ahvaz City, Village, Journal
of Housing and the Environment.
-- Mokhber, A. trans. (1984). Social Aspects of Housing, First Printing, Tehran: publishing Plan and Budget Organization.
-- Nobakhsh, M. and Siahpush, I. (2009). Principles of Sustainable Urban Development, Publication Sociologists,
Tehran.
-- Peter, K., Ashgate, A. ( 2005). A Social Philosophy of Housing, Habitat International, Vol. 29.
-- Pour Mohammadi, M. (2010). Housing Planning, 7th edition, the Publications, Tehran.
-- Qumars, Habibi et al. (2007). Urban Renewal and Renovation of Old Fabric, First Edition, Kurdistan University
Press.
-- Qumars, Habibi et al. (2008). Of Zangan to Zanjan, First Printing, Zanjan: Zanjan University.
-- Rappaport, A. (1388). Housing Anthropology, (K. Afzlyan, Trans.), First Printing, publishing artist, Tehran.
-- Rebecca L. H. Ch. (2004). Socio-Cultural Sustainability Of Housing: A Conceptual Exploration, Theory and Society,
University of Hong Kong, China.
-- Reorganization Plan Hill Murad Water Karaj. (2004). Final Report Phase Bavand Is Consulting Engineers, Technical
Department and Civil of Karaj Municipality.
-- sartipipour, M. (2010). Evaluation of Rural Housing in Sistan and Baluchestan Province and Suggest Directions
for Future, 27, Journal of Geography.
-- Sattarzadeh, D. (2009). Indicators Survey of Housing in the Province of Sistan and Baluchestan, 1, The First Year,
Quarterly Geographical Landscape Of Zagros.
-- Shieh, E. (2006). Introduction to Urban Planning, Sixteenth Edition, University of Science and Technology, Tehran.
-- Shieh, E. (2008). Encyclopedia of Municipal Administration and Rural Municipalities Organization Publications,
Tehran.
-- Sustainable Measures. (2010). [Homepage], <http://www.sustainablemeasures.com.
-- Tawfik, F. (1990). Collection, Topics and Methods of Urban (Housing), First Edition, Center for Architecture and
Urban Studies, Department of Housing and Urban Development, Tehran.
-- The Environmental Protection Agency. (1999). Green City Conference, Tehran.
-- Westaway, M. (2006), A Longitudinal Investigation of Satisfaction with Personal and Environmental Quality Of
Life in an Informal South African Housing Settlement, Doornkop, Soweto. Habitat International, vol. 30.
-- Williams, K., Burton, E., Jnks, M. (2008), Achieving To Sustainable Urban Form, ( M. H. Khalil, Trans.), Race
Printing, Publishing And Planning Process
-- World Bank. (1992). the Housing Indicators Program, (United Nations Center for Human Settlements and World
Bank, World Bank, Washington D.C.
-- Ziyari, K.A., and Dehghan, M. (2003). Study of Housing Status and Planning in the City of Yazd, 36, Soffeh, Shaid
Beheshti University
-- Ziyari, k.A., Zarafshan A. (2006). Changes in the Quantity and Quality Study of Housing in the City of Maragheh
and Anticipated Housing Requirements up to the Year 1402, Journal Of Geography and Development.
-- Ziyari, K. et al. (2009). Principles and Techniques of Urban Planning, First Printing publication, International
University of Chabahar.