ارزیابی تطبیقی تحولات ساختاری و عملکردی شهر یزد ناشی از پیوستگی روستاهای ادغام شده، نمونه موردی: روستاهای خیرآباد و عیش آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

شهر یزد همانند دیگر شهرهای کشور همگام با تحولات اقتصادی- اجتماعی ناشی از سرمایه داری سال های 1300 به بعد، گسترش بی رویه ای را در بستر جغرافیایی خود تجربه کرده، به طوری که مساحت آن در فاصله سال های 1385 تا 1345 از 710 هکتار به 12000 هکتار افزایش یافته و حدود 16 برابر گردیده است. در این فرآیند، سطح وسیعی از بهترین زمین های کشاورزی تخریب و به زیر ساخت و ساز رفتند. ملحق شدن روستاهای حاشیه ای از جمله خیرآباد و عیش آباد به شهر یزد بالطبع با تأثیراتی در این روستاها همراه بوده که از آن جمله می توان تحولات ساختاری و عملکردی در زمینه تغییر قیمت زمین و مسکن، افزایش جمعیت، تغییر کاربری ها و غیره را نام برد. این پژوهش درصدد برآمده است تا به ارزیابی تطبیقی تحولات ساختاری و عملکردی شهر یزد ناشی از پیوستگی روستاهای ادغام شده خیر آباد و عیش آباد با استفاده از مدل های هلدرن، آنتروپی شانون و شاخص رشد جمعیت شهری بپردازد. محاسبات صورت گرفته براساس مدل هلدرن نشان می دهد 87 درصد از رشد شهر یزد در مناطق سه گانه در فاصله سالهای 75 – 85 مربوط به رشد جمعیت و 13 درصد از رشد آن مربوط به توسعه افقی شهر می باشد که نتیجه آن افزایش تراکم جمعیت و کاهش سرانه ناخالص زمین در راستای توسعه فیزیکی شهر بوده است. محاسبات صورت گرفته بر اساس این مدل در روستاهای خیرآباد و عیش آباد بیانگر افزایش زمین بایر و تخریب باغات در راستای توسعه فیزیکی با حداقل تاثیرات رشد جمعیتی است. بررسی های صورت گرفته با استفاده از مدل آنتروپی بیانگر روند رو به تعادل توزیع جمعیت در مناطق شهری یزد در طی دوره های 1385-1365 می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Evaluation of Changes in Structural and Functional Integrity of Yazd Incorporated Villages, Case Study: Kheyrabad and Ayshabad Villages

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Saraei 1
  • Saeedeh Moayedfar 2
  • Maryam Bayranvandzadeh 3
1 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Yazd University, Yazd, Iran.
2 PhD Student in Geography and Urban Planning, Faculty of Geography and Environmental Planning, Isfahan University, Isfahan, Iran.
3 PhD Student in Geography & Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In all over the history of settlement, the city and its surrounding areas such as its villages have been always connected together in an organic way. It will not be found in any historical sources that the city and its surrounding areas are mentioned independently (Rezvani, 1382: 2). Since increased rural migration to cities, the quantity and population growth of cities, emerging new cities from large villages and developing industrial activities face the country with different issues of urban construction. In response to these issues, different approaches were proposed. One of these approaches emphasizes on the use of combination of city and its area, city and its villages in order to urban development. This approach considers villages as primary and small nuclei which will be merged to cities or spending the early stages of urbanization. Thus, while the range of needs and demands of rural and urban areas are emphasized separately, responding to the diverse range of demands, and placement and provision of each demand in spatial field is designed and performed. This approach is as rational as being the most natural way of dealing with urban and rural development. Yazd is an ancient city at the central of Iran plateau and adjacent to the central desert of Iran with people who lived there centuries before Islam. Causes of expansion of this city can be listed as winds, being at the center, water and Business Economics. This city includes 3 urban areas and 9 urban regions. The city has 45 neighborhoods in which the old and traditional ones have been faced with the physical changes (tall and town building) which led to structurally different viewpoints from the past. According to the physical criteria, we can consider all surrounding rural - urban areas as neighborhoods’ of Yazd and recognize the urban set which is called “Yazd urban area” (Yazd Regional Comprehensive Plan , 1381 : 220 ). This comparative study aims to evaluate the functional and structural changes due to the annexation and cohesion of rural areas of Yazd. This study used descriptive and analytical methods. Under studied Geographic region are Eish Abad and Kheir Abad villages, in Zone 3 of Yazd, with 750 hectares spaces and population density of 17.04 people per square. Required information of this study has been prepared through documents and theories, using statistical sources including the results of Population and Housing Census of 1385. To study the impacts of annexation to Yazd on these two villages, functional and structural changes through well-known models of population growth index, Holdern and Shannon entropy have been used. The results show that by joining these villages to Yazd, some structural and functional changes have emerged which have caused in widespread development, destruction of agricultural lands and allocating surrounding lands to different land uses. Evaluating the comparative land use table of these two villages in 1365 and 1385 Shows that the annexation phenomenon have not strongly influenced on changing land uses and some public land uses such as health care, green space, sport and religious places face with shortage. The results of analyses prove the effect of population growth in Eish Abad and Kheir Abad on the level of physical development of Yazd is low although it can influence on increasing residential land use. Although the annexation of these villages to Yazd is a natural and inevitable occurrence in urban development of Yazd which can cause trends of new jobs and welfare, this urban development should be based on sustainable development in order to decrease environmental damages and bring many benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integration of Marginal Rural Areas
  • Development of Functional Structure
  • Planning Models
  • Kheyrabad and Ayshabad
  • Yazd
-- Arseh Consulting Engineers. (2006). Master Plan of Yazd City, Housing and Urban Planning Organization, Yazd
province, Vol.2.
-- Beck, R., Kolankiewiez & Camarotam, S. (2003), A outsmarting Smart Growth, Population Growth Immigration
and the Problem of Sprawl Center for Immigration Studies Washington.
-- Calhoum, C. & Donald, L. (1994). Sociology, Mc Gaw-Hill, Inc.
-- Dehghan, M. (2002). Quantitative And Qualitative Indicators Of Housing In The Yazd City, M.A. thesis, Faculty
of Geography and Urban Planning, Yazd University.
-- Dehghan, M. (2004). Instability in the Development of Yazd, Evolution Conference Papers of Yazd Province, (Vol.
3), Governor of the Management and Planning Organization of Yazd.
-- Esmaeelpoor, F. (2001). Causes of Excessive Development of the Yazd City, With an Emphasis on Rural Migration,
M.A. Thesis, Geography and Urban Planning, Shahid Beheshti University.
-- Farid, Y. (2001), Geography and Urbanology, Tabriz University Press.
-- Guid Plan of Kheyrabad & Ayshabad. (1986).
-- Geographical Dictionary of Rurals in Yazd Province. (2002). (Vol. 1), published by the Armed Forces Geographical
Organization.
-- Hekmatnia, H. & Mousavi Mir N. (2006). The Model Used In Geography With An Emphasis On Urban And Regional
Planning. Yazd: Novin Science.
-- Hawks, M. (1992). Iran - Myth and Reality, (M. Nazari et al., Trans.), published by the Institute of Astan Quds
Razavi.
-- Iranian Census center, Population and Housing Census conclusion in years of 1986, 1996 and 2006.
-- Jafar zadeh, R. (1996). The Problem Of Nousable Lands Located Within Cities, Proceedings of the Third Seminar
on Housing Development Policies in Iran, (Vol. 2), Department of Housing and Urban Development.
-- Mills, E. & Hamilton, B. (1996). The City’s Economy, (A. Kosari, Trans.), Centre for Architectural and Urban
Studies, Iran, Tehran.
-- Rezvani, A. (2002). Rural-Urban Relations with Emphasis on Iran, PayameNoor Publishing.
-- Saeedi, A. (2003). Urban Development and Rural Development, Municipal Journal, 58.
-- Saraei, MH. (2005).Survey of the Horizontal Expansion of Urbans and Land Existing Capacity, Yazd, Yazd University
Research Initiative.
-- Wheeler, J. O. & Muller, P. O. (1986). Economic Geography, John Wiley& Sons, Inc.
-- Yazd Regional Comprehensive Plan. (2002).
-- Ziyari K. & Beyranvandzadeh, M. (2010). Evolution Of The Politics Of Urban Renewal And Renovation Of Worn-
Out Tissues, Journal Of Human Geography Of Garmsar University, 1th year, 4.