سنجش مطلوبیت سکونتی در توسعه میان افزای شهری با استفاده از مدل تصمیم گیری منطق فازی-نمونه موردی: منطقه 19 شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شهرسازی، معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا، شهرداری تهران، ایران.

2 دانشیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

رشد روزافزون جمعیت شهری و افزایش مهاجرت به کلان شهرها از یک سو و فقدان برنامه ریزی های کارآمد از سوی دیگر، علاوه بر افزایش دامنه ساخت و سازها در نقاط پیرامونی شهرها، استفاده بی رویه و ناصحیح از منابع و تخریب اراضی کشاورزی را در پی داشته است. در این میان، اراضی درون شهری به دلیل وجود زیرساخت ها و امکانات شهری در آ نها واجد ارز ش اند و با وجود این اراضی نیازی به سرمایه گذاری های کلان برای استفاده از اراضی خام و اتلاف منابع نیست. به عبارت دیگر توسعه میان افزا با هدف استفاده بهینه از اراضی درون شهری و پاسخگویی به تقاضای شهروندان در ارائه خدمات، اهمیتی جدی خواهد داشت. تحقیق حاضر که بر محور سنجش مطلوبیت سکونتی بر اساس شاخص های توسعه میان افزای شهری در منطقه 19 شهرداری تهران شکل گرفته، با استفاده از روش تحلیلی و همبستگی بین نمونه های مورد بررسی در قالب مؤلفه های کالبدی - فضایی، زیرساختی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در طیف گسترده ای از شاخص های مرتبط انجام شده است. برای تدقیق شاخص ها از تحلیل اطلاعات پرسشنامه ای تحت نرم افزارهای SPSS و Lisrel استفاده شده است. همچنین در فرآیند تحلیل داده ها با به کارگیری مدل تصمیم گیری چند شاخصه ی فازی، ناحیه 1 منطقه 19 از میان سه ناحیه این منطقه به عنوان ناحیه مطلوب انتخاب گردیده است. مطابق یافته های این تحقیق، علی رغم وجود اراضی خالی، بایر و رهاشده قابل توسعه در نواحی، امکان توسعه ظرفیت های مسکونی و افزایش جمعیت به دلیل کمبود خدمات و زیرساخت های شهری وجود ندارد، این بدان معناست که تنها شناسایی اراضی خالی و بایر و یا استفاده مجدد از اراضی با کاربری نامتناسب و پر کردن بافت موجود برای مواجه شدن با مشکل سرریز جمعیت و پاسخگویی به تقاضای مسکن و خدمات کافی نبوده و لازم است علاوه بر ظرفیت های مذکور در جهت شناسایی و اجرای دیگر ظرفیت های مورد نیاز توسعه میان افزا نیز اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Desirability of Living in Urban Infill Development with Emphasis on Fuzzy Logic, Case Study: District No. 19 of Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • Elham Sangi 1
  • Mojtaba Rafieian 2
1 M.A. in Urban Planning, School of Art and Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Increasing urban population and uncontrolled immigration to metropolitans on the one hand and lack of effective urban planning on the other hand, not only resulted in increasing constructing in peripheral areas of cities, but also excessive and unplanned exploiting of resources and degradation of agricultural lands. In the meantime, because of established infrastructures and urban facilities; inter-city lands considered as a valuable opportunity, hence, there is no need to dedicate huge investments and use of resources to convert raw land to urban land. In other words, infill development could be a serious solution with the aim of the optimum use of inter-city lands and replication to citizen’s demand in offering different services. This research has been conducted the basis of measuring the residential desirables according to infill development indicators in the distinct no.19 of Tehran municipality. This kind of development focuses on the construction of residential units and business centers within cities which can be considered in different types such as construction in the interior parts, re-use of land and Brown fields, renovation, rehabilitation, and development of existing sites. It is worth nothing that in the most of fulfilled studies, the advantages and barriers of implementing the infill development and its outcomes have been discussed, and some of the decision making models such as SWOT analysis and GIS software are applied. In this study a new synthetic methodology has been used utilizing LISREL software and Fuzzy multi attributive decision making (MADM) model on the basis of urban infill development in district no.19 of Tehran municipality. Fuzzy logic decision making model is applied to choose optimum sub-district for infill development implementation because of complex urban problems. In order to decision making and choose the optimum sub-district, more effective indices of number 19 are determined in five main categories as: physical-space, infrastructures, economic, social, and environmental. In order to scrutinize indicators, Spss and Lisrel software is used to gain Data analysis of questionnaires. Utility determining of the indices is done using utility function and fuzzy ranking of utility values. Bonison weighting method (trapezoidal number method) is used to convert qualitative factors to Fuzzy quantitative factors ( Fuzzification step). Finally, Yager methods is applied to convert fuzzy numbers to non-fuzzy numbers (de-fuzzification step).  Based on the fuzzy logic decision making model, utility values of triple sub-districts was determined which de-fuzzier correspond values are as following, respectively: 21.56, 15.16 and 13.22. The following relationship is established between them: Therefore, sub-district one is selected as optimum one for infill development implementation. Access  to services, urban infrastructures and the amount of urban facilities, investment status, participation of investors, housing market are indices which very important weighting has been allocated to them. Because of including mentioned indices in sub-district one; it was selected as optimum zone for infill development. It is worth nothing that the portions of prone land for infill development implementation in triple sub-districts are 25%, 37% and 72%. As such, indicators related with the supply of urban infrastructures and services in Infill development are considered as important and limiting factors and according to the findings of the present study it can be imagined that in spite of the existence of developable vacant, barren, and abandoned lands, due to lack of urban infrastructures and services, it is not possible to increase the population. According to the results, identifying and redevelopment of brown field and vacant lands or under-used parceles are not sufficient to rectify the over-populatin and housing demands problems. Besides the above mentioned capacities, it is necessary to implement proceeding in order to identify and utilize the other capacities of infill development such as residential segregation, redevelopment of residential areas and parking. It should also be kept in mind that the factors such as lack of regulations and executive instructions, subsidiary rules of local governments and lack of local institution from infill development can strongly limit infill development implementation. But, creating legal tendency, support of civil society, and codification of community and local participation strategies can play effective role in its achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infill development
  • Fuzzy logic
  • Multiple Attribute Decision Making
  • District No.19 of Tehran Municipality
-- Aeeni, M. (2007). Economic, Financial, And Managerial Issues Of Regeneration In The Urban Distressed Areas,
Tehran: Building & Housing Research Center.
-- Andalib, A. (2010). Principles Of Urban Renewal: A New Approach To Distressed Areas, Tehran: Aras computer .
-- Aram, M. (2009). Capacity Development Assessment Of Brownfield Areas In Cbds, M.A. thesis, Faculty of Art and
Architecture, Tarbiat Modares University.
-- American planning association. (2008). Planning And Urban Design Standards, (G. Etemad, & Bhzadfar, M. &
Rafieian, M. & Kazemian, Trans.), Tehran: Iranian Society Of Consulting Engineers.
-- Dallalpour mohammadi, M. (2000). Planning For Housing, Tehran: The Organization for Researching and Composing
University Textbooks in the Humanities (SAMT).
-- Eftekharirad, Z. & eskandari, Z. (2001). Recycling Of Urban Lands, Approach To Urban Development And Housing,
Journal of Architecture and Urbanism, Tehran.
-- Florida Department of Community Affairs. (2003). City of Dania Beach Urban Infill and Redevelopment Area
Plan.
-- Galster, G., Hanson, R., Ratcliffe, M. R., Wolman, H., Coleman, S., Freihage, J. (2001).
-- Wrestling Sprawl to the Ground: Defining and Measuring an Elusive Concept, Housing Policy Debate, 4, 681-717.
-- Ghazi Tabatabae, S. M. (2005). Process Of Formulation, Implementation And Interpretation Of LISREL Model,
Journal of Faculty of Letters and Human Sciences, University of Tabriz, 1, 86-125.
-- Grimshaw, J. (2000). Chapter Four, Charter of the New Urbanism, New York: McGraw Hill, 35-38
-- Habibi, M. (2008). De La Cite A La Ville,Analyse Historique De La Conception Urbaine Et Son Aspect Physique, Tehran: University of Tehran.
-- Koorehpazan Dezfuli, Amin. (2008). Principles Of Fuzzy Set Theory”, Tehran: Iranian academic center for education
culture and research, AmirKabir University branch.
-- Leccese, M., McCormick, K., (ed). (2000). Charter of The New Urbanism, New York: McGraw Hill.
-- Maryland Department of Planning. (2001). Models and Guidelines for Infill Development, Managing Maryland’s
Growth.
-- Mirzaee, H. (2006). Capacity Building for Community Development Based Approach Infill Development, M.A.
thesis, Faculty of Art and Architecture, Iran University of Science & Technology.
-- Municipal Research & Services Center of Washington. (1997). Infill Development: Strategies for Shaping Livable
Neighborhoods, Seattle. Available at www.mrsc.org.
-- Naghshe piravosh Consulting Engineering. (2007). Detailed design district 19 of Tehran municipality,Tehran.
-- Northeast-Midwest Institute and Congress for the New Urbanism.(2001). Strategies for Successful Infill Development,
Washington, D.C. and San Francisco.
-- Rafieian, M. (2007). Value Engineering, Opportunity for Effectiveness of Urban Projects, Conference on Value
Engineering, Tehran.
-- Saeednia, A. (2004). The Green Book, a Guide for Municipalities, (Vol. 2), Urban Land Use, Tehran: Organization
of Municipalities.
-- Sangi, E. (2010). Residential Land Use Planning of Urban Infill Development with Emphasis on Fuzzy Logic, The
Case Study of District 19, Tehran, M.A. thesis, Faculty of Art & Architecture , Islamic Azad University Central
Tehran Branch.
-- Silberstein, J., Maser, C. (2000). Land-Use Planning for Sustainable Development, Sustainable Community Development
Series, CRC Press LLC.
-- Suchman, Dian.(2008):” Developing Successful Infill Housing”, Washington, D.C.: Urban Land Institute.
-- Tarnay, Stella.(2004):”Barriers and Solutions to Land Assembly for infill Development”, Urban Land Institute,
Land Use Policy Forum Report, Washington.D.C.
-- Williams, K., Burton, E., Jenks, M, (ed).(2000):”Achieving Sustainable Urban Form”, E & FN Spon, Taylor &
Francis, London.
-- Wheeler, s.(2003):”smart infill: Creating More Livable Communities the Bay Area; A Guide for Bay Area Leader”,
San Francisco: Greenbelt Alliance.
-- Wheeler, s.(2001):” infill development in the San Francisco bay area: Current Obstacles and Responses”, Annual
Conference of the Association of Collegiate Schools of Planning, Cleveland, Ohio.