بررسی نقش زیباسازی و ارتقاء کیفیت محیط بر سرزندگی شهری؛ نمونه موردی: باغ شهر تاریخی مراغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد شهرسازی، دانشکده شهرسازی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد طراحی، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ایران

چکیده

احساس آرامش خاطر، نشاط و وجود حس سرزندگی یکی از نیازهای روحی انسان و مهم‌ترین شاخص کیفیت فضاست. انبوهی از فضاهای دل مرده، سرد و بی‌روح در شهرها تحت تاثیر ناهمگونی و آلودگی‌های بصری مشاهده می‌شود که به دور از هر گونه زیبایی و مطلوبیت، هیچ‌گونه معنا، مفهوم و عملکردی را القاء نمی‌کنند. امروزه سیما و منظر شهرها تحت تأثیر این اغتشاشات بصری، چهره‌ای ناخوشایند و نامطلوب یافته‌اند که هیچ گونه جذابیت و زیبایی در آن‌ها وجود ندارد. این پژوهش در راستای بررسی نقش زیباسازی و ارتقاء کیفیت‌محیط بر سرزندگی فضای شهری شکل گرفته است. در چارچوب فرآیند طرح مبانی نظری، مفاهیم زیباسازی، هنر شهری، ابعاد آلودگی بصری(رنگ، نور، دیداری، نمادی)؛ کیفیت و سرزندگی شهری تبیین و با ایجاد روابط علی و معلولی، مدل تحلیلی پژوهش تدوین و در ادامه نمونه موردی (باغ شهر تاریخی مراغه)1 بررسی و محدوده مورد مطالعه انتخاب شد. پس از طرح پرسشنامه جهت بررسی اهداف، فرضیات و سؤالات پژوهش و تجزیه و تحلیل آن نتایج حاکی از وجود رابطه بین آلودگی‌بصری و سرزندگی شهری و هم چنین اثبات فرضیات تحقیق داشت و کیفیت محدوده مورد مطالعه با استفاده از نقشه‌های آماری مرکز آمار ایران کمّی سازی شده و خروجی به صورت نقشه‌های GIS ارائه و بر مبنای این نقشه‌ها محدوده مورد نظر جهت برنامه ریزی و سیاست‌گذاری انتخاب گردید. پس از جمع بندی نهایی مدل تحلیلی سرزندگی بر اساس مؤلفه‌های آسایش بصری تدوین و پیشنهادات تحقیق در سه سطح خرد، میانه و کلان به صورت طرح اهداف، راهبرد و سیاست جهت ساماندهی آلودگی بصری و ارتقاء کیفیت زیبایی شناسانه محیط و هم چنین ارتقاء سرزندگی، مطرح و نمونه‌ای از پلان سیاست‌گذاری در محدوده موردمطالعه ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Beautification and Improvement of Environmental Quality effect on the Urban Vitality” Case Study: Maragheh Historical Garden City

نویسندگان [English]

  • Manouchehr Tabibian 1
  • Mir Jalal Mousavi 2
1 Professor of Urbanism, College of Fine Arts, Department of Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 M.A. of Urban Planning Engineering, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Peace of mind, exhilaration and existence of vitality are the most important requirements of spirit which indicate the quality of living spaces. Due to the heterogeneities and visual pollution, most of the cities are observed as a gloomy and senseless spaces, while from the beauty point of view, they do not transfer any kind of concepts. Nowadays, city views have become undesirable as a result of visual heterogeneities and no attractiveness and beauty are behind them. The most important factors for making human life more pleasant are: “creating peace, beautifying the spaces, reducing the pollution and regulating urban graphics and visual arts” besides protecting the society against psychological harms. The main objectives gain to feel the beauty, attraction, peace of mind, exhilaration and vitality in all aspects of urban design and also combine them in the urban space, especially in public spaces while transmitting the same feelings to the people. This study aims to investigate the effect of beautification and promotion of environment quality on urban vitality. The primary researches and theoretical studies are led to the following hypothesizes:
1. There are some relationships among pollution, heterogeneity and visual turbulence of urban view and vitality.
2. The beautification, improvement of urban quality and identifying the public environments can increase the urban vitality.
Within the theoretical framework, the concepts of city view, beautification, urban art, different aspects of visual pollution (color, light, visual and symbolic) and the quality and vitality of urban life were explained. By establishing cause and effect relationships, the analytic pattern of this study was set up, then the case study namely Maragheh Garden City, was investigated and the study areas were selected. The obtained results, after designing a questionnaire for investigation the research objectives, hypothesizes, research questions, and their analysis revealed that there was a relationship between visual pollution and urban vitality. Moreover the quality of the study area was quantified using the maps of the Statistics Center of Iran. The output was produced in the form of GIS maps, then the amount and the intensity of visual pollution in urban areas were specified, and finally the areas experiencing visual pollution were determined based on GIS data and according to these maps the considering range were selected for planning and policy making. After reviewing and recognizing current situation, SWOT table was used to determine the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the case study area. The analysis of the study area was conducted on the basis of direct and indirect assumptions. In direct assumption, according to the current situation, the pollution and visual heterogeneity of urban spaces were presented in the form of images and physical analysis. In indirect assumption, the questionnaire was used for a better recognition of the visual characteristics of the study area, which has been established according to the proposed criteria in the theoretical framework. After finalizing, the analytic pattern of urban vitality was set up based on the visual comfort components. The research was studied in order to organize the visual pollution and increase the quality of aesthetic environment and the vitality, in the form of objective design, strategies and policies in three micro, middle and macro levels. Moreover a sample of policy plan was presented in the case study area. At the micro level, suggestions have been made to organize and eliminate the pollution and visual disturbances in city view, particularly in urban public space in various aspects (visual, color, light, symbol). At the middle level, on base of GIS data, the Beheshti Street located in the historical center of the city was identified as an urban space with the high visual pollution. In order to improve the quality of vitality and eliminate the visual pollution, constructing pavement was proposed within the case study. At the macro level, a Beautification Master Plan as a unifying and comprehensive factor encompassing all of the visual comfort components was proposed, a pattern that is not only concerned on the city view but also the quality of it. While, it connects the case and cross-sectional designs of beautification to each other and establish a logical and fundamental relationship between them, as well as extending to all areas of the case study which is used for different levels. The final outcome of this plan creates the high quality, attractive, beautiful and vitality urban spaces. Consequently, the citizens will get the pleasure and find themselves in a historical, cultural and urban identity while they will sense vitality in all aspects of urban spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • beautification
  • Visual Pollution
  • Vitality
  • Quality
  • Urban Art
Bentley, I. (2011). Responsive Environments: A Manual for Designers. (M. Behzadfar, Trans.). Iran University of Science and Technology Publications, 6.
Carmona, M. (2012). Public Places – Urban Spaces, (Gharaei & Partners, Trans.). Tehran: Tehran Art University Press, 1.
Coleman J. (1987). Opportunities for Invasion in Urban Design Education, Australian Planner.
Cullen, G. (2013). ‎The Concise Townscape, (M. Tabibian, Trans.). Tehran: Tehran University Publication.
Department of Planning and Development Tehran Beautification Organization, (2011). Beautification & Town Scape, Tehran: Peykareh Publication, 1.
Dondis, Donis A. (2009). A Primer of Visual Literacy. (M. Sepehr, Trans.). Soroush Publication, 1.
Gehl, J. (2004). Public Spaces, Public Life, Copenhagen: Danish Architectural Press.
Goodey, B. (1993). Two Gentlemen in Verona: The Qualities of Urban Design, Strrewise 
Golkar, K. (2006). Quality of Vitality Concept in Urban Design, Quarterly Journal – Research SOFFEH, 16 (44), 66-74.
Golkar, K. (2005). The Concept of Town Scape, Abadi Quarterly, 16 (53), 38 – 47.
Jacobs, J., (1961). The Death & Life of Great American Cities, London Cape.
Landry, Ch. (2000). Urban Vitality: A New Source of Urban Competitiveness, Prince Claus Fund Journal, Archis Issue ‘Urban Vitality – Urban Heroes’.
Lynch, K. (2004). A Theory of Good City Form, (S. H. Bahreini, Trans.). Tehran: Tehran University Publications, 3.
Lynch, K. (2006). City Image, (M. Mozayyani, Trans.). Tehran: Tehran University Publications, 6.
Nelessen, A. C. (1994). Visions for a New American Dream, Chicago: APA Planner Press.
Pakzad, J. & Souri, E. (2011). Urban Areas Lighting Guide, Tehran: Armanshahr Publication, 1.
‎Raymon, Q. & Campenhoudt, L.V. (2007). Research Methods in Social Sciences, (A. Nik Gohar, Trans.) Tehran: Toutia Publication.
Turlock City, California, U.S.A (2010). Beautification Master Plan, Landscape & Signage.
Tibbalds, F. (2004). Making People - Priendly Towns (M. Ahmadi Nejad, Trans.). Khak Publication, 1.
Yoshinobu, A. (2012). The Aesthetic Townscape (F. Habib, Trans.). Javid Publications, 1.
www.Eeconomist.com (accessed: March 15, 2013)
www.Urban-Graphics.co.uk (accessed: February 01, 2013)