تدوین الگوی تحقق مدیریت یکپارچه مادرشهرها، نمونه موردی: مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی- برنامه‌ریزی شهری، پردیس‌هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.

چکیده

عملکردِ بخشی سازمان‌های متولی امر مدیریت شهری، برنامه ریزی و تقسیمات بودجه‌بندی دقیق و علمی شهری را با مشکلات عدیده‌ای رو به رو ساخته است که با ایجاد حالتی ناپایدار و ناهمگون، هزینه‌های هنگفتی نیز در مجموعه مدیریت شهری به وجود آورده است. بررسی‌های نظری پژوهش حاضر، برای حل این مسأله، نشان از وجود یک اجماع نظر قوی برای گذار از ساختار تصمیم گیری جزیره ای و تفرق1 عملکردی ـ قلمرویی به ساختار مدیریت یکپارچه شهری دارد. اما طراحی چنین ساختار پیچیده ای در شرایطی که مدیریت شهری در وضع موجود، ابعاد متفاوت داشته و نهاد واحدی نیز نمی‌باشد، نیازمند یک الگوی برنامه ریزی با بازه‌های زمانی مشخص خواهد بود. این پژوهش به منظور تدوین الگوی تحقق مدیریت یکپارچه در مادرشهرها، از سه مدل کیفی و کمی دلفی2 ،VIKOR 3 وSWOT 4 در قالب مطالعات توصیفی-تحلیلی استفاده کرده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که جهت تحقق مدیریت یکپارچه شهری5، برخی سازمان ها همچون شرکت گاز، برق، آب و فاضلاب، پست، مخابرات و نیروی انتظامی از اولویت برخوردارند و سازمان‌های دیگری همچون کمیته امداد، بهداشت و درمان و ثبت اسناد و املاک با توجه به معیار تقسیم بندی، به سهولت می‌توانند تقسیمات خود را با شهرداری هماهنگ نمایند. سازمان های آتش نشانی، اتوبوسرانی، آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی و دادگستری، با توجه به نوع فعالیت و معیار تقسیم‌بندی، انعطاف کمتری جهت هماهنگ شدن با شهرداری دارند. براساس مطالعه وضع موجود تقسیمات و عملکرد سازمان های متولی مدیریت شهری در محدوده شهر مشهد، فرآیند پیشنهادی جهت رسیدن به مدیریت یکپارچه شهری و نظام منطقه‌بندی هماهنگ، در قالب سه سناریو کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Integrated Urban Management Pattern for Metropolises, Case Study: Mashhad

نویسندگان [English]

  • Hamid Atghaei 1
  • Ali Asghar Pilevar 2
1 M.A. of Urban Planning, College of Fine-Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Urban Planning, college of Architecture and Art, University of Bojnourd, Bojnourd, Iran.
چکیده [English]

Most of the time, partial decision making of the urban management organizations bring great problems in planning and scientific urban budgeting and districting which lead to inconsistency and spending extreme costs in urban management. Currently among a large number of Metropolises in Iran, Mashhad city, has critical issues about lack of coordination between municipal organizations which leads to an imbalance in urban management and municipal districting. In case of Mashhad, this issue was detected by the plan of “role and position of midterm comprehensive plans in metropolises development” done by urban experts. In this plan, imbalance statues and relations of municipal organizations was shown as a major problem that Mashhad faced with. Also as a suggestion, moving towards integrated urban management as a process presented in this comprehensive study for case of Mashhad. Theoretical review of this article for the solution of this problem shows the existence of effective methods for transition from island like decision making structure, fragmented planning and divisions to the integrated urban management. The aim of the present research is designing an optimization pattern which is effective on codifying integrated urban management sample in metropolises. This purpose was achieved by three models in quality and quantity based named Delphi, VIKOR and SWOT through a descriptive- analytical study. The research approach contains several steps. First referring to fieldwork and theoretical resources and references, urban management and its criteria in municipal organization approach and their budgeting systems were studied through a case study. At the second step, after those criteria were collected with Delphi technique, priorities got ready to rank. These criteria represent suitable and balanced urban districting and in a larger scale represent an integrated urban management system we should have. Priorities for playing role in an integrated urban management pattern were achieved using VIKOR model. In details, we created Delphi group including two groups: scientific professors and empirical experts of urban management credits. These groups contained 18 members and their role led to extract five criteria named X1 to X5. X1 is “The effectiveness rate of urban management”, X2 is “type of function”, X3 is “number of districts”, X4 is “criterion of districting” and X5 is “average cost of imbalance conditions available in urban management for each one of citizens”. Then, we used VIKOR method in seven steps. First, Delphi group started to weight municipal organizations in related with the five criteria and the average of them were calculated as decision making matrix contain of rows that represent municipal organization and columns that represent criteria (X1 to X5). At the second step, the created matrix of decisions was normalized. After that, in the third step weighting of criteria was started with Entropy method. In the fourth step, normalized matrix was multiplied by the weight of every criterion in prioritization process and the answer was named normal weight matrix. In the fifth step, maximum value was named “fi+” and minimum value was named “fi-” which was extracted in decision matrix. After that, in the sixth step, we could calculate desirability index named “Sj” and discomfort index named “Rj”. For this purpose, weight values from Entropy were multiplied by the decision matrix values. In the seventh step, VIKOR index that represent final score for each option was calculated. If VIKOR index is low for an option, it will have a higher priority toward others. Moreover, determining priorities of the municipal organizations was not good enough for establishment of an integrated urban management. So in the third part of the research, in order to offer practical suggestions, we used SWOT method. We used this for recognition and analysis strengths, Weaknesses, opportunities and threats available in districting system and urban management of Mashhad city and also for municipal organizations. Then according to current statement of the city, and its criteria representing urban management, districting and budgeting system, we presented three scenario for short term, midterm and long term related in three approach of comprehensive, middle and small scale that could achieve integrated urban management and balanced districting. The results shows that for practice of integrated urban management, some of organizations such as “gas organization”, “electronic”, “water and wastewater”, “post”, “telecommunications” and “police office” take priority and some of them such as “Imam Khomeini Relief foundation”, “health and medical organization” and “Registration of deed and birth” in regard to divisional criterion, can coordinate their divisions easily with municipality. “Fire-fighting”, “bus services”, “educations”, “social security” and “justice” organizations with regard to the type of activity and divisional criterion, have less inflection to coordinate with municipality. According to the investigation of the existing districting and current performance of the urban management trustee organizations in Mashhad, for reaching to the integrated urban management and balanced districting, research sample is submitted in three stages of short term, middle term and long term Scenarios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban management
  • Integrated Urban Management
  • Urban planning
  • Multiple Criteria Decision Making (MCDM)
  • Mashhad
Amin, S. H., Razmi, J. & Zhang, G. (2011). Supplier Selection and Order Allocation based on Fuzzy SWOT Analysis and Fuzzy Linear Programming, Expert Systems with Applications, 38(1), 334-342.
Armanshahr Consulting Engineers. (2009). Development Pattern and Detailed Plan of Middle Part of Mashad, Vol (1).
Asadi, I. (2006). Encyclopedia of the City, Urban Management Journal, 18(5), 123-127.
Barakpour, N. & Asadi, I. (2008). Final Report of Studious Plan for Urban Management and Governance in Theory, Art University Publications, Tehran, Iran.
Barakpour, N. & Asadi, I. (2009). Urban Management and Governance, Art University Publications, Tehran, Iran.
Barlow, I. M. (1991). Metropolitan Government, London, New York: Routledge.
Bazzazi, A.; Osanloo, M. & Karimi, B. (2011). Deriving Preference Order of Open Pit Mines Equipment through MADM Methods: Application of Modified VIKOR Method, Expert Systems with Applications, 38(3), 2550–2556.
Chakrabarty, B. K. (2001). Urban Management - Concepts, Principles, Techniques and Education, Cities, 18(5), 331–345.
Farhoudi, R., Ghalibaf, M., Charahi, Z., Javaheri, A. (2009). Analysis of Urban Physical Districts Based on Integrated Urban Management; Case of Shiraz, Geographic journal, 18-19(6), 27-44.
Hall, R. H. (1997). ‎Organizations: Structures, Processes, and Outcomes (A. Parsaeian, M. Aarabi, Trans.). Tehran, Iran, Center of Cultural Studies.
Hamidi, M., Habibi, M., Salimi, J., Sabri, R. (1997). Structure of Tehran, Tehran, Tehran Municipality Planning and Construction Center.
Harvey, D. (1997). Social Justice and the City, Urban Planning Publications, 1st Ed., Tehran.
John, F.A. (1988). An Empirical Investigation of Integrated Spatial Proximity, Development in Business Simulation & Experiential Exercises, Vol.15, Hofstra University.
Kazemian, Gh. & Mirabedini, S. Z. (2011). Pathology of Integrated Urban Management in Tehran from Aspect of Urban Policy and Decision Making, HONAR-HA-YE-ZIBA (MEMARI-VA-SHAHRSAZI), 46 (3), 27-38.
Malekhoseini, A. (2006). Analysis of Spatial Pattern Case of Markazi Province, Spatial Planning Journal, (1), 20-32.
McGill, R. (1995). Urban Management Performance, Cities, 12(5), 337-351.
McGill, R. (1998). Urban Management in Developing Countries, Cities, 15(6), 463–471.
McGill, R. (2001). Urban Management Checklist, Cities, 18(5), 347–354.
Opricovic, S. & Tzeng, G.H. (2006). Extended VIKOR Method in Comparison with Outranking Methods, European Journal of Operational Research, 178(2), 514–529.
Pearce, J. A. & Robinson, R. B. (2015). Strategic Management (Formulation, Implementation, and Control), (S. M. Hosseini, Trans.). 7, Tehran: SAMT Publications.
Rahmani, M. (2012). Metropolises; Meanings and Characteristics, 1st Ed., Omid Enghelab Publications.
Rahnama, M. R. (2003). Description of Position and the Role of Midterm Comprehensive Plan in Metropolises Development, Case of Mashhad, Mashhad, Ferdowsi University of Mashhad & Mashhad /Municipality.
Rakodi, C. (2003). Politics and Performance: The Implication of Emerging Governance Arrangement for Urban Management Approaches and Information Systems, Habitat International. 27, 523-547.
Rakodi, C. (1991). Cities and People: Towards a Gender- Aware Urban Planning Process?, Public Administration and Development, 11, 541–559.
Rivolin, J.U. & Faludi, A. (2005). The Hidden Face of European Spatial Planning: Innovation in Governance, European Planning Studies, 13(2).
Saeidi, A. (2009). Encyclopedia of Urban and Rural Management, Iran, Municipality and Rural Management Organization of Ministry of Interior.
Sharma, S. K. (1989). Municipal Management, Urban Affairs Quarterly – India 21, 47–53.
Sudhira, H.S.; Ramachandra, T.V.; Raj, K.S. & Jagadish, K.S. (2003). Urban growth analysis using Spatial Temporal Data, Journal of Society of Remote Sensing, 31(4), 299-311.
Taghvaei, A.A. & Tajdar, R. (2009). Introduction to Good Urban Governance in Analytical Approach, Urban Management Journal, 23(7), 45-58.
UNCHS (Habitat) (2000). The Global Campaign for Good Urban Governance, Environment & Urbanization, 12(1). 197-202.
Wang, Y.L. & Tzeng, G.H. (2012). Brand Marketing for Creating Brand Value based on a MCDM Model Combining DEMATEL with ANP and VIKOR Methods, Expert Systems with Applications, 39(5), 5600–5615.