برنامه‌ریزی منظر با رویکرد بوم‌شناختی، نمونه موردی: راهبرد توسعه فضاهای باز و سبز حومه‌ای در منطقه ۱۹ شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه معماری منظر،‌ دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

توسعه نامتعادل‌ فضایی– کالبدی شهرها بویژه در مناطق حومه‌ای، همواره تخریب فضا‌های باز و سبز را در پی دارد. از آن جا که رویکرد بوم‌شناسی منظر با دیدگاه کل‌نگر رابطه انسان و طبیعت را مورد بررسی قرار می‌دهد، از جایگاهی منحصربه فرد در برنامه‌ریزی پایدار منظر برخوردار است. این مقاله، در پی تبیین گام‌های اصلی در فرایند برنامه‌ریزی بوم‌شناختی براساس روش تحلیل محتوا در ادبیات تخصصی معماری منظر با هدف شناخت راهبردهای توسعه فضا‌های باز و سبز درون و پیرامون شهرها است. در این مورد، فرض مقاله بر مفاهیم انتزاعیِ پایه در مدل "لکه‌-‌دالان‌-بستر(ماتریس)" و "مفهوم چارچوب" به‌منظور تبیین و طبقه‌بندی عرصه‌های باز و سبز تکیه دارد. به این ترتیب، تعمیم گزاره‌های منطقی حاصل از مفاهیم پایه و تطبیق آنها با پژوهش‌های پیشین که به شیوه‌های کمی به مطالعه ساختار منظر در مقیاس منطقه‌ای شهر تهران پرداخته‌اند، طبقه‌بندی فضا‌های باز و سبز را در سه دسته مناطق تولیدی، حفاظتی و تعاملی امکان‌پذیر ساخت. در نهایت با تعمیم راهبردهای موجود در قالب یک پژوهش موردی در منطقه ۱۹ ‌شهرداری تهران که از قابلیت‌های طبیعی و ماهیت حومه‌ای برخوردار است، سیاست‌ها در دو مقیاس میانی و خرد تدوین شد. نتایج مطالعه نشان داد که طیف وسیعی از فضاهای باز و سبز منطقه ۱۹ شهرداری تهران دارای ماهیت مناطق تعاملی هستند. توسعه فضاهای باز و سبز حومه‌ای در مناطق تعاملی باید با تکیه بر مفاهیم «انسجام» و «پیوستگی» در برنامه‌ریزی بوم‌شناسی منظر مدنظر قرار گیرد. محصول این پژوهش رویکردی مقدماتی را در سیاست‌گذاریِ فضاهای باز و سبز مناطق حومه‌ای با نگرش معماری منظر معرفی می‌نماید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecological Landscape Planning Approach, Case Study: Strategies for Development of Green Open Spaces in 19th Region of Tehran

نویسندگان [English]

  • Seyed Hasan Taghvaei 1
  • Amir Semiari 2
2 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Unbalanced development of spatial- physical dimensions of cities, continuously diminishes green open spaces in suburban areas. Landscape is where the slow, natural processes of growth and maturity and decay are deliberately set aside and history is substituted. Recent interruptions without any historic implications cause the environmental problems. Landscape as a dynamic system permanently has been modified by human intentional changes. Most of times unwise interferes leads to demolition and produce landscape ruin. Specifically green open spaces in suburban areas have been irreparably altered by both excessive population growth and unplanned city developments. Those adverse growths have short term contradictory consequences for being healthy and demonstrate worse conditions for biodiversity and lead to offensive scenery. Acknowledging the holistic attitude about relationship between man and the nature, landscape ecology approach has indispensable effects on sustainable landscape planning. Indeed, ecological landscape planning is able to establish the conceptual framework and conduct green open space areas through comprehensive strategies. This study aims to explain main phases of ecological landscape planning process by descriptive content analysis in landscape architecture literature, with purpose of identifying strategies for development of green open areas through cities and suburbia. According to the literature review, two general stage of common planning process are “survey and analysis” and “prescribe solutions” which constitute procedural stages of planning. The analysis of ecological landscape planning is mainly based on the application of both quantitative attributes and spatial concepts. Hereby, our assumption is based on the “patch-corridor-matrix model” and “framework concept”, as spatial concept is thoroughly investigated. “Patch-corridor-matrix model” -was coined by Forman (1986-1995) and other pioneers of Landscape Ecology discipline- emphasizes on spatial structure with discussion about composition and configuration of landscape patterns. This model has guiding principles for ecological landscape planning and design. Besides “framework concept” with significant attention to watersheds, has specific clues for allocation resources to land use applications. Specifically “framework concept” is in parallel with “Human Ecosystem” notion which had been developed by Lyle (1985). Taking the generalized axioms of these concepts into account, in comparison with precedent studies about Tehran’s landscape spatial structure at regional scale which was performed by quantitative methods, (Aminzadeh & khansefid, 200; Parivar et al., 2009; Baftshahr, 2009; Shabani et al., 2010), lead to classification. The content of these prior studies was reviewed and their finding by comparison with Forman’s model, was generalized. In addition, for more insight, filed observations of 19th region of Tehran was performed, because of abundance fragmented suburbia in large landscape scale that are scattered in 19th region. Regional comprehensive studies of Tehran defines the marginal lands of 19th region as greenbelts which are cross junctions of North-south corridors with suburban agricultural lands. In regular observations during 2012 and 2013, it was seen that strategies of landscape urbanism, would be applied in those suburbia. These qualitative investigations were aided in classifying green open spaces in suburban areas of Tehran. Generalized axioms derived from this study are proposed in table-3 and table-4. Consequently various suburban areas of Tehran with natural potentials can be divided into three main groups, namely “productive”, “conservative”, and “compromise” areas. Furthermore, basic strategies are proposed and generalized with regard to one case study in 19th region of Tehran which has capabilities of suburbia and natural areas. Eventually, it has been proven that many of green open spaces of 19th region of Tehran have characteristics in parallel with those of compromise areas. Following up the content analysis and Author’s personal observations, Ecological Landscape Planning Approach in suburban areas must be implement by proposing environmental friendly mixed uses during short times. Landscape consistency highly depends on great deal of efforts for recognizing Compromise areas. Development of green open spaces throughout compromise areas must be implemented according to “integration” and “connection” concepts in ecological landscape planning, which connote the healthy condition of natural environments. So Ecological Landscape Planning Approach in compromise areas must be scheduled and implemented which enhances tolled concepts in large and small scales (Table-4). Concentration on field observation with emphasis on “Nemat Abad” district in 19th region of Tehran, as a remarkable brownfield, implies heterogeneous mixture of agricultural, industrial and residential patches inside of suburbia (photo1 & 2). Obviously most of these heterogeneities with the characteristics of Compromise areas, are caused by lack of integrated strategies. Landscape planning approach with emphasis on “integration” and “connection” concepts should be elaborated in those areas. According to landscape architecture attitude, Outcome of this study establishes preliminary approach toward policy making about suburbia’s green open spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological Landscape Planning
  • Suburban Areas
  • Compromise Areas
  • Landscape architecture
  • Urban Green Open Spaces
Ahern, J. (2006). Theories, Methods and Strategies for Sustainable Landscape Planning. In, From Landscape Research to Landscape Planning: Aspects of Integration Education and Application, B, Tress, G. Tress, G. Fry, & P. Odam (Editors) Springer. pp. 119-131. It`s also accessible from: http://library.wur.nl/frontis/landscape_research/09_ahern.pdf
Aminzadeh, B. & Khansefid, M. (2009). A Case Study of Urban Ecological Networks and a Sustainable City: Tehran’s Metropolitan Area, Urban Ecosystem, 13, 23-36.
Antrop, M. (2001). The Language of Landscape Ecologists and Planners, a Comparative Content Analysis of Concepts Used in Landscape Ecology, Landscape and Urban Planning, 55, 163-173. It’s also available online at: www.elsever.com/locate/landurban, 
Baft-e-Shahr Consulting Architecture, Urban & Environmental Planning (2012). Tehran Orchards & Farms Harmonization Protection Plan, 1.
Balmori, D. & Gaboury, B. (2007). Land and National Development LAND Code, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey,
Behzadfar, M. (2007). The Urban Identity, Looking in to Tehran as a City, Tehran, City Publication, Iran.
Bell, S. (2012). Landscape: Pattern, Perception and Process. Routledge. 
Benton, Sh. L. & Rennie Sh. J. (2008). Cities and Nature, Routledge, USA, Canada.
Botequilha L. A. & Ahern, J. (2002). Applying Landscape Ecological Concepts and Metrics in Sustainable Landscape Planning, Landscape and Urban Planning, 59, 65-93. It’s also available online at: www.elsevier.com/locate/landurban, 
Burel, F. & Baudry, J. (2003). Landscape Ecology, Concepts, Methods and Applications, Science Publisher, Inc. Enfield, NH, USA.
Daneshpour, Z. (2008). An Introduction to Planning Theories with Special Reference to Urban Planning Theories, Shahid Beheshti University (SBU), Tehran, Iran.
Golkar K. (2008). Design-oriented Urban Design; Policy-oriented Urban Design: Model Terms of References for Guiding Instruments in Iran, Soffeh, 17(46), 51-66.
Hawkins, V. & Selman, P. (2002). Landscape Scale Planning: Exploring Alternative Land Use Scenario, Landscape and Urban Planning, 65, 211-224. It’s also available online at: www.elsever.com/locate/landurban.
Hough, M. (1989). City Form and Natural Process, Toward a New Urban Vernacular, Routledge, London and New York.
Makhzoumi, J. & Pungetti, G. (1999). Ecological Landscape Design and Planning: The Mediterranean Context, E&FN Spon, London and New York.
Naghshepiravash Architectural & Urban Design Consulting (2010). Urban Design Framework of Nemat Abad Neighborhood. In 19th Region of Tehran, Final Report. 
Parivar, P., Yavari, A.R, Faryadi, Sh. & Sotoudeh, A. (2009). Analysis of Ecological Structure of Tehran Landscape to Develop Restoration and Enhanced Environmental Quality Strategies, Journal of Environmental Studies, 35(51), 45-56. 
Semiari, A. (2008). Landscape Design Framework in Iranian New Towns, A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Art in Landscape Architecture, Shahid Beheshti University, The School of Architecture and Urban Planning, Department of Landscape Architecture.
Shabani, N., Abarkar, M., Parivar, P. & Kouchekzadeh, M. (2011). Introducing and Applying Landscape Ecological Approach in City Scale (Case Study: The City of Tehran). Journal of Environmental Science and Technology, 12(4), 185- 197. 
Shieh, E., Moshref Dehkordi, H. (2013). Role of Integration of Green Spaces in Bestowing Natural Identity to a City, Case Study: Shahrekord, Armanshahr Architecture & Urban Development Journal, 5(9), 315-321.
Steiner, F. (2000). The Living Landscape, an Ecological Approach to Landscape Planning, (2nd Ed.), MC Graw- Hill, New York, 3-2.