ابعاد پایداری اجتماعی در کالبد محله‌های سنتی ایران، نمونه موردی: محله سنگ‌سیاه شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد «مطالعات معماری ایران»، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دوره دکتری، مربی معماری، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.

3 دکتری معماری، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنراصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

محله‌های سنتی ما روزگاری محیطی امن، توأم با آسایش و رفاه برای ساکنان آن بود. در گذشته، محله به‌مثابه خانه خانواده‌ها بود و خانواده‌ها نسبت به محله مسکونی همان احساس خانه خود را داشتند. این فضاها با تکیه بر نیازها، ارزش‌ها و شرایط متغییر جامعه انسانی آن روز به‌وجود آمده و به‌عنوان مصداقی از محله‌های پایدار علاوه بر پاسخگویی به عملکرد مادی، نیازهای روحی و روانی شهروندان را پاسخگو بوده است. اما نظام ساختاری شهرهای سنتی به دنبال پیروی از اصول شهرسازی مدرن دستخوش تحولات چشم‌گیری شد. به گونه‌ای که امروز ناکارآمدی و از هم‌گسیختگی و به عبارتی ناپایداری در محله‌های شهری دیده می‌شود. عدم احساس تعلق به محیط زندگی و کاهش ارتباطات اجتماعی که پیامد عدم تطابق ساخت اجتماعی با ساخت فضایی شهرهای امروزی از مشکلات محله‌های معاصر است. در این مقاله با بهره‌گیری از شیوه توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی به بررسی ابعاد پایداری اجتماعی در کالبد محله سنگ سیاه شیراز به‌منظور آشنایی با ارزش‌های پایدار در کالبد محله‌های سنتی و بهره‌گیری از آن در طراحی معاصر پرداخته می‌شود. در این راستا با مروری بر مفاهیم پایداری و معرفی ویژگی‌های محله پایدار، به بررسی ویژگی‌های کالبدی محله سنگ سیاه که در تحقق ابعاد پایداری اجتماعی نقش مؤثری داشتند اشاره شده تا از آن به عنوان راهکاری مؤثر در جهت تحقق اهداف پایداری در شهرهای امروز استفاده شود. در نهایت مشخص شد که درون‌گرایی، رعایت حریم و سلسله مراتب ساختاری در محله سنگ‌سیاه از یک سو و تنوع کالبدی و اجتماعی در محله، مقیاس مناسب، وجود عرصه‌های گوناگون معادل سطوح مختلف تعاملات اجتماعی، فضاهای عمومی و عوامل هویت‌بخش از سوی دیگر از عوامل اصلی در دستیابی به پایداری اجتماعی در این محله بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Sustainability in Iran Traditional Neighborhoods, Case Study: Shiraz SangeSiyah Neighborhood

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Mahsa Abdollahzadeh 1
  • Mahmood Arzhmand 2
  • Ahmad Aminpoor 3
1 M.A. Student of Persian Architectural Studies, Faculty of Architecture and Urban Planning, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Ph.D. Student of Architecture & Faculty Member of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran.
3 Faculty Member of Art University of Isfahan, Faculty of Architecture and Urban Planning, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Our traditional neighborhood, was a safe environment, for the people who have lived in it for years. The spaces that have been made over the years, depending on the needs, values and changing conditions of human society, were the great examples of sustainable neighborhoods. Neighborhoods indicate the economic and social conditions of the community and also meet the physical, emotional and spiritual requirements of the residents. However, following the principles of modern urban planning has caused important changes in our traditional city orders and loss of great and valuable feature in traditional neighborhood, while in comparison with great social, cultural, physical, economic features of traditional neighborhood, inefficiency, disorganization and unsustainability are the characteristics of contemporary urban neighborhoods. Actually, ignoring the quality as well as spiritual requirements of the inhabitants while considering the economical and functional factors, results in reducing the role of neighborhoods in devoting the identification to the human beings, to the extent which one of the regardless issues in programming and designing process of the neighborhood appear to be the cultural values. Moreover, lacking the sense of belonging to the living environment and reducing social interaction which is the impact of the heterogeneity of social communication with the construction of modern urban space are the problems of contemporary cities. From the authors’ point of view, making use of our ancestors’ experiences in designing the identified and sustainable neighborhoods, will be helpful in overcoming the current situation and designing sustainable neighborhoods. Therefore, exploring the important factors of social sustainability and considering them in Shiraz SangeSiyah neighborhood, for recognition of sustainable values in traditional neighborhoods and applying them in designing the contemporary ones for achieving sustainable cities, are the goals of the current research. Old Sange Siyah neighborhood, is one of the eleven neighborhood of old Shiraz, which is surrounded by Sarbagh and MeydanShah neighborhoods from north, Darbe Kazeroon neighborhood from south, Baroye Shahr neighborhood from west, and Saredozak neighborhood from east. Until the recent developments, by connecting the north gate (Darvazeh Quran) to the south-west gate (Darvazeh Kazeroon), Sange Siyah path was the most significant passage of the city. Today, this path is still one of the most important passage of the old city. Despite the widespread destruction, existence of baths, mosques, markets which are functionally active in the residential context, makes the concept of “neighborhood” and “community center” in this part of the old city meaningfull. Moshir religious complex, Emamzadeh SeyedTajedin, Siyavashan mosque, Ali mosque, Sibvayeh Tomb, Kordha Hosseiniyeh, Basiri and Ziyaeyan houses are some of the famous building in this neighborhood. The results of this study indicate that some factors including spatial and physical sequences, social and physical variety, suitable scale of neighborhood, considering suitable places for social interaction lead to social sustainability in Shiraz Sange Siyah neighborhood. Actually, in addition to providing local facilities for the residents, the following reasons lead to social sustainability in Shiraz SangeSiyah neighborhood:
• There are signs and places for public ceremonies and evocative, historic places in SangeSiyah neighborhood which has been the important factors of the vitality and identification of the neighborhood.
• Introversion and spatial /physical sequences in the neighborhood, considering human scale and suitable scale of neighborhood as well as constructing appropriate passage and places for various social interaction, has improved supervision of the residents which has increased the security of the neighborhood.
• Physical, spatial, visual diversity and variety of activities in Sange Siyah neighborhood has provided suitable spaces for people in different social classes and for social interactions. They also have positive effects on vitality and identification of the neighborhood. Moreover, both the social diversity and the combination of different categories of people, was effective in providing social justice.
• Placement of the two important urban path (GozareSangeSiyah and GozareSiyavashan) and buildings such as Emamzadeh Seyed Tajedin, Siyavashan mosque, Ali mosque, Emamzadeh Seyed Zeinedin, Moshir religious complex (Moshir mosque, Moshir Hosseiniyeh), Sibvayeh Tomb and Kordha Hosseiniyeh in Sange Siyah neighborhood, not only show the connection role of the neighborhood, but also increase its development, which has also significant role on increasing residents’ participation.
So, Sange Siyah neighborhood that has been made over the years, depending on the needs, values and changing conditions of human society, is a great example of traditional neighborhoods and has the features of social sustainable neighborhood. Therefore, sustainable neighborhood should supply residents’ individual and social requirements by considering psychological needs and social growth demands. Thus, the designers should consider the variety of human needs and fulfill them in environmental design. In other words, human-centered quality approach, which was effective in the formation of traditional residential neighborhood, should replace the accommodation-based quantitative approach in new residential developments. Finally, some solutions for designing sustainable residential neighborhood are suggested.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neighborhood
  • Social Sustainability
  • Identity
  • Participation
  • Sange Siyah
Afsar, K. (1986). History of Old Shiraz. Tehran, Iran: Anjoman Asare Meli Publication.
Anjomani, Z., & Taki, N. (2011). Recognition of the Signs of Sustainable Local Development in Traditional Cities, Case Study: Yazd, National Conference on Sustainable Development and Urban Development, Isfahan.
Ansari, M., & Anjomani, Z. (2011). Investigation of Aspects of Social Sustainability in Iran Traditional Neighborhoods, Case Study: Yazd, National Conference on Sustainable Development and Urban Development, Isfahan.
Azarbayjani, M., & Mofidi, M. (2003). The Concept of Sustainable Architecture, Conference on Energy Conservation in Buildings, Tehran, (1), 348.
Azizi, M. (2001). Sustainable Residential Neighborhood, Case Study: Narmak, HONAR-HA-YE-ZIBA, (27), 35-46.
Bageri, A. (2009). Comparison of Urban Neighborhoods in the Past and Today, The Neighbourhood Development Conference, Tehran, 53-88.
Barati, N. (2010). Evaluation of Sustainability in ShahrAra Neighborhood, The First Conference on Sustainable Urban Development, Tehran.
Barrio, D. & Elena, P. (1998). Analysis of the Green Roofs Cooling Potential in Green Roofs, Energy and Buildings. Chicago.
Barton, H. (2003). Shaping Neighborhoods: A Guide for Health, Sustainability and Vitality, London and New York: Spon Press.
Dehkhoda, A. (1957). Dictionary, (9), Tehran, Iran: Siros Publication.
Elliott, Ch. (2006). Technical Sales Representative: Soprema Canada. Email Correspondence. Toronto.
Gehl, J & Lars G. (2004). Public Spaces, Public Life, The Danish Architectural Press.
Habib, F. (2007). A Sustainable Approach in the Context of Urban Development, Journal of Environmental Science and Technology, (1), 111-120. 
http://www.fars-encyclopedia.com
http://www.iranshahrpedia.ir
Keshtkar Ghalati A.R., Ansari, M., & Nazidizaji, S. (2010). Developing Green Roof System In Accordance with Sustainable Development, Hoviateshahr, (6), 15-28.
Lorestani, GH., Shahriayar, A., & Hosseinzadeh, A. (2010). Water Resources Management and Its Role in Sustainable Development, Case Study: Jajarm County, The First Conference on Sustainable Urban Development, Tehran.
Lynch, K. (1997). A Theory of Good City Form. (H. Bahreini, Trans.). Tehran, Iran: University of Tehran Publication.
Najafi, Sh. (2004). Designing and Organizing Shiraz Sangesiyah Neighborhood (Restoration of Saadat House), Master’s Thesis, Art University of Isfahan.
Pakzad, J. (2007). The Neighborhood, Articles about Architecture and Urban Planning Concepts, Tehran, Iran: Shahidi Publication.
Pirbabaei, M.T, & Sajjadzadeh, H. (2011). Group Belonging to Place, Realization of Social Residence, In Traditional Neighbourhood, Bagh-e Nazar, (16), 17-28.
Pourjafar, M. (1997). The Role of the Mosque in Planning and Designing the Islamic City Neighborhoods’, Tehran, Tarbiat Modares University. 
Rahimi Atani, S. & Ebrahimi, E. (2011). Exploring the Sustainability Principles of Traditional Neighborhood for Designing Modern Neighborhoods, National Conference on Sustainable Development and Urban Development, Isfahan.
Sane, M. (2011). Shiraz Our Childhood City, Tehran, Iran: Sane Publication.
Shakibaei, F., & Roshan, M. (2010). Evaluation of the Sustainability of Residential Neighborhoods in the Old and New Neighbourhood in Ghazvin, The First Conference on Sustainable Urban Development, Tehran.
Sharghifard Haghighi, M. (2010). Revitalization of old Shiraz, Master’s Thesis in Urban Design, Art University of Isfahan.
Soltanzadeh, H. (1998). An Introduction to the History of the City and Urbanization in Iran, Tehran, Iran: Amirkabir Publication.
Taghizadeh, M. (2006). City and Islamic Architecture, Isfahan: Isfahan Construction Engineering Organization.
Tavassoli, M. (1997). Principles and Methods of Urban Design in Residential Spaces of Iran. Tehran: Publications of Urban Design and Architectural Research Center, Ministry of Housing and Urban Development.
World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). Our Common Future. Oxford, UK: Oxford University Press.