چگونگی مسیریابی مردان و زنان در فضای شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار معماری، دانشکده هنر ومعماری، واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

رفتار مسیریابی در فضای شهری با دریافت اطلاعات از محیط انجام می شود. اطلاعاتی که فرد ناظر در هنگام تعیین مسیر نیاز دارد، شامل مکان قرارگیری و یا نقطه مبدا حرکت، مقصد نهایی  و مسیرهای ارتبا طدهنده میان دو نقطه مبدا و مقصد است. این مقاله در پی بیان این مسأله است که مردان و زنان چگونه در مسیرهای متفاوت از طریق دریافت اطلاعات انتخاب مسیر م یکنند؟ مردان و زنان چه تفاوت هایی در استفاده از عوامل راهنمای مسیریابی دارند؟ روش تحقیق این مقاله تحلیلی- توصیفی بوده و برای گردآوری داده ها از روش کیفی، تهیه پرسشنامه ب ههمراه تصاویر استفاده شده است. حجم جامعه آماری برابر با 300 نفر از مردان و زنان در خیابان های امام رضا، دانشگاه و امام خمینی است؛ که از طریق فرمول کوکران حجم جامعه محاسبه گردیده است. در هر خیابان 100 پرسشنامه تکمیل شد، که از این میان 50 پرسشنامه از زنان و 50 پرسشنامه از مردان سؤال شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد، رفتار مسیریابی مردان و زنان تفاوت دارد و آ نها از عناصر بصری متفاوتی در هنگام حرکت در مسیرهای مختلف استفاده می کنند. مردان از میان عوامل راهنمای مسیریابی، ابتدا به معابر توجه م یکنند، در صورتی که زنان بیشتر به نشانه ها اهمیت میدهند. در هنگام استفاده از معابر، مردان از طریق شمردن تقاطع ها و زنان با استفاده از نام معابر انتخاب مسیر می نمایند. از دیگر تفاوت های مردان و زنان در هنگام مسیریابی توجه آن ها به ویژگی های متفاوت نشانه ها است. مردان نشانه هایی که در فاصله های دورتر و با طبقات بیشتر را بهتر شناسایی می کنند. از سویی دیگر، زنان در هنگام مسیریابی بیشتر از نشانه های مستقر در فواصل نزدیک و با تعداد طبقات کمتر، استفاده می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Men’s and Women’s Rout-Finding in Urban Spaces

نویسندگان [English]

  • Farah Habib 1
  • Toktam Hanaei 2
1 Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Urbanism, Faculty of Arts & Architecture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Way-finding in an urban environment can be performed with gathering information. The required information includes the direction or location of the origin point2, the final destination3 and the paths connecting them. Sufficient environmental information eases the decision making process when selecting a route. Routing refers to the situation when different factors are effective in determining the direction of which can be indicators of buildings, street signs, maps, number of intersections, color, architectural styles and noted the coordinates ways. Men and women because of their way-finding differences use different physical parameters to determine the route. Individual and environmental differences of paths are important to discover how they are effective in the way-finding. This paper explains how in different paths, men and women select the route by gathering environmental information and how they differ in utilizing visual cues in way-finding. This study was performed based on descriptive - analytical methods. The qualitative method of questionnaire survey accompanied with images of the environment is used for collecting the required data. The population size equal to 300 men and women on Imam Reza (AS), Imam Khomeini, and University street are analyzed with the Cochrane formula. In each street, 50 questionnaires were answered by women and 50 by men. According to the results of this study, the way-finding is done differently by men and women as they use different visual elements when they are moving in various paths. Men usually pay more attention to the passages whereas signs attract more attention from women. When it
comes to use the passages, men choose the routes by counting the crossings while women do it by name signs of the passages. For routing, the observer receives information from the receiver and analyzes the information while trying to find a destination. On the other hand, in this study, different people received different information from the environment.
Therefore, environmental characteristics of the individual, in male and female is different. Using a variety of factors guide the decision-making process for choosing the path, leads to different routing patterns in men and women. Another difference between men and women in way-finding is in their attention to the different characteristics of landmarks.
Women in routing pay more attention to the signs and elements while men pay more attention to elements such as roads and directions which are given coordinated. Men locate the landmarks with higher stages and in longer distances, more easily. On the other hand, women find the closer landmarks with lower stages, easier. Men in detection and diagnosis of destinations and locations rotate and change direction more easily than women. Color walls in urban space are one of the important factors determining the direction and guidance for women. Women during routing pay attention to wall painting as a guide to determine their destinations. Men prefer the routes in the routing process to pass complex direct routes. Men usually prefer to use different paths to reach the same origin, while women prefer always the same path to reach an origin. Walls are another visual cue in way-finding that men and women pay attention to its features, differently. Usually, men note modern buildings with predominant colors of white and gray; while, women look at older buildings with predominant colors of cream and brown. Men are attracted more to buildings with modern architecture as a guide to determine the course of their choice, while women prefer old buildings and historical consideration for determining the route. Moreover, murals as public art in urban space are considered. There graffiti in urban areas as a guide for users of the environment is favorable. The results show that only women used a graffiti as a guide in routing. The results show the importance of the physical layer based on gender and its importance in the minds of users. Men and women in urban areas are facing with different shapes and forms in routing. Men often are attracted by modern buildings, the curve of upper classes and regular forms of attention. In contrast, women are attracted in old buildings, linear forms, different forms of irregular fields and forms. On the other hand, women prefer buildings with various functions such as: religious, tourism - entertainment, commercial and educational. Most of these buildings have warm colors – like brown, the color that leads to increase the confidence in routing process to choose the right path. Women prefer colors to distinguish between buildings with their surrounding environment as well as the distinction which leads to an increased readability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walls
  • Streets
  • Men and Women
  • Way-finding
Allen, G. (2000). Men and Women, Maps and Minds. In Nuallain (Ed.), Spatial Cognition: Foundations and Applications (3-18). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Arthur, P. & Passini, R. (1992). Wayfinding -people, Signs, and Architecture, New York: McGraw-Hill.
Devlin, A. S. (1976). The ‘Small Town’ Cognitive Map: Adjusting to a New Environment. In G. T. Moore & A. H. Golledge (Eds.), Environment Knowing: Theories, Research and Methods, 58-66. Stroudsburg, PA: Downden, Hutchinson & Ross.
Diane Lewis, K. (2010). Way Finding for Healthcare Environments: A Case Study and Proposed Guidelines. Master of Arts, Iowa State University, Ames, Iowa.
Downs, R. M., & Stea, D. (1977). Maps in Minds: Reflections on Cognitive Mapping. New York: Harper & Row.
Golledge, R. G. (1999). Way Finding Behavior: Cognitive Mapping and other Spatial Processes. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
Gross, M. D., & Zimring, C. (1992). Predicting Way Finding Behavior in Buildings: A Schema-Based Approach. In Y. Kalay (Ed.), Evaluating and Predicting Design Performance, 367-377. New York: Wiley.
Heinen E., Maat, K. & Van Wee, B. (2011). Day-to-Day Choice to Commute or Not by Bicycle, Transportation Research Record, Journal of the Transportation Research Board, 2230-02, 9-18.
Kalia, A. A. (2009). Navigation through Buildings with Impaired Vision: Challenges and Solutions, Ph.D. Thesis, The University of Minnesota.
Lynch, K. (1960). The Image of the City. The MIT Press: Massachusetts Institute of Technology.
Medyckyj-Scott, D., & Blades, M. (1992). Human Spatial Cognition: It’s Relevance to the Design and Use of Spatial Information Systems. Geo Forum, 23(2), 215-226.
Passini, R. (1984). Spatial Representations, a Way Finding Perspective. Journal of Environmental Psychology, 4 (2), 153-164.
Porter, T. (1982). Colour Outside. London, the Architectural Press.
Rovine, M. J. & Weisma n, G. D. (1989). Sketch-map Variables as Predictors of Way Finding Performance. Journal of Environmental Psychology, 9, 217-232.
Smith, D. C. (2007). Environmental Communication Design with Emphasis on Way Finding Utilizing Visual Cues. Ph.D. Thesis, Graduate College Union Institute & University Cincinnati, Ohio.
Zannaras, G. (1976). The Relationship between Cognitive Structure and Urban Form. In, G. T. Moore and R. G. Golledge (Eds.), Environmental Knowing: Theories, Research, and Methods, 336-350, Dowden, Hutchinson and Ross, Inc., Stroudsburg, Pennsylvania.
Zimring, C. M. (1981). Stress and the Designed Environment. Journal of Social Issues, 37, 145–171.