خوانش بصری گرافیک محیطی درفضاهای شهری با تأکید بر نقاشی دیواری، نمونه موردی: تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

گرافیک محیطی به عنوان یکی از عوامل بصری در محیط های شهری امکانات مختلفی را برای تسهیل در امر ارتباط، ادراک محیط و همچنین ایجاد هویت بصری ب هکار م یگیرد؛ برای ارتقای کیفیات بصری و افزایش غنای حسی دیداری در فضاهای شهری از نمودهای بصری همچون نقاشی دیواری که یکی از شاخه های اصلی گرافیگ محیطی و از مؤلفه های بصری شهر است، بهره می گیرد. لذا هدف از این پژوهش اولوی تسنجی شاخص های گرافیک محیطی (نقاشی دیواری) توسط متخصصین و ارزیابی و رتب هبندی نقاشی های دیواری تهران در دو فضای میدان و خیابان بر اساس دیدگاه های است. در این روش نقاشی های دیواری تهران در سه خوشه (ANP) شهروندان با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه (معیار) و بیست شاخص با استفاده از نرم افزار سوپردیسیژن تولید شد و نتایج بررسی های میدانی در نرم افزار مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان م یدهد درخوشه موقعیت استقرار، شاخص مکان یابی مناسب اثر در خوشه ساختار بصری، شاخص ترکیب رنگی مناسب و در خوشه معماری بنا و محیط پیرامون، شاخص تناسب موضوع و محتوای اثر با محیط، بیشترین امتیاز را نسبت به سایر شاخص های گروه خود از دیدگاه متخصصین داشته اند. براساس نتایج تحلیلی مشاهده می شود بین نقاشی های دیواری که در خیابان و میدان واقع شده تفاو تهایی وجود دارد؛ در فضاهای مکث (میدان) میزان خوانش مخاطبان (عابرین پیاده) از جزئیات و تناسبات اجزاء ترکیبات رنگی و موضوع آثار نسبت به فضاهای تردد (خیابان) بیشتر است و مردم سریع تر پیام های بصری و محتوای دیوارنگاری ها را دریافت می کنند. نقاشی های دیواری که با توجه به معماری بنا، فرم و شکل زمینه اجرا شده و در چند سطح و در راستای غیر ممتد قرار گرفته اند موجب پویایی و تنوع بصری در محیط شده و نظر بیشتر مخاطبان را نسبت به سایر آثار به خود جذب کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Visual Graphic in Urban Spaces with Emphasis on Graffiti, Case Study: Tehran

نویسندگان [English]

  • Hassan Sajadzadeh 1
  • Mehrdad Karimi Moshaver 2
  • Salman Vahdat 3
1 Assistant Professor of Urbanism, Faculty of Art and Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
2 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
3 Ph.D. Student in Urbanism, College of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art University, Iran.
چکیده [English]

Visual Graphic in urban environment applies various features to facilitate communication, increase perception of the environment as well as create visual identity, improve the quality of visual mural, and enhance the richness of sensory visual attributes. Graffiti is a public art in urban environments, which is associated with a large group of audiences; therefore, analyzing the audience can help us to improve the quality and quantity of murals done in urban graffiti area. The aim of this study is to evaluate the quality and rating of graffiti performed in the urban environment by asking citizens and using priority indicators and impact assessment survey (analytic network process (ANP) to know the viewpoints of experts. According to ANP method, firstly the components and evaluation criteria for urban graffiti was extracted, using library resources and interviews with experts. After that, according to the characteristics of ANP data and basic information classification, the conceptual model of ANP was prepared. ANP model-based components and assessment indicators for Tehran urban graffiti, includes three sets (standard / group) and 20 options (index / subgroup) which were produced using Super Decisions software. Secondly, weighing indicators and evaluation criteria (1 to 9) were determined using the results of the questionnaires. The results of surveys and questionnaires, complemented by citizens and professionals, were analyzed by using the software. The output of the model reflected a variety of text and graphs for metrics and options in different ways. The aim of this study was to answer these questions:
1. Priority indicators and criteria of effective urban graffiti based on experts’ opinions
2. The priorities of Tehran graffiti based on the research works and in accordance with the viewpoints of citizens and audiences
To gain more results, we used the following assumptions to analyze the data and the model outputs: According to the two major metropolitan areas, it seems that citizens can view performed Stock graffiti in to: field (space pause) and ST (space travel) which are different referring to the visual perception of concepts or conceptual works. In the space pause, because of specifics and proportions used for influencing on pedestrians, color combinations, and theme frescoes attributed to the crowded spaces, the visual messages of graffiti will receive faster. Specific aspects of graffiti influence on the audiences such as: large-scale forms and general color combinations. Therefore, considering the location, shape and the proportions, scale, and placement of the mural to a comfortable view will increase the utility and benefits of graffiti. Murals with respect to architecture and the backgrounds were caused dynamics of space and environmental visual diversity that can
attract more audiences. Therefore, it is recommended to pay attention to the scale, size, color and texture effects, in terms of design, architecture and location of the various bodies and surfaces. Understanding the features of graffiti in urban environments requires correcting the perceptions how to design the shape and effect of the graffiti, interacting with three main elements: audience, environment and architecture of the space. The perceptions that designer shares with the receiver (the audience) is important while it can be seen as visible (apparent) and invisible (spiritual). In sharing visual language, it is important to consider audience’s experience and mindset, which gives the designer knowledge and recognition of aesthetic, social, and cultural environment to help society. The results indicate that the proper location, the structure of visual murals, color combinations, architecture and environment, appropriate theme, and content of the work gain more points than other indexes of Expert Group analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Graphics
  • Mural
  • Visual Reading
  • Urban Spaces
  • Tehran
Alavinejad, M. (2008). The Concept of Mural Painting in the References of Islamic Art. Negare Chapter Letter, (7), 18- 29.
AndhraYuich, G. D. (2001). Research Methods Urban, (Seyed Mohammad Nejat Hosseini, Trans.). Tehran: Municipal Organization of the Country, (25).
Dosti, R. (2008). Effects Eye-catching on the Walls of City, Journal of Architecture and Culture, 68.
Gehl, J. (1996). Life between Building & Space, London: Gehl & Architects Publication.
Gerry, C. (2007). Graffiti as the Revolt of Signs – Zonenkinder: European Street Art Collective Remember Jean Baudrillard, Available in http://www.ubishops.ca/baudrillardstudies/obituaries_gcoulter2.html 
Ghaffari namin, M. (2011). Role and Impact Graphic Environmental, Book Art Month, (153), 34-35.
Golkar, K. (2008). Conceptual Evolution of Urban Visual Environment; From Cosmetic Approach through to Sustainable Approach, Journal of Environmental Science, (4), 195.
Gomez, M. A. (1993). The Writing on our Walls: Finding Solutions through Distinguishing Graffiti Art from Graffiti Vandalism, University of Michigan, Journal of Law Reform, 26(3), 633. 
Gospodini, A. (2002). European Cities in Competition and New Uses of Urban Design, Journal of Urban Design, 7(1), 59 -73.
Haghighat bin, M. Pourjafar, A and Pourjafar, S. (2013). Analyze Performance Wall Painting in Landscape Underground Urban Spaces, Journal of Art Research, (1), 120.
Haghighi, E. (2011). Architecture, Urbanism, Graphic Design, Hamshahri Memari, Special letter Urbanism and Architecture, (80), 4.
Haworth, B. Eleanor, B and Kurt, I. (2013). Spatio-temporal Analysis of Graffiti Occurrence in an Inner-city Urban Environment, Journal of Applied Geography, (38), 53-63.
Hedman, R. & Yazoski, A. (1991). Urban Design Foundations, (Mostafa Abaszadeghan, Trans.). Tehran: IUST.
Jonson, H.W. (1979). History of Art. New York: Harry N. Abrams, 5, 171. 
Kafshchian Moghadam, A. & Royan, S. (2008). Investigation Contemporary Wall Paintings Tehran. Before and After the Revolution, Honarhaye Ziba, 33.
Kafshchian Moghadam, A. (2003). Survey Mural Painting Features, Honarhaye Ziba, (20), 69-70.
Kafshchian Moghadam, A. (2005). How a Mural Painting Organize Do, Honarhaye Ziba, (49), 25-49.
Kafshchian Moghadam, A. (2010). Wall Paintings Assessment Contemporary Tehran of from the Viewpoint the Respondent, Honarhaye Ziba, 33.
Karamati, M. (1991). Dictionary Terminology Visual Arts, Tehran: Chakame.
Mahnke, F. H. (2006). Color Environment & Human Responses, London, Wiley.
McEvoy, Sh. (2012). Latino/Latin “American Muralism and Social Change: A Reflection on the Social Significance of the Cold Spring Mural”. B.A. Honors Thesis, College of Saint Benedict, Saint John’s University.
Meiboudi, H. Karimzadegan, H. Khalilnejad, S. M. R (2011). Enhancing Children’s Environmental Awareness in Kindergarten of Mashhad City Using Mural Painting, Journal of Social and Behavioral Sciences, (28), 1020-1028. 
Mihai V. S and Radu. R. (2011). Mural Message for Future Generations, Journal of Social and Behavioral Sciences, (11), 52–56.
Mohamad beygi, M. (2009). Wall Painting, International Journal of Construction and Building, (59), 71-73.
Mozafarikhah, Z. & Kafshchian Moghadam, A. (2012). The Usage of Minimal Art in City Environmental Graphic Emphasizing on Urban Graffiti Samples in the Cities of Iran, Journal of Nagre, (22), 80-93.
Nikanpor, A. (2009). Mural Painting Aesthetics, Hamshahri Memari, Special letter Urbanism and Architecture, 77, 2.
Pakbaz, R. (2004). Encyclopedia Art, Tehran, Contemporary Culture, 2, 585.
Roshvand, Z. (2012). Characteristics and Visual Concepts Environment Graphics with Emphasis on Notification, Book Art Month, 167, 69.
Sadr mohamadi, A. (2008). Why Advertise Peripheral, Tehran. site, 1, p.15.
Salavati, M. (2011). Impact of Graphic Environmental in Urban Communications, Journal of Visual Art Naghsh maie, 7, 112.
Shamili, F. (2013). Explanation Principles and Development Murals Tabriz, Journal of Art Research, (1), 130.
Sike, A. & David, A. (1982). A Look at the Life and Effects of Mexican Painter, (Faride shabanfar, Trans.). Tehran: New World.
Volt, K. (1989). Materials and Mural Painting Techniques, (Mansour Hesami, Trans.). Tehran: Barg.
Zangi, B. Ahmadi, S. B. Shoja, J and Ghamsarian, H. (2013). Rights Intellectual Property and Spiritual in Mural Painting Works, Journal of Art Research, (1), 106.