تدوین مدل شاخص های مکانی پایداری اجتماعی به کمک روش دلفی و تکنیک شانون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

3 استادیار شهرسازی شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

اگرچه "پایداری اجتماعی" مفهومی در حوزه علوم اجتماعی است، اما دس تیابی به آن و تحقق "اجتماع پایدار" مستلزم تلاشی میان رشته ای است. در این میان دانش های محیطی از جمله شهرسازی نیز با بسترسازی محیطی در جهت نیل به یک اجتماع پایدار، نقش به سزایی ایفا م یکنند. در این راستا، تدوین شاخ صهایی در حوزه شهرسازی که می تواند بر ارتقاء پایداری اجتماعی مؤثر باشد، م یتواند چارچوبی فراروی طراحان و برنام هریزان شهری قرار دهد. در این مقاله که بخشی از یک پژوهش است، تدوین، تدقیق و پالایش این شاخص ها و تدوین مدلی از آ نها به کمک "روش دلفی" و "تکنیک شانون" مد نظر است. دو پرسش اصلی این مرحله از پژوهش آن است که اولاً؛ شاخص های مکانی مؤثر بر ارتقاء پایداری اجتماعی کدامند و دوماً چگونه می توان به کمک روش دلفی به تدوین مدلی از این شاخ صها دست یافت؟ منظور از شاخص های مکانی، شاخ صهایی کیفی هستند که به حوزه مفهومی "مکان" در شهرسازی اشاره دارند. به منظور پاسخ گویی به پرس شهای پژوهش به روش دلفی، پژوه شگر، به جمع آوری نظریه های حلقه ده نفره ای از متخصصان حوزه شهرسازی در دو مرحله به صورت مصاحبه و پرس شنامه پرداخت. داده های حاصل از توافق متخصصان، به کمک تکنیک شانون، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مهم ترین دسته شاخص مکانیِ تأثیرگذار بر ارتقاء پایداری اجتماعی، دسته شاخص "امنیت" است که شامل شاخص های: ایمنی، امنیت و حریم در عرصه های شهری است. پس از آن، دسته شاخص "فعالیت پذیری" متشکل از شاخص های: تنوع فعالیتی، اختلاط کاربری، دسترسی پذیری، تسهیلات و زیرساخت های مطلوب، وجود مسجد و بازار و بازارچه های محلی قرار دارد. در نهایت، مدل شاخص های مکانی مؤثر بر ارتقاء پایداریی اجتماعی که شامل 21 شاخص در پنج دسته اصلی؛ "امنیت"، "فعالیت پذیری"، "هویت مندی"، "مردم مداری" و "یکپارچگی کالبدی" تدوین شد که در این مدل، وزن هر دسته و ترتیب اهمیت شاخص ها در هر دسته نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Social Sustainability Place Indicators Using Delphi Method and Shannon Technique

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Shieh 1
  • Seyed Abdolhadi Daneshpour 2
  • Maryam Roosta 3
1 Professor of Urbanism, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Urban Design, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Urban Design, School of Art and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Social life is one of the most important human needs which should be addressed in the context of urban life. As a science which is considering the organization of public environment of human life, municipal engineering should comprise the necessary measures to respond to these human needs. The concept of “social sustainability” has its foundation in human needs and in “sustainable development” framework while makes sustainable society as a proper perspective of a human society. From the beginning of conceptual framework of “sustainable development” which is propounded from the ending years of twentieth century, the social sustainability has been considered as one of its triplet aspects. Although the concept of “social sustainability” is propounded in social sciences, the achievement of this goal and, subsequently, a “sustainable society” requires an interdisciplinary movement. Moreover, considering promotion in social sustainability in the format of urban planning policies and strategies have been less considered in urban plans and programs. The issue that how the urban planning knowledge and profession can help promotion in social sustainability in the city and its concentration area which is urban public fields is essential and requires exploration and compilation of scientific responds. Meanwhile, in an environmental context, the environmental sciences, such as municipal engineering, play a significant role toward attainment a sustainable society. Regarding to this aim, codification of indicators in municipal engineering which influence on promotion of sustainable society, provides a framework for urban designers and planners. Since creating “urban place” is one of the most important concerns of urban designers and planners, and “place” is a special meaningful case of “space” which compounds with human norms and values, these indicators are noted in this research as “place indicators”. Therefore, the intended purpose of “place indicators of social sustainability” are qualitative indicators which, firstly, consider the conceptual context of “place”, and secondly, define the social sustainability and influence on its promotion in
urban spaces. The purpose of this paper is finding out a model of indicators to be served as a conceptual framework in urban designs and plans to promote social sustainability. To develop this model and achieve precise and refined indicators, the “Delphi Method” and “Shannon Technique” is used in this paper. Two main questions of this study are (1) which the effective place indicators are in promoting the social sustainability; and (2)   How we can develop a model of these indicators with Delphi Method. The Delphi method is a structured communication technique or method, originally developed as a systematic, interactive forecasting method which relies on a panel of experts. To answer to questions
by Delphi Method, the viewpoints of ten municipal engineers are gathered in two stages through interviewing and surveying. A semi-structured interview, in the first stage, was held. In this interview, at first, it is tried to deliberate the experts’ approaches in “social sustainability” and its relationship with municipal engineering, and then detect the most
effective factors in promoting the social sustainability in their viewpoint, and afterwards, share the results with them to cognize their opinion. In these interviews, the agreements of experts with local approach to social sustainability, and the difference with the global one, is also studied. After the first stage, and analyzing the interviews, the effective indicators
in promoting the social sustainability, or the so-called, “space codes” are extracted out of the viewpoint of these ten experts. Common codes are excluded by corresponding with the place codes extracted from the resources, and finally, 23 codes are determined as effective codes in social sustainability. These codes, then, in second stage of Delphi Technique,
are checked again by ten experts in form of close questionnaire with 5 Likert Scale. Hereafter, the data gathered from questionnaire is analyzed by Shannon Technique to carry the prioritization and weighting procedure. Being more precise regards to frequency of data. Findings show that the most important category of effective place indicators in promoting the social sustainability is “safety” which includes safety, security and privacy of urban areas. The second important one is “activatability” which includes diversification of activities, commixture of control, user confounding, accessibility, proper utilities, and local mosques and bazaars. Accordingly, “skeletal integrity” provides the lowest effect among the indicators. Experts believe that among the single indicators, “diversification of activities” and “accessibility” have the highest effect, and “identity” has the lowest effect on social sustainability. Finally, the place indicators model is developed and presented, while it influences on social sustainability promotion. This model includes 21 indicators in 5 major category: security, activatability, identity, people-orientation, and skeletal integrity. The weight and the order of indicators’ order in each category is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Sustainability
  • Place Indicators
  • Delphi method
  • Shannon Technique
Agenda 21. United Nations Conference on Environment Development. (1992). UN.
Azar, A. (2001). Developing of Shannon Entropy Method in Content Analysis. Al-Zahra University Journal of Humanities, 11(37, 38). 1-18
Barron, L., Gauntlett, E. (2002). Model of Social Sustainability. Perth: Western Australia Council of Social Services. (WACOSS). 
Bramley, G., Brown, C., Power, S. & Dempsey, N. (2006). What is Social Sustainability and how do Existing Urban Forms Perform in Nurturing it? London: UCL University. 
Bramley, G., Dempsey, N., Power, S., Brown, C. & Watkins, D. (2009). Social Sustainability and Urban Form: Evidence from Five British Cities, Environment and Planning, A, (41), 2125.
Chan, E. & Lee, G.K.L. (2008). Critical Factors for Improving Social Sustainability of Urban Renewal Projects, Social Indicators Research, (85)2, 243.
Colantonio, A. (2007). Social Sustainability: An Exploratory Analysis of its Definition, Assessment Methods, Metrics and Tools. Oxford: The Oxford Institute for Sustainable Development (OISD).
Dempsey, N., Bramley, G., Power, S. & Brown, C. (2009). The Social Dimension of Sustainable Development; Defining Urban Social Sustainability, Sustainable Development, (17), 56.
Hsu, Chia-Chien & Brian A. S. (2007). The Delphi Technique: Making Sense of Consensus. Practical Assessment, Research & Evaluation Journal, 21 (10), 1.
Koning, J. (2001). Social Sustainability in a Globalizing World; Context, Theory and Methodology Explored. Hague: UNESCO/MOST Meeting. 
Kunz, J. (2006). Social Sustainability and Community Involvement in Urban Planning. Tampere: University of Tampere.
Linstone, H. A. & Murray, T. (2002). The Delphi Method, Techniques and Applications. Melbourne: Addison Wesley Publishing Company.
Madanipour, A. (2000). Design of Urban Space: An Inquiry into a Social-spatial Process (F. Mortezaee, Trans.). Tehran: Processing and Urban Planning Co. 
McKenzie, S. (2004). Social Sustainability: Towards some Definitions. The Journal of Hawke Research Institute, (27), 23.
Poles, M. & Stern, R. (2000). The Social Sustainability of Cities: Diversity and the Management of Change. Toronto: University of Toronto Press. 
Sarmad, Z., Bazargan, A. & Hejazi, E. (1998). Method of Research in Behavioral Science, Tehran: Agah.
Stone Fish, L. & Busby, D. (2005). The Delphi Method. In D. Sprenkle & F. Piercy (Eds.) Research Methods in Family Therapy (2nd Ed., pp.238–253). New York: Guilford Press.