بررسی تأثیر ایجاد کاربری مناسب در بهبود کارکرد اقتصادی بناهای باارزش فرهنگی- تاریخی و جلوگیری از تخریب و فرسودگی بافت تاریخی شهر شیراز، نمونه موردی: مجموعه پاکیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بروجرد، بروجرد، ایران.

2 استاد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

بناهای باارزش فرهنگی– تاریخی در شهر شیراز، در طی دهه های اخیر با عدم توجه شهروندان مواجه شده و این عامل باعث رسوخ هرچه بیشتر فرسودگی در این بناها بوده است. یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در فرسودگی بناها را می توان عامل اقتصاد دانست. چرا که این عامل مهم ترین تأثیر را در حیات و یا زوال شهرها در طول تاریخ داشته است. این مقاله برانست تا با توجه به اهمیت عامل اقتصاد در پویایی و سرزندگی شهرها، تأثیر آ ن را در بافت تاریخی شهر شیراز مورد بررسی قرار داده و با بررسی خصوصیات محدوده مورد نظر و تحلیل تأثیر کاربری های مختلف در آن از طریق روش هایی چون روش AHP و نظرسنجی و تهیه پرسشنامه از افراد ساکن در بافت و خارج از آن، در نهایت کاربری متناسب با این  محدوده که بتواند در کنار حفظ شأن تاریخی بناها، بیشترین رونق اقتصادی را با تأکید بر اقتصاد فرهنگی در محدوده به وجود بیاورد، معرفی کند. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده است که با جم عآوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای و روش میدانی، به تحلیل این اطلاعات بر روی محدوده مورد نظر پرداخته است. بررسی نتایج نشان داده است که ایجاد کاربری معاصر و متناسب با نیازهای امروز، بهبود بازدهی اقتصادی بافت تاریخی را در پی داشته و موجب ورود مجدد حیات و پویایی به کالبد بناهای باارزش خواهد شد و در نهایت مانع از تخریب بناها و بافت تاریخی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creation of an Appropriate Function in Order to Improve Economic Performance and Prevent Exhaustion and Destruction in Cultural- Historical Buildings of Shiraz Historical Texture, Case Study: Pakyari Complex

نویسندگان [English]

  • vida Eisakhani 1
  • Mohammad Reza Bemanian 2
  • Hadi Keshmiri 3
1 M.A. of Architecture, Faculty of Art & Architecture, Boroujerd Science and Research Branch, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran
2 Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

The valuable cultural-historical buildings in Shiraz have been neglected during recent decades while this factor caused much more erosion in these buildings. Economy is one of the most effective factor in building’s erosion because it has had the most important effect on the survival or destruction of cities during the history. Erosion of invaluable cultural-historical buildings not only can cause inefficiency, destruction of the city’s image and inappropriate environment for the lives of citizens, but also can destroy valuable legacy of civilization and culture of a society. Thus there will not be any substituent
for this heritage. Given the importance of this heritage, many studies have evaluated different aspects of it. From a cultural, social and economic point of view, it was tried to keep the stability of these valuable heritages and take an effective step in order to enter these buildings to contemporary life. As the most important factor to take out the roles of historical monuments and tissue from contemporary life, economy has played the most important role in the destruction or prosperity of urban life throughout the history. Therefore, indigenous residents left their homes to access more facilities, according to the contemporary era, and finally they gave their places to low-income people, nonnatives, Afghan refugees and criminals. So, investment was not allocated to the historical context and while the focus was on the other parts of the city. Even though historical context is the identity and the basis of each city, it reminds a picture of deterioration,
aging and backwardness (retardation). Despite many studies done in this field, these are not effective for most cities of Iran. So they could not be able to solve destruction and erosion in historical contexts. Accordingly creating important and effective solutions for the historical contexts needs an economic approach in contemporary life. Therefore, one of the most important determinants of dynamism and vitality in historical contexts is creating various activities to prevent the creation of single function utilization in buildings. Functional diversity in the historical contexts can refer more people to the contexts. Valuable historical monuments require utilizations that can return economy aligned with contemporary needs as well as encourage people to visit buildings and historical contexts to eliminate the stagnation and recession of them. Notwithstanding its valuable heritage  in historical contexts, Shiraz has not been prevented from erosion and unfortunately its destruction progresses day by day. Relying only on the statistics and having a quantitative view to the historical contexts can be an important reason of that. Another problem is strategies applied in other areas of the city without paying attention to the characteristics of Shiraz. In addition to the exodus of indigenous people, replacing of non-native people, delinquent and creating inappropriate utilities in monuments, caused erosion in the historical contexts of Shiraz. The aim of this study was to evaluate the effect of economy on the historical part of Shiraz while considering its role in vitality and dynamism of cities. Analyzing the features of considered area and the effect of different functions is done through methods such as AHP. A suitable function for this area is defined in order to create the highest economic progress in this area along with protecting historical aspect of buildings. The main question of this study was: How can the importance of economical function of the historical part of Shiraz -along with structural redesigning and changing building’s function- effect the protection of valuable historical- cultural buildings and prevent their erosion and destruction. The analytic descriptive method was used in this research. Data was collected through library and field method. Moreover we investigated these factors through investigating the performed experiences in Iran and other countries in order to make applicable and functional results. We focus on the values of buildings to attract fund and investment which will be provided for a further time. Investigation of the result was shown that making a new function, suitable with current needs can make an economic improvement in historical area. Also, it can provide viability and dynamism to the buildings and historical area while prevent erosion and destruction of these buildings and historical texture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eroded Historical Area
  • Valuable Historical Building
  • Current Land Use
  • Economical Efficiency
Aliabadi, M. (2003). Restoration of Soil or Reviving Heart, Haftshahr, 4(12, 13), 97-107. 
Andalib, A. (2010). Principles of Urban Renovation, a New Approach to Weathered Tissue, Azarakhsh Publications, Tehran, Iran.
Armanshahr Consultant Engineers. (2009). Urban Design of Sang-e Siah in Historical & Weathered Tissue of Shiraz, Tehran, Iran.
Emad, M. (2003). System Approach to Revitalize the History Tissue, Shiraz, Iran, Master’s Thesis, University of Shiraz.
Falamaki, M. (2006). AN ESSAY ON: Urban Restoration Charter, Tehran, Iran: Center for Architectural & Urban Studies and Research. 
Falamaki, M. (2010). Revitalization of Historical Monuments & Cities, University of Tehran Press, Tehran, Iran.
Haeringer, Ph. (2003). The Inverted Economy, Haftshahr, 4(14), 24-32.
Hanachee, P. (2007). A Comparative Study of Urban Restoration Experiences in Iran and the World with a Special look at the Historical Tissue of Yazd City, Sobhan-e noor Publications, Tehran, Iran.
Hanachee, P. (2012). Urban Restoration in Historic Fabric of Iran, University of Tehran Press, Tehran, Iran.
Irandoust, K. (2004). The Roundtable of Historical and Weathered Tissue Crisis, Shahrdariha, 6 (60), 16.
Jafari, A. (2011). Renovation and Rehabilitation of Weathered Tissue, Urban Economy, 3(12), 100-107. 
Lotfi, S. (2010). An Introduction to Necessity Recreation of the Base Culture & Basic Protection, Haftshahr, 7(31, 32), 43-53.
Mansouri, A. (2004). The Roundtable of Historical and Weathered Tissue Crisis, Shahrdariha, 6 (60), 17.
Mansouri, A. (2006). Special Design for Renovation of Weathered Tissue, Proceedings of the Second Construction Seminar in the Capital, Tehran, Iran. 
Mohammadzadeh, H. (2004). Economic Considerations in Urban Development Plans, Haftshahr, 5 (16), 3-5.
Shafeea, S. (2011). The Study of the Relationship between Social Capital & Sustainable Development of Neighborhood Economics, Mashhad Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
Teymoori, M. (2004). Crisis Management in Historical Tissue, Shahrdariha, 6(60), 18-31.
Tiesdell, S. (2000). Towards the Successful Revitalization of Historic Urban Quarters, Haftshahr, 1 (11), 64-75.
Tiesdell, S. (2009). Revitalization of Historic Urban Quarters, Navid-e Shiraz Publications, Shiraz, Iran.