ارائه مدل مفهومی بهین هسازی متعامل شبکه جریا نهای سواره و پیاده شهری؛ گامی نوین در راستای برنامه ریزی تحقق پذیر جهت بازآفرینی بافتهای تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 استاد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران و مدیرعامل پژوهشکده معماری و شهرسازی پایدار، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مرمت و احیای بافت و بناهای تاریخی، دانشکده مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مداخله در بافت های تاریخی به عنوان گونه ای خاص از بافت های شهری که پتانسیل ها و محدودیت های خاصی را به همراه دارد، در جهت برقراری تعادل مابین حفاظت و توسعه و تحقق هدف بازآفرینی به دلیل پیچیدگی موضوعات حاکم، امری بس دشوار است و قطعاً بدون بهره گیری از رویکردها و ابزارهای تدوین شده در سایر علوم، نمی توان مداخله ای کارامد را انتظار داشت. برنامه ریزی استراتژیک که ریشه در مبانی و اصول نگرش سیستمی و برنامه ریزی سیستماتیک دارد و حاصل از پیشرفت های علم مدیریت در برخورد با مسائل و موضوعات پیچیده و غامض است، ابزارهای کارامد و توانمندی را جهت ارتقاء کیفی فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری پیشنهاد می دهد. در این راستا، تحقیق در عملیات به عنوان رویکرد متأخر برنامه ریزی استراتژیک، با به کارگیری مفاهیم نوینی از جمله مدل سازی و بهینه سازی در بسیاری از رشته های دانش از جمله شهرسازی نفوذ کرده است. در این مقاله با شناسایی و تعیین محورهای مستخرج از برنامه ریزی سیستماتیک و استراتژیک و در نهایت با تلفیق محورهای مستخرج از هر دو فرآیند، دو مدل مفهومی مبتنی بر تحقیق در عملیات پیشنهاد شده است که با تمرکز بر شبکه جریان های سواره و پیاده، اهداف مختلف بازآفرینی بافت را پوشش می دهند. برقراری تعامل و ارتباط دوسویه مابین دو مدل پیشنهادی، آخرین گام از فرآیند پیشنهادی این مقاله در جهت حصول مداخله بهینه با هدف بازآفرینی بافت است که منجر به تدوین یک مدل مفهومی جامع و یکپارچه مبتنی بر تحقیق در عملیات، شده است. ساختار مدل یکپارچه پیشنهادی، در دو نمونه مطالعه موردی مورد صحت سنجی و راستی آزمایی قرار گرفته است. نمونه های موردی که جزء بافت تاریخی- فرهنگی شهر تهران می باشند، نمون ههایی از پروژه های اجرایی بوده که پی آمدهای اجرای آنها با ساختار حاکم بر مدل یکپارچه پیشنهادی این پژوهش، قیاس می گردد. این قیاس، نشان از برتری واضح مدل پیشنهادی جهت یافتن سناریوی بهینه مداخله جهت بازآفرینی بافت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing an Integrated Conceptual Model for Pedestrian and Traffic Flow Optimization, A Novelty in Practical Planning of Historic Districts Regeneration

نویسندگان [English]

  • Farhang Mozaffar 1
  • Mostafa Behzadfar 2
  • Sajed Rastbin 3
1 Associate Professor, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 Professor of Urban Design, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran and General Manager of Sustainable Architecture & Urbanism Research Center, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Student of Conervation, Department of Conservation, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Historic districts are one of the most precious elements of the cities, which have been unwantedly neglected in the process of urbanization revolution. This has dramatic consequences on the identity of the fast growing cities. These areas are the essential elements for preserving the characters of the cities and play a substantial role in urban activities by providing great social interactions. In the last decades, the fast growing population and rapid developments of the cities caused some undesirable problems such as heavy traffic streams and social-environmental issues. These side effects are more critical in the historic districts which are usually located at the central parts of the urban areas and play a significant role in preserving the identity of the cities. Hence, in recent years, urban management has paid attention to this endanger regions in order to sustain and enhance their properties by introducing some plans as urban regeneration policies which cover all sides of environmental, social and economic revitalization. On the other hand, two main characteristics of historic districts are the physical movement of pedestrians and traffic flow. The performance of these areas is highly vulnerable to
these subjects. To cope with the problem, more pedestrian-oriented and traffic-oriented trends are introduced in urban planning. Any interfering with historic districts as a kind of urban districts with special potentials and restrictions is a difficult and complicated issue, because the aim of interfering with historical districts is to create balance between
conservation and social- economic revitalization as a form of development. Certainly, no one can expect an efficient interference with historic districts without using efficient approaches and tools from other branches of knowledge. Strategic planning based on systematic approach principals is the outcome of Knowledge management advancements
for solving complicated subjects and problems. Therefore strategic planning has offered affective tools for enhancing the decision making process. Operation Research, as the recent approach of strategic planning, is pervading in many branches of science such as urbanism by using modeling and optimizing techniques. For example, locating Urban Facilities and land use planning are two applications of operation research in urban planning.  Noticing that multiplicity and variety of urban variables in historical districts are more complex than other kinds of urban districts and based on sensitivity of historic districts, using operation research approach is the very essential and helpful method for providing an optimized interference based on all systemic and strategic planning principals. In this research, based on studying and considering the literature review on systemic planning, two points are extracted: first is the outside system connection that indicates necessity of analyzing the movement flow as the dynamic connection between historical district and surrounded areas, and second, is the inside system connection which is emphasized and suggests the modeling connections between affected variables such as quantitative urban planning indicators and qualitative environmental factors. On the other hand, four key points are achieved based on considering the principals of strategic planning: first is the vision making besides solving the current problems; second is identifying the several and various players with conflicting objectives having role in integrated regeneration process. Third is the determination of budget limitations and other limitations of historical districts and fourth is the necessity of flexible planning for offering optimum solution in probable situations in future. With identifying the keys of systemic and strategic planning and combining them into an integrated approach, two conceptual models based on operation research, are proposed. These models covering the various objectives of regeneration process with focusing on traffic and pedestrian flow network. Each proposed model is a bi-level model; upper level is a decision making tool for urban planners which can give output of the optimum budgeting plan for selecting the projects in public places, while satisfying the financial limits and constraints of the historic districts, and the lower level is a macroscopic traffic or pedestrian assignment model. In the other words, to come up with environmental, social and economic revitalization as urban regeneration projects, urban planners need to understand and analyze the behavior of the pedestrians and drivers in response to their environment and changes of urban network which is handled by lower levels of two conceptual proposed models. Creating logical connections between two conceptual models are the final step of this research. The integrated conceptual model observes all extracted foundations of systemic and strategic planning and is practically due to operation research principals. The final proposed model is applied to solve two real cases in historical context of Tehran. The results demonstrate on the superiority of proposed model in delivering the optimum scenario in regeneration planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historic District
  • Regeneration
  • Systematic Planning
  • Strategic Planning
  • Operation Research
  • optimization
- Aashtiani, H.Z. (1976). The Multi-Modal Traffic Assignment Problem. Ph.D. Dissertation Thesis, MIT.
- Beckmann, M. J. (1976). Equilibrium Versus Optimum in Public Transportation Systems, in Traffic Equilibrium Methods, D. M. A. Florian, Ed. Springer Berlin Heidelberg, 119–131.
- Beckmann, M. J., McGuire C. B., & Winsten, C. B. (1956). Studies in the Economics of Transportation. Yale University Press, USA.
- Behzadfar, M., Mozaffar, F., Rastbin, S.,& Moazezi, A. M. (2012). Promoting Environmental Quality as a Step towards Sustainable Social Development; Case Study: Historic District of Jolfa-Isfahan. Sakhteshahr Journal.20, 47-56.
- Bonyadi, N. (2012). Transformation of urban conservation. Hoviateshahr Journal, 6(10), 67-78.
- Bruton, M. J., Nicholson, D. J. (1988). Local Planning in Practice. London: Hutchinson.
- Bryson J. M. & Alston F. K. (2011). Creating and Implementing Your Strategic Plan: a workbook for Public and nonprofit organizations. USA: John wiley and sons publisher. Third edition.
- California Health and Safety Code Sections (2005). Declaration of State Policy, Blighted Areas.
- Cantarella, G. E., Pavone, G., & Vitetta, A. (2002). Heuristics for the Network Design Problem.
- Cao, K., Huang, B., Wang, S., & Lin, H. (2012). Sustainable Land use Optimization using Boundary-based Fast Genetic Algorithm. Computers, Journal of Environment and Urban Systems, 36(3), 257-269.
- Cervero, R., & Kockelman, K. (1997). Travel Demand and the 3Ds: Density, Diversity, and Design. Journal of Transportation Research Part D: Transport and Environment: 199-219.
- Daviran, E., Meshkini, A., Kazemian, Gh. R., & Aliabadi, Z. (2011). Investigation of Intervention in the Management of Inefficient Urban Districts with a Hybrid Approach (Case Study: Zeinabieh Zanjan neighborhood). Journal of Research and Urban Planning. 2(7), 71-90.
- Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., & Meyarivan, T. (2002). A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, (6): 2, 182-197.
- De Certeau, M. (1984). Walking in the City. (Sh. Vaghfipour, Trans.). Talkhoon Press.
- Doratli, N., Hoskara, S. O., & Fasli, M. (2004). An Analytical Methodology for Revitalization Strategies in Historic Urban Quarters: a Case Study of the Walled City of Nicosia, North Cyprus. Cities journal, 21(4), 329-348.
- English Heritage (2008). Conservation Principles: Policies and Guidance for the Sustainable Management of the Historic Environment, English Heritage, London.
- Falamaki, M. (2004). Urban Improvement and Renewal. Tehran: Samt Press.
- Faludi, A. (1973). The Systems View and Planning Theory. Socio-Economic Planning Sciences, 7(1), 67-77.
- Getty Conservation Institute (2000). Values and Heritage Conservation, Getty Institute, Los Angeles, USA.
- Habibi, S.M., & Maghsoudi, M. (2002). Urban Renovation. (5th Ed.). Tehran: University of Tehran Press.
- Hanachi, P. (2007). A Comparative Study of Urban Restoration Experiences in Iran and the World. Tehran: Sobhan Noor Press.
- Hanachi, P., Fadaeenejad, S. (2011). Developing a Conceptual Framework for Integrated Protection and Regeneration in Cultural-Historical Districts. HONAR-HA-YE-ZIBA journal, 46, 15-26.
- Harvey, D. (1985). The Urbanization of Capital, Basil Blackwell, Oxford.
- Hillier Frederick, S., & Lieberman Gerald, J. (2005). Introduction to Operation Research.
- Hoogendorn, S. P., & Bovy, P. H. (2004). Dynamic user-optimal Assignment in Continuous Time and Space. Transportation Research Part B: Methodological, 38(7), 571-592.
- Jokilehto, J. (2007). International Charters on Urban Conservation: Some Thoughts on the Principles Expressed in Current International Doctrine. City & Time, 3 (3):2.
- Lotfi, S., & Zargari-Marandi, E. (2015). Urban Regeneration and Redefinition of Inefficient Criteria: the Beginning of Sustainable Urban Renewal. Shahrnegar Journal. 58, 14-25.
- Maryland Department of Transportation- USA (2004). Pedestrian Modeling for Prototypical Maryland Cities. Technical Report. Division of Highway Safety Programs, Hanover MD. 
- Mehdizadeh, J. (2013). Strategic Planning for Urban Development (Recent World Experiences and its Position in Iran). Tehran: Armanshahr Press.
- Mehregan, M. R. (2011). Operation Research. Tehran: Samt Press.
- Mehregan, M. R. (2009). Mathematical Modeling. Tehran: Samt Press.
- Moradi-Masihi, V. (2005). Strategic Planning and its Application in Urbanization of Iran; Case Study of Tehran Metropolis. Tehran: Urban Processing and Urban Planning Press.
- Mozaffar, F., & Rastbin, S. (2011). Modeling and Analyzing the flow of Pedestrains in Historical Fabrics with the Approach of Social Regeneration and Dynamics. Journal of Conservation of Historical and Cultural Fabrics. 2, 31-53.
- Mozaffar, F., Behzadfar, M., Ghalenoee, M., & Rastbin, S. (2013). Quantification of Urban Design Qualities (Research Approaches: Environmental Psychology and Urban Design Dimensions). Armanshahr Architecture & Urban Development Journal, 11, 251-268.
- Mozaffar, F., Masoud, M., & Rastbin, S. (2012). Evaluation of the Impact of Urban Quality on the Rate of Social Capital in Historical Texts (Case Study: Jolfa District of Isfahan). Journal of Conservation of Historical and Cultural Fabrics, 4, 29- 46.
- Patriksson, M. (1994). The Traffic Assignment Problem: Models and Methods. Utrecht, The Netherlands.
- Pendelbury, J. (2005). The Modern Historic City: Evolving Ideas in Mid-20th-century Britain. Journal of Urban Design, 10(2), 253-273.
- Rastbin, S., Jafari, Y., Darem, Y., & Moazezi, A. M. (2012). Relationship between Correlation between Environmental Qualities and Continuity of Urban Life in Public Spaces, Case Study: Jolfa of Isfahan. BAGH-I-NAZAR Journal. 9(21), 35- 46.
- Rastbin, S., Mahmoudnejad, K., Leilian, M. R. (2013). 17 Shahrivar Sidewalk, Executive Suggestions for Controlling the Consequences. Department of Urban Planning and Architecture of Tehran Municipality. Management of Historic Fabrics and Buildings. Tehran: Tehran Municipality Press.
- Roberts, P. W., & Sykes, H. (2003). Urban Regeneration: a Handbook. London: Sage.
- Sahizadeh, M., & Izadi, M. S. (2004). City and Urban Renewal. ABADI Journal. Center for Urban Planning and Architecture, 45.
- Sanders, I. (2008). Complex Systems Thinking and New Urbanism. New Urbanism and Beyond: Designing Cities for the Future Rizzoli, New York, 275-279.
- Sheffi, Y. (1985). Urban Transportation Networks: Equilibrium Analysis and Mathematical Programming Methods. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.
- Stackelberg, H. V. (1952). The Theory of Market Economy. Oxford: Oxford University Press.
- Wardrop, J. G. (1952). Some Theoretical Aspects of Road Traffic Research. Proc., Institution of Civil Engineers, 325–378.