ارائه طرح مجتمع اخلاصیه هرات (880 - 886 ه.ق.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی و مربی معماری، گروه معماری، موسسه آموزش عالی اسرار، مشهد، ایران

3 دانشیار پژوهش هنر، گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

مجتمع اخلاصیه، یکی از بزرگترین مراکز آموزشی، فرهنگی و خیریه‌ هرات دوره تیموریان است که بین سال‌های 880 تا 886 ه.ق. (1475 تا 1481م) در شهر هرات افغانستان توسط امیر‌علی ‌شیرنوایی بنا شده است. متأسفانه مجتمع اخلاصیه طی سالیان متمادی تخریب شده و در حال حاضر چیزی جز ویرانه‌هایی چند برجای نمانده است. آگاهی از ساختار مجتمع اخلاصیه که در زمره بزرگترین و مشهورترین مجموعه‌های چند عملکردی دوره تیموریان قرار می‌گیرد، برای شناخت پیشینه معماری و شهرسازی در دوره تیموری ضروری بوده و مقدمه‌ای است برای رسیدن به طرح مجتمع‌های چند عملکردی در بستر شهرسازی عصر تیموریان. این نوشتار به بررسی طرح فرضی مجتمع اخلاصیه با تکیه بر روش توصیفی و تحلیلی و براساس نگرش علمی- استدلالی با رویکرد استفاده از منابع تاریخی مبتنی بر دقت در مطالب و نکات ذکر شده در متن وقف‌نامه و تحلیل محتوا می‌پردازد. از بین نسخ مختلف وقف‌نامه، مهم‌ترین مرجع و منبع مستند درباره این مجتمع، نسخه کتابخانه ملی فرانسه می‌باشد که بر‌اساس آن می‌توان به طرح کلی از اخلاصیه و ساختار و سازمان فضایی آن دست یافت. براساس مطالعه منابع مکتوب تاریخی، چنین نتیجه می‌شود که فضاهای مجتمع اخلاصیه شامل مسجد جامع، مدرسه، دارالحفاظ، دارالشفاء، خانقاه و گنبدخانه می‌باشد و رود انجیل از میان این مجموعه می‌گذرد. همچنین مجموعه فضاهای اخلاصیه، خانقاه و گنبدخانه در جنوب رود انجیل و سایر فضاها، در شمال آن رود واقع شده است. با توجه به الگوی رایج دوره تیموری و توضیحات وقفنامه می‌توان نتیجه گرفت که غالب فضاهای این مجتمع دارای الگوی حیاط مرکزی بوده که در برخی از فضاها از الگوی چهار ایوانی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of Plan of Herat Ikhlasiah Complex (886-880 AH)

نویسندگان [English]

  • Maryam Talaei 1
  • Vahide Afifi 2
  • Asghar Fahimi Far 3
1 Ph.D. Candidate of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Instructor of Architecture, Department of Architecture, Asrar Institute of Higher Education, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor of Art Research, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Ikhlasiah complex as one of the greatest educational, cultural and charity centers of the Timurid era, was founded by Ali-Shir Nava’i in Herat city during 880-886. The location of the Ikhlasiyah complex is attributed to Ali-Shir Nava’i by Sultan Husayn Mirza Bayqara. Ali-Shir Nava’i was one of the prominent political, cultural, and highest-ranking position people of the Timurid era. He devoted most of his personal possessings to people and spent them on charity affairs. The endowment was one of the most parameters for developing economic and social aspects of Timurid dynasty. He complied a deed of endowment named Waqfiah to describe the location of the building functions and the people’s salary and employees. The first building constructed in the Ikhlasiah complex was Ali-Shir Nava’i’s house. A while after building his house, he ordered to construct a great mosque, school, hospital, and Dar-ul huffaz. Around this complex, pleasant gardens were added.
Unfortunately, during a long time, this complex has been destroyed and now there exist nothing except for ruins. To acquire information about Ikhlasiah complex, recognizing it as one of the largest and most well-known multi-functional Timurid complexes, is necessary for obtaining knowledge about the historical background of architectural and urban aspects of the Timurid era.
Since the whole structure of Ikhlasiah complex has been ruined during the past decays and no explorative archeological missions has been conducted on this site, Ali-Shir Nava’I Waqfiah has led the researchers for future investigations. The authors try to consider all the previous studies regarding the previous research on regenerating the Ikhlasiah complex. Hence, the aim of this paper can be achieved in three steps. 1) comprehensive and profound reviewing of Ali-Shir Nava’i’s Waqfiah as the most prominent sources for this study and analyzing its context; 2) studying the other references including valuable historic references that mentioned this place and pointed out to Ali-Shir Nava’i’s charity works; 3) and finally deep review of the sources containing characteristics of Timurid era to recognize the design pattern of Ikhlasiah complex.
This paper aims to recognize hypothetical design structure of Ikhlasiah complex through a descriptive- analytical research method and based on scientific- deductive approach applying historical references. This paper also draws the conclusion based on Ali-Shir Nava’i’s deed of endowment and analyzes its content.
To recognize the design principles of the Timurid era in terms of multi-functional complexes, archeological excavations seem necessary. Considering the fact that no precise excavations have been conducted on this site, the authors are to find the answer to their crucial question by doing comprehensive research about this complex themselves. This site is now recognized as a residential region in Herat. Fortunately, Waqfiah presents valuable information on this issue, although the text is not coherent, the authors decided to explore the design principles as well as space organization based on their analytical potential.
Various researchers studied the Ikhlasiah complex. Accordingly, Hafez abrou, in his book “Zobdato-l tavarikh”, displayed the location of Ikhlasiah spaces. In his sketches, the structure of the complex was located on the left side of the Injil river, while, the precise placement was not determined. Based on Waqfiah, was extended through the right side of Khiaban (an important and ancient street in Herat). However, he did not mentioned the Khiaban in his book. Besides, Pugachenkova Galina in “the art of central Asia” presented a general layout of Ikhlasiah complex near the Injil river and elucidated the imprecise placement of its spaces.
Among different drafts of Waqfiah, the most reliable reference is the draft maintained in the National Library of France. According to the historical texts, it could be said that Ikhlasiah spaces include, great mosque, monastery, Dar-ul-huffaz, Dar-ul-shafa, and gonbad-khaneh. The Injil river passed through this complex and divided it into two major parts. Among the Ikhlasiah spaces, monastery and gonbad-khaneh were located on the southern side of the river, while other spaces were located on the northern side. At that times, the educational principles of Islam were not detached form the real life and social rules. Hence, it could be inferred that the mosque and the school were placed next to each other. According to the common space pattern of the Timurid era, it could be concluded that most of the spaces included court yard and followed Chahar Ivani organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regeneration
  • Ikhlasiah Complex
  • Waqfiah
  • Formal- functional Pattern
  • Hypothetical Plan
Ahrari, F. (2015). The Ikhlasiyya Complex: An Educational, Cultural and Charitable Construction of Amir Ali Shir in Herat. Naghshe Harf-e Khodi, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
Ali-Shir Navai, A. (1525). Koliat Amir Ali Shir Navai- Waqfiah (Turkish), 2. Paris National Library.
Allen, T. (1986). Timurid Herat. Wisebaden: Dr.Ludwig, Reichert Verlag.
Babur, Z.M. (2009). Baburname. (S. Yarqin, E.d). Ministry of Foreign Affairs Diplomacy Institute Publication, Kabul.
Balali Oskoii, A., Key Nejad, M.A., & Noghrekar, A.B. (2010). Hypothetical Plan of Rab’-e-Rashidi. Soffe, 20(50), 51-76.
Bayani, Sh. (2008). A window to the History. Asatiri Publications, Tehran.
Blair, Sh., & Bolum, J. (2007). The Art and Architecture of Islam. (Y. Azhand, Trans.). Tehran: Samt Publication.
Esfarazi, M. (1959). Ruzat al Janat fi Owsaf-e Madinat-e Herat. (M.K. Emam, E.d). Tehran University Publication, Tehran, Iran.
Fekri Saljoughi, A.B. (1964). Khiyaban (An Area in Herat and its History). Jami Forum Poblication.
Hillenbrand, R. (2008). Aspects of Timurid Architecture in Central Asia. Journal of Golestan Honar, 14.
Hillenbrand, R. (2010). Islamic Art and Architecture. (A. Eshraghi, Trans.). Tehran: Rozane Publication.
Jamal Al Din, Gh. (2015). Principles and Concepts of Islamic Urbanism (Timurid: Samarkand.Herat). The National Conference on Iranian- IslamicArchitecture and Urbanism. Gilan Payame Noor University, Rasht, Iran.
Khafi, Sh. (2001). Zobdat-o Tavarikh. (K. Haj Seyed Javadi, Trans.). Tehran: Vezarat Farhang va Ershad Islami.
Khand Mir, Gh. (1993). Masar-o Al Moluok. Rasa Cultural Services Institute Publications, Tehran.
Khand Mir, Gh. (1999). Makarem-o Al Akhlagh. Vezarat Farhang va Ershad Islami, Tehran.
Masson, M., Pugachenkova, G., & Rogers, J. (1978). Shakhri Syabz pri Timure i Ulug Beke. Shahr-i Sabz from Tīmūr to Ūlūgh Beg, Iran.
Mir Khand, M. (2001). Rowzat-o Al Safa fi Sirate Anbiya v Al molook-o Al Kholafa. Asatir Publication, Tehran.
Nacipoglu, G. (2001). The Topkapi Scroll, Geometry and Ornament in Islamic Architecture. ‬(M. Qayyoomi Bidhendi, Trans.). With an Essay on the Geometry of the Muqarnas, Rozane Publications, Tehran.
Navai, A. (1525). Koliyat Amir Ali Shir Navai. National Library of France, 2.
Navai, A. (1984). Tazkerat-o-Almajales-o- Alnafaes. (A.A. Hekmat, Trans.). Manoochehri Publication, Tehran.
Nemati Limai, A. (2014). Investigating the Political Life and Evolution of the Scientific, Cultural, Social and Economic Reports of Amir Ali Shir Navai. Tehran: Ministry of Foreign Affairs Diplomacy Institute Publication.
O’Kane, B. (1982). Timurid Architecture in Khurasan. Mazdâ Publishers in Association with Undena Publications.
O’kane, B. (2007). Timurid Architecture in Khurasan. (A. Akhsini, Trans.). Astan Quds Publication, Mashhad.
Pope, A. (2009). Iran Architecture. (Gh. Sadri Afshar, Trans.). Tehran: Akhtaran Publication.
Pugachenkova, G. (2008). Central Asian Architectural Masterpieces- fourteenth and Fifteenth Centuries AD. (S.D. Tabaei Aghdaei, Trans.). Tehran: Farhangestan Honar Publication.
Sabtelni, M. (2016). Amir Ali Shir Navai and his Era. (j. Abbasi, Trans.). Ferdowsi University Publication, Mashhad.
Saeid Niya, A. (2000). Research in Rabae’ Rashidi. HONAR-HS-YE- ZIBA Journal, 7, 49-60.
Seyedi, M. (2007). Mosque and Endowment of Goharshad. Kume Publications, Qom.
Shokoohy, M. (1989). The Shrine of Imam-i Kalan in Sar-i Pul, Afghanistan. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 52(2), 306-314.
Soltan Zade, H. (1985). History of Iran Schools. Tehran: Chap Azar Publications.
Tabibi, A.B. (1989). History of Herat during the Timurid Period. Tehran: Hirmand Publications.
Vasefi, M.A. (1970). Badaye-o-Al Vaghaye. Tehran: Iranian Culture Foundation Publication, 1.
Velidi Togan, A.Z. (1998). Amir Ali Shir Navai (The Greatest Turkish Literary Character). Name Parsi, 10, 39.
Wilber, D., Golembek, L., & Held, R. (1996). The Timurid Architecture of Iran and Turan. (M.Y. kiyani, & K. Afsar, Trans.). Cultural Heritage Organization, Tehran.