تأثیر زمان تخلیه در برنامه‌ریزی مدیریت ایمنی آتش‌سوزی در دو ساختمان بلندمرتبه مسکونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه پژوهشی بازسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه ساختمان، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

توجه ویژه به مقوله‌ ایمنی در برابر آتش‌سوزی در ساختمان‌های بلندمرتبه که تعداد زیادی جمعیت را در خود جای می‌دهند حائز اهمیت است. به‌دلیل چالش‌های منحصر به چنین ساختمان‌هایی، تأمین ایمنی این بناها نیازمند انجام برنامه‌ریزی و مدیریت ایمنی است. یکی از اصلی‌ترین موضوعات مورد توجه انجام تخلیه اضطراری ایمن و به‌موقع می‌باشد. پژوهش حاضر، به معرفی مفهوم «زمان تخلیه» در قالب دو بازه «زمان تأخیر» و «زمان حرکت» پرداخته است. بدین‏منظور بازه زمانی تأخیر پیش از شروع حرکت به دو روش، و بازه زمانی حرکت به سه روش برای دو ساختمان بلندمرتبه مورد مطالعه محاسبه شده و مقدار بیشینه نتایج به‏دست آمده از هریک، انتخاب و با هم جمع شده و به ‏عنوان زمان کلی تخلیه درنظر گرفته شده است. سپس از طریق ترسیم خط ‏زمان برای هر ساختمان و مراجعه به مؤلفه‏های اثرگذار در روشی که زمان بیشینه را نتیجه داده‌اند، عوامل مؤثر در افزایش زمان تخلیه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد به‏دلیل نبود ساختاری منسجم برای عهده‌دار شدن مسئولیت‌های مرتبط با ایمنی در ساختمان‌های بلند مسکونی، نگهداری نامناسب تجهیزات ایمنی، در هنگام رخداد آتش‏سوزی به‌علت تأخیر زمانی در شروع تخلیه ساکنان میزان زیادی از زمان موجود برای فرار را از دست خواهند داد و علاوه بر آن در هنگام خروج نیز با مسائلی چون حرکت کند جمعیت، مسدود شدن راه‏های خروج به‌دلیل کاهش عرض مفید و ورود دود و گازهای سمی به آن‌ها مواجه خواهند شد. نتیجه‏گیری نشان می‌دهد که تسریع فرآیند تخلیه اضطراری صرفاً به مفهوم حرکت سریع‌تر افراد در خروج نیست، بلکه با به حداقل رساندن زمان تأخیر پیش از تخلیه از طریق آموزش و مانور و انجام واکنشی سریع‌تر از طرف ساکنان و نیز کاربرد آسانسورها می‌توان ایمنی آتش را در تخلیه اضطراری افزایش داد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Evacuation Time on Fire Safety Management Planning in Two High-rise Residential Buildings

نویسندگان [English]

  • Alireza Fallahi 1
  • Mohammad Reza Hafezi 2
  • Atefeh Omidkhah 3
1 Professor of Post-disaster Reconstruction, Department of Disasters and Reconstruction, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Architecture, Department of Construction, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 M.A. of Post-disaster Reconstruction, Department of Disasters and Reconstruction, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Ira
چکیده [English]

Population expansion in line with the rapid urban development, has resulted in the limitation of proper land for construction and the increase in the land values. This fact in one hand, and the advances in the construction industry in the other hand, lead the high-rise residential buildings to be the dominant type of settlement in Iran megacities such as Tehran and Karaj. High-rise residential buildings possess unique challenges in terms of fire safety that requires special attention to be given to safety management efforts. The limitations according to the means of egress for evacuation and fire service access in the time of fire emergencies, and presence of large number of occupants, properties and equipment in the building which increases the fire severity, are some examples. There are three key aspects that should be considered in any fire safety planning: 1) occupants and their attributes; 2) building physical aspects and installed equipment; 3) management and maintenance procedures. Despite suggestion of approaches such as elevator evacuation, or defend-in-place strategies for high-rise buildings, evacuation through the stairs is known as the ultimate way to provide safety and is required by Iran’s safety regulations.
This study examines the aspects of safety management for reducing loss and damage of fire events in two high-rise residential buildings based on evaluating the evacuation time-line for a similar scenario. Iran’s prescriptive fire safety code provides the requirements for components in the means of egress to acquire the optimal safety level. In this regard the concept of evacuation time is limitedly being known and utilized. Moreover, since it is argued that for each building/ occupants/ scenario, there would be a probable range of time that evacuation is more likely to take place in this period, by analyzing the evacuation time-line, the worst probable conditions for safety management planning could be determined. The methodology used in this research is based on field survey with a combination of quantity and quality data analysis. Field surveys based on checklist and preparing updated existing layouts, in addition to in-depth interviews with the management team, security and maintenance personnel, and fire safety experts provide the qualitative data for analyzing the building parameters and components of the exit route. In the next step, noticing that total evacuation time is consisted of two time periods which are delay time and movement time, each time period is calculated in several procedures, and the method that resulted the maximum amounts are considered as the reference for further analysis.
Findings indicate that the maximum delay time is obtained from the European confederation of fire protection association method that categorizes and ranks each building in terms of occupancy parameters and occupant’s status, alarm features, complexity of built-environment and management mechanism. These are called behavioral scenario categories and each rank is equivalent to an estimated delay time in evacuation. The maximum movement time is resulted from a formula which calculates movement time based on effective unit of exit path for each occupant in stairs and doorways, the densities in the stairway, and the movement speed. In calculation for both buildings, significant amount of total evacuation time was due to the delay time (78% for building A and 68% for building B).
It could be resulted that although life safety systems and equipment are installed in high-rise buildings, because of the improper maintenance of building and unfamiliarity of residents and staffs with the functions of these installations, and lack of a coherent pre-determined plan to response the emergency situation and assisting disabled occupants to egress, number of problems may occur during fire incidents which may result increasing delay time in evacuation time. The more delay time, the greater chance of saving occupants lives is wasted, so reducing delays in responding an emergency could be a critical priority in safety management. Higher amount of delay time results in lowering safe available time for travel period. From movement time calculations, it was achieved that during operation period, dominant use of elevators for vertical movements in high-rise residential buildings resulted the lack of consideration to the mobility of staircase for emergency situation and numerous obstacles were placed in stairs that resulted the lowering of effective exit width and movement speed. Safety management measures should ensure that the maximum available capacity of means of egress is not being lost in operation and maintenance. In addition since the elderly and children constitute a considerable part of the residential apartment occupants, in safety management planning, strategies should be made to avoid interference of slow movements of these people with the flow of others. Training occupants, evacuation drills and providing refuge areas if they are missing could be proper solutions. Finally it is proposed that Iranian building codes should be revised by noticing to the importance of evacuation time in architectural design of exit route.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety Management
  • Fire
  • High-rise Residential Building
  • Emergency Evacuation
  • Evacuation Time
Averill, J.D., Mileti, D.S., Peacock, R.D., Kuligowski, E.D., Groner, N., Proulx, G., Reneke, P.A., & Nelson, H. E. (2005). Federal Building and Fire Safety Investigation of the World Trade Center Disaster Occupant Behavior, Egress, and Emergency Communications. National Institute of Standards and Technology (NIST NCSTAR 1-7), USA.
Barber, D., & Van Merkestein, R. (2003). Will Occupants of Tall Buildings Obey Instructions from Wardens in Staged Evacuations? The Design Dilemma Post, CIB Report, 61-70.
Barney, G. (2003). Vertical Transportation in Tall Buildings. Elevator World, 51(5), 66-75.
Berkman, B. (2004). Developing a High-rise Residential Fire Safety Program, Leading Community Risk Reduction (An Applied Research Project Submitted to the National Fire Academy). NewYork City Fire Department: FDNY, USA.
Brennan, P. (2000). Modelling Cue Recognition and Pre-evacuation Response. Fire Safety Science, 6, 1029-1040.
Columbus Division of Fire. (2010). Safety Program and Emergency Procedures for High-rise/ High-risk Buildings. USA.
Conca, A., & Vignolo, M.G. (2012). Pedestrian Flow Analysis in Emergency Evacuation. In of the Euro Working Group on Transportation International Scientific Conference, Paris.
Europe, C.F.P.A. (2009). Fire Safety Engineering Concerning Evacuation from Buildings. European Guideline CFPA-E, 19, 4-46.
Ferreira, M., & Cutonilli, J. (2008). Protecting the Stair Enclosure in Tall Buildings Impacted by Stack Effect. In CTBUH 8th World Congress “Tall and Green: Typology for a Sustainable Urban Future”, Dubai, UAE, 732-738.
Galbreath, M. (1969). Time of Evacuation by Stairs in High Buildings. Fire Research, 8, Canada.
Hakonen, H., Susi, T., & Siikonen, M.L. (2003). Evacuation Simulation of Tall Buildings. CIB REPORT, 219-226.
Hurley, M.J., Gottuk, D.T., Hall Jr, J.R., Harada, K., Kuligowski, E.D., Puchovsky, M., Watts Jr, J.M., & Wieczorek, C.J. (Eds.). (2015). SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. Springer.
Kealy, M. (2008). Fire Engineering Super- tall: A New Approach to Escape. CTBUH 8th World Congress Proceedings, Dubai, 20-29.
Kisko, T.M., Francis, R.L., & Nobel, C.R. (1998). Evacnet4 User’s Guide. University of Florida, 10.
Ko, S.Y. (2003). Comparison of Evacuation Times Using Simulex and Evacuationz based on Trial Evacuations. Doctoral Dissertation, Department of Civil Engineering, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand.
Kobes, M., Post, J., Helsloot, I., & Vries, B. (2008). Fire Risk of High-rise Buildings based on Human Behavior in Fires. In Conference Proceedings FSHB, 07-19.
Lay, S. (2007). Alternative Evacuation Design Solutions for High- rise Buildings. The Structural Design of Tall and Special Buildings, 16(4), 487-500.
Liao, Y.J., Liao, G.X., & Lo, S.M. (2014). Influencing Factor Analysis of Ultra-tall Building Elevator Evacuation. Procedia Engineering, 71, 583-590.
Mansor, N. (2012). Safety Management in High-rise Building; Case study: Petronas Twin Towers & Kuala Lumpur Tower. Doctoral Dissertation, Universiti Teknologi MARA.
Mu, H.L., Wang, J.H., Mao, Z.L., Sun, J.H., Lo, S.M., & Wang, Q.S. (2013). Pre-evacuation Human Reactions in Fires: An Attribution Analysis Considering Psychological Process. Procedia Engineering, 52, 290-296.
National Fire Protection Association. (2012). NFPA101 Life Safety Code Handbook, USA.
Ng, C.M., & Chow, W.K. (2006). A Brief Review on the Time Line Concept in Evacuation. International Journal on Architectural Science, 7(1), 1-13.
NIST. (2011). CFAST – Consolidated Model of Fire Growth and Smoke Transport Technical Reference Guide. Fire Research Division Engineering Laboratory, USA.
O’Conner, D., Clawson, K., & Cui, E. (2012). Considerations and Challenges n Refuge Areas in Tall Buildings. In Proceedings of the 9-th International Conference on CTBUH, Shanghai, 77-81.
Prashant, T. (2007). The Essential Aspect of Fire Safety Management in High-rise Buildings. Doctoral Dissertation, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Faculty of Civil.
Proulx, G. (2001). Occupant Behavior and Evacuation. In Proceedings of the 9th International Fire Protection Symposium, 219-232.
Proulx, G., & Fahy, R.F. (1997). The Time Delay to Start Evacuation: Review of Five Case Studies. Fire Safety Science, 5, 783-794.
Purser, D.A., & Bensilum, M. (2001). Quantification of Behavior for Engineering Design Standards and Escape Time Calculations. Safety Science, 38(2), 157-182.
Richardson, K. (2004). Fire Safety in High-rise Apartment Buildings. Canada Mortgage and Housing Corporation, Ontario Association of Architects, Canada.
Ronchi, E., Gwynne, S., & Purser, D.A. (2011). The Impact of Default Settings on Evacuation Model Results: A Study of Visibility Conditions vs. Occupant Walking Speeds. In Advanced Research Workshop Evacuation and Human Behavior in Emergency Situations EVAC11, Santander, 81-95.
Shen, T.S. (2003). Building Planning Evaluations for Emergency Evacuation. Doctoral Dissertation, Worcester Polytechnic Institute, USA.
Tan, C.W., & Hiew, B.K. (2004). Effective Management of Fire Safety in a High-rise Building. Buletin Ingenieur, 204, 12-19.
University of Greenwich. (2004). Introduction to BuildingEXODUS (BuildingEXODUS Software Guide Book). London.