ارزیابی تأثیر عناصر کالبدی معماری بر ارتقای سرزندگی شهروندان در معابر شهری، مورد مطالعاتی: خیابان عفیف‌آباد در شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 دانشیار معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

3 استادیار معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

در این پژوهش تلاش بر این است که با توجه به اهمیت عناصر و مؤلفه‌های معماری و نقش آن‌ها در ارتقاء کیفیت فضاهای شهری به‌ویژه معابر شهری در قالب مفهومی تحت عنوان سرزندگی بتوان ارتباط مؤثری میان عناصر کالبدی معماری و سرزندگی شهروندان به‌دست آورد. هدف این پژوهش بررسی و شناخت مهم‌ترین مؤلفه‌های کالبدی معماری در معابر شهری و تأثیر آن‌ها بر سرزندگی شهروندان است. مقاله حاضر ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء سرزندگی، رابطه همبستگی بین این مؤلفه‌ها را با زیرعامل‌های عناصر کالبدی معماری معابر شهری در قالب یک مدل تحلیلی ترسیم می‌کند. روش مورد استفاده در این پژوهش، پیمایشی بوده و با عنایت به نامشخص بودن تعداد دقیق جامعه آماری از روش نمونه‌گیری غیر‌احتمالی هدفمند در این پژوهش استفاده شده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که عوامل روانی- اجتماعی با میزان 0.749 در مقایسه با عوامل کالبدی- فضایی به میزان 0.547، عوامل محیطی به میزان 0.312 و تسهیلات رفاهی و خدماتی به میزان 0.514 در خیابان عفیف‌آباد شیراز بیشترین تأثیر را در ارتقاء سرزندگی شهروندان دارد. همچنین براساس نتایج پژوهش مشخص شد که توجه به نوع مصالح و رنگ نمای ساختمان‌ها، وجود پارکینگ مناسب برای مراجعین، هماهنگی و تناسب بصری ساختمان‌های مجاور معبر، وجود فضاهای سبز و ورزشی و تفریحی و همچنین توجه به وجود کاربری‌های خدماتی در عصر و شب، مهم‌ترین نکات کلیدی هستند که در جهت ارتقاء سرزندگی شهروندان در معابر شهری باید مد‌نظر معماران و طراحان شهری قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Physical Architectural Elements on Upgrading Citizens’ Vitality in Urban Pass Ways, Case Study: Afifabad Street in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Ali Mosallanejad 1
  • khosro movahed 2
  • Hadi Keshmiri 3
1 Ph.D. Student of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
2 Associate Professor of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
3 Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Today, addressing the citizens’ vitality in urban spaces, especially in the city pass ways and its relation with architectural components is important. Understanding the role of these elements in promoting the vitality of citizens in urban pass ways is an important step towards strengthening the social presence of the people.   Promoting the vitality of citizens, while creating and strengthening social interactions with other citizens, brings the use of this valuable opportunity to plan leisure activities and increase the vitality of citizens in urban spaces. The role of architectural elements in enhancing the face-to-face visits in streets and promoting their vitality due to the presence of these passages is very important. This research tries to understand the effective relationship between architecture physical elements and citizens’ vitality according to the importance of elements and architecture components and their role in upgrading the quality of urban spaces, specially urban streets. The aim of this research is to recognize the architectural physical elements in urban streets and their effects on citizens’ vitality. In this paper, identifying the effective factors on the promotion of vitality, illustrates the correlation between these components and the underlying factors of the urban architectural elements in an analytical model. In this research, in order to evaluate the effect of architectural elements on citizens’ vitality in urban pass ways, the dimensions and aspects of various elements of architecture in urban space are classified. Then the opinions of the thinkers about the vivid imagery of urban spaces are included in this ranking. By analyzing these votes, the vitality of these ideas is clarified and categorized. Thereafter, the library method has been used to study the components of the architectural elements that cause vitality in urban streets. Then, in order to understand the views of people such as business people, residents and pedestrians, a questionnaire with 43 items related to vitality components was used. The respondents included 125 women and 275 men. In other words, 31.5% of the respondents were women and 68.5% were male. 61% of the respondents were young people aged between 19 to 34, 15% of people aged between 10 to 18, and 3.5% of those aged between 55 and over. Regarding the degree of the respondents, 40% had a diploma and a high school diploma, 38.5% had a bachelor’s degree, and 17% had a master’s degree or a doctorate. It should be noted that 23.5% of the respondents, 21% were students, 16% were employees, 4.8% were housewives and 27.5% were freelancers. 18% of the respondents were residents of this street, 34% were street attendees and 44% of were the passersby. Of the 43 questions, 34 questions were evaluated using the Likert spectrum. The method used in this research is a survey and due to the uncertainty of the exact number of the statistical population, a non-probabilistic sampling method has been used in this research. The results of this research indicate that the socio-psychological factors with the rate of 0.749 compared to the physical-cosmic factors of 0.547, environmental factors of 0.312, and amenities and services of 0.514 on Afif Abad Street in Shiraz, have the greatest impact on the promotion of citizens’ vitality. According to the questions, assumptions and trends of the research, it was determined that the physical elements of the architecture, including the presence of suitable chairs and furniture, creating a pause and retreat space in front of the shops, color variations in the street body and buildings, as well as the design and proper location of water and green spaces are effective in promoting the vitality of citizens. Therefore, it is necessary that urban managers and designers design and correctly locate these elements in urban pass ways since they can have a significant effect on increasing the vitality, presence and vitality of the people in these urban public spaces. Also, according to the results of the study, it was found that the type of materials and colors of the facades of buildings, the availability of suitable parking for visitors, the visual coordination with the adjacent buildings, the presence of green spaces, sports and recreation centers , as well as the existence of service use in the evening and at night are the key points that should be considered by urban architects and planners in order to promote citizens’ vitality in urban passes. This emphasizes that the city managers should pay attention to the issue of cleanliness and health in the space. According to the results of the research, paying attention to this alone will have a very significant effect on increasing the vitality of citizens in these public spaces of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture Physical Element
  • Vitality
  • Afifabad Street
Akbari, R., & Pak Bonyan, S. (2012). The Effect of the Public Spaces on the Sense of Social Security of Women. Case Study: Narmak Neighborhood and Ekbatan Town of Tehran. Journal of Fine Arts, Architecture and Urban Development, 17, 53-64.
Alexander, Ch. (1977). Architecture and the Secret of Immortality. (M. Ghayyomi Bidhendi, Ed. Trans.). Tehran: Shahid Beheshti University.
Alikhah, F., & Shadmnfaat, M. (2017). The Love and the City, A Study on Youth and Public Spaces in Rasht. Cultural Research, 149-176.
Aminzadeh, B., & Daei Nejad, F. (2002). Environmental Considerations in Designing and Improving Urban Streets. Center for Urban & Architecture Studies and Research, Beautiful Arts, 50-61.
Atashinbar, M. (January 2009). The Urban Landscape in the Opinions of the Experts, 72-73.
Behzadfar, M., & Mahmoodi Kordestani, p. (2009). Qualitative Norms of Public Space Urban Design (Circuit Freedom). Armanshahr Architecture & Urban Planning Journal, 3, 32-48.
Chapman, D. (2007). Creation of Localities and Places in the Man-made Environment. (Sh. Faryadi, & M. Tabibian, Ed. Trans.). Tehran: Tehran University Press
Cowan, R. (2005). The Dictionary of Urbanism, Streetwise press.
Dryskle, D. (2008). Creating Better Cities with Kids and Teenagers. (M. Tavakoli, & N. Saeedi Rezvani, Ed. Trans.). Tehran: Dibayeh Publication.
Falahat, M.S., & Kalami, M. (2008). The Effect of Open Urban Spaces on the Quality of the Leisure Time of Citizens. Urban Management Quarterly, 22, 85-98.
Feyzi, M., & Asadpour, A. (2013). The Process of Landscape Recreation of Squares in Tehran with the Aim of Promoting Social Interactions of Citizens. Urban Studies, 7, 3-14.
Golkar, K. (2007). Concept of Vitality Quality in Urban Design. Sofeh, 44.
Habibi, M., & Behnamifard, F. (2015). Assessment of Urban Responsiveness Responsiveness to the Needs of Young Adolescent Groups; Case Study: Azadi Avenue Karaj. Faculty of Art University, 17, 139- 155.
Haji Ahmadi Hamedani A., Majedi, H., & Jahanshahlou, L. (2015). Examining the Measuring Criteria for Increasing the Activity of Women in Urban Spaces; A Case Study: 20 Meter Golestan Neighborhood in Tehran. Urban Studies Quarterly, 4, 47-60.
Jacobs, J. (l961). The Death and Life of Great American Cities, London: Jonathan Cape.
Jacobs, J. (2007). The Deaths and Lives of Large American Cities. (H.R., & A. Platonni, Trans.). Tehran: Tehran University Press.
Khasto, M., & Saeedi Rezvani, N. (2010). Factors Affecting the Liveliness of Urban Spaces. Urban Identity, 6.
Lennard, C., & Lennard, H. (1998). Designing Urban Space and Social Life. (R. Mojtaba Pour, Ed. & Trans.).Tehran: Architecture and Urban Design.
Lotfi, S., Golmakani, A., Hoseinpour, M., & Shole, M. (2014). Development of a Urban Design Framework for Mulla Sadra Street in Shiraz with an Attitude of Increasing Social Interactions. Novin City Management Quarterly, 6, 49-76.
Lynch, K. (1997). Theory of City Shape. (S.H. Bahreini, Ed. & Trans.). Tehran: Publication of Tehran Univercity.
Moeini, S.M. (2011). Walking Towns. Tehran: Azarakhsh Publications.
Mohammadi, M., Ahmad, F., & Abbasi, B. (2015). Livable Streets: The Effects of Physical Problems on the Quality and Livability of Kualalampour Streets. Cities, 43, 104-114.
Mortazi Mehrbani, E. (2017), Landscape Approach in Creating Vitality in Valiasr Avenue An Emphasis on Creating the Sense of Place. Bagh-e Nazar, 14(55), 5.
Pakzad, J. (2003). Theorical Foundations and Process of Urban Design. Publication of Urbanism and Architecture Council.
Paumier, C. (2007). Creating a Vibrant City Center. (ULI) Urban Land Institute Washingtin D.C.
Shojaee, D., & Partovi, P. (2015). Factors Affecting the Creation and Promotion of Sociality in Public Spaces with Different Scales of Tehran; Case Study: Public Spaces of Two Neighborhoods and One District in Tehran Region 7. Garden Comment, 34, 93-108.
Tavasoli, M., & Bonyadi, N. (1992). Urban Space Design. Center for Urban & Architecture Studies, Tehran, Iran.
Zahed Zahedani, S., & Azizi, J. (2012). The Effect of City Social Space on Youth Leisure Exercise with Emphasis on Social Activities; Case Study: Shiraz City Clinical Youth. Urban Studies, 3, 83-108.