تأثیر پیکربندی فضایی خوابگاه‌های دانشجویی بر ترجیحات فضایی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان.

چکیده

امروزه دانشگاه‌ها نقش کلیدی در رشد و شکوفایی جامعه ایفا کرده، به همین دلیل بسیاری از جوامع برای گسترش کمی و کیفی مراکز آموزش عالی، قدم‌های حساب شده‌ای برداشته‌اند. یکی از مسائلی که برای توسعه این مراکز مهم است، اهمیت رفاه و مهم‌تر از همه، ارائه مسکن برای دانشجویان (خوابگاه‌ها) می‌باشد. از این‌رو مطالعات فراوانی برای ارزیابی رضایت‌مندی دانشجویان، صورت گرفته است. یکی از شاخصه‌های مؤثر در رضایت‌مندی نیز، محیط کالبدی بوده که پیکربندی فضایی از مؤلفه‌های اصلی محیط کالبدی می‎باشد. بنابراین هدف از این مقاله ارزیابی رضایت ساکنین در فضاهای خوابگاه با توجه به پیکربندی فضایی بوده که می‌تواند در بهبود کیفیت زندگی دانشجویان مفید باشد. برای رسیدن به این مهم در مرحله‌ اول، ابتدا دو نوع بلوک خوابگاهی (خوابگاه دختران شهید بهشتی) که از نظر پیکربندی فضایی با یکدیگر متفاوت بوده (بلوک 5، «خطی شکل» و بلوک 6، «آپارتمانی») انتخاب شدند. سپس این دو بلوک از نظر پیکربندی فضایی توسط شاخصه‌های نرم‌افزار نحو فضا، UCL Depth Map (هم‌پیوندی، عمق، مساحت دید و فشردگی حوزه‌ دید) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مرحله‌ی دوم، با توجه به شاخصه‌ها از دو بلوک خوابگاهی پرسش‌نامه‌‌ای (برای بلوک 5 خطی، 160 پرسش‌نامه و برای بلوک 6 آپارتمانی، 65 پرسش‌نامه) تهیه شده و مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان نیز برای مشاهده‌ سازگاری، نتایج دو مرحله با یکدیگر مقایسه و نشان داده شد که بین پیکربندی فضایی خوابگاه‌های دانشجویی با ترجیحات فضایی دانشجویان و رضایت‌مندی آن‌ها سازگاری وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که 3 عامل عمق، دسترسی (فیزیکی و بصری) و سلسله‌مراتب فضایی با اثرگذاری بر پیکربندی فضایی خوابگاه های دانشجویی سبب شده است که زندگی در خوابگاه‌های آپارتمانی به‌طور معنادارتری برای دانشجویان نسبت به خوابگاه‌های خطی مطلوب‌تر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Spatial Configuration of Student Dormitories on the Students’ Space Preferences

نویسندگان [English]

  • Mohammad taghi Nazarpour 1
  • Ahmad Heidari 2
  • Marziyeh Salimi 3
1 Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 M.A. of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 M.A. of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran, and Memeber of Young Researchers and Elite Club.
چکیده [English]

Today, universities play a key role in the development and excellence of the society, meaning that many societies are taking steps to elevate the quality and quantity of higher education institutions. An important issue for the development of these centers is the importance of amenities and, above all, the provision of accommodation for students (dormitories). Therefore, it seems that evaluating residents’ satisfaction in dormitory spaces with regard to spatial configuration can be useful in improving the quality of life for students. Therefore, this research explains a method for determining the effect of spatial configuration of student dormitories on students’ spatial preferences and their satisfaction. Assessment of student satisfaction in dormitory spaces can be useful in improving the quality of students’ life environment. Hence, many studies have been done to assess satisfaction.
One of the most effective indicators of satisfaction is the physical environment in which the spatial configuration is a main component of the physical environment. The syntax of space can be divided into three concepts: convex space, field of view, and axial line. These concepts are linear when it comes to research on motion, and when the subject of research is social interactions. Convex spaces are visible areas when the subject of the study is complex patterns of behavior.
On the other hand, satisfaction from the built environment, especially when the length of stay is prolonged, is very important. Student dormitories are also a place where students stay for a long time, considering the conditions of the course. Therefore, their satisfaction with the temporary environment of their life is important. For this reason, many researchers have researched the students’ satisfaction with the dormitory space, which will be discussed further.
The purpose of this article is to explain a method for determining the effect of spatial configuration of student dormitories on students’ space preferences and their satisfaction. In this study, two blocks of dormitory, which differ in terms of spatial configurations, were selected. Then, these two blocks were simulated in the space syntax software, based on the shape of the spatial arrangement and its distinction from the configuration point of view. In the next step, a series of spatial layout indicators that could be effective on students’ spatial desirability were evaluated. Subsequently, to find the effect of the spatial configuration of the dormitory on the spatial desirability and satisfaction of the students, two blocks were analyzed by the space syntax through field research and questionnaire (so that the questions directly influenced the effects of the syntax of space on the students’ spatial desirability Measure). Finally, the similarity and dissimilarity of the results show the research hypothesis that the spatial configuration of student dormitories is adapted to the students’ spatial preferences.
To achieve this, in the first stage, two types of dormitory blocks (Shahid Beheshti Girls’ Dormitory) that were different from the spatial configuration (Block 5, Linear Shape and Block 6, Apartment) were first selected. Then, two blocks in terms of spatial configuration were evaluated by UCL Depth map space software for specifications, depth, field of view and compaction of the field of view. In the next step and the second stage, according to the characteristics, a questionnaire (Block 5, Linear, 160 questionnaires and 6 blocks, residential, 65 questionnaires) was prepared for the dormitory and then evaluated furtherly.
At the end, in order to see the compatibility, the results of the two stages were compared and showed that there is a compatibility between the spatial configuration of the student dormitories and the students’ spatial preferences and their satisfaction. According to the above points, the proposed methodology has been confirmed in some way to understand the spatial configuration and spatial preferences of students in the dormitory, and its compatibility has been proved with the main purpose of this research. The results of this study showed that three factors of depth, access (physical and visual) and spatial hierarchy influenced the spatial configuration of dormitories. The results reveal that living in dormitories is more desirable for students than linear dormitories. In the next stage, this study suggests that the relationship between the personal and personality characteristics of students in their process of understanding the spatial layout of student dormitories in the form of satisfaction concepts can be considered as an independent research in the continuation of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Space Configuration
  • Student Dormitory
  • Space Preferences
  • Satisfaction
Ajilian, S. (2016). Explain the Principles of Satisfaction in Planning Housing. Mahvareh. Tehran.
Amole, D. (2005). Coping Strategies for Living in Student Residential Facilities in Nigeria. Environment and Behavior, 37, 201.
Beals, B.L. (2001). Life in a Box: The Psychological Effects of Dormitory Architecture and Layout on Residents. A Student’s Guiders to First Year Composition.
Beatrix, E. (2015). Exploring Isovists: The Egocentric Perspective. Proceedings of the 10th International Space Syntax Symposium.
Behzad Behbahani, A., Ali Abadi, M., Samani, S., & Pour-Nadari, H. (2011). Design of New Residences Based On Student Preferences in Architecture and Environmental Psychology, Contemporary Psychology. Biannual Journal of the Iranian Psychological Association, 1(6) 59-68.
Bickman, L., Teger, A., Gabriele, T., Mclaughlin, C., Berger, M., & Sunaday, E. (1973). Dormitory Density and Helping Behavior. Environment and Behavior, 5(4), 465.
Conroy-Dalton, R., & Bafna, S. (2003). The Syntactical Image of the City: A Reciprocal Definition of Spatial Elements and Spatial Syntaxes, Proceedings. 4th International Space Syntax Symposium London.uk. 59(1-22).
Davis, L.S., & Benedikt, M.L. (1979). Computational Models of Space: Isovists and Isovist Fields. Computer Graphics and Image Processing, 11(3), 49-79.
Dawes Michael, J., & Ostwald Michael, J. (2014). Prospect-refuge Theory and the Textile-block Houses of Frank Lloyd Wright: An Analysis of Spatio-visual Characteristics Using Isovists. Building and Environment, 80, 228 -240.
Dursum, P. (2007). Space Syntax in Architectural Design. In: Proceedings Space Syntax. 6th International Space Syntax Symposium, Istanbul.
Eshaghi, A., & Khozaei, F. (2016). In the Eyes of the Beholder: Students Degree of Satisfaction with Traditional Versus Suite Style Residence Halls. American Journal of Civil Engineering and Architecture, 4(5), 159-164.‏
Estrada, Ch.A.G., Gomez, R.V., Maniti, H.S., Polliente, K.B., & Reynoso, L.B., (2008). The Academic Constaints of Students Living in Dormitories. The Faculty of Language and Literature Department Institute of Accounts and Finance Far Eastern University Sampaloc, Manila.
Heilweil, M. (1973). The Influence of Dormitory Architecture on Resident Behavior. Environment and Behavior, 5(4), 377.‏
Hillier, B. (1988). Against Enclosure. Rehumanizing Housing, 2, 25-1.‏
Hillier, B. (1999). The Hidden Geometry of Deformed Grids: or, Why Space Syntax Work, When It Looks as though It shouldn’t. Enviroment and Planning B: Planning and Design, 26, 169-191
Hillier, B. (2004). Designing Safer Streets: An Evidence-based Approach. Planning in London, 48, 45-49.
Hillier, B. (2007). Space is the Machine. A Configurational Theory of Architecture.‏
Hillier, B., & Hanson, J. (1984). The Social Logic of Space. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Hosseini, S.B., Alalhesabi, M., & Nassabi, F. (2011). Analyzing Urban Environment Regarding Visual Quality, Case Study: Visibility in Old Fabric of Bushehr. Hoviate Shahr, 5(8), 83-91.
Kamlipur, H., Memarian, Gh.H., Feizi, M., & Mousavian, M.F. (2012). Formal Classification & Spatial Configuration in Vernacular Housing: A Comparative Study on the Zoning of the Reception Area in Traditional Houses of Kerman Province. Urban and Rural Environment, 138, 3-16.
Kaya, N., & Erkip, F. (2001). Satisfaction in a Dormitory Building the Effects of Floor Height on the Perception of Room Size and Crowding. Environment and Behavior, 33(1), 35-53.‏
Khozaei, F., Ayub, N., Hassan, A.S., & Khozaei, Z. (2010). The Factors Predicting Students’ Satisfaction with University Hostels, Case Study, Universiti Sains Malaysia. Asian Culture and History, 2(2), 148.‏
Kim, Y.J., Shin, E.Y., & Kim, J.H. (2016). Suggestion on FM Service for Improving Students’ Satisfaction on the University Dorm Facilities. The Journal of Korean Institute of Educational Facilities, 23(2), 11-18.‏
La Roche, C.R., Flanigan, M.A., & Copeland, P.K. (2010). Student Housing: Trends, Pref-erences and Needs.Contemporary Issue in Education Research, 3(10), 45-50.
Lansing, J.B., & Marans, R.W. (1969). Evaluation of Neighborhood. Journal of the American Institute of Planners, 35, 195-199.
Long, L.D. (2014). Does It Matter Where College Students Live? Differences in Satisfaction and Outcomes as a Function of Students’ Living Arrangement and Gender. The Journal of College and University Student Housing, 40(2).‏
Malhis, S. (2016). Narratives in Mamluk Architecture: Spatial and Perceptual Analyses of the Madrassas and their Mausoleums. Frontiers of Architectural Research, 5(1), 74-90.‏
Mccray, J.W., & Day, D.D (1977). Housing Values. Aspirations. And Satisfactions as Indicators of Housing Needs.Home Economics Research Journal, 5, 244-254.
Montello, D.R. (2007). The Contribution of Space Syntax to a Comprehensive Theory of Environmental Psychology. In Proceedings of the 6th International Space Syntax Symposium, _Istanbul, Iv-1–12. Retrieved From Http: //Www. Spacesyntaxistanbul. Itu. Edu. Tr/Papers/Invitedpapers/Daniel_Montello. Pdf.‏
Mustafa, F.A., Hassan, A.S., & Baper, S. Y. (2010). Using Space Syntax Analysis in Detecting Privacy: A Comparative Study of Traditional and Modern House Layouts in Erbil City, Iraq. Asian Social Science, 6(8), 157.‏
Najib Ulyani Mohd, N., Aini Yusof, N., & Zainul Abidin, N. (2011). Student Residential Satisfaction in Research Universities. Journal of Facilities Management, 9(3), 200-212.‏
Najib, N.U.M., & Sani, N.M. (2012). The Effects of Students’ Socio-physical Backgrounds onto Satisfaction with Student Housing Facilities. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 62, 64-74.‏
Nazarpour, M.T. (2013). The Effect of Physical Space of Student Dormitories on General Health of Students. Faculty of Architecture and Urban Development, Shahid Beheshti University, Ph.D., 2013.
Nazarpour, M.T., Saadati Vaghar, P., & Heidari, A. (2018). Development of Dormitory Physics Regarding to the Sociability by Using Space Syntax Methodology, Case Study: Hakim Sabzevari Dormitory in Sabzevar University.Armanshahr Architecture & Urban Development Journal, 21.289-299.
Önder, D.E., & Gigi, Y. (2010). Reading Urban Spaces by the Space-syntax Method: A Proposal for the South Haliç Region. Cities, 27, 260-271.
Potter, J., & Cantarero, R. (2006). How does Increasing Population and Diversity Affect Resident Satisfaction? A Small Community Case Study. Environment and Behavior, 38(5), 605-625.
Pour Ahmad, A., Farhoudi, R., Habibi, K., Keshavarz, M. (2012). Investigating the Role of Quality of Residency in Intra-urban Migrations, Case Study: Old Context in Khorramabad City. Geographical Research Quarterly, 43(75), 17-36.
Radder, L., & Han, X. (2009). Service Quality of On-campus Student Housing: A South African Experience. The International Business & Economics Research Journal, 8(11), 107.‏
Rafieian, M., Ajilian, S., & Ahgasafari, A. (2016). Principles, Dimensions and Variables Concerning the Residential Satisfaction in Mehr Housing Project; The Case Study of Mehregan Town, 5(19), 27-36.
Rodger, S.C., & Johnson, A.M. (2005). The Impact of Residence Design on Freshman Outcomes: Dormitories versus Suite-style Residences. The Canadian Journal of Higher Education, 35(3), 83-99
Rutledge, K. (2012). The Influence of Residence Hall Design on College Students’ Grade Point Averages, On-campus Involvement and Sense of Community (Honours Theses). The University of Southern Mississippi, United States of America.
Shatdal, A. (2011). Dorm Spaces and Sociability. Indian Institute of Management.‏
Song, E. (2006). A Study on the Effect of the Well-being Awareness on the Satisfaction of University Dormitory Foodservice. Journal of the Korean Home Economics Association, 44(11), 161-170.
Steadman, P. (1983). Architectural Morphology. London, Pion.
Summers, L., & Johnson, S.D. (2017). Does the Configuration of the Street Network Influence Where Outdoor Serious Violence Takes Place? Using Space Syntax to Test Crime Pattern Theory. Journal of Quantitative Criminology, 33(2), 397-420.
Tandy, C.R.V. (1967). The Isovist Method of Landscape Survey. In Symposium of Methods of Landscape Analysis; Murray, H.C., Ed.; Landscape Research Group: London, UK, 9–10.
Tao, Y., Gou, Z., Lau, S.S.Y., Lu, Y., & Fu, J. (2018). Legibility of Floor Plans and Wayfinding Satisfaction of Residents in Care and Attention Homes in Hong Kong. Australasian Journal on Ageing. 37(4), 139-143.
Thomsen, J. (2007). Home Experiences in Student Housing: About Institutional Character and Temporary Homes. Journal of Youth Studies, 10(5), 577-596.‏
Thomsen, J., & Eikemo, T.A. (2010). Aspect of Student Housing Satisfaction: A Quantitative Study. Journal of Housing and Built Environment, 25, 273-293.
Tognoli, J. (2003). Leaving Home: Homesickness, Place Attachment, and Transition among Residential College Students. Journal of College Student Psychotherapy, 18(1), 35-48.‏
Turner, A., Doxa, M., O’Sullivan, D., & Penn, A. (2001). From Isovists to Visibility Graphs: A Methodology for the Analysis of Architectural Space. Environment and Planning B: Planning and Design, 28(1), 103-121.
Van Nes, A. (2011). The one and two dimensional isovists analyses in space syntax. Research in Urbanism Series, 2(1), 163-183.‏
Walton .D., Murray. J., & Thomas., A. (2008). Relationships between Population Density and the Perceived Quality of Neighbourhood. Soc Indic Res, 89.
Wei, W.E.I., & Yang, L.I.U. (2008). Exploration on the Design of Communication Space in Students’ Dormitory. Journal of Anhui Institute of Architecture & Industry (Natural Science), 4, 027.‏
Wineman, J., Peponis, J., & Conreoy Dalton, R. (2006). Exploring, Engaging, Understanding in Museums. In Hölscher, Ch., Conroy Dalton, R. & Turner, A. (Eds.), Space Syntax and Spatial Cognition, Proceedings of the Workshop Held in Bremen, Germany.
Wu, L., Liu, X., Ye, X., Leipnik, M., Lee, J., & Zhu, X. (2015). Permeability, Space Syntax, and the Patterning of Residential Burglaries in Urban China. Applied Geography, 60, 261-265.
Yanfang, H. (2004). Discussion on the Designing Standard of College Students Dormitory Buildings. New Architecture, 5, 016.‏
Yazdanfar, A., Mousavi, M., & Zargar, H. (2010). Analysis of the Spatial Structure of the Tabriz of City in the Baro Area Using The Space Syntax Technique. International Journal Of Civil Engineering, 67, 69-58.
Zhu, Y.L., & YANG, C.M. (2007). Analysis on the Design of Space Environment in College Dormitory. Journal-chongqing Jianzhu University, 29(3), 36.‏