بررسی تطبیقی تأثیر فرهنگ بر ورودی خانه‌های قاجاری گیلان و مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

ورودی هر خانه به مثابه راه ارتباطی عرصه بیرونی و داخلی، بیان‌کننده خصوصیات فرهنگی ساکنان و نوع باورهای آن‌ها به محرمیت و حجاب است. هم‌چنین میزان و شیوه ارتباطات اجتماعی آنان را مشخص می‌کند. اگرچه به‌نظر می‌رسد خانه‌های قاجاری گیلان و مازندران، و به تبع آن، ورودی خانه‌ها - به سبب تشابه اقلیمی- با یکدیگر شباهت بسیار دارند. بررسی تطبیقی، تفاوت‌هایی را در شکل و سازمان فضایی، درجه محرمیت، میزان و نحوه کنترل قلمروهای خصوصی و عمومی آشکار می‌سازد که ناشی از عوامل متعددی چون تمایز فرهنگ، جغرافیا، اجتماع و شیوه معیشت است. ادعای تحقیق حاضر آن است که ویژگی‌های ورودی خانه‌های قاجاری در شهرهای دو استان گیلان و مازندران، به علت شیوه‌های متفاوت زندگی در این دو منطقه، از یکدیگر متمایز است. برای سنجش این ادعا، ابتدا تفاوت‌های فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرد و سپس با گزینش دوازده نمونه موردی از خانه‌های قاجاری در بافت قدیم شهرهای دو استان گیلان و مازندران، تأثیر شیوه‌های زندگی و فرهنگ بر ساختار شکلی ورودی‌ها بررسی می‌شود. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق تطبیقی و نمونه موردی ورودی خانه‌ها با یکدیگر مقایسه شده و نشان می‌دهد که در خانه‌های قاجاری مازندران، ورودی کنترل شده با سلسله مراتب محرمیت، بازتاب فرهنگ درونگرا بوده؛ اما شیوه زندگی در گیلان، حریم‌های خصوصی و عمومی را تقلیل داده است. نتیجه تحلیل‌های ارائه شده نشان می‌دهد که شیوه‌های زندگی، آداب و رسوم، عقاید و باورها، و تعاملات اجتماعی بر ساختار فرهنگ اثرگذار بوده و تفاوت در ساختارهای فرهنگی دو جامعه، تغییرات بارزی در شکل‌گیری کالبد ورودی خانه‌ها ایجاد می‌کند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Influence of Culture on Entrances of Qajar Houses in Gilan and Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Hosna Varmaghani 1
  • Hossein Soltanzadeh 2
  • Seyed Ataollah Tahaee 3
1 Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Associate Professor of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The entrance of any house is a way for relationship between exterior and interior spaces and expressing the cultural characteristics of the residents and their beliefs in privacy and veil. The entrance of each building is the first place to encounter and familiarize with the house. This is also the identity of the building and plays an important role for representing the cultural characteristics of its inhabitants as a connector element of public realm to private space. This body is composed of components responsive to environmental, cultural, social and economic factors. The input space as a separator space is also a communicative one. One of its most important goals is to control the movement and to extend its path from outside to inside space. It also specifies the limits and methods of their social communication. It seems that Qajar houses of Gilan and Mazandaran, and consequently their entrances, due to the similarity of climate, are very similar. This comparative study reveals some differences in the shape and spatial organization, the degree of privacy, and the method of control of public and private domains. It is due to several factors such as differences in culture, geography, society and way of livelihoods. Although Qajar houses in Gilan and Mazandaran are very similar, they are not the same. This heterogeneity, which can be studied in both general form and spaces of the house, can be due to cultural, environmental, economic and social differences in the two studied areas. This paper focuses on cultural differences firstly by prioritizing culture in shaping the entrance, and then it shows the influences of the culture on the entrance of the houses.
The hypothesis of this study is that the entrance features in Qajar houses in the cities of Gilan and Mazandaran are distinct due to different ways of life in these regions. To assess this claim, we will first consider into cultural differences. Then, we will select 12 cases of Qajar houses in old fabrics of Gilan and Mazandaran provinces, to examine the impact of lifestyle and culture on the structure of entrances. The samples were matched in two provinces equally. This means that houses belonging to the social classes are compared with each other in order to control the impact of the social class variable on the results of the research. The questions of this paper are as follows: 1) is the formation of the entrance of Qajar houses related to cultural characteristics in Gilan and Mazandaran? 2) Given the relationship between culture and architecture, do cultural differences affect the shape and organization of the inputs in the two regions? 3) Which features in the inputs are exploring cultural differences? In this research, cultural differences are first studied in Gilan and Mazandaran. In this regard, the four cultural layers are extracted from the Rappaport theories and analyzed in Gilan and Mazandaran communities of Qajar era. The first layer, which unites the architecture of houses, is lifestyle that has been associated with livelihoods in the studied area. It determines the extent and manner of social and kinship communication. The nature of the meetings and social relationships is the second layer of culture in the present study. The third layer is the customs that appear as a result of repeating behaviors and lifestyles. It is influenced from the fourth layer, means indigenous and religious beliefs. These four factors have led to the formation of relatively different social identities in Gilan and Mazandaran.
In this paper, by the method of comparative research and case study, we will compare the entrances of houses. The results show that in Mazandaran houses, the controlled entrances with hierarchy in privacy are reflection of introverted culture. But, the lifestyle of people in Gilan reduces separation between public and private spaces. The results of the study of the abovementioned factors and the comparison of the construction typologies show the different input characteristics and analyze how the culture reflects on the form and the space of entrance. The results of presented analysis show that the lifestyle, customs, beliefs, and social interaction influence the culture structure. And cultural differences in the structures of societies make significant changes in the shape of entrances of the houses.
In summary, the results of the research show that the social link between women and men in the form of agriculture work and livelihoods leads to a difference in lifestyle and housing and justifies the extraversion of Gilan houses. This also defines the shape of the entries and eliminates the privacy layers of them. But the fanaticism of most Mazandaran families on religion and veil has affected the shape of the house and has made the entrances more confined. The shape of the entrance is influenced of the house shape.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • House Shape
  • Entrance
  • Gilan
  • Mazandaran
Benjamin, S.G. (2014). Persia and Persians. (M.H. Kordbacheh,Trans.). Tehran: Etelaat.
Binder, H. (1993). Binder’s Travel Report: Mesopotamian Kurdistan and Iran. (K. Afsar,Trans.). Tehran: Farhangsara (Yasavoli).
Bromberger, C. (1992). Habitat, Architecture et Societe Rurale Dans la Plaine du Gilan‬. (A. Gushegir, Trans.). Tehran: Institute of Cultural Studies and Research.
Chermayeff, S., & Alexander, C. (1965). Community and Privacy: Toward a New Architecture of Humanism. (M. Mozayani, Trans.). Tehran: Institute of Publishing and Printing of Tehran University.
Fried, E. (1975). Women and Men: An Anthropologists View. New York Holt. Rinehart and Winston.
Giddens, A., & Berdsal, K. (2007). Sociology. (H. Chavoshian, Trans.). Tehran: Ney.
Haeri, M.R. (1998). Designing the Modern Housing and the Principles of the Architecture of the Traditional Houses. Journal of Abadi, 6(23), 18-28.
Hall, E.T. (2010). The Hidden Dimension. (M. Tabibian, Trans.). Tehran: Institute of Publishing and Printing of Tehran University.
Herbert, T. (1928). Travels in Persia (1622-1627). George Routledges and Sons, Landon.
Lang, J. (2004). Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design. (A. Einifar, Trans.). Tehran: Institute of Publishing and Printing of Tehran University.
Mahdavi, S. (1999). The Structure and Function of the Household of a Qajar Merchant. Iranian Studies, 32(4), 557-571.
Masaeli, S. (2009). Hidden Plan, the Consequence of Religious Beliefs in Traditional Desert House of Iran. HONAR-HA-YE-ZIBA Journal, 37, 27-38.
Mostofi, A. (2007). A Description of My Life or the Social and Administrative History of the Qajar Period. I, Tehran: Hermes.
Naderi Azad, B. (2003). Functional Properties of Housing in Traditional Texture. Journal of Architecture and Culture, 2(8), 33-43.
Nikitin, B. (1979). The Iranian I Know. (A. Farahvashi, Trans.). Tehran: Kanoon Marefat.
Rabino, H.M. (1998). Les Provinces Caspiennes de la Perse: Le Gilan. (J. Khomami-Zadeh, Trans.). Rasht: Ta’ati.
Rapoport, A. (1969). House Form and Culture. United State of America, University of Wisconsin Milwaukee.
Rapoport, A. (2009). Pour une Anthropologie de la Maison. (K. Afzalian, Trans.). Tehran: Herfe Honarmad.
Rappaport, A. (2005). The Meaning of the Built Environment: A Nonverbal Communication Approach. (F. Habib, Trans.). Tehran: Urban Planning and Processing Co.
Saremi, A.A., & Radmehr, T. (1999). Sustainable Values in Iranian Architecture. Tehran: Cultural Heritage Organization.
Shahri, J. (2006). The Old Tehran. Fourth Edition, 4, Tehran: Moin.
Soltanzadeh, H. (1997). Entry Spaces in the Traditional Architecture of Iran. Tehran: Office of Cultural Research.