واکاوی ابعاد کیفیت محیط شهری مؤثر بر سطح سلامت روانی شهروندان، مورد مطالعاتی: محله‌های بهار و انقلاب اسلامی شهر سبزوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.

2 دانشیار طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.

چکیده

سازمان بهداشت جهانی، محیط را بر سلامت روانی افراد تأثیرگذار می‌داند. نادیده انگاری جنبه‌های تأثیرگذار محیط ساخته شده بر سلامت روانی شهروندان، سبب شکل‌گیری مسائل مختلف روحی و روانی برای آنان شده است. وجود استرس، پرخاشگری، زودرنجی، افسردگی، بی‌حوصلگی و شکایات جسمانی نتایج چنین شرایطی است. در این پژوهش با فرض این‌که کیفیت محیط شهری بر سلامت روانی شهروندان تأثیر دارد، سعی شده چگونگی این تأثیر مورد بررسی قرار گیرد. نوع پژوهش حاضر کاربردی بوده که به روش ترکیبی، و به شیوه‌ای توصیفی- تحلیلی انجام شده است. بدین منظور جهت بررسی رابطه همبستگی میان کیفیت محیط شهری محله سکونت و سطح سلامت روانی شهروندان، سعی شده است ارتباط یا عدم ارتباط دو متغیر سنجش شود. تعداد 380 نفر از ساکنین دو محله از شهر سبزوار به روش در دسترس احتمالی برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند. برای ارزیابی کیفیت محیط شهری محله از پرسش‌نامه کیفیت محیط شهری که توسط محققین و با استفاده از مطالعات نظری صورت گرفته، تنظیم شده است، و در سنجش سطح سلامت روانی شهروندان از پرسش‌نامه سلامت عمومی (GHQ) استفاده شده است. پایایی برای مجموع سؤالات پرسش‌نامه با مقدار 0,885 تأیید شده است. یافته‌های تحقیق به‌وسیله نرم‌افزار SPSS از طریق آزمون‌های تی دو گروه مستقل و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته؛ در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیون مدلی جهت تبیین ارتباط مفاهیم تحقیق ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد میان کیفیت محیط محله‌های شهری و سطح سلامت روانی ساکنین رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. که در این میان، به ترتیب، ارزش‌های معنایی محله، کیفیات عملکردی محله و کیفیت فیزیکی محله، سه عامل اصلی تأثیرگذار بر سطح سلامت روانی شهروندان در محله‌های شهری می باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Dimensions of Neighborhood Environmental Qualities Affecting Mental Health of Citizens, Case Study: Bahar & Enghelab-e Eslami Neighborhoods, Sabzevar

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Abroon 1
  • Fariba Gharai 2
  • Maryam Tabatabaeian 3
1 Member of Young Researchers and Elite Club, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran.
2 Associate professor of Urban Design, Faculty of Architecture and Urbanism, Tehran University of Art, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Tehran University of Art, Tehran, Iran.
چکیده [English]

For the first time in human history, more than half of the world’s population live in urban areas and this is projected to increase to two-thirds by 2030. This increased urbanity of the world’s population has substantial public health implications since Mental Health (MH) has a relevant burden on the health of populations.
Urban studies and research show that urban Built Environment (BE) is one of the potential determinants of health. World Health Organization (WHO) emphasizes on considering the effects of environment on human and Mental Health (MH). “Ensuring that citizens realize their potential, coping with the normal stresses of life, working productively and fruitfully, and making a contribution to their community and a successful city”, is the main definition of mental health. It is evident that there has been a growing interest in understanding the effects of specific neighborhood qualities on the mental health of citizens. Neglecting these aspects affects the mental health of residents, leading to various psychological problems. Stress, aggression, depression, boredom, and physical symptoms are some of the consequences.
This study attempts to explore the neighborhood environmental factors that impact the mental health of the neighborhood residents by assuming that the environmental quality of urban residential areas affects the mental health of citizens. It also investigates the extent of these factors affecting mental health significantly. The hypothesis was investigated through a literature review and survey study by means of questionnaire and observations, derived from the literature review and theoretical framework. We examined cross-sectional associations of neighborhood environmental qualities with mental health of residents in 380 participants in two neighborhoods, investigating socio-economic and demographic characteristics.
By doing literature review, and presenting theoretical framework, this study examines the relationships between variables. This study using correlation analysis, evaluates the strength of a relationship between environmental quality of the neighborhoods and the mental health outcomes of residents in two research groups located in two different neighborhoods. Via exploratory factor analysis, Pearson correlation coefficient, and Multiple Regression, a conceptual model is presented showing the relationship between different aspects of environmental quality of urban residential areas and the mental health levels of residents.
As an applied research and mixed-methods research designed by analytical and descriptive approach; firstly, summative content analysis based on the key words - taken from literature review; and then, a survey study via questionnaire and observations has been done. Data Analysis has been conducted by means of SPSS statistical software for both descriptive and inferential statistics. Dependent and independent variables are mental health of the residents and environmental quality of the neighborhoods, respectively. To assess mental health of residents the General Health Questionnaire standardized scale (GHQ) has been used (α=0.88). Researchers’ made questionnaire, derived from literature review, summative content analysis, and exploratory factor analysis, reliable with alpha coefficient (0.87) has been conducted to evaluate environmental quality of the neighborhood into three subscales: formal, functional and perceptual. And also, validity of the questionnaire was established by a panel of experts familiar with the issue. Finally, the overall alpha coefficient was 0.88.
The measurement of survey sample size according to Morgan table and Cochran formula of the entire 6000 populations of two participated neighborhoods, with the 95% confidence level, was measured 361. To precise the measurements, the number of participants was increased to 380 numbers. Simple random sampling was done for 190 residents into two neighborhoods. The survey study was conducted for one month in Sabzevar in two neighborhoods, Enghelab and Bahar, being different in their environmental features and qualities, but identical in socio-economic and demographic characteristics. While Enghelab neighborhood suffers from different aspects of low environmental qualities, Bahar neighborhood enjoys more public open spaces, social activities and active public life, mixed land-use, better physical maintenance, safety and security, better quality of the pavements, and better accessibility to parks and neighborhood facilities. Also, the existence of mosque, recreational centers, historical buildings, trees, shrubs and flowers, shops, local bakeries, and sociability and walkability in Bahar neighborhood are considered some of the opposite substantial discrepancies.
Finally, the results have approved the hypothesis, and shown that more neighborhood environmental quality was associated with higher levels of mental health in neighborhood residents, significantly. Furthermore, using exploratory factor analysis and according to the results of multiple regression analysis, an analytical-descriptive model has been presented depicting the relationship between three subscale aspects of the neighborhood environmental qualities that are perceptual, functional, and physical aspects affecting the mental health status of neighborhood residents. It is concluded that firstly, the perceptual aspects (place attachment, and social activities, community relationships and active social life, control on your privacy and relationships, and historical buildings and monuments), secondly, the functional aspects (accessibility, walkability, having good neighborhood services and facilities, noise, crowd, insecurity), and eventually, physical aspects (maintenance, public open space, green space, natural places and natural lights) are the main aspects of the environmental neighborhoods that influence mental health of neighborhood residents, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Design
  • Environmental Psychology
  • Neighborhood Environmental Quality
  • Mental Health of Neighborhood Residents
  • Sabzevar
Alavi, S.S., Hashemian, K., & Jannati, F. (2008). Identity Status and Mental Health in Internet-user Students in Tehran University. Journal of Research in Behavioral Sciences, 6 (1), 27-35.
Appleyard, D.S., & Lintell, M. (1972). The Environmental Quality of City Streets: The Resident’s Viewpoint. Journal of the American Institute of Planners, 38, 84-101.
Bakhtiar Nasrabadi, A., Bakhtiar Nasrabadi, H., & Bakhtiar Nasrabadi, A. (2011). An Analysis of Socio Petal Urban Space and Its Relationship with Citizenship Behavior. Journal of Applied Sociology, 22 (3), 101-114.
Beauchemin, K.M., & Hays, P. (1996). Sunny Hospital Rooms Expedite Recovery from Severe and Refractory Depressions. Journal of Affective Disorder, 40 (1–2), 49–51.
Brown, S.C., Mason, C.A., Lombard, J.L., Martinez, F., Plater-Zyberk, E., & Spokane, A. (2009). The Relationship of Built Environment to Perceived Social Support and Psychological Distress in Hispanic Elders: The Role of Eyes on the Street. Journal of Gerontology: Social Sciences, 64b (2), 234–46.
Butter worth, I. (2000). The Relationship between the Built Environment and Well Being- a Literature Review. Victorian Health Promotion Foundation, Melbourne, Australia.
Carmona, M., & Punter, J. (2013). The Design Dimension of Planning: Theory, Content and Best Practice for Design Policies. Routledge.
Cohen, S., & Wills, T.A. (1985). Stress, Social Support, and the Buffering Hypothesis. Psychological Bulletin, 8, 310-357.
Dannenberg, A.L., Frumkin, H.J., & Jackson, R. (2011). Making Healthy Places. New York.
Dursan, S., Ozdemir, C., Karabork, H., & Kocak, S. (2006). Noise Pollution and Map of Konya City in Turkey. Journal International of Environmental Application and Science, (1-2), 63-72.
Evans, G.W., Lepore, S.J., & Allen, K.M. (2000). Cross-cultural Differences in Tolerance for Crowding: Fact or Fiction? Journal of Personality and Social Psychology, 79, 204–10.
Evans, G.W., Wells, N.M., & Moch, A. (2003). Housing and Mental Health: A Review of the Evidence and a Methodological and Conceptual Critique. Journal of Social Issues, 59, 475–500.
Evans, W. (2003). The Built Environment and Mental Health. Journal of Urban Health, 80 (4), 536-555.
Fitzpatrick, H.Ch. (2007). Supportive Housing for Mental Health Recovery: A Bio-Psycho-Social Approach. A Thesis Presented to the University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada.
Galea, S., Ahern, J., Rudenstine, S., Wallace, Z., & Vlahov, D. (2005). Urban Built Environment and Depression: A Multilevel Analysis. Journal of Epidemiology and Community Health, 59, 822–27.
Ganji, H. (2006). Applied Experimental Psychology. Tehran: Besat.
Gifford, R., & Lacombe, C. (2006). Housing Quality and Children’s Socioemotional Health. Journal of Housing and the Built Environment, 21, 177–89.
Gravand, H. (2012). Comparative Study of Religious Orientation (Internal and External) with Mental Health and Irrational Beliefs. Psychology and Religion, 5(1), 79-103.
Greif, M.J., & Dodoo F.N. (2015). How Community Physical, Structural, and Social Stressors Relate to Mental Health in the Urban Slums of Accra, Ghana. Health & Place, 33, 57–66.
Haft Shahr Aria Consulting Engineers. (2009). Empowerment and Reconciliation of Informal Settlements in Sabzevar. Ministry of Roads and Urban Development. Urban Development and Revitalization Corporation.
Hamid, N., & Babamiri, M. (2012). The Relationship of Green Space and Mental Health. Armaghane Danesh, 17(4), 309-316.
Hansmann, R., Hug, S., & Seeland, K. (2007). Restoration and Stress Relief through Physical Activities in Forests and Parks. Urban Forestry & Urban Greening, 6(4), 213–225.
Harting, T., Evans, G.W., Jamner, L.D., Davis, D.S., & Garling, T. (2003). Tracking Restoration in Natural and Urban Field Settings. Journal of Environmrntal Psychology, 23(2), 109-123.
Hartley-Brewer, E. ( 2001). Learning to Trust and Learning to Learn. London: IPPR.
Hunt, F. (2012). Health and Well-being: The Role of Government. Public Health, 126, 19-23.
Kaplan, R., & Kaplan, S. (1982). Cognition and Environment. New York: Praeger.
Kaplan, R., & Kaplan, S. (1989). The Experience of Nature. New York: Cambridge.
Kaviani, H., Mousavi, A.S., & Mohit, A. (2001). Interviews and Psychological Tests. Tehran: Sina.
Keshavarz, H., & Nekoei fard, U. (2011). Investigating the Effects of Urban Spaces on Environmental and Behavioral Abnormalities of Citizens in District 12 of Tehran. Journal of Health System Research, 7(5), 564-570.
Korte, C., & Grant, R. (2001). Traffic Noise, Environmental Awareness and Pedestrian Behavior. Environment & Behavior, 12, 408-20.
Kweon, B., Sullivan, W.C., & Wiley, A.R. (1998). Green Common Spaces and the Social Integration of Inner-city Older Adults. Environment and Behavior, 30(6), 832–58.
Letafati Beris, A. (2010). Mental Health Theorists. Psychotherapical Novelties, 16(55-56), 76-97.
Marsella, A.J. (1998). Urbanization, Mental Health, and Social Deviancy: A Review of Issues and Research. American Psychologist, 53, 624-634.
Matsuoka, R., & Sullivan, W.C. (2011). Urban Nature: Human Psychological and Community Health. In An Encyclopedia of Urban Ecology, edited by (I. Douglas, D. Goode, M. Houck, and R. Wang), 408–23. Oxford, UK: Taylor and Francis.
Mayer, F.S. (2009). Why is Nature Beneficial? Environment and Behavior, 41(5), 607-643.
McAndrew, F.T. (2008). Environmental Psychology. (Gh. Mahmoudi, Trans.). Tehran: Zarbaf ASl.
Mehrabi, H. (2010). Family and Mental Health. Behdashteravan, 34, 34-40.
Mohammadsalehi, F., & zarei, M. (2013). The Evaluation of physical Quality in Urban Districts with an Emphasis on Social Capital; Case Study: District of Aliqoli-Aqa in Isfahan City. Journal of Regional Studies and Research, 5(18), 155-174.
Nayebi, B., Kateb, F., Mazaheri, M., & Birashk, B. (2007). The Effect of Interior Lights on the Quality of Life and Human Ethical Behaviors. Journal of Ethics in Science and Technology, 2(3-4), 65-72.
Noorbala, A.A., Bagheri yazdi, S.A., & Mohammad, K. (2009). The Validation of General Health Questionnaire- 28 as a Psychiatric Screening Tool. Health System Research Journal (HAKIM), 11(4), 47-53.
Oliver, J.E. (2003). Mental Life and the Metropolis in Suburban America: The Psychological Correlates of Metropolitan Place Ccharacteristics. Urban Affairs Review, 39(2), 228-253.
Rastbin, S., Jafary, Y., Daram, Y., & Moazezi Mehr Tehran, A. (2012). Relationship between Environmental Qualities and Continuation of Urban Life in Public Realm. The Scientific Journal of NAZAR Research Center (NRC) for Art, Architecture & Urbanism, 9(21), 35-46.
Richters, J.E., & Martinez, P. (1993). Violent Communities, Family Choices, and Children’s Chances: An Algorithm for Improving the Odds. Developmentand Psycopathology, 5, 609-627.
Saffari Nia, M., Amari, H., & Beheshti Moghaddam, E. (2013). City Psychology. (2nd ed.). Tehran: Avaya Noor.
Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, E. (2014). Research Methods in Behavioral Sciences. (26th ed.). Tehran: Nashr Agah.
Schell, L.M., & Ulijaszek. S.J. (1999). Urbanism, Health and Human Biology in Industrialized Countries. Cambridge. London.
Shakerinia, I. (2011). Relationship Examination of Noise Perception, Psychological Hardiness and Mental Health with Psychological Hardiness and Mental Health with the Quality of life in Inhabitants of Rasht bustle Area. Iranian Journal of Health and Environment, 3(4), 475-484.
Sharifi, T., Shokrkon, H., Ahadi, H., & Mazaheri, M.M. (2010). Investigating the Relationship between Religious and National Identities and Students’ Mental Health. New Findings in Psychology, 4(11), 125-142.
Sotoudeh, M. (2008). Traffic Effects on Health and Mental Health. Journal of Traffic Management Studies, 3(10), 13-24.
Tabatabaian, M., & Tamannaee, M. (2014). Investigation the Effect of Built Environments on Psychological Health. Armanshahr Architecture and Urban Development Jornal, 6(11), 101-109.
Taylor, R.B., Perkins, D.D., Shumaker, S.A., & Meeks, J.W. (1990). Impacts over Time of Fear of Crime and Support on Mental Health: A Stress and Coping Framework. Presented to the American Society of Criminology, Baltimore, Maryland.
Tyson, G.A., Lambert, G., & Beattie, L. (2002). The Impact of Ward Design on the Behaviour, Occupational Satisfaction and Well-Being of Psychiatric Nurses. International Journal of Mental Health Nursing, 11(2), 94-102.
Van Kamp, I., Leidelmeijer, K., Marsman, G., & Hollander, A.D. (2003). Urban Environmental Quality and Human Well-being towards a Conceptual Framework and Demarcation of Concepts; a Literature Study. Landscape Urban Planning, 65(1-2), 5-18.
Zistvakosh Consulting Engineers. (2005). Tarh-e Tafsily Sabzevar. Ministry of Roads and Urban Development, Khorasan Razavi Road and Urban Development Office.