شباهت‌های ادراک شناختی بزرگسالان بر مبنای جنسیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

ادراک فضای شهری، اولین گام در جهت برقراری ارتباط فرد با محیط است و این شناخت، سبب شکل‌گیری تصویر ذهنی و در نتیجه آن نقشه شناختی از فضا می‌شود که جنسیت، گروه سنی و آشنایی با محیط تأثیر به‌سزایی در این فرآیند دارند. هدف از این مقاله شناخت شباهت‌های ادراک شناختی بزرگسالان بر مبنای جنسیت می‌باشد و به‌طور کلی از روش کیفی- تحلیلی برای انجام پژوهش استفاده شده است. بدین‌صورت که از روش کتابخانه‌ای- اسنادی برای گردآوری مبانی نظری، از روش مشاهده و بازدید میدانی جهت سنجش وضع موجود و از ابزار پرسش‌نامه و تکنیک نقشه شناختی جهت گردآوری داده‌های پژوهش استفاده شده است. گروه هدف تحقیق را زنان و مردان 64-15 سال تشکیل می‌دهند و حجم نمونه آماری تصادفی با فرمول کوکران 132 نفر محاسبه شده است. جهت تحلیل داده‌ها و استنتاج یافته‌های پژوهش نیز از روش آماری- کیفی برای تحلیل پرسش‌نامه‌ها و از تکنیک روی هم‌اندازی نقشه‌های شناختی جهت استنتاج شباهت‌های ادراکی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که چارچوب ادراکی مردان و زنان از فضا بر مبنای نشانه، راه و گره شکل می‌گیرد و لبه و محدوده، نقش مؤثری در تصویر ذهنی ترسیمی افراد ایفا نمی‌نماید. همچنین بازه‌های سنی مختلف به‌صورت دو به دو در ادراک نشانه مشابه یکدیگر می‌باشند؛ اما در بازه 28-15 سال، ادراک لبه متمایز از سایرین است. لازم به ذکر است ادراک کیفیت‌هایی چون محصوریت، تمایز و تنوع در دو جنسیت مشابه یکدیگر بوده است. همچنین 88 درصد از مردان و 86 درصد از زنان، نقشه‌های شناختی خود را با الگوی متوالی ترسیم نموده‌اند و هندسه فضایی ترسیمی توسط بازه‌های سنی مختلف نشان‌دهنده این است که 22 درصد افراد 64-15 سال براساس الگوی فضایی محیط را ادراک و ترسیم می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Similarities of Adult Cognitive Perception on a Gender Basis

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Biniaz 1
  • Toktam Hanaee 2
1 M.A. of Urban Design, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor of Urbanism, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Urban space perception is the first step in communicating with the environment, and this knowledge creates the mental image and, as a result, a person’s cognitive map of the space. This is significantly impacted by the gender, age, and familiarity of a person with the environment. Therefore, women and men have different cognitive maps of the environment that are affected by their different perceptions. Perception involves the process of obtaining information from the environment, and has a purposeful and systematic structure to answer our responses to the environment. Cognitive maps are formed in relation to individual and environmental characteristics, so that each person receives information from the environment, encodes, stores and restores them in a different way. Desirable urban spaces should have the ability to be perceptible and memorable.
The function of other mental maps is to induce and express clear meanings because people in the city create different meaning and sense urban phenomena by distinction between different sensory effects. The city is a complex arena of perception and memory, but the meaning of the urban space is limited to individual and cultural memories. Nasar believes that there are three types of environmental perception theory for urban design. The first is the theory of the level of compatibility, which suggests that people adapt themselves to the prevailing levels of dominance. The second theory is ecological approach to perception, which considers the environment to be a meaningful structure and stimulus. The active observer will identify the environment structures and provide a basis for their search. Here, the concept of environmental capability plays an important role. We perceive the nature and levels of collections and objects first by examining their appropriateness. The third theory is probabilistic functionality that believes that human assessment is shaped in an environment with probabilities that depend on people’s perceptions of physical clues, which is also dependent on probabilities that are always accompanied by the physical characteristics of the environment.
The purpose of this paper is to identify the similarities of cognitive perception in relation with gender. In general, the qualitative-analytical methods have been used frequently. In order to collect theoretical foundations, the methodology of observation and field observation has been used to assess the status quo and the questionnaire tool and cognitive map technique have been used to collect the research data. The target group of the study consists of 15 to 64 year-old men and women, and the sample size is 132 random samples with Cochran formula. To analyze the data and deduce the findings of the research, the statistical-qualitative method was used to analyze the questionnaires and the Cognitive Technique of mapping was used to deduce perceptual similarities.
The findings of the research show that the conceptual framework of men and women from space is formed based on signs, paths, nodes, and the edges and that the ranges do not play an effective role in the mental image of individuals. Also, different age intervals are two by two are similar to each other in perceptions, but in the age of 15-28, the perceptions of the edges are distinct from others. It should be noted that the perception of qualities such as confinement, differentiation and diversity are similar between the two genders. In contrast, the perception of the environment at an all-time interval age is different. Also, 88% of men and 86% of women have plotted their cognitive patterns in a sequential pattern. Spatial geometry with different age ranges indicates that 22 percent of people aged between 15 to 64 perceive and draw the environment based on spatial patterns.
The physical age of the sign element, along with being fit with daily needs, has a significant impact on creating a mental image for adults, especially women aged 15 to 28. The distinction of the sign in terms of physical and elevation aspects, is more important in marking for the men of the same age. The gender factor has not only influenced perceptual similarity about confinement, and in some cases such as sign distinction, node differentiation, edge resolution, orientation, and, to a degree, variation of the range in different age intervals has created a perceptual difference. The sign element plays a significant role in the perceptual similarities between men and women of different ages, and the dating of time and physical distinction are among the factors influencing the marking of the element of sign in the image of the element of sign in the adult mental image. Also, considering the sequences in the cognitive maps, we can say that the spatial geometry of the environment in the adult mind is based on the element of the node and the path together with the placement of the indicator elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Preferences
  • Gender
  • Adult Age Group
  • Cognitive Map
Appleyard, D. (1978). Styles and Methods of Structuring a City, Human Scape Environments for People. Belmont CA: Duxbury.
Atallah, j. (2011). Perceptions of Public Transportation with a Focus on Older Adults, Thesis for the Degree Master of Fine Arts. Ohio: State University.
Borella, E., & Meneghetti, ch. (2012). Age Differences in Environment Route Learning: The Role of Input and Recall-test Modalities in Young and Older Adults. Journal of Elsevier, 7, 7.
Burton, E., & Mitchell, L. (2011). Inclusive Urban Design, Streets for Life. (E, Zabetian., & F, Moghimi, E.Ds).Tehran: Atak.
Cauwenberg, V., & Holle, V. (2012). Environmental Factors Influencing Older Adults. Walking for Transportation: A Study Using Walk-along Interviews. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 9, 85.
Damayanti, R., & Florian, k. (2013). Rethinking of Lynch: A Study of Young People Perception of Surabaya City.Journal of Architecture and Built Environment, 40, 27-32.
Downs, R., & Stea, D. (1973). Image and the Environment: Cognitive Mapping and Spatial Behavior. United States: Chicago Aldrine.
Eraydin, Z. (2007). Building a Legible City: How far Planning is Successful in Ankara, Thesis Submitted for Degree of Master of Science Urban Design City and Regional Planning. Middle East: Technical University.
Erem, O., & Sener, G. (2008). Complexity versus Sustainability in Urban Space: The Case of Taksim Square. Journal of Istanbul, 1, 54-73.
Golledge, R., & Moore, G. (1976). Environmental Knowing: Theories, Research and Methods. England: Oxford.
Habib, F., & Sashourpour, M. (2012). The Cognition of the City at Night, Investigating the Role of the Night in Citizens Cognitive Maps- case Studies: Zanjan and Abadan. International Journal of Architecture and Urban Development, 2.
Kaplan, R., Kaplan, S., & Ryan, R. (1998). With People in Mind: Design and Management of Everyday Nature. Island: Island Press.
Kelly, A., & Kelly, M. (2003). Building Legible Cities2. Bristol Festival Cultural Development Partnership.
Khazravi, A., & Karimipour, F. (2012). Cognitive Readability Enhancing of Cartographic Maps for Pedestrian Navigation. International Journal of Brain and Cognitive Sciences, 1.
Kim, Y. (1999). Spatial Configuration, Spatial Cognition and Spatial Behaviour: The Role of Architectural Intelligibility in Shaping Spatial Experience. A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy, Environmental Design and Planning. London: University College.
Kitchin, R. (1994).Cognitive Maps: What are they and why Study Them. Journal of Environmental Psychology, 14.
Kitchin, R., golledge, R., Jackobson, D., & Blade, M. (2000). Cognitive Maps, Spatial Abilities and Human Wayfinding. Final Report Understanding Geographic Space without the Use of Vision is available on line at http://fsu.edu~geog/jacobson/nsf-und/nsf.html.
Kuipers, B., & Levit, T.S. (1990). Navigation and Mapping in Large-scale Space, in Advances in Spatial Reasoning. Journal of Elsevier, 119,191-233.
Lang, J. (2002). Creation of Architectural Theory: The Role of Behavioral Science in Environmental Design. (A, Eynifar, Ed). Tehran: University of Tehran.
Long, y. (2007). The Relationships between Objective and Subjective Evaluationof the Urban Environment: Space Syntax, Cognitive Maps and Urban Legibility. A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy, Design Raleigh.North Carolina: State University.
Lotfabadi, H. (2001). Development Psychology Adolescence. Youth, Adults,Tehran: Samt, 2.
Lynch, K. (2004). Image of City. (M. Mozayani, Ed).Tehran: University of Tehran.
Mahdzar, Sh., & Safari, H. (2014). Legibility as a Result of Geometry Space: Analyzing and Comparing Hypothetical Model and Existing Space by Space. Life Science Journal, 8.
Negro, D. (2003). The Perception of Central London by Night. UCL Bartlett School of Graduate Studies, United Kingdom London.
Neisser, U.l. (1976). Cognition and Reality. San Francisco: W.H Freeman.
O’Neill, m. (1991). Effects of Signage and Floor Plan Configuration on Wayfinding Accuracy. Journal of Environment and Behavior, 23, 553-574.
Omranipour, A., & Mohamadmoradi, A. (2011). Analysis of the Environmental Characteristics of Personality Theory Ericsson. Armanshahr Architecture & Urban Development Journal, 7, 6-9.
Onder, E., & Gigi, Y. (2010). Reading Urban Spaces by the Space-syntax Method: A Proposal for the South Halic Region. Journal of Elsevier Cities, 27,260-271.
Pakzad, J., & Bozorg, H. (2014). An Introduction to Environmental Psychology for Designers. Tehran: Armanshahr.
Passini, R. (1984). Spatial Representations Wayfinding Perspective. Journal of Environmental Psychology, 4, 153–164.
Paydar, M., & Said, I. (2012). Commuters’ Perception of Legibility and Complexity with Respect to Path Choice in Central Business District of Kuala Lumpur. International Transaction Journal of Engineering Management, 3.
Savage, V., &Henry, Ch. (1996). Urban Imagery and the Main Street of the Nation: The Legibility of Orchard Road in the Eyes of Singaporeans. Journal Urban Studies, 33,473-494.
Shoarinezhad, A. (2002). Growth Theories in the Psychology of Human Growth and Evolutio. Khorasan Razavi: Behnashr.
Shokouhi, M. (2010). Legible Cities, the Role of Visual Clues and Pathway Configuration in Legibility of Cities, 4th International Space Syntax Symposium 2003, London.
Tawfiq, M. (1998). Movement and Wayfinding in the King Saud University Built, Environment: A Look at Freshman Orientation and Environmental Information. Journal of Environmental Psychology, 16,303–318.
Tolman, E. (1948). Cognitive Maps in Rats and Men. Journal of Psychological Review, 55,189-208.
Zengin, H., & Erdogan, A. (2013). An Alternative Approach in Reading the Urban Space: Izmir-Historic City Center. Journal of Art and Design, 3, 141-154.