تبیین رابطه نمادها و نشانه‌های معماری زورخانه با آداب و رفتار پهلوانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران.

2 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران

3 استاد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

زورخانه یکی از بناهای فرهنگی- ورزشی و اصیل در معماری ایران است که موجب تربیت و رشد پهلوانان بسیاری بوده است. پهلوانانی که با اخلاق خود سبب ارتقاء سطح فرهنگی- اخلاقی جامعه بوده‌اند. در بطن کالبد معماری زورخانه‌ها نمادها و نشانه‌هایی نهفته است که باعث افزایش کیفیت فضایی زورخانه است. معماری این بنای خاص، در تاریخ معماری ایران به دلایل بسیاری مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. پس از انقلاب و جنگ تحمیلی بار دیگر، توجه به ورزش زورخانه‌ای و کالبد زورخانه‌‌ها بیشتر شده است. این پژوهش در راستای متجلی ساختن اهمیت نمادهای موجود در زورخانه و لزوم استمرار آن‌ها در طراحی کالبد زورخانه مطرح می‌شود و به دنبال یافتن پاسخی برای پرسش «نمادها و نشانه‌های زورخانه چه ویژگی‌های رفتاری را در پهلوانان به‌وجود می‌آورند؟» می‌باشد.
روش تحقیق این پژوهش، کیفی و از نوع توصیفی- تحلیلی است. به منظور رسیدن به پاسخ سؤال تحقیق، از نمودار «فرآیند تأثیر محیط بر رفتار ساکنین» و معانی نشانه‌های موجود در زورخانه استفاده می‌شود. سپس این اطلاعات با رفتار پهلوانان تطبیق داده می‌شود. این پژوهش، در زمره‌ پژوهش‌های کیفی و از نوع تحلیلی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، برخی از صفات پهلوانی برگرفته از علائم و نشانه‌های کالبدی زورخانه است. ورودی زورخانه‌ها، صفاتی نظیر: تواضع را در افراد ایجاد می‌کند. سردم، صفاتی نظیر: احترام به بزرگتر، سادگی، توجه به قشر کم‌درآمد، فضیلت‌جویی را به افراد گوشزد می‌کند. گود خصایل اخلاقی نظیر: تواضع، تقوا و دین‌داری، ساده زیستی، وحدت را در افراد ایجاد می‌کند و غرفه، باعث ایجاد مهمان نوازی، توجه به سنت در ورزشکاران می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Relationship between the Architectural Signs and Symbols of the Zoorkhaneh with Heroic Rituals and Behaviors

نویسندگان [English]

  • Zohreh Masoudi 1
  • Kourosh Momeni 2
  • Bemanian MohammadReza 3
1 M.A. of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran.
2 Associate Professor of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran
3 Professor of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Zoorkhaneh (House of Strength) is one of the cultural-sport and original buildings in Iranian architecture and it has been the growth and instruction locus of a great many of heroes who have caused the enhancement of the society’s cultural-ethical level through their moralities. In the heart of the Zoorkhaneh’ architectural context, there are latent symbols and signs that can increase their spatial qualities. The architecture of such a special building has been neglected in the history of Iran’s architecture for many reasons. After the Islamic revolution and imposed war, the attentions were directed once again at the zoorkhaneh-based sports and zoorkhanehs’ physique. This study has been carried out in line with manifesting the importance of the symbols existent in the zoorkhanehs and the necessity for their continuation in designing the zoorkhanehs’ physique; the study is also looking for an answer to the question as to “what are the behavioral properties created in the heroes by the signs and symbols in the zoorkhanehs?”
The present study’s research method is qualitative of the descriptive-analytical type. In order to reach an answer to the study question, the chart “the process of the environment’s effect on the residents’ behaviors” and the significations of the signs existent in the zoorkhaneh were used. Then, the extracted information has been matched with the heroes’ behaviors. The study is qualitative research of the analytical type. The investigations show that some of the heroic properties stem from the physical signs and symbols in the zoorkhanehs. The entrance of the zoorkhanehs creates such a characteristic as humbleness in the individuals. The platform reminds attendants of such attributes as respecting the elders, paying more attention to the lower social classes and looking for virtuousness. The pit creates such moralities as humbleness, piety, and religiousness, simple living and unity in the individuals and the booth results in hospitality and paying attention to traditions in the athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Symbol
  • Zoorkhaneh
  • Heroic Behavior
  • Zoorkhaneh’s Architecture
  • Zoorkhaneh’s Physique
Abbasi, Z., Habib, F., & Mokhtab-Ameri, M. (2015). Developing Principles and Criteria for Spatial Perception in Iranian Traditional Market Architecture. Urban Management. 39, 291-316. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247779
Abolhasani-Targhi, M. (2011). Zurkhanei Sports in Iran. Tehran: Office of Cultural Research.
Bani-Massoud, A. (2005). The Place of Semiotics in the Formation of Postmodern Populist Architecture. Culture Architecture. 23, 155 - 165. https://www.magiran.com/volume/25826
Dideban, M., Pourdihimi, SH., & Rismanchian, O. (2013). The Relationship between “Cognitive Properties” and “Spatial Configuration” of the Artificial Environment, An Experience in Dezful. Iranian Architecture. 37-64. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=214912
Ensafpour, ‎G. (2007). Historique du Zur-xane et les Groupes Sociank Quile Frequentent‬. Tehran: Akhtaran.
Fakouri, R. (2008). Zurkhaneh Sport in Dezful. Retrieved from Tnews: http://tnews.ir
Farshad, M. (1983). Iranian Engineering History. Tehran: Goyish.
Freezer, J. (1985). The Freezer Traveler Known for Winter Travel. (M. Amiri, Trans.). Tehran: Toos.
Ghorbani, H. (2014). Report of the Funeral Pahlavan Soleimani in Shahid Fahmideh Zoorkhaneh. Retrieved from Zoorkhanehbojnord: http://zoorkhanehbojnord.blogfa.com/
Girou, P. (2004). Semiotics. (M. Nabavi, Trans.). Tehran: Agah.
Grutter, J.K. (1987). Grundlagen der Architektur. (A.H. Jahanshah Pakzad, Trans.). Teharn: Shahid Beheshti University.
Irravani, M., & Khoda-Panahi, M. (1992). Sensation and Perception Psychology. Tehran: Allameh Tabatabai.
Kazemi, A., & Behzadfar, M. (2013). Recognition of the System of Environmental Meanings in Historical Environments with Emphasis on Social Transformations of the Audience. Urban Studies. 1, 75-87. http://noo.rs/QlaNK
Lang, J. (2002). Creation of Architectural Notes. (A. Eini-far, Trans.). Tehran: University of Tehran.
Manan-reisi, M., Noghreh-kar, A., & Mardomi, K. (2014). An Introduction to Cryptography in Islamic Architecture. Islamic Architecture Research. 2, 79-94. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=227379
Mohebbi, H., & Ashouri, M. (2005). Symbols and Signs in the Role of Historical Zylos of the Altar Design (Queue) Maybod. Iranian Carpet. 42-60. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=35818. 
Noghreh-kar, A., Hamzinejad, M., & Dehghani-Tafti, M. (2010). Investigating the Impact of the Natural Environment on Behavior and Ethics from Islamic Thinkers’ Viewpoints and Its Results in Artificial Environment Design. Architecture & Urban Development journal. 5, 79-96. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=154944
Noghreh-kar, A. (2008). An Introduction to Islamic Identity in Architecture and Urban Development. Tehran: Payam Sima.
Parto-Beizai-Kashani, H. (2013). History of Ancient Iranian Sports. Tehran: Zavar.
Rapaport, A. (2005). The Meaning of the Built Environment : A Nonverbal Communication Approach. (F. Habib, Trans.) Tehran: Urban Planning and Processing.
Roshan, M., & Sheibani, M. (2015). Semiotics and Meaning of Mystical Concepts in Architecture and Urban Development with the Integration of Islamic Mysticism and Umberto Codes; Case Study: Safavid Architecture of Isfahan School. Urban Management. 38, 151-172. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247829
Safari, A. (2013, September 28). Zahrkaneh Shahverdi One of Iran’s National Monuments in Qazvin. Retrieved from Sedayeqazvin: http://sedayeqazvin.ir/Pages/News-4795.aspx
Tafazeli, A. (1996). The Dervishes’ Course in the Education of Molana. Tehran: Fakhteh.
Tehranchi, M. (2009). Ancient Sports from a Value Viewpoint. Tehran: Amir-kabir.
Toloukian, F. (2009). Zurkhaneh Sport Training. Tehran: safir-e-Ardahl.
Turkashvand, A., & Majidi, S. (2014). Recognizing Some Signs in Urban Spaces. Journal of Iranian Architecture & Urbanism. 155-165. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=240802
Unname. (2014). Ancient Sports: Symbol of Youth Culture in South Khorasan. Retrieved from South Khorasan Today: http://birjandemrooz.com/