آموزشی نوین در معماری مبتنی بر نظریه طراحی سریع از تخیل معمارانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 استاد گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

چکیده

در فرآیند بیان معماری، زمانی که یک ایده در ذهن خلق و با ابزار بیان معماری ترسیم می‌شود باید دارای کیفیتی باشد که از نظر تناسبات، ویژگی‌های حجمی، روابط فضایی و غیره قابل‌اجرا باشد. ضعف و کندی ترسیم یکی از موانع جریان خلاقه ذهن می‌باشد، برای این‌که دانشجو در اسکیس و طرح خود دست به ابتکار و خلاقیت بزند باید روش ارائه سریع، آسان، صحیح و در نهایت نظام‌مند را بداند؛ تا با اعتمادبه‌نفس و آرامش خاطر به ایده طرح و تکامل آن در فرآیند طراحی معماری بپردازد. این نوشتار در پی آن است تا معماران قادر به خلق الگویی مناسب جهت پاسخ‌گویی به قدرت تخیل و بهتر شدن فرآیند طراحی در کارهای آموزشی و حتی کارهای حرفه‌ای روزمره خود، باشند. جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان معماری در درس بیان معماری 2 بوده، که حجم نمونه متشکل از یک گروه 54 نفری انتخاب شده از دانشگاه‌های مادر کشور به عنوان گروه کنترل و یک گروه 54 نفر از دانشگاه‌های متوسط کشور به عنوان آزمودنی می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت روش نیمه آزمایشی است؛ زیرا در این تحقیق هم متغیر مستقل دست‌کاری می‌شود و هم گروه کنترل موجود می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات در حوزه درک و بیان معماری از طریق منابع معتبر کتابخانه‌ای و بخش عملی آن در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد و در دو مرحله در طول ‌ترم از دانشجویان آزمودنی و در موازات آن دانشجویان گواه آزمون به عمل آمده است. نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند با تاکید بر نظریه طراحی سریع از تخیل معمارانه در آموزش معماری، به آموزشی نوین در روند طراحی معماری پرداخته و الگوی مناسب را جهت ارتقای سطح کیفی آموزش طراحی معماری ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Novel Instruction in Architecture Based on the Theory of Fast Designing of Architectural Imagination

نویسندگان [English]

  • Jamal-e-Din MahdiNejad 1
  • Hamidreza Azemati 2
  • Ali Sadeghi Habibabad 3
1 Associate Professor of Architecture, School of Architecture & Urban Design, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
2 Professor of Architecture, School of Architecture & Urban Design, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Student of Architecture, School of Architecture & Urban Design, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the process of architectural expression, the idea delineated in the mind by the architectural expression tools should have qualities rendering its implementation feasible in terms of the proportions, volumetric properties, and spatial relations and so forth. The weakness and slack in delineation are one of the barriers to the mind’s creative stream. The university students should know the methods of rapid, easy, correct and eventually systematic offering of the ideas so that they can be able to bring about innovations and creativities in their sketches and plans. This helps them confidently and peacefully deal with the plan’s idea and its perfection in the process of architectural designing. The present study seeks to empower the architects in creating a suitable pattern for responding to the power of imagination and improving the designing process in the instructional works and even in their daily professional tasks. The study population of the present research paper included the architectural students in the lesson “architectural expression 2”. The study sample volume consisted of two 54-individual groups one from the country’s mother university as the control group and the other from the country’s intermediate universities as the test group. The study method of the present research paper is semi-experimental because the independent variable is manipulated in the present study and, at the same time, there is a control group. The information-gathering  method in the area of architectural perception and expression is a reference to the credible library sources the scientific part of which is presented to the students. The test and the evidence groups’ students are examined in two stages in the course of the semester. The results obtained from the present study can corroborate a novel method of architectural instruction with an emphasis on the theory of rapid designing of architectural imagination following which an appropriate pattern would be offered for enhancing the qualitative level of architectural designing instruction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural Instruction
  • Architectural Imagination
  • 3D Imaging
  • Novel Instruction
Bayazit, N. (2004). Investigating Design: A Review of Forty Years of Design Research. Design Issues, 20(1), 16-29. https://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/074793604772933739?journalCode=desi
Broadbent, G. (1994). Design in Architecture: Architecture and the Human Sciences. Wiley, Chichester, United kingdom. http://www.openbibart.fr/item/display/10068/1161890
Casakin, H. (2010). Visual Analogy, Visual DIsplays, and the Nature of Design Problems: the Effect of Expertise. Environment and Planning B: Planning and Design, 37(1), 170-188. https://doi.org/10.1068/b35073
Frederick, M., & Frederick, M. (2007). 101 Things I Learned in Architecture School. Cambridge: Mit Press. http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1718
Hadiyan, M., & Pourmand, H. (2014). Concept in Architecture; A Necessity in Design Process and Challenges of its Education in Architecture Colleges. Journal of Applied Arts, 3(4), 73-80. https://www.magiran.com/paper/1518083?lang=en
Hojat, I. (2002). Creative Education. Experience, HONAR-HA-YE-ZIBA MEMARY -VA-SHAHRSAZI, 18(1), 25-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5277
Islami, S.G., & Ghodsi, M. (2013). An Islamic Approach to Designing a Structured Model in Education of Architecture. Kimiya-ye-honar, 2 (7), 96-79. URL: http://kimiahonar.ir/article-۱-۸۴-fa.html
Kazemi, E., Sattari Sarebangoli, H., Mohammadzade, R., & Gharibpur, A. (2019). A Study of the Quality of the Learning Preliminary Designing Architecture (2) at the Faculty of Fine Arts, University of Tehran. Technology of Education. http://jte.sru.ac.ir/article_1078.html
Krause, J. (2003). Reflections: the Creative Process of Generative Design in Architecture. In Generative Arts Conference, Milan. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.492.1983&rep=rep1&type=pdf
Mahdi Nejad, J., & Sadeghi Habib Abad, A. (2015). The Role of Visual Perception and Creativity in Training Architects. Technical and Vocational Educatiin, 1(4), 17-24. http://jorie.sru.ac.ir/article_395.html
Mahdi Nejad, J., Azemati, H., & Habibbad, A. (2019). Ranking of Spiritual Tranquility Indicators in Traditional Mosque Architecture Based on Perception of “Sense of Spirituality” Using “VIKOR” Method. Journal of Ontological Researches, 7(14), 59-82. http://orj.sru.ac.ir/article_1007_en.html
Mahdi Nejad, J., Azemati, H., & Sadeghi HabibAbad, A. (2019). Investigating Sacred Architectural Values of Traditional Mosques Based on the Improvement of Spiritual Design Quality in the Architecture of Modern Mosques (Case Study: Traditional Mosques in Iran). IJAUP, 29(1), 47-59.‎ URL: http://ijaup.iust.ac.ir/article-1-474-en.html
Mahdinezhad, J., Saleh Sedghpour, B., & Najjari, R. (2019). Construction and Validation and Standardization of the Questionnaire for Socialization in the traditional Iranian Bazaar with approaching to learn of traditional architecture. Technology of Education, 13(4), 695-708. http://jte.sru.ac.ir/article_979_en.html
McGinty, T. (1979). Concepts in Architecture. Introduction to Architecture, McGraw-Hill, New York, NY, 208-235.
Nadimi, H. (2008). The Design Process. Sofeh, 9 (29). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=91230
Nagai, Y., Taura, T., & Mukai, F. (2009). Concept Blending and Dissimilarity: Factors for Creative Concept Generation Process. Design Studies, 30(6), 648-675. https://doi.org/10.1016/j.destud.2009.05.004
Panahi, S., Hashempour, R., & Islami, S. (2014). The Mind Architecture, From the “Idea” to the “Concept”. Hoviatshahr, 8(17), 25-34. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=408213
Ruan, X. (2010). What can be Taught in Architectural Design?—Parti, Poché, and Felt Qualities. Frontiers of Architecture and Civil Engineering in China, 4(4), 450-455. https://link.springer.com/article/10.1007/s11709-010-0098-y
Steadman, P. (2008). The Evolution of Designs: Biological Analogy in Architecture and the Applied art (A Revised Edition), Routledge, Oxon. https://philpapers.org/rec/STETEO-46
Williams, J. (2000). Deleuze’s Ontology and Creativity: Becoming in Architecture. Pli: The Warwick Journal of Philosophy, 9(1), 200-219. https://plijournal.com/files/williams_pli_9.pdf