در جستجوی چارچوب یکپارچه ادراک فضا در مطالعات تعاملی انسان و محیط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنرومعماری، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران.

چکیده

فرآیند ادراک و شناخت محیطی، زمینه‌ساز رفتار در فضا بوده و تجربه مکان را برای انسان هموار می‌سازد؛ در نتیجه یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین ابعادی است که در طراحی محیط باید به آن دقت شود. مروری توصیفی بر مطالعات انجام‌شده در حوزه شهرسازی نشان می‌دهد که تاکنون بررسی‌های انجام‌شده بیشتر ادراک فضا را بر پایه تصاویر ذهنی مورد سنجش قرار داده‌‌اند و در ادامه از نظریه چیدمان فضا نیز کمک گرفته شده‌ است. پژوهش حاضر به ‌دنبال آن است که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مطالعات انجام ‌شده در این حوزه را مورد ارزیابی قرارداده و به‌کمک حوزه‌های مطالعاتی مکمل، به چارچوبی جامع برای برداشت ادراک محیط دست‌یابد. نتایج نشان می‌دهد که از یک‌سو علی‌رغم آن‌که جنبه احساسی و عاطفی محیط بخشی از فرآیند ادراک بوده که درحوزه زیبایی‌شناسی به آن پرداخته می‌شود؛ اما در حوزه ادراک فضایی مورد سنجش قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر انگیزش‌ها، تجربه و آشنایی با محیط اگرچه یک ویژگی فردی است، اما از ویژگی‌های محیط قابل برداشت و ارزیابی است. بنابراین جنبه عاطفی و انگیزشی محیط را می‌توان به‌عنوان حوزه سوم به پژوهش‌های ادراک فضایی افزود و از نظریه‌های ترجیحات محیطی که شاخصی برای قضاوت‌های احساسی- انگیزشی محیط است، استفاده کرده تا به چارچوبی یکپارچه جهت سنجش ادراک فضایی در حوزه مطالعات شهری دست‌یافت. مقایسه چارچوب پیشنهادی با مطالعات و پژوهش‌های پیشین بر اساس شاخص‌های مورد تمرکز و به کمک ماتریس ارزیابی نشان می‌دهد که این چارچوب با دربرگیری سه دسته 1- ویژگی‌های شناختی مجزا، 2- ویژگی‌های رابطه‌ای فضا، 3- ویژگی‌های احساسی، نگاهی یکپارچه به تمامی ویژگی‌های محیطی در کنار ویژگی‌های فردی دارد که می‌تواند درک جامع‌تری از تأثیر محیط شهری بر استفاده‌کنندگان، در مطالعات شهری ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In Search for an Integrated Space Perception Framework in Human-Environment Interaction Studies

نویسندگان [English]

  • Esmat Paikan 1
  • Mojtaba Rafieian 2
1 Ph.D. Student of Urban Planning, Department of Art and Architecture, Tarbiat Modares university, Tehran, Iran
2 Associate professor of Urban Planning, Department of Art and Architecture,Tarbiat Modares university, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The process of the environment perception and recognition sets the ground for the exhibition of behavior in space and paves the way for the human beings’ experience of the place; resultantly, it is one of the most important and most essential dimensions that have to be carefully taken into account in designing environment. A descriptive review of the studies done in the area of urbanism shows that the space perception based on mental images has been so far assessed and in the following, the space syntax theory was helped. The present study seeks to use the qualitative content analysis of the studies performed in this area and achieve a comprehensive framework for environmental perceptions by the aid of the supplementary study domains. The results indicate firstly that although affective and emotional aspects of the environment are part of the perception process and dealt with in the area of aesthetics, they are not evaluated in the area of the spatial perceptions; secondly, although motivations, experiences, and familiarity with the environment are individual properties, they can be also envisioned as characteristics of the environment to be perceived and evaluated. Thus, the affective and motivational aspects of the environment can be added as a third domain to the researches on the spatial perception studies so as to apply the theories on the environmental preferences that constitute an index for motivational-emotional judgments of the environment in achieving an integrated framework for assessing the spatial perceptions in the area of urban studies. Comparison the proposed framework with the prior studies and researches based on the concentrated indices and by the assistance of evaluation matrix indicated that the framework takes advantage of three sets of properties, namely A) separate cognitive properties; B) spatial relational properties; and, C) emotional properties, to adopt an integrated approach towards all the environmental properties alongside the individual properties that can create a more comprehensive perception of the effect of urban environment on the users in urban studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perception
  • Spatial Cognition
  • Environmental Preferences
Abbaszadegan, M. (2002) Space Syntax Method in Urban Design Process, With an Overview on Yazd City. Urban Management. 9, 35-43.http://ensani.ir/fa/article/61219
Abdelbaseer, A. (2012). Evaluating Way-Finding Ability Within Urban Environment, in Proceedings from the Eighth International Space Syntax Symposium, Santiago de Chile:PUC.
Abkar, M., Mustafa Kamal, M.S., Maulan, S., & Davoodi, S.R. (2011). Determining the Visual Preference of Urban Landscapes. Scientific Research & Essays, 6. DOI: 10.5897/SRE11.171
Beatley, T. (2011). Biophilic Cities: Integrating Nature into Urban Design and Planning, Washington: Island Press.
Behrens, R. (2004). Art, Design and Gestalt Theory, Cambridge: The MIT Press. https://scholarworks.uni.edu/art_facpub/2 
Bell, P.A., Greene, T.C., Fisher. J.D., & Baum, A.S. (2001). Environmental Psychology, New York: Lawrence Erlbaum Press.
Bell, S. (2004). Landscape: Pattern, Perception and Process. Translators: Behnaz Aminzadeh. Tehran: Tehran University Press.
Berlyne, D.E. (1974). Aesthetics and Psychobiology, New York: Appleton-Century-Crofts Press.
Brody, S., Highfield, W.E., & Alston, L. (2004). Does Location Matter? Measuring Environmental Perceptions of Creeks in Two San Antonio Watersheds. Journal of Environment and Behavior, 36(2), 223-250. DOI: 10.1177/0013916503256900
Bourassa, S.C. (1991). The Aesthetic of Landscape. London: Belhaven
Carmona, M., Heath, T., Tiesdell, S., & Taner, O. (2010). Public Places, Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design, London::Routledge.
Costall, A. (1995). Socializing Affordances. Theory and Psychology, 5, 467–482. https://doi.org/10.1177/0959354395054001
Coolen, H., & Ozaki, R. (2004). Culture, Lifestyle and the Meaning of a Dwelling. International Conference of Adequate & Affordable Housing for All (1-14). Toronto: Center for Urban and Community Studies, University of Toronto. From: http://www.urbancentre.utoronto.ca/pdfs/housingconference/Coolen_Ozaki_Culture_Lifest.pdf.[Google Scholar]
Debek, M. (2014). Towards People’s Experiences and Behaviours Within their Worlds, The Integrative-Transactional Framework for Studying Complex People-Environment Interactions. Social Space, 8(2),1–55. https://www.researchgate.net/publication/270819959
Deniz Topcu, K., & Mehmet, T. (2012). Visual Presentation of Mental Images in Urban Design Education: Cognitive Maps. Social and Behavioral Sciences, 51, 573–582. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.08.208
Didehban M., Purdeihimi, Sh., & Rismanchian, O. (2014). Relation between Cognitive Properties and Spatial Configuration of the Built Environment, Experience in Dezful. JIAS, 1(4), 37-64. http://jias.kashanu.ac.ir/article-1-332-en.html
Downs, R., & Stea, D. (1973). Image and the Environment: Cognitive Mapping and Spatial Behavior, Chicago: Aldrine.
Emamgholi, A., Ayvazian, S., Zadehmohamadi, A., & EslamiI, Gh. (2013). Environmental Psychology: The Common Field between Architecture and Behavioral Sciences. Journal of Behavioral Science, 4 (14), 23- 44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=229459
Falk, J.H., & Balling, J.D. (2009). Evolutionary Influence on Human Landscape Preference. Environmental and Behavior, 42(4), 479-493. https://doi.org/10.1177/0013916509341244
Gifford, R., Steg, L., & Reser, J.P. (2011). Environment Psychology, IAAP Handbook of Applied Psychology, First Edition, Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
Gifford, R. (1997). Environmental Psychology; Principles and Practice, Boston: Allyn and Bacon.
Gibson, J. (1979). The Ecological Approach to Visual Perception, London: Psychology Press.
Golledge, R.G. (1978). Learning about an Urban Environment. In Timing Space and Spacing Time, edited by N.Thrift & et al., Chicago: Aldine.
Hart, R.A., & Moore, G.T. (1973). The Development of Spatial Cognition: A Review, Chicago: Aldine.
Haq, S.U. (2001). Complex Architectural Settings: An Investigation of Spatial and Cognitive Variables through Way Finding Behavior, Doctoral Dissertation, Georgia Institute of Technology, Atlanta.
Hillier, B., & Hanson, J. (1984). The Social Logic of Space, UK: Cambridge University Press.
Hillier, B. (1998). Reasoning Art: or the Need for an Analytic Theory of Architecture, Epistemological Foundation in Teaching Architecture, (R. Masoudi Nejad, Trans.). Published in Abadi, 43-44, 2005,134-139 
Iravani, M., & Khodapanahi, M.K. (2006). Ravan-shenasi-ye-ehsas va edrak, 10th ed., Tehran: Samt.
Johnson, A. (2009). Visualization Techniques, Human Perception and The Built Environment. Built Environment Research Papers, 2(2), 93-103. http://nrl.northumbria.ac.uk/policies.html
Kaymaz, A., & Cakci, I. (2012). Landscape Planning, Edited by Murat Ozyavus, InTech.
Kaplan, S. (1979). Perception and Landscape: Conceptions and Misconceptions, In Proceedings of our National Landscape Conference, USDA Forest Service General Technical Report PSW35, 241-248. DOI:10.1017/cbo9780511571213.006
Kaplan, R., & Kaplan, S. (1989). The Experience of Nature: A Psychological Perspective, Cambridge: University Press.
Kazemi, A., & Behzadfar, M. (2013). Recognizing the System of Environmental Meanings in Historical Environments with an Emphasis on Social Developments. Journal of Urban Studies, 2(6), 75-87. http://urbstudies.uok.ac.ir/article_47828_en.html
Lang, J. (2007). Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design, lated (A.R. Einifar, Trans.). Tehran: University of Tehran Press.
Long, Y. (2007). The Relationships between Objective and Subjective Evaluation of the Urban Environment: Space Syntax, Cognitive Maps and Urban Legibility Dissertation. Raleigh, North Carolina: PROQUEST LLC
Long, Y., & Baran, P. (2006). Methodology for Analyzing the Relationship between Objective and Subjective Evaluations of Urban Environment: Space Syntax, Cognitive Maps, and Urban Legibility. In Spatial Cognition,Space Syntax and Spatial Cognition Workshop Proceedings, Bremen, Germany.
Lynch, K. (2008). The Image of the City, (M. Mozayeni, Trans.). Tehran: University of Tehran Press. 
Lothian, A. (2014). Theories of Landscape Aesthetics, Scenic Solutions Group. http://www.scenicsolutions.com.au/ 
Luque-Martinez,T., Del-Barrio, S., Ibáñez-Zapata, J., & Rodriguez-Molina, M. (2007). Modeling a City’s Image: The Case of Granada. Cities, 24(5), 335–352. doi :10.1016/j.cities.2007.01.010
Mac, A., & Francis, T. (2008). Environmental Psychology, (G.R. Mahmoudi, Trans.). Tehran, Zrbaf publications.
Nasar, J.L. (1998). The Evaluative Image of the City, Thousand Oak, CA:Sage.
Nasar, J.L. (2011). Environment Psychology and Urban Design, In:Companion to Urban Design, Edited by Tridib Banerjee, London: Routledge
Neisser, U. (2003). Cognitive Psychology, In: The History of Psychology: Fundamental Questions, New York: Oxford University Press. 
Pakzad, J. (2011). Seyr-e andisheha dar shahrsazi 2: az kamiat ta keyfiat [an Intellectual History of Urbanism: from Quantity to Quality]. Tehran, Armanshahr.
Porteous Douglas, J. (1996). Environmental Aesthetics: Ideas, Politics and Planning, London: Routledge.
Russell, J.A., Snodgrass, J. (1987). Emotion and the Environment. In Handbook of Environmental Psychology; Stokols, D., Altman, I., Eds.; Wiley: New York, NY, USA, 245–281. DOI: 10.3390/app1010001 
Santos, M.P (2009). Perceptions of the Built Environment in Relation to Physical Activity in Portuguese adolescents. Journal of Health & Place, 15, 548-552. DOI:10.1016/j.healthplace.2008.08.006
Stamps, A. (1999). Demographic Effects in Environmental Preferences: A Meta-Analysis. Journal of Planning Literature, 14, 155–175. https://doi.org/10.1177/08854129922092630
Torrans, C. (1999). Gestalt Theory and Instructional Design. Technical Writing and Communication, 23(2), 137-157. https://doi.org/10.2190/G748-BY68-L83T-X02J
Ulrich, R.S., Simons, R.F., Losito, B.D., & Fiorito, E. (1991). Stress Recovery during Exposure to Natural and Urban Environments. Journal of Environmental Psychology, 11(3), 201–230. doi: 10.3390/ijerph7031036
Vischer, J.C. (2008). Towards a User-Centered Theory of the Built Environment. Journal of Building Research & Information, 36(2), 231-240. https://doi.org/10.1080/09613210801936472
Wolf, B. (2005) Brunswik’s Original Lens Model, Germany: University of Landau Press.