بررسی نقش درختان کهن‌سال در هویت مناظر شهری، مورد مطالعاتی: خیابان شهدا در شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران.

3 کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق، تهران، ایران.

چکیده

عوامل و عناصر مختلفی می‌توانند در زمینه هویت مناظر شهری اثرگذار باشند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها وجود درختان کهن‌سال در فضاهای شهری است. سال‌هاست پژوهشگران در جهت بررسی هویت شهرها و به مقیاس کوچک‌تر «فضاهای شهری» به پوسته‌ها و جداره‌ها و جزییات آن‌ها توجه بیشتری داشته‌اند و اهمیت نگهداری درختان کهن‌سال به‌عنوان میراث ارزشمند طبیعی را نادیده گرفته‌اند. هدف از ارائه این مقاله تأکید بر اهمیت و حفظ درختان (کهن‌سال) در فضای شهری و ارتباط درختان کهن‌سال با موضوع هویت در منظر شهری در محدوده موردمطالعه است. به‌منظور انجام این مطالعه، نیاز به بستر جغرافیایی مناسب بوده، لذا خیابان شهدا در شهر ایلام انتخاب و ساکنان و استفاده‌کنندگان آن مورد پرسش قرار گرفتند. داده‌های موردنیاز این تحقیق با استفاده از تکنیک‌های مشاهده، تحلیل محتوا و پرسش‌نامه جمع‌آوری‌شده است. خیابان شهدا یکی از فضاهای شهری شهر ایلام است که وجود درختان قدیمی و کهن‌سال از عواملی است که در هویت‌مندی این خیابان مؤثر بوده و اهمیت فراوانی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد فضاهای سبز موجود در این شهر در مقایسه با سال‌های گذشته به میزان زیادی کاهش‌یافته و این مسئله هویت طبیعی شهر را تحت شعاع قرار داده است. در این پژوهش سعی خواهد شد پاسخ‌هایی برای این سؤالات یافته شود که آیا رابطه‌ای بین درختان کهن‌سال و هویت ‌مناظر شهری وجود دارد؟ آیا با استفاده از درختان، می‌توان به راهکارهایی جهت هویت‌مند نمودن شهرها رسید؟ همچنین تأثیر درختان کهن‌سال بر هویت منظرشهری ایلام چیست؟ نتایج حاکی از این است که فضای سبز و به‌طور ویژه درختان کهن‌سال به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر در جهت خلق هویت منظر در شهرها محسوب می‌شود. درختان کهن‌سال می‌توانند به فضاهای شهری هویت بخشیده و موجب تمایز آن فضا از دیگر فضاها شوند و فضاهای شهری و خیابان‌های شهری را هویت‌مندتر و زیباتر می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Old Trees in the Identity of Urban Landscapes; Case Study: Shohada Street in the City of Ilam

نویسندگان [English]

  • Fazileh Molaei 1
  • MohammadTaher Borumandan 2
  • Mohaddeseh Gholamian 3
1 M.A. of Urban Design, Faculty of Art and Architecture, Payam-e-Noor University, Tehran East Branch, Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad Univerity, Borujerd Branch, Borujerd, Iran.
3 M.A. of Urban Design, Faculty of Art and Architecture, Payam-e-Noor University, Tehran East Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Various factors and elements can influence the identity of urban landscapes the most important of which is the old trees in the urban spaces. It is now for years that the researchers are paying more attention to the shells, walls, and details of the cities in line with the investigation of the cities’ identities and, in a smaller scale, to “urban spaces” but they have neglected the importance of the old trees as a valuable natural heritage. The current study aims to emphasize on the importance of protecting and conserving the trees (the old ones) in the urban spaces and the relationship between old trees and such a subject as the identity in the urban landscape in the study area. In order to perform this study, there was a need for a proper geographical ground; thus, Shohada Street in Ilam was selected and the residents and the users were subjected to the study questions. The data required for this study were collected using observations, content analysis, and questionnaire. Shohada Street is one of the urban spaces in the city of Ilam and the existence of the old trees is amongst the factors that are effective and are of great importance in the street’s identification. The investigations show that the green spaces in this city have undergone a substantial decrease in comparison to the past years and this issue has overshadowed the natural identity of the city. The present study tries to find answers to the following questions: is there a relationship between the old trees and the identity of the urban landscapes? Can solutions be found for the identification of the cities using the trees? And, how much and in which way do the old trees influence the identity of the urban landscape in Ilam? The results signify that the green space and, particularly, the old trees are amongst the most important elements parallel to the creation of landscape identity in the cities. Old trees can grant identity to the urban spaces and distinguish them from the other spaces and they also make the urban spaces and streets more identifiable and more beautiful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Space
  • Old Trees
  • Urban Landscape’s Identity
  • Shohada Street in Ilam
Alebrahim Dehkordi, S. (2016). Studying the Role and Symbolic Meanings of Cypress Tree (Sarv) in Miniatures of “Tahmasbi Shahnameh”. Baghe Nazar Journal, 13(45), 105-114. http://www.bagh-sj.com/article_43407_6fa4ba457429bdcef1 b8a5811c7b1b28.pdf
Andersson, E. (2006). Urban Landscapes and Sustainable Cities. Ecology and Society, 11(1), 34-41. http://www.ecologyandsociety.org/vol11/iss1/art34/
Aslani, F., Asadian Zargar, N., & Montazeriun, M. (2019). The Role of Trees as a Natural Index in Post- disaster Reconstruction (Case Study: Palm Groves of Bam, Following the 2003 Bam Earthquake). Journal Disaster Prev. Manag. Know, 9(2). 207-218. http://dpmk.ir/article-1-265-fa.html
Atashinbar, M. (2009). Continuity of Identity in the Urban Landscape. Journal of Garden View, (12), 45-56. https://www.civilica.com/Paper-JR_BAGH-JR_BAGH-6-12_004.html 
Barqjelveh, S., & Sayad, N. (2013). Introducing Model for Evaluating the Quality of Public Spaces Resulting from the Regeneration of Urban Natural Environments Based on Components of Sustainable Landscape. Urban Management Journal, 11 (32), 327-350. http://ijurm.imo.org.ir/article-1-89-fa.html
Bemanian, M.R., & Saleh, E. (2011). Conceptual Study of Iranian Garden Design from the Standpoint of Phenomenology in Landscape Architecture, Genealogy and Index logy. Urban Management Journal, 9 (28), 61-80. http://ijurm.imo.org.ir/article-1-96-fa.html
Cullen, G. (2014). Selection Urban Landscape. (M. Tabibian, Trans.). Tehran. Tehran University Press, Tehran, Iran, 82-87.
Gharib, F. (2013). Communication Network in Urban Design. Tehran University Press, 50-55.
Hdmn, R., & Yazvsky, A. (2008). Urban Design Fundamentals. (M. Razia, & M. Abaszadegan, Trans.). Tehran. Iran University of Science and Technology. 114.
Heidery, Sh. (2009). Ilam City in Search of Identity. Center for the Study and Research of Urban Planning and Architecture, 20-50.
Johari, F., & Poor Jafar, M.R., & Masnavi, M.R., & Haqiqat Bin, M. (2013). Analyzing of Relationship among Important Buildings with Using of Natural Elements Case Study: The surrounding region of the old core of the city of Karaj. Urban Management Journal, 11 (31), 189-204. http://ijurm.imo.org.ir/article-1-51-fa.html
Karimi moshaver, m., & Negintaji, F. (2017). The role of natural factors in the formation of location identity (case study of Yasuj city). Urban Management Journal, 16 (48), 401-408. http://ijurm.imo.org.ir/article-1-1997-fa.html
Lynch, K. (2002). City View Review (City Mental View), (Golkar, CY. Trans.). Safeh Quarterly, 34(12), 74-83. Tehran. https://www.magiran.com/p70397
Mahmoudi, H., & Alimardani, M. (2016). Palm Tree Position in Promoting Visual Quality and Climatic Comfort Coastal Walkways Case Study: Bushehr Beach Walkways Journal Sustainable Architecture and Urban Development. 4(1), 43-55. https://www.civilica.com/Paper-JR_SAUD-JR_SAUD-4-1_004.htm
Madanipoor, A. (2008). Urban Space Design. Tehran. Processing and Urban Planning, 51-55.
Maleki, S. (2011). Measuring Sustainable Development in Urban Areas Using Planning Techniques (Case Study: Ilam City). Journal of Geography and Development, 9(21), 117-136. doi. 10.22111/gdij.2011.584
Martos, A., Pacheco-Torress, R., Ordonez, J., & Jadraque-Gago, E. (2016). Towards Successful Environmental Performance of Sustainable Cities: Intervening Sectors. A Review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 57, 479-495. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S1364032115014781
Mohammadi, J., & Ahadian, M., & Azadi Qataar, S. (2012). Analysis and Evaluation of Sustainable Distribution and Development of Urban Green Spaces (Case Study: Miandoab City). Urban Management Journal, 10 (29), 259-276. http://ijurm.imo.org.ir/article-1-137-fa.html
Municipal Association of America, Planning and Urban Design Standards of Environmental Management. (2008). (Mansourian, & N. Qashqai, Trans.). Tehran. Lightning (2). 40.
Nail, S. (2018). Memory and Resilience. A Two-pronged Approach to Natural Spaces in Colombia’s Transition to a Peaceful Society. Urban Forestry & Urban Greening, 31, 48-55. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.01.020
Nassauer, J.I., & Raskin, J. (2014). Urban Vacancy and Land Use Legacies: A Frontier for Urban Ecological Research, Design, and Planning. Landscape and Urban Planning, 125, 245-253. journal home page: www.elsevier.com/locate/landurbplan
Pakzad, J. (2010). Theory and Urban Design Process. Tehran. Department of Housing and Urban Development. 81-91.
Rahimiyon, A. (2012). The Quest for Urban Identity through Using Natural Elements in Cities (Case Study: City of Hamadan, Iran). Journal City Identity, 5(9).93-104. http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_1193_4dced098831419205c8805af18b735a9.pdf
Richards-Rissetto, H., & Landau, K. (2014). Movement as a Means of Social (Re) Production: Using GIS to Measure Social Integration across Urban Landscapes. Journal of Archaeological Science, 41, 365-375. http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_1193_4dced-098831419205c8805af18b735a9.pdf
Saidinia, A. (2000). Municipality Green Book, Research Assistant, Department of Applied Research, University of Tehran; Municipalities Organization Publications.
Soltanzadeh, H. (2010). Urban Spaces in Historical Contexts. Tehran. Cultural Research Bureau.75.
Tafhami, R., & Moharreri, M. (2014). Small Urban Spaces Designed Based on Old Trees Case Study: Mashhad Sanai Street. National Conference on Architecture, Urban Planning and Sustainable Development of Vernacular Architecture with a Focus on Sustainable City. 7-10. https://www.civilica.com/Paper-APSD01-APSD01_192.html
Tavasoli, M., & Bonyadi, N. (2007). Designing Urban Space. Tehran. Press Shahidi. 41-50.
Yusefi, A., Sadeghi, A., Abdullahy, S., & Charkhzareen, M. (2015). Urban Landscape. National Conference on Urban Development-Oriented Culture.5-7. https://www.civilica.com/Paper-CUPNCO1- CUPNCO1_042.html
Zekavat, K. (2006). Identity of New Cities - The Role of Natural and Artificial Factors, International Conference on New Cities, Tehran. https://www.civilica.com/Paper-ICONT01-ICONT01_061.html