تأثیر اصول شهر زیست‌پذیر در ارتقای سطح رضایت‌مندی شهروندان، مورد مطالعاتی: ناحیه 4 منطقه 4 شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گیلان، ایران و عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دکتری آب و هواشناسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه شهرهای بزرگ با چالش‌های بسیاری در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مواجه شده‌اند. در این میان مشکلاتی از قبیل انواع آلودگی‌ها، ترافیک و غیره، کیفیت محیطی و به تبع آن زیست‌پذیری در شهرهای بزرگ را کاهش داده است. هدف از این مقاله سنجش رضایت‌مندی شهروندان منطقه 4 شهرداری تهران با در نظر گرفتن اصول و شاخص‌های زیست‌پذیری با تأکید بر ابعاد زیست‌محیطی و اجتماعی می‌باشد. منطقه 4 بخشی از پهنه سبز شرق تهران و دانشگاه علم و صنعت ایران به‌عنوان یک فضای آموزش عالی همراه با محوطه‌ای سرسبز، وجود زندگی محله‌ای و حضور تعداد بالایی دانشجو در این منطقه از دیگر دلایل انتخاب محلات این منطقه به‌عنوان نمونه مورد مطالعه در مقاله حاضر می‌باشد. در این مقاله شاخص‌هایی که از نظر صاحب‌نظران و مؤسسات معتبر ملی و بین‌المللی در درک مشترک مردم از رضایت‌مندی زندگی‌شان مؤثر بوده‌اند شناسایی و تحلیل شده است. با توجه به کلی بودن این امر که شاخص‌ها کلی می‌باشند در مرحله تحلیل عاملی به بومی‌سازی آن‌ها براساس صاحب‌نظران و مؤسسات معتبر ملی و بین‌المللی در محدوده مورد مطالعه مبادرت ورزیده می‌شود تا در نهایت شاخص‌ها براساس میزان اهمیتشان سطح‌بندی شده و بتوان در حداقل زمان ممکن به بهترین شرایط در محدوده دست یافت. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از تحلیل‌های آزمون T تک نمونه‌ای، مدل تحلیل عاملی و رگرسیون خطی در محیط نرم‌افزار spss مورد تجزیه‌وتحلیل آماری قرار می‌گیرند. به این صورت که ابتدا به‌وسیله آزمون T تک نمونه‌ای معناداری شاخص‌ها موردبررسی قرارگرفته و پس‌ از آن به خلاصه‌سازی و همگن‌سازی و بومی‌سازی شاخص‌ها به روش تحلیل عاملی پرداخته و با استفاده از روش رگرسیون خطی به اولویت‌بندی شاخص‌ها در محدوده موردمطالعه پرداخته می‌شود. نتایج حاصل نشان‌دهنده اهمیت بیش‌تر شاخص و زیرشاخص‌های حضورپذیری در فضا و بعد از آن، شاخص‌ها و زیرشاخص‌های هویت و حس تعلق به مکان در محله قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Livable City’s Principles on Improving Satisfaction Level of Citizens; Case Study: District 4 of Region 4 of Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • Kaveh Zalnejad 1
  • Seyyed Fazlollah Hossein 2
  • Yousef Alipour 3
1 M.A.of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Rasht Branch, Gilan, Iran, and Member of Young Researchers and Elite Club of Islamic Azad University, Chalous Branch
2 Ph.D. Candidate of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. of Meteorology, Faculty of Geography and Urban Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, large cities face many economic, social and environmental challenges, among which problems such as pollution, traffic, and so on have reduced environmental quality, and thereby livability in large cities. The present study aims to measure citizens’ satisfaction in the 4th municipal district of Tehran city with regard to the principles and indicators defined for livability, and with emphasis on environmental and social aspects. The Municipal District 4 of Tehran City is selected as a case study since it is a part of the green zone of East Tehran, where there are Iran University of Science and Technology, as a higher education environment, with green landscape, neighborhood living and a great number of students. This article identifies and analyzes the indicators that have been identified as those contributing to the understanding of people’s satisfaction with their lives by national and international experts and institutions. Given the fact that the indicators are general, using the factor analysis, the indicators are localized considering the case study by national and international experts and institutions, so that they are finally ranked, according to their importance, to be used to achieve the optimal situation in the studied area in the shortest possible time. Data are analyzed using one-sample T-test, factor analysis, and linear regression in SPSS software environment as follows: first, the one-sample T-test is used to examine the significance of indicators, then, the factor analysis is used to summarize, homogenize and localize the indicators, finally, using linear regression, the indicators are prioritized. The results show that the “attendance in space” indicator and related sub-indicators are ranked first priority, followed by “identity” and “sense of belonging to place” indicators and related sub-indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Satisfaction
  • Livability
  • District 4 of Municipal Region 4 of Tehran City
  • Factor Analysis
Badland, H., Whitzman, L.A., & Butterworth, H. (2014). Urban Liveability: Emerging Lesson from Australian for Exploring the Potential for Indicators to Measure the Social Determinants of Health. Journal of Social Science and Medicine, 111, 64-73. https://www.ncbi.nlm.nih.gov › PubMed
Balsas, J., & Carlos, L. (2004). Measuring the Livability of an Urban Center. An Exploratory Study of Key Performance Indicators Planning. Journal of Practice and Research, 19(1), 101-110. doi:org/10.1080/0269745042000246603
Detailed Plan of District 4 of Tehran Municipality. (2005). ARSE Consulting Engineers. Tehran, Iran.
Faiz, A., Wang, W., & Bennet, C. (2012). Sustainable Rural Roads for Livelihoods and Livability. Journal, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 53, 1-8. Doi: org/10.1016/j.sbspro.2012.09.854
Hall, p. (1993). Toward sustainable, liveable and Innovative Cities for 21st Century, In Proceeding of the Third Conference of the World Capitals, Tokyo, 22-28. iaiest.com › journals › v3-i6-jun2016 › pape
Howley, P., Scotl, M., & Redmondb, D. (2009). Sustainability versus Livability: An Investigation of Neighborhood Satis Faction. Journal of Environmental Planning and Management. 25 (6). doi.org/10.1080/09640560903083798
Larice, M. (2005). Great Neokoros’s: The Livability and Morphology of High-Density Neighborhoods in Urban North America. Phd Thesis in City and Regional Planning, University of California, Berkeley.
Lynch, K. (1997). A Theory of Good City Form. (H. Bahreini, Trans.). Tehran University Press, Tehran,Iran.
Mahmoudi, M., Ahmad, F., & Abbasi, B. (2015). Livable Streets: The Effects if Physical Prolems on the Quality and Livability of Kuala Lampur Streets. Cities. 43, 105. DOI: 10.1016/j.cities.2014.11.016
Mccrea, R., & Walters, P. (2012). Impacts of Urban Consolidation on Urban Liveability: Comparing an Inner and Outer Suburb in Brisbane, Australia. Journal Housing, 29 (2), 21. doi.org/10.1080/14036096.2011.641261
Rezvani, M., & mansorian, H. (2008). Assessing the Quality of Life: A Review of Concepts, Indices and Models, and Presentation of a Proposed Model for Rural Areas. Journal of Village and Development, 11(3), 1-26. http://rvt.agri-peri.ac.ir/
Rezvani, M., Shakiba, A., & mansorian, H. (2008). Measurement of Quality of Life in Rural Areas. Social Welfare. Journal of Social Welfare Quarterly, 8(30-31), 35-60. http://refahj.uswr.ac.ir
Shieh, E. (2011). Harmony of Industry, Voice of City. IUST Press, Tehran, Iran.
Song, y. (2011). A Livable City Study in China: Using Structural Equation Models. MS Thesis Submitted in Statistics, Department of Statistics Uppsala University.
Southworth, M. (2003). Measuring the Livable City. Built Environment, 29(4), 343-354. https://www.jstor.org/stable/23288885
Timmer, V., & Seymoar, N.K. (2005). Vancouver Working Group Discussion Paper, Vancouver.
Wheeler, S. (2013). Planning for sustainability. (M. jomepour & SH. Ahmadi, Trans.). Social Science Publications Press, Tehran, Iran.