اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مصطفی بهزادفر

استاد طراحی شهری استاد طراحی شهری دانشگاه علم و صنعت ایران

aaud.journalgmail.com
44821018

سردبیر

دکتر مصطفی بهزادفر

استاد طراحی شهری استاد طراحی شهری دانشگاه علم و صنعت ایران

aaud.journalgmail.com
44821018

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا پورجعفر

استاد طراحی شهری استاد طراحی شهری، "دانشکده هنر و معماری" دانشگاه تربیت مدرس.

pourja_mmodares.ac.ir

دکتر اسماعیل شیعه

استاد شهرسازی استاد شهرسازی، "دانشکده معماری و شهرسازی" دانشگاه علم و صنعت ایران.

es_shiehiust.ac.ir

دکتر محمد مهدی عزیزی

استاد شهرسازی استاد شهرسازی، "دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا" دانشگاه تهران.

mmaziziut.ac.ir

دکتر علیرضا عینی فر

استاد معماری استاد معماری، "دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا" دانشگاه تهران.

aeinifarut.ac.ir

دکتر علی غفاری

استاد طراحی شهری استاد طراحی شهری،"دانشکده معماری و شهرسازی" دانشگاه شهید بهشتی.

a-ghaffarisbu.ac.ir

دکتر محسن فیضی

استاد معماری منظر استاد معماری منظر، "دانشکده معماری و شهرسازی" دانشگاه علم و صنعت ایران.

mfaiziiust.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر سمانه جلیلی صدرآباد

شهرسازی استادیار گروه شهرسازی، "دانشکده معماری و شهرسازی" دانشگاه علم و صنعت ایران.

s_jaliliiust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر فرشاد نوریان

دانشیار شهرسازی دانشیار شهرسازی، "دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا" دانشگاه تهران.

fnoorianut.ac.ir

دکتر هاشم هاشم نژاد

دانشیار معماری دانشیار معماری، "دانشکده معماری و شهرسازی" دانشگاه علم و صنعت ایران.

hashemnejadiust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر اردشیر انجمنی

استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای در دانشگاه تگزاس

anjomaniuta.edu

دکتر مهیار عارفی

استاد برنامه ریزی استاد برنامه ریزی، "دانشکده برنامه ریزی" دانشگاه سینسینتیِ آمریکا.

arefimucmail.uc.edu

دکتر علی عسگری

دانشیار برنامه ریزی دانشیار برنامه ریزی،"دانشکده هنرهای لیبرال و مطالعات حرفه ای" دانشگاه یورک کانادا.

asgaryyorku.ca

دکتر لورن بریدل

استاد آمایش فضا استاد آمایش فضا، "دانشکده ژئوماتیک و محیط زیست" دانشگاه لوزان سوئیس.

laurent.bridelunil.ch

دکتر اردشیر فقری

استاد برنامه ریزی حمل و نقل استاد برنامه ریزی حمل و نقل، "دانشکده مهندسی " دانشگاه دلاور آمریکا.

faghriudel.edu

دکتر دِرا اُکتای

استاد معماری و طراحی شهری استاد معماری و طراحی شهری در دانشگاه مدیترانه شرقی ترکیه.

derya.oktayemu.edu.tr

دکتر علی پارسا

استاد برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی مستغلات استاد برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی مستغلات،"دانشکده محیط مصنوع" دانشگاه سالفورد انگلیس.

ali.parsarau.ac.uk

دکتر عباس رجبی فرد

استاد ژئوماتیک و داده های فضایی استاد ژئوماتیک و داده های فضایی، "دانشکده مهندسی" دانشگاه ملبورن استرالیا.

abbas.runimelb.edu.au

مدیر تحریریه

دکتر سمانه جلیلی صدرآباد

دکتری شهرسازی استادیار گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

sa.sadrabadgmail.com

مدیر داخلی

مهندس سمیه جلیلی صدرآباد

پژوهشگر دوره دکتری

somayehjalili2012gmail.com