دوره و شماره: دوره 8، شماره 14 - شماره پیاپی 15، تابستان 1394، صفحه 1-192 
10. The Impact of Built Environment on Walkability, Case Study: North-West of Shiraz

صفحه 105-117

Hossein Bahrainy؛ Hossein Khosravi؛ Fatemeh Aliakbari؛ Farnaz Khosravi