شاخصه‌های مؤثر در محله‌گزینی شهروندان اصفهانی در بافت تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، ایران

چکیده

محله به‌عنوان یک مکان- رفتار مهم، علاوه بر ظرفیت‌های فراوان اجتماعی، فرهنگی و کالبدی، نقش شایان توجهی در محله‌گزینی و گرایش به سکونت دائم شهروندان بر عهده دارد. پرداختن به این مهم از موضوعات اساسی در حیات اجتماعی بافت‌های تاریخی به شمار می‌آید؛ به‌گونه‌ای که متناسب با میزان و عمق شناخت از معیارهای محله‌گزینی، مسکن‌پذیری نیز از دوام و پایداری بیشتری برخوردار خواهد شد. پژوهش با طرح این پرسش که شاخصه‌های محله‌گزینی در بافت تاریخی شهر اصفهان چیست و آیا با جابه‌جایی مکان، شاخصه‌های محله‌گزینی نیز تغییر می‌کند؟ در پی آن است که به مؤلفه‌های مؤثر در انتخاب محله و شناسایی شاخصه‌های مکان‌گزینی در بافت تاریخی اصفهان دست یابد. روش پژوهش کیفی و در حوزه روش‌شناسی متکی به توصیف و تحلیل است. بدین منظور، سه محله درب امام، علیقلی‌آقا و جلفا در بافت تاریخی اصفهان مبتنی بر ماتریس گولر انتخاب‌شده و چهار شاخصه اصلی در محله‌گزینی یعنی امنیت، همسایگی سازگار، دسترسی به مرکز خرید و دسترسی به شبکه حمل‌ونقل عمومی، در نمونه‌ای با تعداد 90 نفر، مورد پرسش قرارگرفته و از طریق آزمون لیکرت دیدگاه پرسش‌شوندگان سنجش شده است؛ سپس با روش AHP، شاخصه‌های محله‌گزینی در محله‌های منتخب، ارزیابی‌شده و ضرایب اهمیت هر یک از شاخصه‌ها محاسبه و تحلیل‌شده است. استنتاج‌ها نشان می‌دهد که شاخصه امنیت بالاترین رتبه را در بین شاخصه‌ها کسب نموده است. همسایگی سازگار، دسترسی به مرکز خرید و شبکه حمل‌ونقل عمومی اولویت‌های مهم بعدی محله‌گزینی از سوی ساکنان تعیین‌شده‌اند و از این حیث، محله علیقلی‌آقا بالاترین رتبه در میان محله‌های بررسی‌شده را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Indicators in Neighborhood Selection by the Isfahan Citizens in the Historical Texture

نویسندگان [English]

  • Ahmad Danaeinia 1
  • Hamed Torki Baghbadorani 2
1 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Art, University of Kashan, Kashan, Iran
2 M.A. Student of Architecture, Faculty of Architecture and Art, University of Kashan, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Neighborhood, as an important behavioral setting, in addition to numerous social, cultural and physical aspects, has a very important role in neighborhood selection and creating a tendency among citizens to take up permanent residence. This is one of the main issues in the social life of historical contexts because by increasing the extent and depth of understanding of neighborhood selection criteria, housing will also be more durable. The present study aims to achieve effective factors in choosing the neighborhood in Isfahan city and to identify the criteria for neighborhood selection in the historical texture of Isfahan City. To this end, two main questions are raised: 1. What are the criteria for neighborhood selection in the historical texture of Isfahan? 2. Do the neighborhood selection criteria change with the spatial displacement? The present study is qualitative, descriptive and analytical research. To investigate the topic research, three Darb-e-Emam, Aligholi Agha and Jolfa neighborhoods in the historical texture of Isfahan City are selected using Goeller Scorecard and the four main neighborhood selection criteria, including security, neighborhood compatibility, access to shopping center and access to public transport network, are investigated. To investigate the aforementioned criteria in the selected neighborhoods, a sample of 90 persons are surveyed through a Likert scale questionnaire. Then, the data obtained from the questionnaires are analyzed using the AHP method and for each neighborhood, the importance coefficients of all criteria are calculated. The results of analysis show that according to the residents, among the neighborhood selection criteria, the security has the highest rating, followed by the neighborhood compatibility, access to shopping center and access to public transport network, respectively. Considering these criteria, the Aligholi Agha neighborhood obtains the highest ratings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neighborhood Selection
  • Historical Texture
  • Qualitative Factors
  • Analytic Hierarchy Process
Holy Quran
Abdolahi, M., Tavakolinia, J., & Sarrafi, M. (2010). Theoretical Study of the Concept of Neighborhood and its Redefinition with Emphasis on the Conditions of Urban Neighborhoods of Iran. Journal of Human Geography Research, 2(72), 82-103. https://jhgr.ut.ac.ir
Akhavanabdollahiyan, M.R., Taghvaei, M., & Varesi, H.R. (2017). Determining Vulnerable Applications and Criteria for Spatial Locating With Emphasis on Unnatural Crises with AHP Method (Case Study: Sabzevar). Journal of Geographical Researches, 32 (1), 121-136. http://georesearch.ir
Alanbari, M., & Alisawy, A. (2014). Selecting Urban Sustainability indicators for Residential Neighborhoods in Iraqi city. Journal of Babylon University. Engineering Sciences, 4(22), 979-988. https://www.iasj.net
Arasteh, M., & Azizi, M.M. (2013). Locating Sustainable Residential Complex in Central Zone of Yazd City Using the ANP Method. Journal of Armanshahr Architecture & Urban Development, 5(9), 333-347. http://www.armanshahrjournal.com
Avicenna. (1023). The Canon of Medicine of Avicenna, (A. Sharfekandi, Trans.).
Bagherzadeh, A., Mohammadi, Sh., & Shaghafi, Sh. (2013). An Analysis of Location of Residential Complex with Land Use Planning Approach: Case Study of Golshan Shabestar Residential Complex Design. International Conference on Civil, Architectural and Sustainable Urban Development at Tabriz Branch, Islamic Azad University, 1-14.
Bastanirad, M. (2012). District in the Iranian Cities of Early Islamic Centuries. Journal of Historical Researches, 6(10), 1-30. http://ensani.ir
Epley, D.R., & Menon, M. (2008). A Method of Assembling Cross-sectional Indicators into a Community Quality of Life. Social Indicators Research, 88 (2). https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-007-9190-7
Fryback, D., Palta, M., Cherepanov, D., Bolt, D., & Kim, J.S. (2010). Comparison of Five Health-Related Quality-of-Life Indexes Using Item Response Theory Analysis, Medical Decision Making. An International Journal of the Society for Medical Decision Making, 30(1), 5–15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2812696
GhaediTalkhonche, A., & Danaeinia, A. (2016). Investigating the Factors Affecting the Decline in the Quality of Sustainability in Urban Spaces Case Study: Jolfa Square of Isfahan. International Congress of Civil, Architectural and Urban Development, Shahid Beheshti University, 1-16.
Gharaee, F., RadJahanbani, N., & Rashidpour, N. (2010). Study of Sense of safety in Different Urban Areas, Case Study: a Comparison of Regions 2 and 11 of Tehran Municipality. Journal of Armanshahr Architecture & Urban Development, 3(4), 17-32. http://www.armanshahrjournal.com
Ghorashi, S.M., Azkia, M., & Mahdavi, S.M. (2015). Sociological Redefinition of the Concept of Neighborhood from the Residents' Viewpoint: A Phenomenological Study of Kan Neighborhood in District 5 of Tehran. Journal of Community Development (Rural and Urban Community), 2(7), 221-240. https://jrd.ut.ac.ir
GoliZavarehGhomshee, Gh. (2004). Home and Housebuilding in the Realm of Morality and Virtue. Journal of Pasdare-Eslam, 273, 38-42. http://pasdareeslam.com
Guo, J., & Bhat, Ch. (2006). Residential Location choice modeling: Accommodating Sociodemographic, School Quality and Accessibility Effects. Department of Civil Engineering, University of Texas at Austin, Austin.
HajiAliAkbari, K. (2017). Definition of the Criteria and Indices of neighborhood Sustainability (With Emphasis on Functional Aspect) Case Study: Deteriorated Neighborhoods in Tehran. Journal of BAGH-E NAZAR, 14(51), 45-60. http://www.bagh-sj.com
Hajipour, Kh. (2006). Community Based Planning an Efficient Approach for Sustainable Urban Management. Journal of HONAR-HA-YE-ZIBA, 26(1), 37-46. https://jfaup.ut.ac.ir
Hanachee, P., & Rezaei, N. (2015). Studying the Factors Affecting the Habitation Methods in the Neighborhoods: Example of Oudlajan Neighborhood in Tehran. Journal of HONAR-HA-YE-ZIBA Memari-Va-Shahrsazi, 20(1), 31-40. https://jfaup.ut.ac.ir
Heydari, A., Motalebi, Gh., & Moradian, S. (2018). Investigation of Place Attachment to Three Scales of Home, Neighborhood and City, (Case Study: Shiraz City). Journal of HONAR-HA-YE-ZIBA, 23(3), 95-106. https://jfaup.ut.ac.ir
HongKim, J., Francesca, P., & Preston, J. (2005). The Intention to move and Residential choice Behaviour. Journal of Urban Studies, 9, 21-36. https://journals.sagepub.com
Hosseini, S.F., & Soltani, M. (2018). A Comparative Investigation and Analysis between the Neighborhood Concept in the Traditional Urban System in Iran and Its Similar Patterns in Contemporary Period. Journal of BAGH-E NAZAR, 15(60), 15-28. http://www.bagh-sj.com
Isfahan Municipality, Renovation and Improvement Organization, Deputy of Civil Engineering.
Lynch, K. (1918). The Image of the city. (M. Mozayeni, Trans.). Tehran: University of Tehran Publication.
MirRiahi, S. (2009). A Methodology for the Placement of Land Use in the Environment. Journal of Environmental Sciences, 6(2), 155-166. http://envs.sbu.ac.ir
Mofidishemirani, S.M., & Moztarzadeh, H. (2014). Explaining the Sustainable Urban Community Structural Criteria. Journal of BAGH-E NAZAR, 11(29), 59-70. http://www.bagh-sj.com
Norberg-Schulz, C. (1998). Architecture: Presence, Language, and Location, (A.R. Seyyed Hamedian, Trans.). Tehran, Nillofar Publication.
Pagliara, F., Preston, J., & Simmonds, D. (2010). Residential Location Choice. University of Naples Federico Department of Transportation Engineering.
Partovi, P, (2008). Phenomenology of Place. Farhangestan-e-Honar. Tehran.
Poll, R. (2000). Perceived Urban Environmental Quality. The 2nd International Conference on Quality of Life in Cities, Singapore, 441-452.
Pourserajian, M. (2015). Values of Historical Neighborhood and Criteria of Change According to Residents. Journal of BAGH-E NAZAR, 12 (35), 39-52. http://www.bagh-sj.com
Rapoport, A. (2005). The Meaning of The Built Environment: A Nonverbal Communication, First Publish, Tehran, Processing and Urban Planning Company Publications.
Saraei, M.H., Bahrami, F., & Mohrehkesh, SH. (2012). The Identity Components for Historic Quarter of City Surrounding Context of Jame Mosque of Isfahan. Journal of Studies on Iranian Islamic City, 2(8), 27-36. http://iic.icas.ir
Smersh, G., Smith, M., & Schwartz, A. (2003). Factors Affecting Residential Property Development Patterns. Journal of Real Estate Research, 25(1) 61-76. https://aresjournals.org
ZamanzadehDarban, Z. (2017). The Typology of Factors Influencing Identity and Sense of Place in the Evolution of Neighborhood Theory with Meta-Analysis Approach. Journal of Urban and Rural Management, 48(16), 65-86. http://ijurm.imo.org.ir
Zebardast, E. (2002). Application of Analytical Hierarchy Process in Urban and Regional Planning. Journal of HONAR-HA-YE-ZIBA, 10(0), 13-21. https://jfaup.ut.ac.ir