پیش‌بینی شاخص‌های توسعه پایدار شهر تهران در افق 1404 در چارچوب یک الگوی سیستم دینامیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده فنی ومهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

2 استادیارگروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر توجه به توسعه پایدار شهری بیش از پیش مورد توجه محققان قرار گرفته است؛ لذا این مطالعه به دنبال ارائه یک مدل پویای توسعه پایدار برای شهر تهران می‌باشد که به این منظور از یک شبیه‌سازی کامپیوتری بر مبنای رهیافت پویایی‌شناسی سیستم، توسط نرم‌افزار VENSIM استفاده شده است. با توجه به هدف مورد نظر و دسترسی به داده‌ها، الگوی طراحی‌شده از دو زیربخش اقتصاد و اجتماع و زیربخش آلودگی محیط‌زیست استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی در مدل پایه نشان داد که مقادیر شبیه‌سازی به‌خوبی توانسته است مقادیر واقعی متغیرهای نشان‌دهنده توسعه پایدار در شهر تهران را پیش‌بینی کند. به‌صورتی که می‌توان گفت در صورت ادامه همین روند در شهر تهران در سال 1404 جمعیت شهر تهران به نزدیک 11 میلیون نفر خواهد رسید. از طرف دیگر نتایج نشان می‌دهد که باوجود نرخ رشد تولید ناخالص در نظر گرفته‌شده برای شهر تهران، درآمد کل این شهر از ابتدای سال 1387 با مقدار 624 هزار میلیارد ریال به 315669 هزار میلیارد ریال در سال 1404 خواهد رسید. همچنین نتایج نشان دادند که انتشار دی‌اکسید کربن تا سال 1404 در شهر تهران به‌اندازه نزدیک به 100 میلیارد تن در سال خواهد رسید که این مقدار، بسیار زیاد بوده و نیاز به اتخاذ سیاست‌های مناسب زیست‌محیطی ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prediction of Tehran City's Sustainable Development Indicators in Iran's 20-Year National Vision (2025 Vision Plan) Using a Dynamic System Modelling Framework

نویسندگان [English]

  • Dariush Shojaei Baghini 1
  • Bijan Safavi 2
1 Ph.D. of Urban Planning, Department of Urban Planning, Technical and Engineering Faculty, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics and Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, sustainable urban development has been considered more than ever by researchers. Therefore, in the present study, it is attempted to provide a dynamic model of sustainable development for Tehran City. To this end, a computer simulation is applied based on the system dynamics approach using VENSIM software. According to the research purpose and available data, the model is developed using the two socio-economic and environmental pollution sub-sectors. From the results of the simulation in the basic model, the following conclusions can be drawn: (1) The simulation values could well predict the actual values of the variables indicating the sustainable development of Tehran; (2) It can be said that if the same trend continues in Tehran until 2025, the population of Tehran will reach nearly 11 million people; (3) Despite the GDP growth rate considered for Tehran City, the total revenue of Tehran city will increase from 624 thousand billion Rials in 2008 to 315669 thousand billion Rials in 2025; and (4) The amount of carbon dioxide emitted from various uses in Tehran City will reach nearly 100 billion tons per year by 2025, which is very high and it seems essential to adopt appropriate environmental policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Socio-Economic Sub-Sector
  • Environmental Pollution
  • Dynamic System Approach
Abdullahi, A.A. (2015). Prioritizing the Effective Indicators of Sustainable Urban Development in Kerman. Geography, 13 (47), 268-254.
Aghabozorgi, K., Khakzand, M., & Helali, Sh. (2015). Improving the Urban Development Based on Creating "HEALTHY CITY" Using Environmental, Social and Economical Approaches. City Development Research Journal, 11(28), 77. https://www.magiran.com/p1383531
Amanpur, S., Alizadeh, H., & Damanbagh, S. (2013). Evaluate the Development of the City of Kermanshah From the Perspective of Allocating Utilities Indices. ENVIRONMENTAL BASED TERRITORIAL PLANNING (AMAYESH), 6(23),105-126. sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=364543
Amanpour, S., & Mavedat, E.L. (2015) . Classification and Assessment of the Spatial the Range of Healthy Sustainable Urban Development Approach Using Techniques Entropy-Vikor, Topsis and Gis (Case Study of Yazd Province). SOCIAL WELFARE, 15(58), 63-90. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=486038
Bahraini, S.H. (2000). Indicators of Urban Instability: The Key to Change, Conference on Environment and Sustainable Development, University of Tehran.
Firoozbakht, A., Parhizgar, A., & Rabifar, V. (2012). Strategies of Environmental Structure City with Approach Urban Sustainable Development (Case Study: City of Karaj). Human Geography Research, 44(80), 21-239.10.22059/JHGR.2012.24609
Firoozbakht, F., Mahmoudian, S., Alaeddini, F., Esmaeilzadeh, M., Rafiei, M., Firouzbakht, A., Rahimi, F., & Farhadi, M. (2014). Community-Based Newborn Hearing Screening Programme for Early Detection of Permanent Hearing Loss in Iran: An Eight-Year Cross-Sectional Study. From 2005 to 2012, First Published February 12, 2014 Research Article Find in PubMed. https://doi.org/10.1177/0969141314522992
Caridi, M., & Cavalieri, S. (2004). Multi-Agent Systems in Production Planning and Control: An Overview. Production Planning & Control, 15(2), 106-118. https://www.researchgate.net/publication/248787393_Multi-agent_systems_in_production_planning_and_control_An_overview
Ebrahimzadeh, E.I., & Komasi, H. (2014). Evaluation and Analysis of the Quality of Municipal Services Based on the Servqual Model (Case Study: Sanghar Municipality). Journal of Research and Urban Planning, 2(6), 153-172. http://shahr.journals.umz.ac.ir/article_970_b3b847a710669160aba4960551a8eec2.pdf
Forrester, A.T. (1961). Photoelectric Mixing as a Spectroscopic Tool. JOSA, 51(3), 253-259. https://doi.org/10.1364/JOSA.51.000253
Gharkhloo, M., & Hosseini, S.H. (2006). Indicators of Sustainable Urban Development. Journal of Geography and Regional Development, 2 (8), 177-157.
Hobert, O., Johnston Jr, R.J., & Chang, S. (2002). Left-Right Asymmetry in the Nervous System: the Caenorhabditis Elegans Model. Nature Reviews. Neuroscience, 3(8), 629. https://www.nature.com/articles/nrn897
Jackson, M.C. (2003). Systems Thinking: Creative Holism For Managers: Wiley Chichester.
Khalili, A., Zabrdast, E., & Azizi, M.M. (2017). Typology of Urban Growth Management Management Policies in Science. Architecture and Urban Planning Areas of Armanshahr, 10(21). 291-308. http://www.armanshahrjournal.com/article_59793.html
Kiani, M. (2004). Sustainable Development and Reconstruction of Bam. Center for Urban Planning and Architecture Studies and Research, 14 (42).
Liu, G.Y.Y.Z.F., & Chen, B. (2012). Emergy-based Urban Dynamic Modeling of Long-Run Resource Consumption, Economic Growth and Environmental Impact: Conceptual Considerations and Calibration. Procedia Environmental Sciences, 13(27), 1179-1188. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2012.01.112
Maani, K., & Cavana, R.Y. (2007). Systems Thinking, System Dynamics: Managing Change and Complexity: Prentice Hall.
Mahmoudzadeh, H., & Khoshrooi, GH. (2015). Application of Logistic Regression in Urban Development Modeling (Case Study: Bonab Urban Area). Motaleate Shahri, 4(3), 31-46. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=269901
Majidi, H., Zabrdast, E., & Mojrebi Kermani, B. (2017). A Study of Effective Variables in Urban Growth in Urmia Using Logistics. Architecture and Urban Regression Model of Armanshahr, 21.
Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J., & Behrens, W.W. (1972). The Limits to Growth. New York, 102, 27.
Mojtahed-Zadeh, P., & Mujtahidz-dah, P. (1999). Security and Territoriality in the Persian Gulf - A Maritime Political Geography (1999 London, Curzon Press, London, and 2002 New York). In google book: https://books.google.com/books/about/Security_and_Territoriality_in_the_Persi.html?id=P4g6iRcZIKIC 
Moldan, B., & Bilarz, S. (2002). Indicators of Sustainable Development, Translation: Neshat Haddad Tehrani and Nasser Moharramnejad, Environmental Protection Organization Publications, Tehran.
Moradi, M., Parizadi, T., & Moradi, M. (2018). Requirements for the Development of the City from Within, Case Study: Boroujerd City. Armanshahr Architecture and Urban Planning, 23(11), 07-318. http://www.armanshahrjournal.com/article_69812.html
Moss, M.M.K.S., & Townsend, M. (2006). The Relationship of Sustainability to Telecommunications. Technology in Society, 28(1-2), 235-244. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2005.10.011
Navabakhsh, M., & Bazrafshan, M. (2014). Paper: The Investigation of Sustainable Urban Development’s Assessment in Shiraz in Recent 10 Years. JOURNAL OF IRANIAN SOCIAL DEVELOPMENT STUDIES (JISDS), 6 (23), 49 - 69. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=418812
Piraei, KH., & Shahsavar, M.R. (2009). The Survey of Poverty Status in the Rural and Urban Areas in Fars Province. Economic Research Review,10(34), 205-231. https://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=178944
Senge, P.M., & Sterman, J.D. (1992). Systems Thinking and Organizational Learning: Acting Locally and Thinking Globally in the Organization of the Future. European Journal of Operational Research, 59(1), 137-150. https://doi.org/10.1016/0377-2217(92)90011-W
Shieh, Es., Piran, P., Zargar, A., Saeidnia, A., Talib, M., & Ganji, M.H.(2008) .Momeni M Under the Supervision Dolatkhah A. Urban Sustainability, Encyclopedia of Urban and Rural Management, Publications of Municipalities and Municipalities. Publisher: Cultural, Information and Press Institute, Winter 2008 Tehran. Other Colleagues Dr. Kamal Pouladi, Sarir Karimi, Soheila Shamsollah, Gohar Nosrati, Shideh Shahriari, Nastaran Golriz, Saeedeh Salamat, Mitra Ouhadian, Fereshteh Asadi Jozani. https://dl.bazar4h.ir/up/f1.pdf http://book.roostanet.com/list.php?id=1017 http://www.lib.ir/book/54401674/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
Singh Sisodia, G., Sahay, M., & Singh, P. (2016). System Dynamics Methodology for the Energy Demand Fulfillment in India: A Preliminary Study. Energy Procedia, 95, 429-434. https://www.researchgate.net/publication/309179380_System_Dynamics_Methodology_for_the_Energy_Demand_Fulfillment_in_India_A_Preliminary_Study
Sterman, J.D.(2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World.
Strange, S. (1996). The Retreat of the State: the Diffusion of Power in the World Economy: Cambridge University Press.
Sushil, S. (2007). The European Union Framework Directive Identifies Waste Prevention as the Most Preferred Option in the Waste Management Hierarchy. https://www.researchgate.net/figure/Basic-production-resources-Source-Sushil-2007_fig2_266542298
Vafa-Arani, H.J.S., Dashti, H., Heydari, J., & Moazen, S. (2014). A System Dynamic Modeling for Urban Air Pollution: A Case Study of Tehran, Iran. Transportation Research, 31(4), 21-36. https://doi.org/10.1016/j.trd.2014.05.016
Vermeiren, K., Van Rompaey, A., Loopmans, M., Serwajja, E., & Mukwaya, P. (2012). Urban Growth of Kampala, Uganda: Pattern Analysis and Scenario Development. Landscape and Urban Planning, 106(2), 199-206. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2012.03.006
Walker, G.H., Stanton, N.A., Jenkins, D.P., & Salmon, P.M. (2009). From Telephones to Iphones: Applying Systems Thinking to Networked, Interoperable Products. Applied Ergonomics, 40(2), 206-215. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2008.04.003
Xua, Y., & Szmerekovsky, J. (2017). System Dynamic Modeling of Energy Savings in the US Food Industry. Journal of Cleaner Production, 165, 13-26. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.093
Zebardast, E. (2002). Intra - Metropolitan Migration and the Expansion of Spontaneous Settlements on the Tehran Metropolitan Fringe. Sustainable Cities. 1, 189-198. http://www.noandishaan.com/uploads/do.php?id=5149
Zhan, S.F., Zhan, C., Ma, C., & Chen, W.P. (2012). Dynamic Modeling for Ecological and Economic Sustainability in a Rapid Urbanizing Region. Environmental Economics, 13(2), 242-251. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2012.01.023