بررسی تطبیقی فهم افراد عادی و نابینا از شهر به مثابه فرصت‌هایی برای معماری چندحسی، مورد مطالعاتی: پارک سارا در بولوار کاشانی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه شهرسازی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اغلب فضاها بیش‌تر متناسب با ادراک بصری انسان طراحی و ایجاد می‏شوند و افراد نابینا قابلیت بهره‏بری از این گونه فضاها را کم‌تر دارند. فراوانی فرم‌گرایی در آثار، نظام‌های آموزشی و شیوه‌های ارائه معماری در عمل، گویای تمرکز ویژه بر حس بینایی معماران است. البته در رویاروی نگاه مذکور- با افرادی نظیر شولتز و پالاسما- نگاه پدیدارشناسانه مطرح شده است که عینیت‌گرایی و یکی از توابع مهم آن یعنی سلطه حس بینایی را برنمی‌تابد. بر همین اساس با هدف نزدیک شدن به زمینه لازم برای طراحی چند‌حسی و پدیدارشناسی که نوعی خروج از بینایی محوری در معماری محسوب می‌شود، مقاله حاضر به این پرسش می‏پردازد که آیا در مقایسه با افراد عادی، افراد نابینا حواس فعال‌تری دارند که بتواند راهنمایی برای طراحی چند‌حسی باشد؟ فرضیه تحقیق بر آن است که توجه کردن به عوامل محرک عضو گیرنده در سیستم‌های ادراکی غیربصری می‌تواند تأثیر مثبتی در نیل به هدف فوق داشته باشد. برای پرداختن به این فرضیه از روش توصیفی-تحلیلی و نرم‌افزار SPSS برای آزمون‏های واریانس یک طرفه و توکی استفاده شده است. دراین راستا سه گروه 12 نفره از افراد نابینا، عادی به‌صورت چشم باز، و عادی به‌صورت چشم بسته (جمعاً 36 نفر) در تهران بررسی شده است. این بررسی به‌صورت مشاهده حین حرکت و نگاشتن بر روی نقشه، تفاوت ادارک چند‏حسی را در قالب چهار مؤلفه «جهت‏یابی»، «شنوایی»، «لامسه»، و «بویایی-چشایی» جست‏و‏جو می‏کند. نتایج که گویای تفاوت بارز در میزان فعال بودن سیستم‏های ادراکی غیربصری افراد نابینا در مقایسه با دو گروه دیگر است نشان می‌دهد، فهم افراد نابینا از شهر به واسطه ادراک بیش‌تر سه حس (به ترتیب) «لامسه»، «شنوایی»، «بویایی-چشایی» می‌تواند در ارزیابی سایت به‌عنوان مقدمه‌ای مهم بر طراحی‌های چند‌حسی، مشارکت فعالی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Normal and Blind People’s Understanding of City: Opportunities for Multisensory Architecture; Case Study: Sara Park Located in Kashani Boulevard, Tehran

نویسنده [English]

  • Ali Asghar Malekafzali
Assistant Professor of Urban Planning, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Most spaces are designed and created based on the visual perception of humans, and blind people are less able to use such spaces. The abundance of formalism in works, educational systems, and architectural presentation methods practically indicates the specific focus on the architects' eyesight. Indeed, in contrast to this perspective - with people like Schultz and Pallasmaa - a phenomenological perspective was proposed, which does not reflect objectivism and one of its important functions, eyesight dominance. Accordingly, in order to approach the required context for multisensory design and phenomenology, which is considered a departure from eyesight-orientation in architecture, the current study aims to answer the question that whether blind people have more active senses in comparison with normal people to be able to guide the multisensory design. The research hypothesis is considering the stimuli of the recipient organ in non-visual perceptual systems that can have a positive effect on achieving the above goal. The descriptive-analytical method and SPSS software were used for ANOVA and Tukey tests. In this regard, three groups of 12 blind people, normal people with open eyes, and normal people with closed eyes (36 in total) were studied in Tehran. This study investigated the multisensory perception difference in four components of “Navigation”, “Hearing”, “Sense of Touch”, and “sense of smell and taste” by observation while moving and mapping on the map. The results indicate the obvious difference in the activity of the non-visual perception systems of the blind people in comparison with other groups. Also, the findings show that the understanding of blind people of the city can have active participation in evaluating the site, as a significant introduction to the multisensory designs, through perceiving more than three senses of “touch”, “hearing”, “smell, and taste”, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture for the Blind
  • Phenomenology
  • Multisensory Perception
Afrouz, Gh.A. (2009). Analytical & Comparative study of the Basic of Cognitive & Psychosocial Aspects of the Blind & Deaf. Jornal of Psychology and Education, 39(2), 1-12. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=95242
Brink, A.V.D., Bruns, D., Tobi, H., & Bell, S. (2017). Research in Landscape Architecture: Methods and Methodology. Routledge, NY, USA.
Downey, C. (2013). Design with the Blind Mind. Retrieved from TED Talk https://www.ted.com/talks/chris_downey_design_with_the_blind_in_mind
Gholipour Gashniani, M. (2014). The Role of Non-visual Sense in the Quality of Pedestrian Space. Manzar Journal, 6(27), 20-25. http://www.manzar-sj.com/article_6314.html?lang=fa
‎Grutter, J. (1997). Asthetik der Architektur. (J. Pakzad, Trans.). Shahid Beheshti University Press, Tehran, Iran.
Husserl, E. (2008). Cartesian Meditations: An Introduction to Phenomenology. (A.K. Rashidian, Trans.). Elmi Farhangi Publishing co, Tehran, Iran.
Keller, H. (2014). The Story of My Life. (N. Akbarnataj, Trans.). Karpey Press, Babol, Iran.
Khodapanahi, M.K., & Iravani, M. (2016). Sensation and Perception Psychology. SAMT Press, Tehran, Iran.
Lotfi, A., & Zamani, B. (2015). The Effect of Sensescape Criteria in Quality of Equipped Community Spine (Case Study: Isfahan, Aligholiagha Spine). MotaleateShahri, 4(13), 43-56. http://urbstudies.uok.ac.ir/article_11744.html
Lotfi, S., Hariri, G., Shahabi Shahmiri, M. (2017). Examining the Role of Olfactory and Auditory Perceptual Expectations in Urban Planning and Design, Case Study: Babol. Armanshahr Architecture & Urban Development, 9(17), 365-373. http://www.armanshahrjournal.com/article_44639.html?lang=fa
Norberg-Schulz, Ch. (2010). Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture (M.R. Shirazi, Trans.). Rokhdade no, Tehran, Iran.
Pakzad, J., & Bozorg, H. (2013). An Introduction to Environmental Psychology for Designers. CEUD Press, Tehran, Iran.
Pallasma, J. (2005). The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses. (R. Qods, Trans.). Parham Naghsh, Tehran, Iran.
Partovi, P. (2014). Phenomenology of Place. Farhangestan-e Honar, Tehran, Iran.
Porteous, J.D. (2011). Environmental Aesthetics: Ideas, Politics and Planning. (M. Masnavi, Trans.). Mashhad University Jihad Press, Mashhad, Iran.
Salehiniya, M., & Biroumand Shishavan, M. (2018). Explaining the Role of Sensoryscape Components Based on Senses in Quality of Environmental Sensory Perception of New Arg of Tabriz. Journal of Studies on Iranian - Islamic City, 8(31), 19-32. https://www.magiran.com/paper/1867017
Sattarzadeh, Kh. (2018). Problems of Blinds. Retrieved from https://www.dana.ir/news/1214733.html
Shafiee, R., & Sharifi Daramadi, P. (2007). Blindness and Environment Perception. Sepahan Press.
Shahcheraghi, A., & Bandarabad, A. (2017). Environed in Environment. Tehran University Jihad Press, Tehran, Iran.
Shams Esfandabad, H. (2017). Environment Psychology. SAMT Press, Tehran, Iran.
Sharifi Daramadi, P. (2001). Exceptional Children. Vazn, Tehran, Iran.
Shirazi, M. (2011). Phenomenology in Praxis Learning from Pallasmaa’s Phenomenological Interpretation of Villa Mairea. Journal of Architecture, Urban Design & Urban Planning, 3(4), 125-134. http://www.armanshahrjournal.com/article_32648.html
Smith, D. (2016). Phenomenology. Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/phenomenology/
Stern, R. (2002). Hegel and the Phenomenology of Spirit. Routledge, NY, USA.