تبیین و تدوین مؤلفه‌های مؤثر در طراحی فرم معماری محیط‌های درمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری معماری، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران.

چکیده

بسیاری از صاحب‌نظران علوم محیطی برآنند معماری و قابلیت‌های مکانی در کنار پزشکی نقش مهمی بر درمان بیماران دارد. اما تحقیقات نشان داده که به‌رغم معماری و قابلیت مکانی مرتبط با پزشکی، شفا حاصل نشده است. بسیاری مسئله را در نحوه ارتباط شاخصه‌های موجود مکان معماری و نیازهای بیمار می‌دانند، در حالی که مسئله در عدم تکثر فضایی- زمانی در محیط درمان است. لذا سؤال این‌است: چه ترکیبی از مؤلفه‌ها، چارچوب نظام‌مند، نظری و کاربردی ایجاد می‌کنند که نوعی فضا- زمان متکثر در معماری به‌دست آید و تضاد فضا- زمان بیمار محور با کادر محور حل تا کیفیت شفابخشی بهبود یابد؟ از این رو هدف این پژوهش تدوین مؤلفه‌های نظام‌مند مؤثر در طراحی فرم معماری محیط‌های درمانی است که می‌تواند در حل تضادهای فضایی، تعامل اجتماعی و شفابخشی در بیمارستان‌ها مؤثر باشد. برای این منظور، روش تحقیق بر پیوند شناسی مؤلفه‌ها متمرکز است که از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش بر تبیین محتوای نظری یافته‌های تئوریک، میان رشته‌ای و تحلیل تجربی بیمارستان‌ها به انجام رسیده است.کاربست یافته‌های نظری و تجربی نشان می‌دهد که در ابعاد سه‌گانه، مکان متشکل از زمان، فضا و مناسبات انسانی، مناسبات اجتماعی و الگوی فرهنگی آن محتوای واقعی فضاست و از طریق عوامل عملکردی سازمان و معنا می‌یابد و چگونگی ترکیب مؤلفه‌های مدیریتی، اجتماعی، ادراکی و کالبدی در محیط درمانی منجر به تولید فضا- زمان پلورالیستی و ارتقا کیفیت شفابخشی در فرآیند درمان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining and Formulating Effective Components in Architectural Design of the Therapeutic Environments

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Parsi 1
  • Mahdiyeh Pourhadigavabari 2
1 Associate Professor of Urban Planning, School of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate of Architecture, Kish International Campus, University of Tehran, Kish, Iran.
چکیده [English]

Many experts in environmental sciences argue that architecture and spatial capabilities, and medicine play a significant role in the treatment of patients. However, the studies show that healing has not been achieved despite the architecture and spatial capabilities related to medicine. Many consider this issue in the relationship between the indicators of the architectural place and the patients’ needs. It is while the issue is related to the lack of plurality of space-time in the therapeutic environment. Thus, the question is what combination of the components establishes a systematic, theoretical, and practical framework that a kind of plurality of space-time in architecture is achieved and the contrast of patient-centered space-time is resolved by the staff-centered one to improve the quality of healing? Hence, the current paper aims to develop influential systematic components in designing the architectural form of therapeutic environments that can be influential in solving spatial conflicts, social interaction, and healing in hospitals. To this end, the research method was focused on the link between the components. The research was applied in terms of purpose, which was conducted by explaining the theoretical content of theoretical and interdisciplinary findings and empirical analysis of hospitals in terms of methodology. Application of the theoretical and experimental results shows that in three aspects of place consisting of time, space, and humane relations, its social relations, and cultural pattern are the concrete content of the space, which was organized through the functional factors. Also, the combination of the managerial, social, perceptual, and physical components in the therapeutic environment leads to the production of the pluralist space-time and improvement of the healing quality in the treatments process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Therapeutic Environment
  • Space-Time
  • Effective Components
  • Communication Strategies
  • Patient
Ali Alalhesabi, M., Charbgoo, N,. & Rezazadeh, R.(2017). Presenting a Conceptual Model for Place Meaning and Continuity Indexes (Interpretative Phenomenological Analysis of Lived Experiences). Bagh- e Nazar, 14 (52),19-30. http://www.bagh-sj.com/article_50513.html
Asemani, O. (2012). A Review of the Models of Physician-patient Relationship and its Challenges. Ijme, 5(4), 36-50. https://ijme.tums.ac.ir/article-1-109-fa.html 
Beiner, R., Arendt, H., Cavell, S., Larmore,C., O’Neill, O., Kateb, G., University, p., Dostal, R.J., Wellmer, A., Benhabib, S., Young, I., Bilsky, L.Y.,   & Villa, D.  (2001). Judgment, Imagination, and Politics: Themes from Kant and Arendt. Rowman & Littlefield Publishers. https://www.amazon.com/Judgment-Imagination-Politics-Themes-Arendt/dp/0847699714
Bourdieu, P., & Wacquant, L. (1999). On the Cunning of Imperialist Reason. Theory, Culture & Society, 16(1), 41-58. https://doi.org/10.1177/026327699016001003
Castells, M. (1999). Grassrooting the Space of Flows. Urban Geography, 20(4), 294-302. https://doi.org/10.2747/0272-3638.20.4.294
Chrysikou, E. (2019). Psychiatric Institutions and the Physical Environment: Combining Medical Architecture Methodologies and Architectural Morphology to Increase Our Understanding. Journal of Healthcare Engineering, 1-16. https://www.hindawi.com/journals/jhe/2019/4076259/
Ebrahimi, M. (2009). Space and Social Theory. Iranian Sociological of Association, 10(3), 168-161. http://www.jsi-isa.ir/article_21421.html
Foucault, M. (1980). The History of Sexuality: Interview. Oxford Literary Review, 4(2), 3-14. https://www.euppublishing.com/doi/abs/10.3366/olr.1980.002
Foucault, M. (2012). The Birth of the Clinic. Routledge.‏ https://doi.org/10.4324/9780203715109 
Foucault, M. (2007). The Language of Space. Space, Knowledge and Power: Foucault and Geography, In Space, Knowledge and Power (153-167). Routledge. 
Giedion, S. (1971). Space, Time, Architecture. (M. Mazini, Trans.). Tehran: Scientific and Cultural Publishing Company.
Graham, H., & Oakley, A. (1981). Competing Ideologies of Reproduction: Medical and Maternal Perspectives on Pregnancy. 
Habermas, J. (1984). Habermas: Questions and Counterquestions. Praxis International, 4(3), 229-249. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=272321
Harvey, A.C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter.
Harvey, D. (2003). The Right to the City. International Journal of Urban and Regional Research, 27(4), 939-941.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.0309-1317.2003.00492.x
Harvey, D. (2012). The Right to the City. In The Urban Sociology Reader (443-446). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203103333 
Harvey, D. (2016). The Ways of the World. Profile Books. 
Hawking, S.W. (1988). Wormholes in Spacetime. Physical Review D, 37(4), 904. https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789814539395_0024
Lefebvre, H. (1991). The Production of Space (142). Blackwell:Oxford. 
Lennard, S.H.C., & Lennard, H.L. (1984). Public Life in Urban Places: Social and Architectural Characteristics Conducive to Public Life in European Cities. Gondolier PressImcl Council. 
Massey, D. (2005). For Space. Sage. https://doi.org/10.1177/0309132507077092
Seamon, D., & Gill, H.K. (2016). Qualitative Approaches to Environment-behavior Research. Research Methods for Environmental Psychology, 5. https://doi.org/10.1002/9781119162124.ch7
Vygotsky, L.S. (1978). Mind and Society: The Development of Higher Mental Processes, Cambridge, M.A: Harvard University Press. 
Weston, W.W. (1995). Overview of the Patient-centered Clinical Method. Patient-centered Medicine: Transforming the Clinical Method, 21-30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5060226/.