دوره و شماره: دوره 14، شماره 35، شهریور 1400، صفحه 1-330 
مروری فراروشی بر رویکرد بازیابندگی محیط‌های شهری

صفحه 239-255

10.22034/aaud.2020.218564.2111

نازنین علیزاده محوطه کار؛ سید مسلم سیدالحسینی؛ مریم استادی؛ محمد رضا صفاریان طوسی