تحلیل اثرات کاربری اراضی و شبکه حمل‌ونقل بر انتشار گازهای گلخانه‌ای با رویکرد شهر کم‌کربن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه اثرات ناشی از تغییر اقلیم در جهان به اندازه‌ای ملموس است که توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده است. گسترش این پدیده موجب افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای شده است. از سوی دیگر شهر کم‌کربن مفهومی است که ذهن جامعه جهانی را به خود معطوف داشته است. همچنین برنامه‌ریزی کاربری اراضی به سبب تعیین نحوه استفاده از اراضی شهر و تقاضای سفر، بر روی انتشار گازهای گلخانه‌ای تأثیر می‌گذارد، لذا با تدوین معیارهایی جهت کاربست اصول شهر کم‌کربن در فرآیند برنامه‌ریزی کاربری زمین و حمل‌ونقل، می‌توان به این مهم دست یافت. به‎علاوه مقوله شهرهای جدید، در سال 1368 در ایران مطرح شد. در پی این سیاست، شهرهای جدیدی پیرامون کلانشهر تهران طراحی شدند که از مهم‌ترین این شهرها می‌توان به شهر جدید هشتگرد اشاره نمود که علی‌رغم معضلات متعدد از جمله عدم وجود سیستم‌های یکپارچه حمل‌ونقل و برنامه‌ریزی صحیح کاربری زمین، نتوانسته در دستیابی به اهداف خود موفق عمل نماید. در این پژوهش، ابتدا مبانی نظری شهر کم‌کربن مورد بررسی قرارگرفته سپس، برای 35 هکتار از اراضی بکر شهر جدید هشتگرد، سه سناریو پیشنهاد شده و با اندازه‌گیری میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای، توسط نرم‌افزار Communityviz، تولید گازهای گلخانه‌ای محاسبه شده است. جهت تحلیل دقیق‌تر معابر، از تکنیک تحلیل چیدمان فضا استفاده می‌شود. یافته‌ها نشان‌دهنده وجود ارتباط مستقیم بین فرم شبکه معابر، کاربری اراضی و تولید گازهای گلخانه‌ای است که با اعمال تغییر در فرم شبکه معابر، توسعه حمل‌ونقل یکپارچه و تغییر در پراکنش کاربری‌ها می‌توان تا 41 درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش حمل‌ونقل را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effects of Land Use and Transportation Network on Greenhouse Gas Emissions Based on Low-Carbon City Approach

نویسندگان [English]

  • Farshad Noorian 1
  • Arash Fathejalali 2
  • Tara Savojbolaghi 3
1 Associate Professor of Urban Planning, School of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.A. of Urban Planning, School of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 M.A. of Urban Planning, School of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, the effects of climate change are too tangible that drawn the international community's attention. The spread of this phenomenon has caused an increase in greenhouse gas emissions. On the other hand, the low-carbon city is a concept, which has attracted the global community. Also, land use planning affects greenhouse gas emissions due to determining the usage of the urban lands and the demand to travel. Therefore, Therefore, this can be achieved by developing criteria for applying the principles of the low carbon city in the process of land use planning and transportation planning. Moreover, the concept of the new town was raised in 1989 in Iran. As a result of this policy, new towns were designed around Greater Tehran, the most important of which is Hashtgerd. Despite the various issues, including the lack of integrated transportation systems and proper land use planning, it could not successfully achieve its goals. The current study first viewed the theoretical foundations of low-carbon. Then, three scenarios were suggested for 35 hectares of pristine lands in Hashtgerd, and the greenhouse gas production was calculated by measuring the amount of greenhouse gas emissions using CommunityViz Software. Space Syntax was also applied to scrutinize the roads. Findings show that there is a direct relationship between the form of the road network, land use, and greenhouse gas production. By applying changes in the form of the road network, development of the integrated transportation, and changing the Landuse distribution, the greenhouse gas emissions in transportation can be reduced up to 41%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Greenhouse Gases
  • Low-Carbon City
  • Land Use Planning
  • Transportation Planning
  • 35-Hectares Area
APA, Policy Guide on Planning & Climate Change. (2008). https://www.planning.org/policy/guides/adopted/energy.htm
Bagheri, A. (2015). The Importance of Concentration of Low Carbon Cities in Urban Management Structure, The First Annual Conference of Architecture, Urban Planning and Urban Management. https://civilica.com/doc/544455/
Beatley, T., & Wheeler, S. (2004). The Sustainable Urban Development Reader, Routdledge Press. https://www.routledge.com/Sustainable-Urban-Development-Reader/Wheeler-Beatley/p/book/9780415707763
Betsill, M., & Bulkeley, H. (2007). Looking Back and Thinking Ahead: A Decade of Cities and Climate Change Research. Local Environment. http://sciencepolicy.colorado.edu/students/envs_4800/betsill_2007.pdf
Building Low- Carbon Society, Ministry of the Environment, Japan, December. (2007). https://www.env.go.jp/earth/info/pc071211/en.pdf
Cervero, R., & Kockelman, K. (2017). Travel Demand and the 3Ds: Density, Diversity, and Design. Transportation Research Part D: Transport and Environment. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1361920997000096
Cheng, W.H., & Chang, H.S. (2014). An Exploration of Efficiency and Influencing Factors of  Low Carbon City, Real Corp. https://conference.corp.at/archive/CORP2012_99.pdf
Goleij, M.R., & Sharifzadegan, M.H. (2014). Strategic Planning of Urban Sustainable Development by Focousing on Low Carbon City Approach, University of Shahid Beheshti. https://centlibrary.sbu.ac.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-16a5mbgcja 
Hussey, C.M., & Wei, T. (2009). Assessing Local Land use Planning Awareness, Analysis, and Actions for Climate Change. International Journal of Climate Change Strategies and Management, 368-381. https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=arch_crp_facultyschol
IPCC, Climate Change Synthesis Report: Mitigation Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. (2007). Cambridge, UK: Cambridge University Press.  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ar4_syr_full_report.pdfTang
IPCC, Climate Change. (2007). Synthesis Report: Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. https://www.ipcc.ch/report/ar4/syr/
Kwi-Gon, K. (2018). Low-Carbon Smart Cities Tools for Climate Resilience Planning, Springer Press. https://www.semanticscholar.org/paper/Low-Carbon-Smart-Cities%3A-Tools-for-Climate-Planning-Kim/dfdb0f2187c9eaaf827fae217a329c315796e10c
Lawrence, D.F., & Engelke, P. (2005). Multiple Impacts of the Built Environment on Public Health: Walkable Places and the Exposure to Air Pollution. https://doi.org/10.1177/0160017604273853
Lawrence, F., Engelke, F., & Schmid, T. (2003). Health and Community Design: The Impact of the Built Environment on Physical Activity. https://www.researchgate.net/publication/37717305_Health_and_Community_Design_The_Impact_Of_The_Built_Environment_On_Physical_Activity/link/53f4c8e20cf2888a74911b59/download
Master Plan of Hashtgerd New Town. (2006). Ministry of Road and Urban Development. https://www.mrud.ir/
Reed, R., & Wikinson, S. (2009). International Comparison of Sustainable Rating Tools. The Journal of Sustainable Real Estate (JOSRE), 1, 1-22. http://www.josre.org/wp-content/uploads/2009/12/international-comparison-of-sustainable-rating-tools.pdf
Roseland, M. (2012). Eco-city Dimensions: Healthy Community, Healthy. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264275197000036?via%3Dihub
United Nations. (2011). Women, Gender Equality and Climate Change, 28-32. https://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/downloads/Women_and_Climate_Change_Factsheet.pdf
World Bank Report Development and Climate Change. (2011). 15-20. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/4387/9780821379875_overview.pdf
Zabrdast, E. (2001). Application of "Hierarchical Analysis Process" in Urban and Regional Planning. Journal of Fine Arts, 10. https://jhz.ut.ac.ir/article_13624_2bf4e3907f825cf5f07eb3af7820579e.pdf
Zhang, L. (2011). Alternative Scenarios for the Development of a Low-Carbon City: A Case Study of Beijing. Energies, 4, 2225-2310. https://pdfs.semanticscholar.org/c786/c7cef0d2cdfbc562f268b615d6aa49146ad3.pdf?_ga=2.245670791.284857540.1626519987-2124679439.1626519987