تبیین تجربه فضای مساجد جامع آذربایجان‌شرقی مبتنی بر نظریه اتمسفر فضا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

2 استادیار گروه معماری، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

3 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی،‌ دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه معماری، مؤسسه آموزش عالی اسوه معاصر، تبریز، ایران.

چکیده

توان بازآفرینش کیفیت فضایی تجربه‌شده در معماری سنتی ایران، مشروط به توان فهم دقیق و عمیق آن کیفیت‌های فضایی و تحلیل عناصر و اجزا و فضاهای آن‌هاست. یکی از مهم‌ترین عوامل در این زمینه تبیین تجربه‌ کیفیت فضایی در ذهن مخاطبان فضاست. این مسئله در مورد مسجد که مکان عبادت و تبلور امر قدسی است، اهمیت دوچندان می‌یابد. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل میزان تطبیق‌پذیری کیفیت فضایی مساجد جامع در آذربایجان‌شرقی با مؤلفه‌ها و شاخص‌های نظریه اتمسفر فضای معماری است تا بتوان آن کیفیت فضایی را بازتولید کرد. پرسش اصلی تحقیق آن است که چگونه می‌توان به اتکای مؤلفه‌های نه گانه نظریه اتمسفر فضا می‌توان کیفیت فضایی پنج مسجد جامع در آذربایجان‌شرقی را مورد تحلیل قرار داد؟ رویکرد تحقیق، کیفی و روش تحلیل داده‌ها، تحلیل سلسله‌مراتبی و بررسی قیاسی- تطبیقی است. داده‌های گردآوری‌شده از مطالعات کتابخانه‌ای و پژوهش‌های میدانی همچون تجربه فضا و گفت‌وگو با کاربران، از طریق نرم‌افزارهای دپث‌مپ و اکسپرت چویس وزن‌دهی و ارزیابی شده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد مسجد جامع تبریز با وزن ۲۸۸ بیش‌ترین کیفیت و قوی‌ترین اتمسفر فضایی را دارد و مسجد جامع سراب در رتبه دوم قرار گرفته است. در کیفیت‌های ثابت، بدن معماری، تناسبات عناصر و اجزا و جسمانیت ساختمان با وزن ۳۴۷ بیش‌ترین اهمیت را در خلق اتمسفر فضایی داشته است. در معیارهای متغیر، تابش نور آفتاب در فضا با وزن ۴۱۲ بیش‌ترین اهمیت را دارد و دمای فضا و سلسله‌مراتب فضایی به ترتیب عوامل تأثیرگذار بعدی هستند. در نتیجه‌گیری بحث می‌توان تحلیل کرد که مساجد جامع در آذربایجان‌شرقی واجد جسمانیت سنگین، فضاهای به‌طور عمده بسته و رنگ به‌طور عمده گرم حاصل از کاربرد آجرهای قرمزی که از خاک قرمزرنگ آذربایجان ساخته می‌شود و با تابش آفتاب بر سطح آن‌هاست تا بتواند دمای فیزیکی و احساسی گرمی را ایجاد کند و کیفیتی دل‌نشین برای نمازگزاران و عبادت‌کنندگان در مراسم دینی فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Experience of Spatial Quality of Jame Mosques in East Azerbaijan Based on the Space Atmosphere Theory

نویسندگان [English]

  • Shohreh Bagherzadeh Kasiri 1
  • Mehrvash Kazemi Shishavan 2
  • Akram Hoseini 3
  • Mehdi Seyed Almasi 4
1 Ph.D. of Architecture, Department of Architecture, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
2 Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
3 Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, Osvesh Moaser Institute of Higher Education, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Recreating the experienced spatial quality in the traditional architecture of Iran depends on the accurate and deep understanding of those spatial qualities and analyzing their elements, components, and spaces. One of the most significant factors in this regard is explaining the experience of the spatial quality in the space users’ minds. It becomes more important in mosques that are for praying and the manifestation of the sacred affair. The present study aimed to analyze the compatibility of the spatial quality of Jameh mosques in East Azerbaijan with the components and indicators of the architectural space atmosphere theory to regenerate its spatial quality. The main research question is how the spatial quality of five Jameh mosques in East Azerbaijan can be analyzed based on the nine components of the space atmosphere theory. The research approach was qualitative, and the data analysis method was the hierarchal analysis and deductive-comparative method. The data collected from the library studies and field research, such as experiencing space and interviewing with users, were evaluated and weighted using Depth Map software and Expert Choice. The results showed that Tabriz Jameh Mosque (0.288) had the highest quality and strongest space atmosphere, and Sarab Jameh Mosque ranked the next. In static qualities, the body of architecture, proportions of the elements and components, and the solidity of the building (0.347) were the most important elements in creating space atmosphere. In dynamic criteria, light on things (0.412) were the most important elements, and temperature of space and levels of intimacy were the next influential factors. It can be concluded that Jameh Mosques of East Azerbaijan have heavy solidity, generally closed spaces, and warm colors due to the use of red bricks made from the red soil of Azerbaijan and solar radiation on their surface to create warm physical and sensory temperature and provide a pleasant quality for prayers in the religious ceremonies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural Space Quality
  • Space Atmosphere
  • Architecture and Sensory Perceptions
  • Mosques of East Azerbaijan
  • The Architecture of Iranian Mosques
Adcock, R. (2003). What Might it Mean to be an ‘Interpretivist’? Qualitative Methods, 1(2), 16-18. https://b2n.ir/908319
Ajorloo, B. (2010). An Introduction to the Azerbaijani Style of Architecture. Bagh-e Nazar Journal, 7 (14), 3-14. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=193612
Akbari, A. (2018). A Philosophical Notes on Theoretical Basis of Architecture, Qazvin: Jahade Daneshgahi. https://www.researchgate.net/publication/339612885_A_Philosophical_Notes_on_Theoretical_Bases_of_Architecture
Akbari, A., &  Nirroomand Shishavan, M. (2019). The Status of Lived Experience from the Perspective of Philosophy of Body in Process of Designing and Creating Place. Quarterly Journal of Philosophical Investigations, 13 (26), 43-71. https://philosophy.tabrizu.ac.ir/article_8023_84428a35bc0df6222119b6e18250e34e.pdf
Azad, M. (2005). A Study on the Evolution of Sassanid Religious Buildings into Early Islamic Buildings in Iran, Doctoral Thesis, Tehran: Tarbiat Modarres University.
‌Bachelard, G. (2013). The Poetics of Space, Persian (M. Kamali, and M. Shirbacheh, Trans.). Tehran: Roshangaran. https://philpapers.org/rec/BACTPO-4
Bazargan, A. (2010). Introduction to Qualitative and Mixed Research Methods, Tehran: Didar Publications. https://b2n.ir/845390
Beheshit, S. M. (2010). Iranian Mosque, Place of the Believer’s Ascension, Tehran: Rozaneh. https://b2n.ir/062883
Böhme, G. (2016). The aesthetics of atmospheres. Routledge. https://b2n.ir/409161
Böhme, G. (2017). Atmospheric Architectures: The Aesthetics of Felt Spaces. Bloomsbury Publishing. https://philarchive.org/rec/BHMAAT-3?all_versions=1
Borch, C. (2014). The Politics of Atmospheres: Architecture, Power, and the Senses. In Architectural Atmospheres (60-89). Birkhäuser Verlag. https://www.forskningsdatabasen.dk/en/catalog/2286779917
Eliasson, O. (2016). Unspoken Spaces. London: Thames & Hudson. https://journals.openedition.org/critiquedart/23176
Gibson, J. (1979). The Eecological Approach to Visual Perception: Classic Edition, Boston: Houghton Mifflin. https://b2n.ir/919023
Golestani, N., Miri, S., & Motalebi, Gh. (2016). Mosques Forecourt Place Yesterday and Today in the Formation and Strengthening of Behavioral Setting. Journal of Urban and Rural Management, 15 (43), 515-534. http://ijurm.imo.org.ir/article-1-993-en.html
Golestani, S., Hojat, I., Saedvandi, M. (2018). “A Survay on Spatial Integration and its Evolutionary Progress in Iranian Ancient Mosques”. Honar-ha-ye-Ziba, 22(4), 29-44. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=583066
Griffero, T. (2016). Atmospheres: Aesthetics of Emotional Spaces. Routledge. https://b2n.ir/732973
Haji Ghasemi, K. (2011). Reflecting on the Meaning of and Understanding Persian Islamic Architecture. SOFFEH, 21(52),7-18. http://sofeh.sbu.ac.ir/article/view/20331
Havik, K., Teerds, H., & Tielens, G. (2013). Building Atmosphere. OASE Journal for Architecture, 91, 3-12. https://b2n.ir/237056
Heidegger, M. (1977). The Age of the World Picture, in: Heidegger, M. the Question Concerning Technology and other Essays, Harper & Row (New York), 134. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-25249-7_3
Jay, M. (1993). Sartre, Merleau-Ponty, and the search for a new ontology of sight, in Levin, 149. https://philpapers.org/rec/JAYSMA
Kabirsaber, M.B., & Amjad Mohamadi, A. (2019). Nature, Politics and Architecture; Reading Out the Interaction of Nature, Politics and Culture Components in the Architecture Creating Process of Tabriz Blue Mosque. Iran University of Science & Technology, 7(1),107-126. http://jria.iust.ac.ir/browse.php?a_id=1131&sid=1&slc_lang=en
Lang, J. (2009). Creating Architectural Theory, Persian (A, Eynifar. Trans.). Tehran: University of Tehran Press. https://ci.nii.ac.jp/naid/10007184084/
Merleau-Ponty, M. (2012). The World of Perception, Persian (M. Jaber alansar, Trans.). Tehran: Qoqnoos. http://www.academia.edu/download/7936848/Merleau-Ponty-the-world-of-perception.pdf
Nobakht, M.B. (2017). Advanced Research Method, 5th edition, Tehran: Jahad-e Daneshgahi. https://b2n.ir/505444
Noghrekar, A. (2018). Explaining Architecture and Urban Design Based on Islamic-Iranian Identity, in collaboration with Hamzehnejad and Ranjbar Kermani, Qazvin: ACECR Press. https://b2n.ir/951840
Pallasmaa, J (2013). The Thinking Hand: Existential and Embodied Wisdom in Architecture, Persian translated by Akbari, A., Tehran: Parham Naghsh. https://b2n.ir/733151
Pallasmaa, J. (2012). The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses. John Wiley & Sons. https://b2n.ir/871562
Pallasmaa, J. (2013). Encounters: Architectural Essay. Helsinki: Rakennustieto. http://www.openbibart.fr/item/display/10068/856587
Pirnia, M.K. (2004). Stylistics of Iranian Architecture, Tehran: Soroush Danesh. https://b2n.ir/136409
Qayyoomi Bidhendi, M. (2013). The Theory of “Living Time” in Periodization of Iranian Architectural History. International Journal of Architecture and Urban Development, 3 (1), 29-34. http://ijaud.srbiau.ac.ir/article_585_3.html
Sartipi, B., & Valibeyg, N. (2017). Analysis of Visual Perception Based on the Geometry of Brickwork Behind the Vaults of Hakim Mosque of Isfahan with Gestalt approach. Journal of Urban and Rural Management, 16(48), 169-178. http://ijurm.imo.org.ir/article-1-1983-fa.html
Sartre, J. (2004). The Imaginary: A Phenomenological Psychology of the Imagination,(J. Webber, Trans.). London and New York: Routledge. https://b2n.ir/106279
Schmitz, H. (2016). Atmospheric spaces. Ambiances. Environnement Sensible, Architecture et Espace Urbain. https://journals.openedition.org/ambiances/711
Yeganeh, M., & Hashemi Shahraki, M. (2017). Examination of Decorations and Motifs Used in Architectural and Urban Monuments of the Ilkhani Period (Case Study of Soltanieh Dome and Tabriz Mosque). Journal of Urban and Rural Management, 16(48),393-400. http://ijurm.imo.org.ir/article-1-1996-fa.html
Zumthor, P. (2019). Atmospheres: Architectural Environments, Surrounding Objects, Persian (A. Akbari, Trans.) 4th edition. Tehran: Parham Naghsh. https://b2n.ir/795407
Zumthor, P., Binet, H., & Lending, M. (2018). A Feeling of History. Scheidegger & Spiess. https://www.scheidegger-spiess.ch/index.php?pd=ss&lang=en&page=books&book=909