مطالعه تطبیقی خانه‌های تاریخی و معاصر کرمانشاه به منظور شناسایی شیوه‌های توانمندسازی خرد فضاها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیارگروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

فضا به‌عنوان جوهره معماری نیازمند شیوه‌هایی جهت تقویت و استفاده بهینه از خرد فضاها است که از آن‌ها به‌عنوان شیوه‌های توانمندسازی خرد فضا یاد می‌شود. شیوه‌هایی که جامعه‌ها در زمان و مکان مشخص، برای توانمندسازی فضا در تعامل با سرزمین، تاریخ و توان‌های محیطی و همچنین شیوه زندگی خود استفاده کرده‌اند. هدف این پژوهش بررسی شیوه‌های توانمندسازی خرد فضاها در خانه می‌باشد؛ تا در این شیوه‌ها، راهکارهای مؤثر برای بهبود کیفیت مسکن معاصر به‌دست آید. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش‌ها است: شیوه‌های توانمند‌سازی خرد فضاها کدامند؟ شیوه‌های توانمندسازی خرد فضاها در خانه‌های تاریخی و معاصر به چه شکل می‌باشد؟ چه راهکارهایی برای استفاده از شیوه‌های توانمندسازی خردفضاها در مسکن امروز وجود دارد؟ این تحقیق به روش کیفی انجام شده و برای ارزیابی نهایی از تحلیل داده‌ها بهره گرفته‌است. این مطالعه ابتدا به باز تعریف مفاهیم و روش‌های توانمندسازی خرد فضاها می‌پردازد و در ادامه با برگزیدن خانه‌های دوره قاجاریه، پهلوی و معاصر از سه بافت کهن، میانی و جدید شهر کرمانشاه به‌عنوان منبع و با مطالعات میدانی و حضور در این خانه‌ها به بررسی خردفضاها و بررسی تطبیقی این خانه‌ها پرداخته است.در این مسیر از مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای و تحلیل نقشه‌ها استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که تفاوت معماری سنتی و معماری امروزی در چگونگی طراحی همگرا و واگرا در عناصر معماری می‌باشد. سازمان فضایی خانه که در خانه‌های سنتی به‌صورت همگرا، جوانب گوناگونی ازجمله پاسخگویی به شیوه زندگی، ایجاد تنوع نوری و چشم‌اندازی، برقراری ارتباط متقابل با طبیعت و تأمین ایستایی و آسایش را نظام می‌بخشید و یکپارچه می‌ساخت، در خانه‌های معاصر به سمت واگرایی سوق داده می‌شود. شیوه‌های طراحی همگرا مستلزم استفاده از شیوه‌های توانمندسازی خردفضاهاست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Historical and Contemporary Houses in Kermanshah to Recognize Micro-Space Empowerment Methods

نویسندگان [English]

  • Faezeh Taheri Sarmad 1
  • Alireza Einifar 2
  • Azadeh Shahcheraghi 3
1 Ph.D. Student of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor of Architecture, Department of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Architecture, Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

To enhance the performance of space, as the essence of architecture, it is required to strengthen and optimally use micro-spaces. The methods applied to this end are referred to as "micro-space empowerment methods". These methods have been applied at specific times and in given places to organize space by each society to interact with the territory, history, environmental capabilities, as well as lifestyle. The present study aims to investigate the empowerment methods of micro-spaces in the home to identify effective solutions to improve the quality of contemporary housing. So, the research questions are as follows: What are the micro-space empowerment methods? How are the micro-spaces in historical and contemporary houses empowered? How can micro-space empowerment methods be applied in today's housing? The present study is qualitative research carried out using data analysis. In the present study, first, the concepts related to micro-space empowerment are redefined and micro-space empowerment methods are described. Next, three houses belonging to three Qajar, Pahlavi, and contemporary eras are selected from the three old, middle, and new textures of Kermanshah City as a source, and their micro-spaces are studied and compared by library studies, field studies, and observations. The results indicate that traditional architecture and modern architecture are different in the design of architectural elements. In traditional houses, there is a convergent spatial organization through which various aspects such as responding to lifestyle, diverse lighting and landscape, interaction with nature, and comfort, are organized and integrated, while in contemporary houses, they are provided in a divergent design. Convergent design methods require the use of micro-space empowerment methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Space Empowerment
  • Space Definition
  • Space Composition
  • Space Adaptation
Abdollahzadeh, M., & Arjhmand, M. (2012). In Search of the Characteristics of Iranian House for the Study of Life Style in Traditional Shiraz Homes. Motaleate Shahre Irani Islami Journal. 10, 1-15. HTTP://IIC.ICAS.IR
Akhavizadegan, H., & Rasekh, K. (2013). Survey of Architecture and its Position in the Interior Architecture. Third Conference on interior Architecture and Decoration.
Archives of Kermanshah Cultural Heritage and Handicrafts and Tourism Organization.(2018).
Ardalan, N., & Bakhtiar, L. (2012). Sense of Unity: The Role of Tradition in Iranian Architecture. Tehran: Yaghmaei Publishing.
Arjmandi, H., Moh Tahir, M., Shabankareh ,H., Shabani, M., & Mazaheri, F. (2011). Psychological and Spiritual Effects of Light and Color from Iranian Traditional Houses on Dwellers. Social Sciences and Humanities Journal, 6(2). 87-102.https://novinshahr.com/product/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%A7/
Asefi, M., & Imani, E. (2012). Rooting and Understanding the Transforming Factors of the Spirits of Iranian Architecture Past During the Time, Originality of the Past, Now. The Hoviate Shahr Jouranal.19,17-30. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=236578
Boroumand Sorkhabi, H. (2009). In Search of Identity of Kermanshah City. Tehran: Research Center for Urban Planning and Architecture Publishing.
Grotter, J. (2014).  Aesthetics in Architecture, (J. Pakzad, & A. Homayoun, Trans.). Shahid Beheshti University Press, Tehran.
Haerimazandarani, M. (2008). House, Culture, Nature. Tehran: Urban and Architectural studies Publishing.
Haerimazandarani, M., Malekoti, A., &Esmaeili, S. (2013). Multi-knowledge Approach to the Architecture of Historic Iranian House in the Examined Case of 87 Drop-out Houses in Six Cities of the Country. Architecture and Urban Design Latter Journal, 12,117. HTTPS://ELMNET.IR/VSLG?URL=HTTPS%3A%2F%2FWWW.MAGIRAN.COM%2FPAPER%2F1248297&TYPE=0&ID=934894
Hashemi, J., Toghroljordi, M., Asefi, M., & Mohajeri, M. (2017). The Extensibility of Creating Man-made Space in Opening Spaces of Traditional Kerman Houses. Islamic Architecture studies Journal, 14, 4-20. HTTP://JRIA.IUST.AC.IR/ARTICLE-1-691-FA.HTML
Lang, J. (2009). Creation of Architectural Theory, (A. Einifar, Trans.). Tehran: University of Tehran Press.
Memarian, G. (2010). Travel on Theoretical Foundations of Architecture. Tehran: Soroush Danesh Publishing.
Noghreh kar, A. (2010). Theoretical Basis of Architecture. Tehran: Payame Noor Publishing.
Shakouri, R., & Khamoushi, S. (2016). Quality of Flexibility in the Iranian Architectural Tradition of the Pttern of Abdominal Room in Iranian House, Case Lari House of Yazd. Housing and Village Environment Journal. 159, 119-132. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=359567
Valiani, K., & Hosseinian, M. (2014). The Role of Arctic Windows in Empowering Space in Iranian Homes. National Conference on Architecture and Sustainable Urban landscape. https://civilica.com/doc/290224/