تبیین دیالکتیک گسست و پیوند در معماری مسکونی معاصر تهران مبتنی بر تحول فضاهای باز و بسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

با افزایش قیمت زمین و کالایی شدن آن در دوران معاصر، مساحت خانه‌ها رفته‌رفته کم‌تر شده است و خانه‌های حیاط‌دار به واحدهای کوچک آپارتمانی تبدیل شده است. ازاین‌رو، رابطه ساکنان خانه‌ با طبیعت در حیاط و نیز با فضای بیرون از خانه به‌مثابه فضای عمومی دچار تحولات ماهوی شده است. معماری مسکونی معاصر ایران، در گذار از سنت به مدرنیته بیش از هر چیز نسبت خود با محیط بیرون را بازتعریف کرده و نحو جدیدی از گسست و پیوند دیالکتیکی را آزموده است. بنابراین، پرسش از نسبت بین پارامترهای گسست و پیوند با الگوهای شاخص مسکن معاصر تهران، مبتنی بر نقش فضاهای باز و بسته مطرح می‌شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه‌ پارامترهای گسست و پیوند در الگوهای شاخص معماری مسکونی معاصر تهران شامل سه الگوی سنتی (حیاط مرکزی‌های اوایل قاجار)، سنتی- معاصر (ویلایی‌های حیاط یک‌طرفه پهلوی اول و دوم) و معاصر (آپارتمان‌های بعد از انقلاب) است تا بر این اساس بتوان دیالکتیک گسست و پیوند را در فضاهای باز و بسته تبیین نمود. با استفاده از روش تحقیق توصیفی با رویکرد کیفی، پارامترهای گوناگون گسست و پیوند خانه‌های تهران و ویژگی‌های چیدمان فضا از مطالعات کتابخانه‌ای معتبر شناسایی شده است. سپس رابطه‌ میان پارامترهای گوناگون گسست و پیوند و شاخص‌های چیدمان فضا از طریق استدلال منطقی بررسی شده است. ذیل قضیه‌ تجربی استدلال منطقی، تحلیل نمونه‌های موردمطالعه، از طریق قیاس زوجی در فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی در نرم‌افزار اکسپرت چویس و ذیل قضیه‌ تحلیلی، از طریق تحلیل نمونه‌ها در نرم‌افزار دپث مپ، پارامترهای گسست و پیوند بر سه الگوی اصلی از طریق تکنیک چیدمان فضا، موردسنجش قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل‌ها نحوه تعامل انسان ایرانی با طبیعت در فرآیندهای مدرن شدن را نشان می‌دهد و می‌رساند که فضای باز و نیمه‌باز واحدهای مسکونی، ماهیت خویش را نسبت به گذشته از دست داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Dialectic of Discontinuity and Interconnection in Contemporary Residential Architecture of Tehran based on the Evolution of Open and Closed Spaces

نویسندگان [English]

  • Shadi Parto 1
  • Saeid Salehi 1
  • Ali Akbari 2
  • Hossein Abolhasan Tanhaei 3
1 Department of Architecture, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
2 Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Yadegar-e- Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

With the rise in land value and its commodification in the contemporary era, the area of houses has been gradually reduced, and the houses with courtyards have been turned into small apartments. Hence, the residents' relationship with nature in the yard and the outdoor space, as a public space, has faced substantial changes. The contemporary residential architecture of Iran has redefined its relationship with the outdoor space more than anything in the transition from tradition to modernity and has explored a new way of dialectic discontinuity and interconnection. Therefore, the research question is the relationship between the parameters of the discontinuity and interconnection and the prominent patterns of the contemporary housing of Tehran based on the role of the closed and opened spaces. The current research aimed to study the relationship between the parameters of the discontinuity and interconnection in the prominent patterns of the contemporary residential architecture of Tehran, including three patterns- traditional (courtyard at the early Qajar era), traditional-contemporary (villa houses with a courtyard in the first and second Pahlavi era), and contemporary (apartments after the Islamic revolution)- based on which the dialectic of discontinuity and interconnection in the open and closed spaces can be explained. Various parameters of the discontinuity and interconnection of the houses in Tehran and the space syntax features were identified using valid library studies and the qualitative descriptive research method. Then, the relationship between the various parameters of the discontinuity and interconnection and the indicators of the space syntax were studied using logical reasoning. The case studies in the experimental theorem of logical reasoning were analyzed using pairwise comparison in the analytical hierarchy process by Expert Choice. Also, the parameters of the discontinuity and interconnection on the three main patterns were evaluated using the space syntax method by DepthMap software in the analytical theorem. The results of analyzing the Iranian human's interaction with nature in the modernization processes show that the open and semi-open spaces in the residential units have lost their nature than in the past.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residential Architecture of Iran
  • Contemporary Architecture of Tehran
  • Dialectic of Discontinuity and Interconnection
  • Open and Closed Spaces
  • Internal and External Relations
Aghalatifi, A., & Hojat, I. (2019). Impression of Meaning of Home from Physical Transformation in Contemporary Era of Tehran. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 23(4), 41-54. 10.22059/JFAUP.2018.219937.671690
Arnheim, R. (1977). The Dynamics of Architectural Form. University of California Press.
Asefi, M., & Imani, E. (2016). Redefining Design Patterns of Islamic Desirable Contemporary Housing through Qualitative Evaluation of Traditional Homes. Iran University of Science & Technology, 4 (2),56-74. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=566186
Bachelard, G. (2013). The Poetics of Space. (New York; 1964).( M. Kamali, & M. Shirbacheh, Trans.). Tehran: Roshangaran.
Fakouhi, N., & Ghaznavian, Z. (2013). Anthropological Study of Desirable Spatial Diversity from the Perspective of Residents of Tehran, Alborz and Qazvin Urban Homes. Iranian Journal of Anthropology Research, 2(2), 29-52. 10.22059/ijar.2013.50665
Farokhzad, M., & Modiri, I. (2014). Examining the Principles of Open Space Design with Regard to Iran's Architecture and Urban Background. Journal of Islamic-Iranian City, 4(16), 81-96. http://iic.icas.ir/image/Journal/Article/No16/7.pdf
Groat, L.N., & Wang, D. (2013). Architectural Research Methods. John Wiley & Sons.
Haeri Mazandrani, M. (2009). Home, Culture, Nature: A Study of the Architecture of Historical and ontemporary Homes. Tehran: Iranian Center for Urban Planning and Architecture.
Hayward, D.G. (1975). Home as an Environmental and Psychological Concept. Landscape, 20, 2-9. 
Kamlipour, H., Memarian, G.H., Faizi, M., & Mousavian, S.M.F. (2012). Formal Classification & Spatial Configuration in Vernacular Housing: A Comparative Study on the Zoning of the Reception Area in Traditional Houses of Kerman Province. JHRE, 31 (138), 3-16. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=265577
Keramati, Gh. (2007). Soft Space and Hard Space Companion in Persian Architecture (Dissertation). Tehran: Islamic Azad University, Science and Technology Branch.
Khakpour M, Ansari M, Tahernian A.(2010).The typology of houses in old urban tissues of Rasht. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi. 2(41), 29-42. 20.1001.1.22286020.1389.2.41.3.0
Khamenehzadeh, H. (2017). An Introduction to the Concept of Privacy and how it is realized in the House Life-World1 Comparative Study in Pre-modern and Modern Iranian Houses. The Monthly Scientific Journal of Bagh- E Nazar, 14(49), 33-44. http://www.bagh-sj.com/article_47438.html
Kiaee, M., Soltanzadeh, H., & Heidari, A. (2019). Measure the Flexibility of the Spatial System Using Space Syntax (Case Study: Houses in Qazvin). The Monthly Scientific Journal of Bagh- E Nazar, 16(71), 61-76. 10.22034/BAGH.2019.86874
Kiani, M., Behjou, A., &Rastian Tehrani, N. (2016). Spatial Continuity in Contemporary Iranian Architecture. BSNT, 5(3), 52-67. http://ensani.ir/fa/article/430162/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
Marcus, C.C. (2006). House as a Mirror of Self: Exploring the Deeper Meaning of Home. Nicolas-Hays, Inc.
Memarian Gh. (2008). Introduction to Iranian Residential Architecture: Introverted and Extraverted Typology. 5th edition. Tehran: Soroush Danesh.
Naghizadeh, M., Zare, M., & Hariri, Sh. (2012). The Nature in the Courtyard, a Comparison Approach in Kashan Residences. Hoviatshahr, 6(12), 49-60. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/987739/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
Nasir Salami, M., & Sohangir, S. (2013). Strategies for Improving the Quality of Human-Environment Interactions with Environmental Psychology. Psychological Researches, 5(19), 79-100. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1020476
Nikghadam, N. (2013). Patterns of Semi-Open Spaces in Vernacular Houses of Dezful, Bushehr and Bandar-e-Lenge Considering Climate Atributes. Honar – ha – ye – Ziba-Memari-Va-Shahrsazi, 18(3), 54-69. 10.22059/JFAUP.2013.51319
Norberg-Schulz, C. (2013). The Concept of Dwelling on the Way to Figurative Architecture. 1985. (A. Yarahmadi, Trans.). 5th edition. Tehran: Agah.
Pakzad, J., & Bozorg, H. (2016). The ABC of Environmental Psychology for Designers. 4th edition. Tehran: Armanshahr.
Partovi, P. (2013). Phenomenology of Place. Tehran: Farhangestan Honar.
Rapoport, A. (1969). House Form and Culture. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
Sichani Ghasemi M, Memarin Gh.(2010). Typology of Ghajar Era House in Isfahan. Hoviatshahr. 4(7), 87-94. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127091
Soltanzadeh, H. (2011). The Role of Geography on Formation Courtyards in Traditional Houses in Iran. Human Geography Research Quarterly, 43(75), 69-86. http://ensani.ir/fa/article/260926
Tabatabaie Ebrahimi, S.A., & Tafazzoli, Z. (2019). The Narrative of Home: A Method for Interpretation and Representation of the Desirability of the Lived Experience of Being At Home. JIAS, 1 (14), 125-147. http://jias.kashanu.ac.ir/article-۱-۱۸۰۵-fa.html
Tanhaei, H. (2014). The Sociology of Knowledge and the Epistemology of Theory. Tehran: Bahman Borna.