خیابانگردی در میان چشم اندا زهای سینمایی کلانشهر مدرن و تجربه مدهوشی در مواجهه با بازی نورها و سایه های شهری، مطالعه موردی: فیلم برلین؛ سمفونی یک شهر بزرگ (1927)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه سینما، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

در مطالعات فیلم سال های اخیر، ارتباط میان سینما و فرهنگ فضایی و بصری مدرنیته شهری مورد توجه نظریه پردازان قرار گرفته است. این نظریه پردازان معتقدند که به منظور درک فرهنگ سینمایی به مثابه بخشی از فرهنگ شهری و زندگی اجتماعی مدرن، باید تغییرات و دگرگونی های فضایی و بصری کلانشهری، به مثابه گهواره ظهور، رشد و گسترش سینما را مطالعه و بررسی کرد. در این مباحث، بر پیوندها و شباهت های میان تجربه نظاره گری سینمایی و تجربه ادراک فضاها و منظرهای کلانشهری تاکید می شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، با بهره گیری از رویکردی میان رشته ای می کوشد این نکته را آشکار سازد که تماشای منظرهای تماشایی و جلوه های سطحی زندگی شهری مدرن به وجود آورنده لذت زیبایی شناسانه نوینی بود که اساس و بنیان لذت تجربه نظاره گری سینمایی را نیز شکل می داد. پژوهش حاضر می کوشد آیین سینما رفتن را در بطن دیگر فعالیت های زندگی روزمره مدرن، و در ارتباط با مشخصه های نوظهور زندگی کلانشهری مورد بررسی قرار دهد. از این رو، خصوصا مشخصه های فضایی- بصری کلانشهر برلین مدرن در دوره وایمار مورد تمرکز قرار می گیرد. نزد بسیاری از نظریه پردازان، گستره شهری برلین دوره وایمار به مثابه یکی از درخشان ترین تبلورهای مدرنیته شهری در نظر گرفته می شود. در این راستا، مقاله از آرای زیگفرید کراکائر، نظریه پرداز مرتبط با مکتب فرانکفورت، به منظور تبیین مشخصه های تجربه شهری برلین مدرن و ارتباط آن با تجربه سینمایی بهره می گیرد. در بخش انتهایی مقاله، اثر شبه مستند والتر روتمان، برلین: سمفونی یک شهر بزرگ (1927) به عنوان نمونه موردی مباحث مطرح شده مورد مطالعه قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Streetwalking Amidst the Cinematic Landscapes of Modern Metropolis & Experience of Intoxication Encountering Urban Paly of Lights and Shadows: The Case of Berlin: Symphony of a Metropolis (1927)

نویسنده [English]

  • Alireza Sayyad
چکیده [English]

The present study, using descriptive-analytical method and using library resources, applying an interdisciplinary approach, seeks to make it clear that viewing spectacular views and surface effects of modern urban life has created a new aesthetic pleasure that formed to the pleasure of cinematic spectatorship experience. The study examines the ritual of attending to cinema in relation to other features of metropolitan life - such as modern architecture and urban planning, urban neon lights, advertising posters and billboards, rituals of window shopping. Hence, the research especially focuses on the spatial-visual features of the modern metropolis of Berlin in the Weimar period. The urban sphere of Weimar Berlin was, according to many theorists, one of the most brilliant crystallizations of urban modernity. In this regard, the paper particularly draws on the observations of Siegfried Kracauer, the theorist associated with the Frankfurt School. Considering the fact that in the issues related to urban modernization and the characteristics of the modern metropolis, the characteristics of the Berlin metropolis in the Weimar period are focused in this research, then in the final part Berlin: Symphony of a Metropolis (1927), by Walter Ruttmann is used as a case study of the topics covered in the article, and the representation of the urban experience in the images and scenes of this film will be analyzed. Many of the metaphorical issues raised in this work can be clearly traced in this work as one of the most brilliant films of the "urban genre" of the Weimar period. Examining the scenes of this film, especially the images of the fifth screen of the film, which focuses on the charms of Berlin's nightlife, it was found that Rothman's conscious work often refers to the cinematic quality of the modern city and this aspect of the metropolitan experience Is emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Architecture and Urban Development
  • Urban Advertising
  • Siegfried Krakauer
  • Walter Ruttmann
  • Berlin: Symphony of a Metropolis
Alter, A. (2009). Berlin, Symphony of a Great City (1927): City, Image, Sound. Weimar Cinema: An Essential Guide to Classic Films of the Era. N. Isenberg (ed.). New York: Columbia University Press, 224-248.
Benjamin, W. (2011). One-Way Street. (H. Farazandeh, Trans.). Tehran: Markaz Pub.
Benjamin, W. (1999). Illuminations: Essays and Reflections. (H. Zohn, Trans.). New York: Schocken.
Bruno, G. (2002). Atlas of Emotion: Journeys in Art, Architecture, and Film. London & New York: Verso.
Cowan, M. (2015). Walter Ruttmann and the Cinema of Multiplicity: Avant-Garde, Advertising, Modernity. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Colomina, B. (2001). Enclosed by Images: The Eameses’ Multimedia Architecture. Grey Room, (2), 6-29. http://csis.pace.edu/~marchese/TextImage/colomina_eames.pdf
Flickinger, B. (2007). Cinemas in the City: Berlin’s Public Space in the 1910s and 1920s. Film Studies, 10(1), 72-86. https://d-nb.info/1206541008/34
Friedberg, A. (1993). Window Shopping Cinema and the Postmodern. Berkeley: University of California Press, Berkeley.
Frisby, D. (1991). Deciphering the Hieroglyphics of Weimar Berlin: Siegfried Kracauer. Berlin: Culture and Metropolis. C. Haxthausen & H. Suhr (eds.). Minneapolis and Oxford: University of Minnesota Press, 152-165.
Gaughan, M. (2003). Ruttmann’s Berlin: Filming in a ‘Hollow Space’. Screening the City, M. Shiel & T. Fitzmaurice (eds.). New York: Verso, 41-57.
Gronberg, T. (1997). Beware Beautiful Women: The 1920s shopwindow mannequin and a physiognomy of effacement. Art History, 20(3), 375-396. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-8365.00068
Gunning, T. (1994). The Whole Town’s Gawking: Early Cinema and the Visual Experience of Modernity. Yale Journal of Criticism, 7(2), 189–201. https://www.proquest.com/openview/82b2701712cf7cae14cf93cbd- 615c528/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1819323
Hake, S. (2008). Topographies of Class: Modern Architecture and Mass Society in Weimar Berlin. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Hansen, M. (1991). Babel and Babylon: Spectatorship in American Silent Film. Cambridge: Harvard University Press.
Hansen, M. (1994). America, Paris, and the Alps Kracauer (and Benjamin) on Cinema and Modernity. Berlin: John F. Kennedy-Inst. https://www.jfki.fu-berlin.de/research/publications/workingpapers/workingpaper072.pdf
Huyssen, A. (2015). Miniature Metropolis: Literature in an Age of Photography and Film. Cambridge: Harvard University Press.
Killen, A. (2006). Berlin Electropolis: Shock, Nerves, and German Modernity. Berkeley: University of California Press.
Kracauer, S. (2005). The Mass Ornament: Weimar Essays. T. Levin (ed.). Cambridge: Harvard University Press.
Kracauer, S. (2016). Montage. The Documentary Film Reader: History, Theory, Criticism. J. Kahana (ed.). Oxford: Oxford University Press.
Lant, A. (2005). The Film Crowd. Moving Pictures: American Art and Early Film, 1880-1910. N. Mathews, C. Musser & M. Braun (eds.). Vermont: Hudson Hills, 159-164.
Leslie, E. (2006). Ruin and Rubble in the Arcades. Walter Benjamin and the Arcades Project. B. Hanssen (ed.). London: Continuum International Publishing Group, 87-112.
Levin, T. (2005). Introduction. The Mass Ornament: Weimar Essays. T. Levin (ed.). Cambridge: Harvard University Press.
Mennel, B. (2016). Cities and Cinema. (N. Pourmohammadreza & N. Eisapour, Trans.). Tehran: Bidgol Publication.
Muller, L. (1990). The Beauty of the Metropolis: Toward an Aesthetic Urbanism in Turn-of-the-Century Berlin. Berlin: Culture and Metropolis. C. Haxthausen & H. Suhr (eds.). Minneapolis and Oxford: University of Minnesota Press, 37-57.
Petro, P. (1997). Perceptions of Difference: Woman as Spectator and Spectacle. Women in the Metropolis: Gender and Modernity in Weimar Culture. K. von Ankum(ed.). Berkeley: University of California Press, 41-66.
Saunders, T. (1994). Hollywood in Berlin: American cinema and Weimar Germany. Berkeley: University of California Press.
Schivelbusch, W. (1986). The Railway Journey: The Industrialization and Perception of Time and Space. Berkeley: University of California Press.
Schivelbusch, W. (1995). Disenchanted Night: The Industrialization of Light in the Nineteenth Century. (A. Davies, Trans.). Berkeley: University of California Press.
Schlor, J. (1998). Nights in the Big City: Paris, Berlin, London 1840-1930. London: Reaktion Books.
Uricchio, W. (2008). Imag(in)ing the City: Simonides to the Sims. Cities in Transition: The Moving Image and the Modern Metropolis. A. Webber & E. Wilson(eds.). London: Wallflower Press, 102-112.
Venator, A. (2017). The Spotlight, the Reflector, the Electric Sign: Light Art and Technology in 1920s Germany. PhD Dissertation. Rice University. https://hdl.handle.net/1911/95636.
Ward, J. (2001). Weimar Surfaces: Urban Visual Culture in 1920s Germany. Berkeley: University of California Press.
Whyte, I. (1998). Modern German architecture. Cambridge Companion to Modern German Culture. E. Kolinsky & W. van der Will (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 282-301.