خیابانگردی در میان چشم اندا زهای سینمایی کلانشهر مدرن و تجربه مدهوشی در مواجهه با بازی نورها و سایه های شهری، مطالعه موردی: فیلم برلین؛ سمفونی یک شهر بزرگ (1927)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه سینما، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

در مطالعات فیلم سال های اخیر، ارتباط میان سینما و فرهنگ فضایی و بصری مدرنیته شهری مورد توجه نظریه پردازان قرار گرفته است. این نظریه پردازان معتقدند که به منظور درک فرهنگ سینمایی به مثابه بخشی از فرهنگ شهری و زندگی اجتماعی مدرن، باید تغییرات و دگرگونی های فضایی و بصری کلانشهری، به مثابه گهواره ظهور، رشد و گسترش سینما را مطالعه و بررسی کرد. در این مباحث، بر پیوندها و شباهت های میان تجربه نظاره گری سینمایی و تجربه ادراک فضاها و منظرهای کلانشهری تاکید می شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، با بهره گیری از رویکردی میان رشته ای می کوشد این نکته را آشکار سازد که تماشای منظرهای تماشایی و جلوه های سطحی زندگی شهری مدرن به وجود آورنده لذت زیبایی شناسانه نوینی بود که اساس و بنیان لذت تجربه نظاره گری سینمایی را نیز شکل می داد. پژوهش حاضر می کوشد آیین سینما رفتن را در بطن دیگر فعالیت های زندگی روزمره مدرن، و در ارتباط با مشخصه های نوظهور زندگی کلانشهری مورد بررسی قرار دهد. از این رو، خصوصا مشخصه های فضایی- بصری کلانشهر برلین مدرن در دوره وایمار مورد تمرکز قرار می گیرد. نزد بسیاری از نظریه پردازان، گستره شهری برلین دوره وایمار به مثابه یکی از درخشان ترین تبلورهای مدرنیته شهری در نظر گرفته می شود. در این راستا، مقاله از آرای زیگفرید کراکائر، نظریه پرداز مرتبط با مکتب فرانکفورت، به منظور تبیین مشخصه های تجربه شهری برلین مدرن و ارتباط آن با تجربه سینمایی بهره می گیرد. در بخش انتهایی مقاله، اثر شبه مستند والتر روتمان، برلین: سمفونی یک شهر بزرگ (1927) به عنوان نمونه موردی مباحث مطرح شده مورد مطالعه قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Streetwalking Amidst the Cinematic Landscapes of Modern Metropolis & Experience of Intoxication Encountering Urban Paly of Lights and Shadows: The Case of Berlin: Symphony of a Metropolis (1927)

نویسنده [English]

  • Alireza Sayyad
چکیده [English]

The present study, using descriptive-analytical method and using library resources, applying an interdisciplinary approach, seeks to make it clear that viewing spectacular views and surface effects of modern urban life has created a new aesthetic pleasure that formed to the pleasure of cinematic spectatorship experience. The study examines the ritual of attending to cinema in relation to other features of metropolitan life - such as modern architecture and urban planning, urban neon lights, advertising posters and billboards, rituals of window shopping. Hence, the research especially focuses on the spatial-visual features of the modern metropolis of Berlin in the Weimar period. The urban sphere of Weimar Berlin was, according to many theorists, one of the most brilliant crystallizations of urban modernity. In this regard, the paper particularly draws on the observations of Siegfried Kracauer, the theorist associated with the Frankfurt School. Considering the fact that in the issues related to urban modernization and the characteristics of the modern metropolis, the characteristics of the Berlin metropolis in the Weimar period are focused in this research, then in the final part Berlin: Symphony of a Metropolis (1927), by Walter Ruttmann is used as a case study of the topics covered in the article, and the representation of the urban experience in the images and scenes of this film will be analyzed. Many of the metaphorical issues raised in this work can be clearly traced in this work as one of the most brilliant films of the "urban genre" of the Weimar period. Examining the scenes of this film, especially the images of the fifth screen of the film, which focuses on the charms of Berlin's nightlife, it was found that Rothman's conscious work often refers to the cinematic quality of the modern city and this aspect of the metropolitan experience Is emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Architecture and Urban Development
  • Urban Advertising
  • Siegfried Krakauer
  • Walter Ruttmann
  • Berlin: Symphony of a Metropolis