توسعه مدل پشتیبان تصمیم به منظور تسهیل تصمیم سازی در انتخاب سیستم های سرمایشی و گرمایشی برای ساختمان های غیرصنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت پروژه و ساخت، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

2 دانشیار گروه فناوری معماری (مدیریت پروژه و ساخت)، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

3 استادیار گروه فناوری معماری (مدیریت پروژه و ساخت)، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

برای مصرف بهینه انرژی به ویژه در ساختمان های غیرصنعتی، لازم است تا سیستم های سرمایشی و گرمایشی به دقت و با هوشمندی انتخاب شوند. به این منظور، نیاز به سیستمی برای کمک به تصمیم گیری درست و در کوتاه ترین زمان برای مدیران پروژه ها که اغلب دارای نگرشی مدیریتی هستند و ممکن است در زمینه های خاص مهندسی از دانش و تخصص کمتری بهره مند باشند، کاملاً محسوس است. از این جهت، پژوهش پیش رو در نظر دارد تا زمینه مناسبی برای این امر ایجاد نموده و مدلی پشتیبان برای تسهیل تصمیم سازی در خصوص انتخاب سیستم های سرمایشی و گرمایشی برای ساختمان های غیرصنعتی ارائه نماید. در این پژوهش کاربردی، پس از مطالعات کتابخانه ای در خصوص ادبیات موضوع تحقیق، سیستم های متداول و معیارهای انتخاب از طریق بررسی اسناد و گزارش ها و نیز انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با گروهی از خبرگان تعیین و وزن دهی شدند. سپس، با استفاده از نرم افزار اکسل، مدل پایه ارائه و در ادامه محتویات مدل با بهره گیری از ظرفیت های روش دلفی تدقیق و درنهایت مدل طی مراحل و گام های مشخصی توسعه
یافت. این مدل، با درنظر گرفتن معیارها و ریزمعیارها (اقتصادی: هزینه اولیه، هزینه بهره برداری و هزینه تعمیر و نگهداری؛ فنی: نیاز به تخصص نصب، کیفیت بازدهی و راندمان و متوسط عمر مفید نیاز به تخصص تعمیرات؛ معماری: فضای نصب، استقلال سیستم و فضای لازم برای تعمیر و پایداری: آلودگی زیست محیطی، متوسط مصرف آب و انرژی و دوام)، دوره ها (ساخت، بهره برداری و تعمیر و نگهداری) و شرایط پروژه در قالب ویژگی های اصلی نظیر اقلیم (توان سرمایش و گرمایش)، کلاس کیفیت (سطح هزینه) و متراژ (خصوصی و عمومی بودن پروژه) و نیز با امتیازدهی به سیستم های معرفی شده عمل می کند. درواقع، این سیستم پشتیبان تصمیم می تواند در شرایط گوناگون پروژه های متفاوت مورد استفاده قرار گیرد و گزینه مناسب و بهینه را در پایان فرآیند ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Energy in Buildings: Developing a DSS Model for Facilitating the Process of Decision Making of Cooling and Heating Systems Selection for Non-Industrial Buildings

نویسندگان [English]

  • Farbod Mortazavi 1
  • Mohammad Hossein Mahmoudi Sari 2
  • Behnod Barmayehvar 3
1 Department of Project and Construction Management, School of Architecture, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Tehran University of Art
3 Member of Architecture and Urban Planning Faculty member of Art University
چکیده [English]

Energy and its consumption is one of the most concerning issues during recent decades. Construction with having 40% share of all of the energy consumption and with producing 35% of greenhouse gases, is one of the most noted industries in this matter. Researches with LCA approach, have shown that 10-20% of these consumed energies are embodied energies, hence 80-90% of energy usage in construction is for operation period of the buildings. Heating and cooling includes 60-70% of this operational energy usage of the construction.
Though, failing to manage of this part of energy usage would cause a great failure not only in sustainable development and optimization of energy consumption, but also in environmental pollution, operational costs and facilities depreciation. Selecting a suitable heating and cooling system in the smart way is a key factor to reach the proper balance between needs satisfaction and energy consumption.
This research is going to found a proper foundation for decision making through developing a DSS for facilitating the process of decision making about selecting the most suitable heating and cooling systems for non-industrial buildings. In this proposed model, the emphasis is on general conditions (e.g. heating and cooling systems technical specifications, notifications of the experts, etc.) as well as special situations of the building and project (e.g. climate, project size and quality level, values of the client, notices of design team, etc.) therefor it would fit the best for both general and special conditions and suits all the stackholders with best heating and cooling system solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DSS
  • Decision Support Model
  • Heating Systems
  • Cooling systems
  • HVAC
سلطاندوست، م. (1390). تأسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری (نسخه ویرایش دوم). تهران: یزدا
A. Allouhi, Y. E. (2015). Energy Consumption and Efficiency in Buildings: Current Status and Future Trends. Journal of Cleaner Production, 109, 118-130.
Abd Rashid, A., & Yusoff, S. (2015). A Review of Life Cycle Assessment Method For Building Industry. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 45, 244-248.
ASHRAE. (2016). ASHRAE Handbook: Heating, Ventilating and Air-Conditioning Systems and Equipment: SI Edition. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning.
Asif, M., Dehwah, A. H. A., Ashraf, F., Khan, H. S., Shukat, M. M., & Hassan M. T.(2017). Life Cycle Assessment of a Three-Bedroom House in Saudi Arabia. Environments, 4, 52.
Asif, M., Muneer, T., & Kelley, R. (2007). Life Cycle Assessment: A case study of a dwelling home in Scotland. Building and Environment, 42, 1391-1394
Cao, X., Xilei, D., & Liu, J. (2016). Building energy-consumption status worldwide and the state-of-the-art technologies for zero-energy buildings during the past decade. Energy and Buildings, 198-213.
Curran, M. (2013). Life Cycle Assessment: a Review of the Methodology and its Application to Sustainability. Current Opinion in Chemical Engineering, 273-277.
IEA. (2018). World Energy Balances. Paris: International Energy Agency.
Jia, X. (2010). An Integrated Decision-Making Model for Selecting HVAC Systems Using Multiple Performance Criteria (Ph.D Dissertation). Florida: University of Florida.
Ramesh, T., Prakash, R., & Shukla, K. (2010). Life Cycle Energy Analysis of Buildings: An Overview. Energy and Buildings,42, 1592-1600.
World Bank Group. (2019, 01 18), Retrieved from Edge Buildings: https://www.edgebuildings.com/