رتبه بندی مناطق شهر از نظرتوزیع کاربر یهای خدماتی به روش PSI و تحلیل رابطه آن با درآمد شهرداری از منظر عدالت فضایی، مورد مطالعاتی: شهر اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران (نویسنده مسئول).

2 مدرس گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،گرایش منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران.

چکیده

محققان حوزه شهرسازی تاکید دارند توزیع منافع حاصل از اجرای سیاست های شهری باید به صورت عادلانه توزیع شود، اما گاه مناطق شهر سهم عادلانه ای منافع نمی برند. بعلاوه، هزینه کرد نامتناسب درآمدهای هر منطقه در رابطه با درآمدهای اکتسابی از ساکنین، بعضا موجب بازتولید فضاهای نامتباین در شهر می شود. هدف پژوهش، تحلیل توزیع فضایی کاربری های عمومیِ مناطق پنج گانه شهر اراک و تعیین رابطه میان نحوه توزیع کاربری های خدماتی با درآمدهای اکتسابی شهرداری از محل جرائم و تخلفات ساختمانی از ساکنین در هر منطقه است. روش پژوهش توصیفی و همبستگی است و برای تجزیه و تحلیل ها از تکنیک psi، ضرایب کندال، tau-c و گاما استفاده شده است. داده های کاربری ها از نقشه GIS شهر و مقادیر درآمد شهرداری ها به روش کتابخانه ای به دست آمده است. بنابر یافته ها: عدالت فضایی در توزیع خدمات شهری در سطح مناطق پنجگانه شهر اراک وجود ندارد. ساکنین منطقه یک در بهترین وضعیت برخورداری و اهالی منطقه 5 در بدترین وضعیت از این حیث قرار دارند. رابطه میان رتبه درآمدهای شهرداری از محل تخلفات ساختمانی در مناطق مختلف شهر با میزان سرانه کاربری های عمومی با توجه مقدار 4. 0- بدست آمده، معکوس اما با شدت متوسط
است. پس، کسب درآمدهای بیشتر از محل تخلفات ساختمانی در هر منطقه لزوما با تخصیص کاربری های عمومی بیشتر همراه نیست. چنان که، منطقه 2 با بالاترین درآمد، پایین ترین سرانه کاربری های خدماتی را داراست و به واسطه ارزش بالای زمین، مکررا » با بازتولید فضاهای متباین روبروست. لذا، توصیه می شود شهرداری، به عنوان مهمترین نهاد در برنامه ریزی و اجرای سیاست های تامین و توزیع منابع ثروت جامعه، به تامین خدمات عمومی و ایجاد عدالت فضایی در هر منطقه متناسب با درآمد اکتسابی از آن منطقه، مبادرت کند. در این راستا اصلاح قوانین به نحوی که تخصیص بودجه شهرداری های مناطق متناسب با کسب درآمدهای آن ها پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking Urban Areas for Distribution of Service Uses by PSI Method and Analyzing its Relationship with Municipal Revenue from Spatial Justice Perspective (Case Study: Arak)

نویسندگان [English]

  • Esmailpoor Najma 1
  • fatemah esmaeilpoor 2
  • alireza moradian 3
1 Urban planning. Yazd University
2 PhD student in urban planning of Yazd University
3 Master of Public Administration, Arak Municipality (Gis Unit Expert)
چکیده [English]

Although urban planning researchers emphasize that the distribution of benefits from the implementation of urban policies should be distributed fairly, in some cases not only some areas of the city do not receive a fair share, but also spend the income of each region relative to its income. The area is disproportionate.The purpose of this study is to analyze the spatial distribution of public uses in the five districts of Arak to determine the relationship between the distribution of service uses and the municipality's revenue earned from construction crimes in each area. The research method is descriptive and correlational. The PSI technique was used to rank, the Kendall tau-c coefficient and gamma coefficient were used to determine the correlation. data are obtained from GIS data and library method. According to findings: There is no spatial justice in the distribution of urban services in the five districts of Arak. District1are in the best condition and District5are in the worst condition. The relationship between the rank of regions in terms of per capita public uses with the revenues earned from construction violations in each region is -0.4,which is a significant, inverse and moderate intensity relationship.Therefore, the municipality must prevent construction violations; Then, as the most important institution in planning and implementing policies for providing and distributing resources of wealth and opportunity in society, to provide public services in each region in proportion to the income earned by the residents of that region, to provide services in each region. It is suggested that the laws be amended so that the budget allocation of the municipalities in the region is commensurate with their income. In this regard, it is necessary to change the laws to allow local governments to spend some of the revenues of the regions in proportion to the service deficit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Areas Ranking
  • Service Usage Distribution
  • Municipal Income
  • Arak