واکاوی مفهوم تاب آوری فضایی-کالبدی در برابر زلزله، معرفی و اولویت بندی مهمترین معیارهای آن با استفاده از مدل Fuzzy-AHP ، مور دمطالعاتی: بافت مرکزی شهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استاد گروه شهرسازی، دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 استاد گروه شهرسازی، دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

اهمیت شهرها به عنوان شکل غالب سکونتگاه های انسانی روشن است، از طرف دیگر میزان آسیب پذیری شهرها با وجود
بلایای طبیعی اتفاق افتاده در سال های اخیر کشور رو به افزایش است. اکنون ما در زمانی قرار داریم که بازسازی های
عمده بعد از چندین زلزله بزرگ را در پیش روی می بینیم. لذا انجام این بازسازی ها به گونه ای که شهرها در برابر زلزله
احتمالی در آینده تاب آور باشند نیازمند یک جمع بندی از مهم ترین شاخص های مورد توجه می باشد. در این نوشتار ما
با بررسی بافت مرکزی شهر رشت که شامل بازار سنتی شهر، مجموعه تاریخی شهرداری، پیاده راه فرهنگی اعلم الهدی و
سبز ه میدان می باشد، به دنبال پاسخ این پرسش ها هستیم که 1. تاب آوری فضایی به چه معناست؟ 2. شاخص های مهم
برنامه ریزی فضایی-کالبدی تاب آور در برابر زلزله کدامند؟ 3. درجه اهمیت این شاخص ها چگونه است؟ و در این میان
مهمترین نکات وابسته به پاسخ این پرسش ها بررسی می گردد. در این مقاله با انتخاب چهار دسته شاخص، 20 معیار و
35 زیرمعیار تاب آوری کالبدی در برابر زلزله و استفاده از مدل ترکیبی منطق Fuzzy و AHP میزان اهمیت شاخص ها
و ترتیب اولویت معیارها و زیر معیارها مشخص می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد از بین چهار دسته شاخص عمده
تاب آوری کالبدی بافت مرکزی شهر رشت وضعیت فضاهای باز رتبه اول، از بین معیارهای مطرح شده، معیار ایمن سازی
شبکه های زیرساختی شهر در برابر بلایای طبیعی بالاترین امتیاز و در میان زیر معیارهای بررسی شده نیز فاصله تا
نزدیکترین فضای باز بالاترین رتبه را به دست آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Concept of Spatial-Physical Resilience in relation to Earthquake, through Introducing and Prioritizing Its Most Significant Criteria by Using Fuzzy-AHP Model (case study: The central texture of the city of Rasht)

نویسندگان [English]

  • Mahdiyeh Delshad 1
  • Manouchehr Tabibian 2
  • Seyed Mohsen Habibi 3
1 Ph.D. candidate of Urban Planning, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Professor of Urban Design and Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iranد
3 Professor, Faculty of Urban planning , Uni. of Tehran
چکیده [English]

There is no doubt that the cities are the most predominant human settlements to the eyes of the citizen, on the other hand, in recent years, scale of human settlement is facing increasingly natural disasters. Including its significant destruction after major earthquakes events. Having said that in this research, I am trying to provide a set of the most important indicators that could make cities resilient against possible earthquake in future. In these studies we are looking at the old center of the city of Rasht including traditional city market, the cultural path of the Alam-Al-Hoda, historical collection of Rasht municipality and square branch. Our aims are to answer to the following questions 1- what does the spatial resilience mean. 2- What are the most significant indicators in resilience spatial- physical planning in order to combat the impact of earthquake and its consequent damages? 3. What is the importance of these indicators? And further to examine the most important data related to the answer of the questions above. In this paper, we have selected four categories of indicators, 20 criterion and 35 sub-criteria of physical resilience against earthquake and by using AHP and Fuzzy hybrid logic model determines the importance of indicators and the order of priority of criteria and sub-criteria. The results show that among the four main categories of physical resilience indexes of central city of Rasht, the finding indicates that open spaces stand atop, among the criteria raised, the criterion of securing the infrastructure of the city against natural disasters was the highest and among the sub-criteria. The distance to the nearest open space is also the highest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planning
  • Resilience
  • Space
  • Physical structure
  • Earthquake
امین‌زاده، بهرام، و عادلی، زینب.(1393). سنجش میزان آسیب پذیری بافت های شهری در مواقع بروز بحران زلزله (مطالعه موردی: نواحی شهر قزوین). هویت شهر، 8 (02)، 5-61 . https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=241950
احدنژاد روشتی، محسن، روستایی، شهریور، و کاملی فر،محمدجواد.(1394). ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران، مطالعه موردی: منطقه 1 شهر تبریز. http://www.sepehr.org/article_15550_2305.html?lang=en
بحرینی، سید حسین.(1375). برنامه ریزی کاربری زمین در مناطق زلزله زده (نمونه شهرهای لوشان، منجیل، رودبار). تهران: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
بهزادفر، مصطفی، و شایان‌نژاد، عباس.(1391). ارزیابی میزان آسیب پذیری ناشی از عامل دسترسی در هنگام وقوع زلزله (مطالعه موردی: محدوده مرکزی شهرداری منطقه 6 تهران). نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی، ۲ (2)، 7-81. http://ensani.ir/file/download/article/1599368836-10291-1-15.pdf
حبیب، فرح.(1383). شکل شهر، زمین‌لرزه. هفت شهر، 1 (71)، 47-18 .
حبیبی، کیومرث، پور احمد، احمد، مشکینی، ابوالفضل، عسگری، علی، نظری عدلی، سعید. (1387). تعیین عوامل ساز های/ ساختمانی موثر در آسیب پذیری بافت کهن شهری زنجان با استفاده از GIS و FUZZY LOGIC هنرهای‌زیبا، 23 ، 72-63 .
خلیلی، علی‌اکبر.(1395). ساخت ساختمان مقاوم در برابر زلزله. مقالات تحلیلی آموزشی موسسه 808 ، بازیابی شده در تاریخ 51 شهریور 1398، از آدرس اینترنتی http://onlinecivilforum.com/site/index.php/14/09/2016/earthquake-resistent-building Con/struction
عیسوی، وحید، کرمی، جلال، علی محمدی، عباس و نیک‌ نژاد، سیدعلی.(1391). مقایسه دو روش تصمیم‌گیری AHP و FuzzyAhp در مکان‌یابی اولیه سدهای زیرزمینی در منطقه طالقان. علوم زمین، 22 (58)، صص 43-72. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261081
زرگر، اکبر، اهری، زهرا، و رازقی، فاتیما.(1394). تدوین چهارچوبی برای اندازه‌گیری تا بآوری یک محله شهری در برابر زلزله، نمونه موردی: هرزه ویل، منجیل، گیلان. صفه، 52 (2)، 811-98 . https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283700
شریف‌نیا، فاطمه.(1391). برنامه ریزی کاربری زمین جهت ارتقای تاب آوری در برابر زلزله، نمونه موردی منطقه 01 شهرداری تهران. استاد راهنما دکتر اسفندیار زبردست، استاد مشاور دکتر علی عسگری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، گروه شهرسازی.
شیرانی، زهرا، پرتوی، پروین؛ و بهزادفر، مصطفی.(1396). تاب آوری فضایی بازارهای سنتی (موردپژوهی: بازار قیصریه اصفهان). باغ نظر، 41 http://www.bagh-sj.com/jufile?ar_sfile=1025268&lang=en .94-85 ،(25)
طبیبیان، منوچهر، و مظفری، نگین (1397). ارزیابی آسیب پذیری بافت های مسکونی در برابر زلزله و راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری تهران). مطالعات شهری، 7 (72)، 211-39. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=480839
عزیزی، محمدمهدی، و همافر، میلاد.(1391). آسیب شناسی لرزه ای معابر شهری (مطالعه موردی: محله کارمندان،کرج). هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 71 (3)، 51-5. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=284680
غفاری، عطا، پاشازاده، اصغر؛ و آقایی، واحد.(1396). سنجش و اولویت‌بندی تاب آوری شهری در مقابل زلزله (نمونه موردی شهر اردبیل و مناطق چهارگانه آن). جغرافیا و مخاطرات محیطی، (12)، 54-56. .pdf118-9917-http://ensani.ir/file/download/article/20180314181629
کرمی، محمدرضا، و امیریان، سهراب.(1397). پهنه بندی آسیب پذیری شهری ناشی از زلزله با استفاده از مدل FuzzyAhp مطالعه موردی شهر تبریز. برنامه ریزی توسعه کالبدی ، 5 (01)، 110-421. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=753415
محمدی سرین دیزج، مهدی، احدنژادروشتی، محسن، مرصوصی، نفیسه و عسگری، علی.(1396). ارزیابی میزان تاب آوری نواحی شهری با تاکید بر دسترسی به عناصر کالبدی حیاتی و مؤثر در برابر مخاطره زلزله، با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند معیاره (Todim) مطالعه موردی: شهر زنجان. نگرش های نو در جغرافیای انسانی. 9 (4)، 011-98. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=334553
محمدی، علیرضا، و پاشازاده، اصغر.(1396). سنجش تاب آوری شهری در برابر خطر وقوع زلزله مطالعه موردی شهر اردبیل. پژوهش های دانش زمین، 8 (03)، 621-211. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298672
ملکی، سعید، آروین، محمود، و بذرافکن، شهرام.(1397). تحقق شهر تاب آور با به کارگیری رویکرد حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر اهواز). دانش شهرسازی، 2 (4)، 1-81 .
نوروزی، اکرم.(1394). نقش برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین در افزایش تاب آوری شهری. انجمن آمایش سرزمین ایران، بازیابی شده در تاریخ 61 فروردین 89 ، از آدرس اینترنتی .http://www.amayeshiran.com/articles/125
Allen, L., Allen, P., Bryant, M., Becker, J., Johnston, D., Saunders, W.. https://www.nzsee.org.nz/wp-content/uploads/2020/06/NZSEE-2020-List-of-Papers_for-website.pdf
Bozzaa, A., Domenico, A., Fulvio, P., Gaetano, M. (2017). Resilience Assessment of Historic Centres: Methodology and Applications, Safety, Reliability, Risk, Resilience and Sustainability of Structures and Infrastructure. 12th Int. Conf. on Structural Safety and Reliability, Vienna, Austria, 6–10 August 2017, Christian Bucher, Bruce R. Ellingwood, Dan M. Frangopol (Editors), link to this article: https://www.researchgate.net/publication/319087345.
Center for Security Studies (CSS), ETH Zürich, Commissioned by the Federal Office for Civil Protection (FOCP). (2015). Measuring Critical Infrastructure Resilience: Possible Indicators -RISK AND RESILIENCE REPORT9. Available at: www.css.ethz.ch.
D’Ascanio, F., Di Ludovico, D., Di Ludovico, L. (2016). Design and urban shape for a resilience city. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 223, 764 – 769. https://www.researchgate.net/publication/305422752_Design_and_Urban_Shape_for_a_Resilient_City
Doorn, N. (2017). Resilience indicators: Opportunities for including distributive justice concerns in disaster management. Journal of Risk Research, 20(6), 711–731, link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/13669877.2015.1100662.
Holling, C. S. & Gunderson, L. H. (2002). Resilience and adaptive cycles. Panarchy: Understanding transformations in human and natural systems, 25-62. link to this article: http://www.amazon.com/Panarchy-Understanding-Transformations-Natural Systems/dp/1559638575.
Jannat Pour, N., Karimi azeri, A.R., Saffari, H.(2018). Simulations of urban pedestrians and pedestrian impact analysis on creating sense of belonging to place using space syntax method (Case study: Rasht urban pedestrian). Journal of Geography and Spatial Justice, 2 (1), 19-32. link to this article: http://journals.uma.ac.ir/article_646.
html.
Koren, D. Rus, K. (2019). The Potential of Open Space for Enhancing Urban Seismic Resilience: A literature Review. Sustainability, 11: 21. Link to this article: https://doi.org/10.3390/su11215942
Kourti, N., Kempner, T., Marin Ferrer, M., Luoni, S., Antofie, T., Georgios, T., Negro, P., Giannopoulos, G., Galbusera, L., Krausmann, E., Girgin, S., Theocharidou, M.(2019). Strategies for improving Urban Resilience in Europe, 13th International Conference on Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering, ICASP13 Seoul, South Korea, May 26-30.https://www.researchgate.net/publication/332682497_Strategies_for_improving_Urban_Resilience_in_Europe
Marcus, L., & Colding, Johan. (2014). Toward an integrated theory of spatial morphology and resilient urban systems. journal of Ecology and Society, 19(4), 55-67, available at: http://www.ecologyandsociety.org/vol19/iss4/art55/.
Nagenborg, M. (2019). Urban resilience and distributive justice, Sustainable and Resilient Infrastructure. link to this article: https://doi.org/10.1080/23789689.2019.1607658.
Resilient Cities - The Annual Global Forum on Urban Resilience and Adaptation. Based on the outcomes of the 9th Global Forum on Urban Resilience and Adaptation. (April 2018). Bonn, Germany, available at: https://smartnet.niua.org/sites/default/files/resources/rc2018_report.pdf
Riegel, Ch., (2014). Infrastructure resilience through regional spatial planning – prospects of a new legal principle in Germany. Int. J. Critical Infrastructures, 10 (1), link to this article: http://link.springer.com/article/10.1007/s11069-011-0021-4
Shrestha, S., Sliuzas, R., Kuffer, M. (2018). Open spaces and risk perception in post-earthquake Kathmandu city. Appl. Geogr., 93, 81–91, link to this article: http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeog.2018.02.016.
Soltani-Sobh, A., Heaslip, K., Scarlatos. P., Kaisar, E. (2016). Reliability based pre-positioning of recovery centers for resilient transportation infrastructure. Int. J. Disaster Risk Reduct, 19, 324–333, link to this article:
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijdrr.2016.09.004.
UNDP, (2004). Reducing disaster risk, a challenge for development. A global report. New York, NY10017, USA: Bureau for Crisis Prevention and Recovery. https://www.unisdr.org/2005/wcdr/thematic-sessions/presentations/session2-5/undp-rdr.pdf
Zhang, W, & Wang, N. (2016). Resilience-based risk mitigation for road networks, Struct. Saf. 62, 57–65, To link to this article: http://dx doi.org/10.1016/j.strusafe.2016.06.003.
Zhang, X., Miller-Hooks, E., Denny, K. (2015). Assessing the role of network topology in transportation network. J. Transp. Geogr, 46, 35–45, link to this article: http://dx.doi.org/10. 1016/j.jtrangeo.2015.05.006.