تحلیل عوامل پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی ( CPTED) در مسکن مهر، مورد مطالعاتی: شهرک مهر شهرستان نظرآباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دکتری شهرسازی دانشگاه تهران، استادیار گروه شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

امنیت و کاهش فرصت های جرم به تلاش فراگیر جهانی تبدیل شده، به طوری که تحقق آن از طریق طراحی یکی از
رویکردهای مناسب برای تحقق شهری ایمن و از مفاهیم مهم در حوزه برنامه ریزی و طراحی شهری می باشد. این رویکرد
تلاش بر آن دارد تا با برنامه ریزی و طراحی هوشمندانه فضای ساخته شده، از وقوع جرائم در محیط های شهری بکاهد.
مسکن مهر یکی از سیاست های دهه های اخیر در ایران می باشد که با هدف تامین مسکن اقشار کم درآمد شکل گرفته
ولی نتوانسته نیازها و دغدغه های ساکنین خود را رفع کند. بحث نبود امنیت و وقوع جرم یکی از مهمترین مسائل حال
حاضر این عرصه های شهری می باشد. مسکن مهر شهرستان نظرآباد از این موضع مستثنی نبوده و طبق گزارش ها یکی
از ویژگی های این مجموعه عدم احساس امنیت میان ساکنان و بعضاً وقوع جرم در فضاهای شهری آن می باشد. این مقاله
با هدف تحلیل و ارزیابی دیدگاه ساکنان مسکن مهر شهرستان نظرآباد از موضع امنیت و وقوع جرم در فضاهای شهری
شکل گرفته است. بدین منظور مولفه های رویکرد CPTED مبتنی بر ادبیات نظری استخراج و در قالب پرسشنامه در
میان 220 نفر از ساکنان شهرک مهر به صورت تصادفی توزیع و نتایج حاصل مورد تحلیل عاملی و رگرسیونی قرار گرفت.
پنج عامل نظارت طبیعی مردم در محیط شهری، همبستگی در اجتماع محلی، طراحی انسان محور، خدمت رسانی، و ارتقاء
هویتمندی به ترتیب از عوامل تاثیرگذار بر بهبود امنیت در این شهرک هستند که می توان با برنامه ریزی و طراحی جهت
تقویت شاخصه های هر یک از این عوامل، موجب ارتقاء امنیت ادراکی ساکنان شهرک مهر نظرآباد شد. ایجاد فعالیت های
جاذب جمعیت در فضاهای شهری، ایجاد فعالیت های تجاری و شبانه روزی در امتداد مسیرهای اصلی، ایجاد بستری برای
مشارکت اعضای محلی با بنگاه های اجتماعی و بکارگیری راهکارهای طراحی برای ایجاد تنوع و تماییز میان ساختمان های
شهری از جمله اقدامات پیشنهادی و با اولویت بالا جهت ارتقاء امنیت در این شهرک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Crime Prevention Factors through Environmental Design (CPTED) in Mehr Housing, Case Study: Mehr Housing of Nazarabad City

نویسندگان [English]

  • soheil gheshlaghpoor 1
  • Maliheh Babakhani 2
1 student
2 assistant professor of urbanism in ikiu
چکیده [English]

Security and reducing crime opportunities and diminishing criminal incentives have become a global commitment. Security by designing an appropriate approach to the realization of a safe urban environment by employing appropriate and purposeful design of the human environment that it tries to reduce the occurrence of urban environments by planning and designing efficiently. Mehr Housing is one of the policies of the last decade in Iran that has been formed to provide low-income housing but, despite being newly constructed, has failed to address the needs and concerns of its residents And crime is one of the most important debates in these urban arenas right now. In this article, Mehr Housing of Nazarabad has been analyzed and evaluated from the viewpoint of residents and finally design and planning strategies for crime prevention have been presented. The CPTED components based on the theoretical literature of this area were extracted and distributed to 220 residents of Mehr Township through a questionnaire And analyzed by factor and regression. The results of this analysis show that the seven factors of people's natural supervision in the urban environment, solidarity in the local community, anthropogenic design, collection management and maintenance, servicing, tailoring and promotion of identity are factors influencing the improvement of security in this town from the perspective of residents And the first three factors have the most influence and correlation with this category. Therefore, planning and designing to enhance each of these factors can enhance residents' perceptual security. Creating population-absorbing activities in urban spaces, creating commercial and 24 hours activities, holding cultural-religious ceremonies and creating urban spaces for gathering residents are high priority in this residential town.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • CPTED
  • Mehr Housing
  • Exploratory Factor Analysis
  • Multivariate Regression
عزیزی، مهدی، و شعبان جولا، الهه. (1393). ارزیابی کالبد محله های قدیمی شهری در پاس خدهی به احساس امنیت (نمونة موردی: محله ملک‌آباد شهر قزوین)، پژوهش های جغرافیای انسانی، 64 (4)، 197-808. https://jhgr.ut.ac.ir/article_51240.html
اشرف زاده، زهرا. (1399 ، 12 مهر). بی مهری های مسکن مهر. [یادداشت وبلاگ]. بازیابی شده از https://www.hamshahrionline.ir/news
امامی قشلاق، محسن، بحیرائی، زهرا، و عبدالهی پور، حمزه. (1399). ارتقای زیست پذیری اجتماعی به کمک پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (DETPC)، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 55 (2)، 341-071 . magiran.com/p2184889
فرجی راد, خدر, علیان, مهدی, و چراغی, رامین. (1395). تحلیل شاخص های کالبدی اثرگذار بر ارتقاء امنیت محیطی در بافت تاریخی شهر یزد. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، 1-72 ، 9(3). http://www.osra.jrl.police.ir/article_9872.html 
قنبران, عبدالحمید، علیمردانی, مسعود، محمدی, مریم، و جم, فاطمه. (1392). بررسی نقش جنسیت در ارزیابی امنیت فضای محله ای با تاکید بر رویکرد DETPC ، بررسی موردی: بخش میانی محله صابونپزخانه تهران، نامه معماری و شهرسازی، 7(41)، 95-67. https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/470709
قربانپور راسخ, مریم، و بابایی, محمد علی. (1396). ارزیابی طرح مسکن مهر رشت از منظر پیشگیری محیطی از جرم. پژوهشنامه حقوق کیفری, 8(1), 702-532. 231562 / https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789
حیدری, غلامحسن، کارگر, بهمن، سمیه منافی, سیده ، و خراسانیان, میترا. (1391). پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (مطالعه موردی: زنجان)، فصلنامه علمی و پژوهشی نگرشش های نو در جغرافیای انسانی، 4(1)، 11-72. https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/370940
جلالی, محدثه, و سیدزاده ثانی، مهدی. (1395). ارزیابی پروژه مسکن مهر شهرستان بجنورد از منظر نظریه پیشگیری از جرم با طراحی محیطی. پژوهشنامه حقوق کیفری, 7(2), 33-75 .
لطفی, صدیقه, آنامرانژاد, رحیم بردی, و واحدی, حیدر. (1394). ارزیابی مؤ لفه های کالبدی فضاهای عمومی و تأثیر آن در احساس امنیت اجتماعی شهروندان بابلسر. پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 4(1)، 131-251 . https://ssoss.ui.ac.ir/article_17117a67fb7ae4c4224797223edc366d6a79b.pdf
میرغلامی, مرتضی, شکرانی دیزج, مهسا, صدیق فر, امین, و موسویان, سیده مریم. (1394). بررسی میزان امنیت مجتمع های محصور در شهر ارومیه با استفاده از روش تعیین ضریب مکانی و کانون های جرم خیز. فصلنامه مطالعات شهری. 4(61)، 55-66. https://urbstudies.uok.ac.ir/article_15447.html
محمدی, علیرضا, ارژنگی مستعلی بیگلو, حجت, و هاشمی معصوم آباد, رضا. (1399). سنجش میزان خطرپذیری محله های شهری ازنظر وجود فضاهای بی دفاع (مستعد بروز جرم) مطالعۀ موردی: منطقۀ 3 شهر اردبیل. پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 9(3)، https://ssoss.ui.ac.ir/article_25251.html .201-18
نورایی، همایون. (1398). تعیین و بهبود محدوده های بالقوه وقوع جرم د توسط رهیافت “جلوگیری از جرائم از طریق طراحی محیطی” (مطالعه موردی: محله هم تآباد شهر اصفهان). مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 41(3)، 517-796. http://journals.iau.ir/article_669620.html
پورجعفر، محمدرضا، محمودی نژاد، هادی، رفیعیان، مجتبی، و انصاری، مجتبی. (1387). ارتقا امنیت محیطی و کاهش جرایم شهری با تاکید بر رویکرد E.T.P.C .. نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)(نشریه بین المللی علوم مهندسی)، 91(6)، 37-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=88165
صدیق سروستانی، رحمت الله، و نصر اصفهانی، آرش. (1390). مطالعه عوامل مؤثر بر ترس از جرم در محله های شهری مطالعه محله ای در منطقة 5 شهر تهران. مسائل اجتماعی ایران، 3(1)، 941- http://ensani.ir/file/download/article/20130611084112-9824-34.pdf .671
سلیمی, فرزانه، قائمی، لاله، عادلی، نجمه، و اقبال مقدم، رویا. (1395). سنجش میزان موفقیت طرح مرکز محله آخوند شهر قزوین در ارتقای سطح امنیت محله، با استناد به رویکرد DETPC . فصلنامه مطالعات شهری, 6(12), 92-83. https://urbstudies.uok.ac.ir/article_46000_5467.html
خراسانی، محمدامین، توانا، مصطفی، و صوفی نیستانی، مینا. (1396). سنجش رابطه محیط با ترس از جرم در مجموعه های مسکن مهر(مطالعه موردی: شهرستان پاکدشت). پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری، 5(4)، 515-735.  https://www.doi.org/10.22059/jurbangeo.2018.228291.671
سلیمی سبحان، محمدرضا، یاری، منیر، و حیدری، جهانگیر. (1394). رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی و منفعل سازی کانون های جرم خیز شهری. فصلنامه علمی پژوهش های اطلاعاتی و جنایی، 01(93)، 53-26. http://journals.police.ir/article_18155.html
Armitage, R., Monchuk, L., & Rogerson, M. (2011). It looks good, but what is it like to live there? Exploring the impact of innovative housing design on crime. European Journal on Criminal Policy and Research, 17(1), 29-54. https://link.springer.com/article/10.1007/s10610-010-9133-8
Arabi, M., Naseri, T. S., & Jahdi, R. (2020). Use All Generation of Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) for Design urban Historical Fabric (Case Study: The central area of Tehran Metropolis, Eastern Oudlajan). Ain Shams Engineering Journal, 11(2), 519-533. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090447919301571
Anderson, J. M., MacDonald, J. M., Bluthenthal, R., & Ashwood, J. S. (2013). Reducing crime by shaping the built environment with zoning: An empirical study of Los Angeles. University of Pennsylvania Law Review, 699-756. https://www.jstor.org/stable/23527820
Armitage, R. Crime Prevention Through Environmental Design Original Citation Armitage, Rachel (2014) Crime Prevention Through Environmental Design. In: Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. Springer, London. ISBN 9781461456919. https://www.semanticscholar.org/paper/Crime-Prevention-Through-Environmental-Design-Armitage/c6939fc9d6aa211d9a2c86fdb0a8a167a61be426
Abdullah, A., Marzbali, M. H., & Tilaki, M. J. M. (2013). Predicting the influence of CPTED on perceived neighbourhood cohesion: Considering differences across age. Journal of environmental psychology, 36, 54-64. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494413000327
Armitage, R., & Pascoe, T. (2016). Crime Prevention through Environmental Design Handbook of Crime Prevention and Citizen Security for Latin America. Ediciones Didot, Arévalo.
Armitage, R., Joyce, C., & Monchuk, L. (2018). Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) and retail crime: Exploring offender perspectives on risk and protective factors in the design and layout of retail environments. In Retail Crime (pp. 123-154). Palgrave Macmillan, Cham. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-73065-3_6
Armitage, R. (2011). The impact of connectivity and through-movement within residential developments on levels of crime and anti-social behaviour. http://eprints.hud.ac.uk/id/eprint/13592/
Brantingham, P. J., & Brantingham, P. L. (Eds.). (1981). Environmental criminology (pp. 27-54). Beverly Hills, CA: Sage Publications. https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/environmental-criminology
Bernasco, W., & Nieuwbeerta, P. (2005). How do residential burglars select target areas? A new approach to the analysis of criminal location choice. British Journal of Criminology, 45(3), 296-315. https://academic.oup.com/bjc/article-abstract/45/3/296/505368
Boomsma, C., & Steg, L. (2014). The effect of information and values on acceptability of reduced street lighting. Journal of Environmental Psychology, 39, 22-31. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494413000844
Brown, B. B., & Altman, I. (1983). Territoriality, defensible space and residential burglary: An environmental analysis. Journal of environmental psychology, 3(3), 203-220. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494483800012
Brantingham, P., Brantingham, P., & Taylor, W. (2005). Situational crime prevention as a key component in embedded crime prevention. Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, 47(2), 271-292. https://www.utpjournals.press/doi/abs/10.3138/cjccj.47.2.271
Blakely, E. J., & Snyder, M. G. (1997). Fortress America: gated communities in the United States. Brookings Institution Press. https://books.google.fr/books
Coupe, T., & Blake, L. (2006). Daylight and darkness targeting strategies and the risks of being seen at residential burglaries. Criminology, 44(2), 431-464. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1745-9125.2006.00054.x
Cozens, P. M., Saville, G., & Hillier, D. (2005). Crime prevention through environmental design (CPTED): a review and modern bibliography. Property management. https://www.emerald.com/insight/content/
doi/10.1108/02637470510631483/full/html
Crowe, T. (2003). Advanced Crime Prevention Through Environmental Design (Seminar notes). American Crime Prevention Institute, Louisville, Kentucky.
Cozens, P. (2015). Crime as an Unintended Consequence: Planning for Healthy Cities and the Need to Move Beyond Crime Prevention Through Environmental Design. In Contemporary issues in Australian urban and regional planning (pp. 230-250). https://espace.curtin.edu.au/handle/20.500.11937/33916
Cozens, P., & Melenhorst, P. (2014). Exploring community perceptions of crime and crime prevention through environmental design (CPTED) in Botswana. In Proceedings of the British Criminology Conference; Millie, A., Ed.; Edge Hill University: Lancashire, UK (pp. 65-83). http://britsoccrim.org/new/volume14/pbcc_2014_wholevolume.pdf#page=69
Cozens, P., Hillier, D., & Prescott, G. (2001). Crime and the design of residential property–exploring the theoretical background Part 1. Property management. https://www.emerald.com/insight/content/
doi/10.1108/02637470110388235/full/html
Cozens, P. (2008). Public health and the potential benefits of crime prevention through environmental design. New South Wales public health bulletin, 18(12), 232-237. https://www.publish.csiro.au/nb/NB07025
Crowe, T. (2000). Crime prevention through environmental design. Butterworth-Heinemann. - Clarke, R. & Mayhew, P. (1980) Designing out crime, HMSO, London.
Dantzker, M. L., & Robinson, D. M. (2002). Perspectives on crime prevention a capstone view. Policing And Crime Prevention United States: Pearson Education, Inc. https://elib.usm.my/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=254832
Clarke, R. V. G., & Mayhew, P. (Eds.). (1980). Designing out crime. London: HM Stationery Office.
Cleveland, G., & Saville, G. (2006). A problem-solver in every patrol car: Innovative police training comes back home. Blue Line Magazine, 18(5), 26-29.
Ekblom, P. (2011). Deconstructing CPTED… and reconstructing it for practice, knowledge management and research. European Journal on Criminal Policy and Research, 17(1), 7-28. https://link.springer.com/article/10.1007/s10610-010-9132-9
Foster, S., Giles-Corti, B., & Knuiman, M. (2010). Neighbourhood design and fear of crime: A social-ecological examination of the correlates of residents’ fear in new suburban housing developments. Health & place, 16(6), 1156-1165. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1353829210001097
Greenberg, S., & Rohe, W. (2007). Neighborhood design and crime: A test of two perspectives. Journal of the American Planning Association, 50(1), 48–61. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01944368408976581
Garcia-Retamero, R., & Dhami, M. K. (2009). Take-the-best in expert-novice decision strategies for residential burglary. Psychonomic Bulletin & Review, 16(1), 163-169. https://link.springer.com/article/10.3758/PBR.16.1.163
Gibson, V., & Johnson, D. (2016). CPTED, but not as we know it: Investigating the conflict of frameworks and terminology in crime prevention through environmental design. Security Journal, 29(2), 256-275. https://link.springer.com/article/10.1057/sj.2013.19
Hillier, B., & Sahbaz, O. (2005). High resolution analysis of crime patterns in urban street networks: an initial statistical sketch from an ongoing study of a London borough. In Proceedings Space Syntax. 5th International Symposium, Delft. https://www.semanticscholar.org/paper/High-Resolution-Analysis-of-Crime-Patterns-in-Urban-Hillier
Hillier, B., & Sahbaz, O. (2008). An evidence based approach to crime and urban design, or, can we have vitality, sustainability and security all at once. Bartlett School of Graduates Studies University College London, 1-28. https://spacesyntax.com/wp-content/uploads/2011/11/Hillier-Sahbaz_An-evidence-based-approach_010408.pdf
Hamilton-Smith, L. N., & Kent, A. (2005). The prevention of domestic burglary. In N. Tilley (Ed.), Handbook of crime prevention and community safety (pp. 417e457). Cullompton: Willan Publishing.
ICA International CPTED Assosiation (2005), [online] ac cessed: 05/04/2011, “http://www.cpted.net/”
Johnson, S. D., & Bowers, K. J. (2010). Permeability and burglary risk: Are cul-de-sacs safer? Journal of Quantitative Criminology, 26, 89e111. https://www.scirp.org/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=170945
JCI Journal of CPTED International (2006), Volume 5, N. 1, [on line] accessed: 02/05/2011, “www.cptedontario.ca”.
Jeffery, C. R. (1971). Crime prevention through environmental design (Vol. 91). Beverly Hills, CA: Sage publications. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000276427101400409
Jacobs, J., (1961) “The Death and Life of Great American Cities”, New York, NY: Vintage Books,. https://petermoskos.com/files/BW/jacobs_1961.pdf
Kitchen, T., & Schneider, R. H. (2007). Crime prevention and the built environment. Routledge. https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203098813/crime-prevention-built-environment-ted-kitchen-richard-schneider
Kyttä, M., Kuoppa, J., Hirvonen, J., Ahmadi, E., & Tzoulas, T. (2014). Perceived safety of the retrofit neighborhood: a location-based approach. Urban Design International, 19(4), 311-328. https://link.springer.com/article/10.1057/udi.2013.31
Kajalo, S., & Lindblom, A. (2015). Creating a safe and pleasant shopping environment: a retailer’s view. Property Management. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/PM-10-2014-0042/full/html
Kim, D., & Park, S. (2017). Improving community street lighting using CPTED: A case study of three communities in Korea. Sustainable cities and society, 28, 233-241. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2210670716304334
Lofland, L. H. (1998), The public realm: Exploring the city’s quintessential social territory. Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter. https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315134352/public-realm-lyn-
Montoya, L., Junger, M., & Ongena, Y. (2016). The relation between residential property and its surroundings and day-and night-time residential burglary. Environment and behavior, 48(4), 515-549. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0013916514551047
Macdonald, J. E., & Gifford, R. (1989). Territorial cues and defensible space theory: The burglar’s point of view. Journal of Environmental Psychology, 9(3), 193-205. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494489800349
Marzbali, M. H., Abdullah, A., Ignatius, J., & Tilaki, M. J. M. (2016). Examining the effects of crime prevention through environmental design (CPTED) on Residential Burglary. International Journal of Law, Crime and Justice, 46, 86-102. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1756061616300490
Newman, O. (1972), “Defensible Space: Crime Prevention Through Environmental Design”; New York, And NA: Macmillan. https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/defensible-space-crime-prevention-through-urban-design
NCPC National Crime Prevention Council (2006), [online] accessed: 02/05/2011, “ http: //www . ncpc .org/”. https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/defensible-space-crime-prevention-through-urban-design
NICP National Institute of Crime Prevention (2006), CPTED Training , [online] accessed: 02/05/2011, http://www.cptedtrain ing.net
Nasar, J. L., & Fisher, B. (1993). ‘Hot spots’ of fear and crime: A multi-method investigation. Journal of environmental psychology, 13(3), 187-206. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494405801732
Parnaby, P. (2007). Crime prevention through environmental design: financial hardship, the dynamics of power, and the prospects of governance. Crime, Law and Social Change, 48(3), 73-85. https://link.springer.com/article/10.1007/s10611-007-9077-1
Peeters, M. P., & van der Beken, T. (2017). The relation of CPTED characteristics to the risk of residential burglary in and outside the city center of Ghent. Applied Geography, 86, 283-291. https://www.narcis.nl/publication/RecordID/oai:scholarlypublications.universiteitleiden.nl:item_2902579
Poyner, B. (1993). What works in crime prevention: An overview of evaluations. Crime prevention studies, 1, 7-34. https://www.popcenter.org/sites/default/files/library/crimeprevention/volume_01/01poyner.pdf
Skogan, W. (1986). Fear of crime and neighborhood change. Crime and justice, 8, 203-229. https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/449123
Sohn, D. W. (2016). Residential crimes and neighbourhood built environment: Assessing the effectiveness of crime prevention through environmental design (CPTED). Cities, 52, 86-93. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264275115300159
Syarmila Hany, H. (2008). The relationship between territorial functioning and victimisation, fear of crime, neighbourhood watch and ethnic relations: A case study of Subang Jaya housing scheme. School of Housing, Building and Planning.
Saville, G., & Cleveland, G. (2003). An introduction to 2nd Generation CPTED: Part 1. CPTED perspectives, 6(1), 7-9.
Tseloni, A., Ntzoufras, I., Nicolaou, A., & Pease, K. (2010). Concentration of personal and household crimes in England and Wales. European Journal of Applied Mathematics, 21(45), 325-348. https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-applied-mathematics/article/abs
Taylor, R. B. (2003). Crime Prevention through Environmental. Handbook of environmental psychology, 413. https://books.google.com/books
Tomuta, M., & Dang, T. (2017). Recommendations to Improve Pedestrian & Bicycle Safety in the Azusa Unified School Distric. 17-1018_CPBST Azusa Unified School District Recommendations Report (Reduced) (berkeley.edu)
Weisburd, D., Groff, E. R., & Yang, S. M. (2012). The criminology of place: Street segments and our understanding of the crime problem. Oxford University Press. https://books.google.fr/books
Wilson, J. Q., & Kelling, G. L. (1982). Broken windows. Atlantic monthly, 249(3), 29-38. http://illinois-online.org/krassa/ps410