تحلیل عوامل پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی ( CPTED) در مسکن مهر، مورد مطالعاتی: شهرک مهر شهرستان نظرآباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دکتری شهرسازی دانشگاه تهران، استادیار گروه شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

امنیت و کاهش فرصت های جرم به تلاش فراگیر جهانی تبدیل شده، به طوری که تحقق آن از طریق طراحی یکی از
رویکردهای مناسب برای تحقق شهری ایمن و از مفاهیم مهم در حوزه برنامه ریزی و طراحی شهری می باشد. این رویکرد
تلاش بر آن دارد تا با برنامه ریزی و طراحی هوشمندانه فضای ساخته شده، از وقوع جرائم در محیط های شهری بکاهد.
مسکن مهر یکی از سیاست های دهه های اخیر در ایران می باشد که با هدف تامین مسکن اقشار کم درآمد شکل گرفته
ولی نتوانسته نیازها و دغدغه های ساکنین خود را رفع کند. بحث نبود امنیت و وقوع جرم یکی از مهمترین مسائل حال
حاضر این عرصه های شهری می باشد. مسکن مهر شهرستان نظرآباد از این موضع مستثنی نبوده و طبق گزارش ها یکی
از ویژگی های این مجموعه عدم احساس امنیت میان ساکنان و بعضاً وقوع جرم در فضاهای شهری آن می باشد. این مقاله
با هدف تحلیل و ارزیابی دیدگاه ساکنان مسکن مهر شهرستان نظرآباد از موضع امنیت و وقوع جرم در فضاهای شهری
شکل گرفته است. بدین منظور مولفه های رویکرد CPTED مبتنی بر ادبیات نظری استخراج و در قالب پرسشنامه در
میان 220 نفر از ساکنان شهرک مهر به صورت تصادفی توزیع و نتایج حاصل مورد تحلیل عاملی و رگرسیونی قرار گرفت.
پنج عامل نظارت طبیعی مردم در محیط شهری، همبستگی در اجتماع محلی، طراحی انسان محور، خدمت رسانی، و ارتقاء
هویتمندی به ترتیب از عوامل تاثیرگذار بر بهبود امنیت در این شهرک هستند که می توان با برنامه ریزی و طراحی جهت
تقویت شاخصه های هر یک از این عوامل، موجب ارتقاء امنیت ادراکی ساکنان شهرک مهر نظرآباد شد. ایجاد فعالیت های
جاذب جمعیت در فضاهای شهری، ایجاد فعالیت های تجاری و شبانه روزی در امتداد مسیرهای اصلی، ایجاد بستری برای
مشارکت اعضای محلی با بنگاه های اجتماعی و بکارگیری راهکارهای طراحی برای ایجاد تنوع و تماییز میان ساختمان های
شهری از جمله اقدامات پیشنهادی و با اولویت بالا جهت ارتقاء امنیت در این شهرک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Crime Prevention Factors through Environmental Design (CPTED) in Mehr Housing, Case Study: Mehr Housing of Nazarabad City

نویسندگان [English]

  • soheil gheshlaghpoor 1
  • Maliheh Babakhani 2
1 student
2 assistant professor of urbanism in ikiu
چکیده [English]

Security and reducing crime opportunities and diminishing criminal incentives have become a global commitment. Security by designing an appropriate approach to the realization of a safe urban environment by employing appropriate and purposeful design of the human environment that it tries to reduce the occurrence of urban environments by planning and designing efficiently. Mehr Housing is one of the policies of the last decade in Iran that has been formed to provide low-income housing but, despite being newly constructed, has failed to address the needs and concerns of its residents And crime is one of the most important debates in these urban arenas right now. In this article, Mehr Housing of Nazarabad has been analyzed and evaluated from the viewpoint of residents and finally design and planning strategies for crime prevention have been presented. The CPTED components based on the theoretical literature of this area were extracted and distributed to 220 residents of Mehr Township through a questionnaire And analyzed by factor and regression. The results of this analysis show that the seven factors of people's natural supervision in the urban environment, solidarity in the local community, anthropogenic design, collection management and maintenance, servicing, tailoring and promotion of identity are factors influencing the improvement of security in this town from the perspective of residents And the first three factors have the most influence and correlation with this category. Therefore, planning and designing to enhance each of these factors can enhance residents' perceptual security. Creating population-absorbing activities in urban spaces, creating commercial and 24 hours activities, holding cultural-religious ceremonies and creating urban spaces for gathering residents are high priority in this residential town.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • CPTED
  • Mehr Housing
  • Exploratory Factor Analysis
  • Multivariate Regression