توسعه شهری دانش بنیان در حوزه مرکزی شهرتهران ارایه پیشنهادات برنامه ریزی برای ارتقا عملکرد اجتماعی- محیطی نیروهای دانش بنیان در منطقه 6 شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

دستیابی به توسعه ی شهری دانش بنیان، نیازمند اتخاذ راهبردهایی در سطح برنامه ریزی شهری می باشد. در این میان
راهبردهای توسعه فضایی دانش بنیان محرک توسعه ای برای شهرهایی که تولید دانش را به عنوان هدف اصلی خود قرار
داده اند، تلقی می شوند. نیروهای دانش بنیان نیز به عنوان منابع اصلی و مهم در این توسعه فضایی به شمار می روند. منطقه
شش شهرداری تهران با در برداشتن سازمان های تحقیق و توسعه و دانشگاه ها، محل تمرکز نیروهای دانش بنیان می باشد.
از این رو بررسی نیازهای اجتماعی محیطی این نیروها در خوشه های دانش بنیان موجود در این منطقه، هدف اصلی این
مقاله می باشد. برای دستیابی به این هدف فرآیند مقاله به دو بخش اصلی تقسیم شده است؛ قسمت نخست با مرور متون
نظری این رویکرد، به مولفه های ضروری برای جذب و نگهداری نیروهای دانش بنیان اشاره دارد. در قسمت بعدی پس از
مشخص کردن پراکنش نیروها و فعالیت های دانش بنیان به عنوان منابع اصلی و مهم در خوشه های دانش بنیان، در سطح
منطقه شش شهرداری تهران با استفاده از ابزار GIS، به بررسی نیازهای نیروهای دانش بنیان در خوشه های دانش بنیان
مشخص شده، از طریق پرسشنامه پرداخته است. این بررسی از روش نمونه گیری هدفمند با جامعه آماری 30 نفر، 17
سوال مرتبط با چهار معیار موثر بیان شده در ادبیات نظری، انجام شده است. بر پایه یافته های حاصل از پرسشنامه که
در آن به بررسی نیازهای نیروهای دانش بنیان به عنوان محرک اصلی و تعیین کننده در حوزه های دانش بنیان، پرداخته
شده است، وضعیت فعلی مولفه های کیفیت زندگی، برابری اجتماعی و کیفیت مکانی به عنوان معیارهای مهم در جذب
نیروهای دانش بنیان، در خوشه تمرکز جمعیت-فعالیت شناسایی شده در سطح منطقه شش شهرداری تهران با وضعیت
مطلوب فاصله دارد. این در حالی است که وضعیت معیار تنوع شهری در این حوزه ها مطلوب بوده است. لذا برنامه ریزی
در جهت ارتقاء عملکرد اجتماعی-محیطی وضعیت نیروهای دانش بنیان در این حوزه ها ضروری بوده و مقاله حاضر در
پایان به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge based development in the central business district of Tehran: Policy recommendations for improving knowledge workers' social and environmental functionality in Tehran's district 6th.

نویسندگان [English]

 • Abbas Shieh 1
 • Zahra Hosseini 2
 • Rojin Raofi 2
 • Zahra Maarefvand 2
1 SRBIAU IAU
2 Urban planner
چکیده [English]

Knowledge clusters are central places of knowledge production and knowledge-based workers are the driving force in regional economic growth. The following paper will look at District6, Tehran and its path towards a knowledge-based development. This study investigates the concept of knowledge-based development and its related spatial features. The paper provides an in-depth discussion on the concepts such as knowledge precincts, knowledge clusters, knowledge workers. This paper discusses the critical connections between knowledge workers and knowledge clusters in District 6 of Tehran. Data collected from websites, directories, governmental policy documents and knowledge workers interviews have enabled us to analyze the spatial situation of knowledge-based workers in District6, Tehran. The paper introduces social and environmental essentials for attracting and retaining knowledge workers in District6, Tehran to facilitate their participation in the knowledge-based development process. Our assessment particularly focuses on examining knowledge workers working in the main knowledge clusters of this District 6 regarding their satisfaction in terms of quality of life, urban diversity, social equity and quality of place.

Knowledge clusters are central places of knowledge production and knowledge-based workers are the driving force in regional economic growth. The following paper will look at District6, Tehran and its path towards a knowledge-based development. This study investigates the concept of knowledge-based development and its related spatial features. The paper provides an in-depth discussion on the concepts such as knowledge precincts, knowledge clusters, knowledge workers. This paper discusses the critical connections between knowledge workers and knowledge clusters in District 6 of Tehran. Data collected from websites, directories, governmental policy documents and knowledge workers interviews have enabled us to analyze the spatial situation of knowledge-based workers in District6, Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge-based city
 • Knowledge workers
 • Knowledge clusters
 • Knowledge precinct
 • Strategic urban planning of Tehran
دوره 14، شماره 36
آذر 1400
صفحه 224-239
 • تاریخ دریافت: 24 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 09 بهمن 1399
 • تاریخ پذیرش: 01 اردیبهشت 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 آذر 1400