توسعه شهری دانش بنیان در حوزه مرکزی شهرتهران ارایه پیشنهادات برنامه ریزی برای ارتقا عملکرد اجتماعی- محیطی نیروهای دانش بنیان در منطقه 6 شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

دستیابی به توسعه ی شهری دانش بنیان، نیازمند اتخاذ راهبردهایی در سطح برنامه ریزی شهری می باشد. در این میان
راهبردهای توسعه فضایی دانش بنیان محرک توسعه ای برای شهرهایی که تولید دانش را به عنوان هدف اصلی خود قرار
داده اند، تلقی می شوند. نیروهای دانش بنیان نیز به عنوان منابع اصلی و مهم در این توسعه فضایی به شمار می روند. منطقه
شش شهرداری تهران با در برداشتن سازمان های تحقیق و توسعه و دانشگاه ها، محل تمرکز نیروهای دانش بنیان می باشد.
از این رو بررسی نیازهای اجتماعی محیطی این نیروها در خوشه های دانش بنیان موجود در این منطقه، هدف اصلی این
مقاله می باشد. برای دستیابی به این هدف فرآیند مقاله به دو بخش اصلی تقسیم شده است؛ قسمت نخست با مرور متون
نظری این رویکرد، به مولفه های ضروری برای جذب و نگهداری نیروهای دانش بنیان اشاره دارد. در قسمت بعدی پس از
مشخص کردن پراکنش نیروها و فعالیت های دانش بنیان به عنوان منابع اصلی و مهم در خوشه های دانش بنیان، در سطح
منطقه شش شهرداری تهران با استفاده از ابزار GIS، به بررسی نیازهای نیروهای دانش بنیان در خوشه های دانش بنیان
مشخص شده، از طریق پرسشنامه پرداخته است. این بررسی از روش نمونه گیری هدفمند با جامعه آماری 30 نفر، 17
سوال مرتبط با چهار معیار موثر بیان شده در ادبیات نظری، انجام شده است. بر پایه یافته های حاصل از پرسشنامه که
در آن به بررسی نیازهای نیروهای دانش بنیان به عنوان محرک اصلی و تعیین کننده در حوزه های دانش بنیان، پرداخته
شده است، وضعیت فعلی مولفه های کیفیت زندگی، برابری اجتماعی و کیفیت مکانی به عنوان معیارهای مهم در جذب
نیروهای دانش بنیان، در خوشه تمرکز جمعیت-فعالیت شناسایی شده در سطح منطقه شش شهرداری تهران با وضعیت
مطلوب فاصله دارد. این در حالی است که وضعیت معیار تنوع شهری در این حوزه ها مطلوب بوده است. لذا برنامه ریزی
در جهت ارتقاء عملکرد اجتماعی-محیطی وضعیت نیروهای دانش بنیان در این حوزه ها ضروری بوده و مقاله حاضر در
پایان به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge based development in the central business district of Tehran: Policy recommendations for improving knowledge workers' social and environmental functionality in Tehran's district 6th.

نویسندگان [English]

  • Abbas Shieh 1
  • Zahra Hosseini 2
  • Rojin Raofi 2
  • Zahra Maarefvand 2
1 SRBIAU IAU
2 Urban planner
چکیده [English]

Knowledge clusters are central places of knowledge production and knowledge-based workers are the driving force in regional economic growth. The following paper will look at District6, Tehran and its path towards a knowledge-based development. This study investigates the concept of knowledge-based development and its related spatial features. The paper provides an in-depth discussion on the concepts such as knowledge precincts, knowledge clusters, knowledge workers. This paper discusses the critical connections between knowledge workers and knowledge clusters in District 6 of Tehran. Data collected from websites, directories, governmental policy documents and knowledge workers interviews have enabled us to analyze the spatial situation of knowledge-based workers in District6, Tehran. The paper introduces social and environmental essentials for attracting and retaining knowledge workers in District6, Tehran to facilitate their participation in the knowledge-based development process. Our assessment particularly focuses on examining knowledge workers working in the main knowledge clusters of this District 6 regarding their satisfaction in terms of quality of life, urban diversity, social equity and quality of place.

Knowledge clusters are central places of knowledge production and knowledge-based workers are the driving force in regional economic growth. The following paper will look at District6, Tehran and its path towards a knowledge-based development. This study investigates the concept of knowledge-based development and its related spatial features. The paper provides an in-depth discussion on the concepts such as knowledge precincts, knowledge clusters, knowledge workers. This paper discusses the critical connections between knowledge workers and knowledge clusters in District 6 of Tehran. Data collected from websites, directories, governmental policy documents and knowledge workers interviews have enabled us to analyze the spatial situation of knowledge-based workers in District6, Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-based city
  • Knowledge workers
  • Knowledge clusters
  • Knowledge precinct
  • Strategic urban planning of Tehran
اکبرزاده، نجمه؛ و شفیع زاده، احسان. (1391). بررسی نقش دولت در بهبود روند ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان. فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، 9(33)، 64-35 . https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194213
بوم سازگان. (1385). طرح راهبردی- ساختاری توسعه شهر تهران (خلاصه گزارش) مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، تهران.
پور رمضان، عیسی؛ پور حسین روشن، حمید؛ و علی اکبری، صدیقه. (1392). شهردانش بنیان: استراتژی توسعه آینده شهر زنجان به عنوان یک شهر پایدار و خلاق. فصلنامه آمایش محیط .(35)، 171-http://ebtp.malayeriau.ac.ir/article_537823.html .192
پورروحانی، ماجده. (1393). مبانی و اصول شکل‌گیری “شهر دانش پایه”. رهیافت. (56) ، 73-88. https://www.magiran.com/paper/1442353
تابعی، نادر؛ موحد، علی؛ تولایی، سیمین؛ و کمانرودی کجوری، موسی. (1396). بررسی نقش عدالت فضایی در مدیریت شهری (محدوده مطالعه:محلات منطقه 6). فصلنامه علمی- پژوهشی برنامه ریزی فضایی. 6(2)، 23-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=310675
ربانی خوراسگانی، علی؛ ربانی، رسول؛ ادیبی سده، مهدی؛ و موذنی، احمد. (1390). بررسی نقش تنوع اجتماعی در ایجاد شهر های خلاق و نوآور مورد مطالعه شهر اصفهان. جغرافیا و توسعه. (21)، 159-https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119093.180
ساعد موچشی، رامین؛ زیاری، کرامت اله؛ حاتمی نژاد، حسین؛ و فرهودی، رحمت اله. (1392). تحلیل الگوی استقرار شرکت های دانش بنیان در شهر تهران و ضرورت های مکان گزینی در ارتباط با جهانی شدن. معماری و شهرسازی آرمان شهر،(71)، 343-353. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=305562
صرافی، مظفر؛ و محمدی، علیرضا. (1395). تحلیل الگوی فضایی توزیع شرکت های دانش بنیان (مطالعه موردی:کلان شهر تهران). پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 181-209 . https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=464174
محمود پور، ئه سرین؛ و عبدی دانشپور، زهره. (1394). انگاشت پردازی چارچوب و اصول پایه برنامه ریزی توسعه شهری دانش-پایه در شهر تهران. فصلنامه صفه، 25 (70)، 81-106 . https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=283443
مرکز آمار ایران، طبقه بندی استاندارد مشاغل ایران براساس طبقه‌بندی بین المللی مشاغل .(1395).
همافر، میلاد؛ پورجعفر، محمدرضا ؛ و سعیدی رضوانی ، نوید. (1396). تحلیل الگوی پراکنش فضایی فعالیت های دانش بنیان در شهر تهران. فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، (22)، ص 57-75. https://iueam.ir/browse.php?a_id=906&sid=1&slc_lang=fa
Evers, H, D. Nordin, R, & Nienkemper, P.(2010). Knowledge Cluster Formation in Peninsular Malaysia: The Emergence of an Epistemic Landscape. SSRN Electronic Journal, 25845.1-25. https://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/25845.html
Florida, R. (2003). Cities and the creative class. City & Community. 2(1), 3–19. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1540-6040.00034
Laszlo, A. (2002). Evolving knowledge for development: the role of knowledge management in & و - Laszlo, K.C a changing world. Journal of Knowledge Management, (6)4, 400-412. researchgate.net/publication/241699547_Evolving_knowledge_for_development_The_role_of_knowledge_management_in_a_changing_world
Porter, M. (2000). Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy. Economic Development Quarterly. 14, 15-34 https://econpapers.repec.org/article/saeecdequ/v_3a14_3ay_3a2000_3ai_3a1_3ap_3a15-34.htm
Xuefeng, Wang. (2009). Knowledge-based urban development in China. A thesis for the degree of Doctor of Philosophy. Newcastle University.https://www.researchgate.net/publication/228881045_Knowledge-based_urban_development_in_Wuhan_China
Yigitcanlar,T .(2011). Redefining knowledge–based urban development, International Journal of Knowledge Based Development .2(4), 340-356. https://www.researchgate.net/publication/264824298_Position_paper_Redefining_knowledge-based_urban_development
Yigitcanlar,T .(2011). Knowledge-based urban development processes of an emerging knowledge city: Brisbane, Australia. (8)1, 53-67. https://www.researchgate.net/publication/277869529_Knowledge-based_urban_development_processes_of_an_emerging_knowledge_city_Brisbane_Australia
Yigitcanlar, T, & Velibeyoglu, K.(2008). Knowledge-Based Urban Development: The Local Economic Development Path of Brisbane, Australia. Local Economy. (23) 3, 195-207. https://www.researchgate.net/publication/24085548_Knowledge-Based_Urban_Development_The_Local_Economic_Development_Path_of_Brisbane_Australia
Yigitcanlar,T, & Sarimin, M.(2011). The role of universities in building prosperous knowledge cities: the Malaysian experience. Build Environment. 37(3),260-280. https://eprints.qut.edu.au/46944/
Yigitcanlar,T. & Lonnqvist, A.(2013). Benchmarking knowledge-based urban development performance: Result from the international comparison of Helsinki. Cities. 31, 367-369. https://www.semanticscholar.org/paper/Benchmarking-knowledge-basedurbandevelopment-%3A-ofYigitcanlarL%C3%B6nnqvist/24cc8e33720bc89054e727e5d50eff95cf559ff8
Yigitcanlar,T.(2010). Knowledge-based development of cities: a myth or reality?. https://www.semanticscholar.org/paper/Editorial-%3A-knowledge-based-development-of-cities-%3A-Yigitcanlar-Carrillo/f1453fc58f0c-09631152740bee25721aabb942a7
Yigitcanlar,T. Baum, S, & Hotton, S.(2007). Attracting and retaining knowledge workers in knowledge cities. Journal of knowledge management. 11(5), 6-17. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/13673270710819762/full/html
Yigitcanlar,T. Velibeyoglu,K, & Martinez-Fernandez,K.(2008). Rising knowledge cities: the role of urban knowledge precincts. Journal of Knowledge Management. 5(12), 8 – 20.